Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabudowa mieszkaniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Unlike previous years, the changes that took place in housing complexes at the beginning of the 21st century include functional and spatial unification and an excessive increase in road traffic. Another problem is the lack of publicly available recreational areas and access to services in the immediate vicinity. After analyzing many housing complexes, those on the outskirts and suburban area were selected for research.
PL
Zmiany jakie zachodzą w zespołach mieszkaniowych na początku XXI wieku w odróżnieniu od lat wcześniejszych, to w szczególności unifikacja funkcjonalno-przestrzenna oraz nadmierny wzrost ruchu kołowego. Problemem jest również brak ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych i dostępu do usług w znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Po analizie wielu zespołów zabudowy mieszkaniowej, do badań wybrano te, które znajdują się na obrzeżach i strefie podmiejskiej.
PL
Architekt projektujący w sposób odpowiedzialny klimatycznie powinien dążyć do zastosowania rozwiązań technologicznych i materiałowych redukujących eksploatację zasobów oraz zużycie energii. Artykuł analizuje prefabrykację i jej zastosowania w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej, rozpatruje ją w odniesieniu do cyklu życia obiektu oraz zasady 4R.
EN
Addressing climate change through architecture is part of sustainable design, which involves the selection of technologies that have the least negative impact on the environment. The article analyses prefabrication and its applications in multi-family housing, considers it in relation to the life cycle of the building and the 4R principle.
3
Content available W labiryncie struktury
PL
Logika przestrzeni mieszkaniowej zmienia się. Podobnie struktura domu, którego rola we współczesnym mieście komplikuje się. Artykuł zawiera analizę wybranych najnowszych realizacji architektonicznych będącą podstawą do rozważań na temat struktury architektury mieszkaniowej i jej zmianom. Swą skalą obejmuje budynki w gęstej zabudowie miejskiej. Zestawienie odmiennych przykładów pod względem logiki struktury i jej czytelności pozwala postawić pytania: czy zmiana formy i wewnętrznej logiki domu ma wpływ na miasta? Jaka jest rola nietypowych struktur w ich przestrzeni?
EN
The logic of living space is changing. Likewise, the structure of a house, whose role in the contemporary city is becoming increasingly complicated. The paper presents an analysis of selected architectural works in the 20th century and the latest ones, constituting the basis for considerations on the structure of residential architecture and its changes. Its scale encompasses buildings in densely built-up urban areas. The juxtaposition of different examples in terms of the logic of the structure and its legibility allows one to ask the following questions: does the change in the form and internal logic of the house affect the cities? What is the role of unusual structures in their space?
PL
Krajobraz wielkomiejski w przestrzeni geograficznej cechuje się istotnymi zróżnicowaniami. Jednym z elementów oddziałująccyh na te zmiany jest zabudowa mieszkaniowa. Dotyczy to szczególnie okresu ostatnich 200 lat. Dobrym przykładem takich zmian jest miasto Bytom w południowej Polsce. W artykule wskazano główne czynniki wpływajace na rozwój strefy zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy śródmiejskiej Bytomia na poszczególnych etapach ewolucji układu osadniczego. Podstawą badań była szczegółowa analiza historyczno-geograficzna oparta na historycznych mapach badanego miasta oraz badaniach terenowych przeprowadzonych w 2019 r. Efektem przeprowadzonych analiz było wykonanie 5 map z różnych okresów historycznych prezentujących zmienność rozwoju strefy zabudowy mieszkaniowej w Bytomiu. Wykonane ujęcia kartograficzne dowodzą planowości i kunsztu urbanistycznego w polityce przestrzennej miasta w ciągu ostatnich 200 lat. Przeprowadzone analizy potwierdziły jednocześnie, znany także z literatury, fakt rozwoju centralnej części miasta w oparciu o klasyczny model Hoyta. W artykule zwrócono także uwagę na fakt przeszłych i współczenych zagrożen monumentalnej i historycznej zabudowy miasta, która stanowi kluczowy rdzen tego układu.
EN
In geographical space, the urban landscape is characterized by significant variability. One of the elements affecting this is housing. This is particularly true for the last 200 years. A good example of such changes is the city of Bytom in southern Poland. This article indicates the main drivers influencing the development of the housing development zone in the Bytom downtown district at particular stages of the evolution of the settlement system. The basis of the research was a detailed historical and geographical analysis based on historical maps of the examined city and field studies carried out in 2019. The result of the analyses carried out was the preparation of 5 maps from different historical periods presenting the variability of development of the residential development zone in Bytom. The cartographic shots prove the urban planning and artistry in the city’s spatial policy over the past 200 years. At the same time, the analyses confirmed, as does the literature, that the development of the central part of the city was based on the classic Hoyt model. This article also draws attention to the past and contemporary threats to the monumental and historical architecture of the city, which is the core of this system.
EN
The article focuses on the development of housing in Szczawno-Zdroj in the second half of the twentieth century. The image of this place was shaped for centuries as the town and the spa located in this area developed and mainly consisted of facilities associated with health resorts. Based on an analysis of how housing developed in the discussed period, regarding both the shape of buildings and their location on the city plan, the author determines the degree to which new buildings interfere with the existing infrastructure with particular emphasis on their impact on the image of the historical part of the city which is mainly shaped by spa facilities. The study analyzed the impact of residential housing of this period on the traditional cultural landscape of Szczawno-Zdroj.
PL
Tematem artykułu jest kształtowanie się zabudowy mieszkaniowej na terenie Szczawna-Zdroju w II połowie XX wieku. Przez wiele wieków rozwoju miejscowości i uzdrowiska zlokalizowanego na tym obszarze, ukształtował się jego obraz, w znacznym stopniu zdeterminowany przez obiekty związane z lecznictwem uzdrowiskowym. Na podstawie analizy sposobu kształtowania się zabudowy mieszkaniowej, powstałej w omawianym okresie, dotyczącej zarówno formy obiektów jak i ich lokalizacji na planie miasta określono stopień ingerencji nowej zabudowy w istniejącą infrastrukturę ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na wizerunek historycznej części miasta kształtowanej głównie przez obiekty uzdrowiskowe. W pracy poddano analizie wpływ budownictwa mieszkaniowego tego okresu na tradycyjny krajobraz kulturowy Szczawna-Zdroju.
EN
The author shares his reflections on state of art in housing and urban planning, deficiencies, expectations and possibilities in the Sahel region of Africa. He notices, that the housing problem in Africa is one of the challenges, which should be solved in order to recover life dignity of African people and secure their rights to traditional family life in acceptable conditions. The paper describes the studies on the typical dispersed urban structures and the need to foster this type of settlement structure and proposals of introduction of new on light steel frame housing system in the area of Sahel, combining the traditional way of building houses with modern technology. The particularly analysed case, is the housing problem in the Republic of Chad. The author presents the basic discussion on this topic and his architectural proposals. Unfortunately, the gap between the needs and the financial feasibility of housing construction in this area, makes this project already at the starting point extremely difficult to be realized without external subventions.
PL
Problem mieszkaniowy w Afryce jest jednym z wyzwań, które należy rozwiązać, aby Afrykanie mogli odzyskać godność życiową i zabezpieczyć swoje prawa do tradycyjnego życia rodzinnego w akceptowalnych warunkach. W artykule opisano badania nad typowymi rozproszonymi strukturami miejskimi i potrzebą wspierania tego typu struktur osadniczych oraz propozycji wprowadzenia nowego systemu konstrukcji domów, opartym na lekkim szkielecie stalowym, łączącym tradycyjny sposób budowania domów z nowoczesną technologią. Przypadkiem szczególnie analizowanym jest problem mieszkaniowy w Republice Czadu. Autor przedstawia podstawową dyskusję na ten temat i swoje propozycje architektoniczne. Niestety luka między potrzebami mieszkaniowymi w Czadzie a finansową wykonalnością budownictwa mieszkaniowego w tym obszarze sprawia, że projekt ten, już w punkcie wyjścia, jest niezwykle trudny do realizacji bez uzyskania zewnętrznych dotacji.
PL
Niniejsza publikacja odnosi się do analizy zdefiniowanego przez autora nowego typu zabudowy mieszkaniowej w kontekście obowiązujących w budownictwie warunków technicznych. Ta zabudowa mieszkaniowa, nazwana „zabudową pośrednią”, realizowana jest w oparciu o przepisy dotyczące zabudowy jednorodzinnej i powstaje zazwyczaj na terenach przeznaczonych pod ten typ zabudowy. Korzystając z mniej rygorystycznych przepisów prawnych, uzyskuje jednocześnie, w swojej formie, funkcji i przyjętych rozwiązaniach, charakter niskiej zabudowy wielorodzinnej. Analiza poszczególnych zapisów prawnych dotyczących zagospodarowania terenu i mieszkań wskazuje, które przepisy dotyczące zabudowy wielorodzinnej powinny odnosić się również do zabudowy pośredniej w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowego mieszkań.
EN
This publication refers to the analysis of a new type of residential housing defined by the author, in the light of the current technical law and regulations. Such residential dwelling, referred to as self-contained flats in a multi- divided town house is developed on the basis of the provisions on single-family housing and realized generally in areas designated for such a type of building. Taking advantage of the less stringent legal provisions, it has at the same time the nature of low-rise multi-family, in its form, function and adopted solutions. The analysis of various legal requirements relating to landscape development and flats indicates which legal provisions for multi- family housing need to be used for self- contained flats in a multi- divided town house to ensure sufficient comfort of use.
PL
Tematem artykułu jest wariantowanie sposobów modernizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zrealizowanej według technologii tradycyjnej z cegły pełnej. W pierwotnej wersji cały obiekt był przeznaczony do zamieszkania przez lokatorów. Zanalizowano możliwość przekształcenia części parteru budynku (dwóch z trzech segmentów) na lokale handlowo – usługowe i związane z tym przedsięwzięciem prace modernizacyjne. Budynek mieszkalny wielorodzinny to obiekt trzy segmentowy, posiadający trzy kondygnacje mieszkalne. Znajdują się w nim mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Modernizowany blok znajduje się w terenie otwartym. Posiada także strych, który jest częściowo zagospodarowany – znajdują się tam dwa mieszkania. Planowana modernizacja miałaby na celu utworzenie 6 lokali handlowo – usługowych, które nie byłyby ze sobą połączone. Przy lokalu od strony wejścia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajdowałaby się toaleta przystosowana specjalnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
EN
The topic of this article is preparing variants ways of modernizing residential multifamily, realized according to the traditional technology of solid brick. In the original version of the entire facility was designed to live by tenants. It analyzed the ability to convert part of the ground floor of the building (two of the three segments) for commercial premises - services and associated with this project and modernization works. Multifamily residential building it object three segments having a three-storey residential housing. It includes flat one-, two- and three-room apartments. Modernized block is located in the open. It also has a loft, which is partially developed - there are two apartments. The planned modernization would be to create a 6 commercial premises - services that would not be connected. With the flat side of the entrance of the driveway for the disabled would be significantly toilet specially adapted for the disabled.
9
Content available Modernistyczna architektura Raciborza
PL
Artykuł przybliża przykłady zabudowy Raciborza zrealizowane w latach 1918-1945. Architektura ta, nie tylko w Raciborzu, ale i niemal w każdym większym mieście dawnego obszaru Republiki Weimarskiej i III Rzeszy stanowi znaczący procent tkanki architektonicznej miasta. Zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i zabudowa mieszkaniowa typowa, masowa, funkcjonalna, to architektura często niedostrzegana i niedoceniana.
EN
The article shows examples of architecture which was built in 1918-1945 in Raciborz (Ratibor). This architecture is a mainly part of many cities from The Weimar Republic period. Administration buildings, churches, etc. and especially housing are mostly unseen, and takes no attention because of its popularity, good simple function, typical solutions, no sophisticated details. It’s really worth to describe it.
PL
Proces rozwoju przestrzennego Rzeszowa następujący od końca lat 30. XX w. charakteryzuje się intensywną dynamiką. Głównym celem urbanizacji rozległych terenów było zaspokojenie głodu mieszkaniowego dla stale zwiększającej się liczby mieszkańców miasta. Planowanie struktury przestrzennej terenów mieszkaniowych następowało z uwzględnieniem aktualnych w urbanistyce tendencji. Ostateczny kształt osiedli mieszkaniowych jest wynikiem kompromisu idei oraz stale zmieniających się czynników społecznych, politycznych i gospodarczych. Struktura zabudowy osiedla mieszkaniowego Nowe Miasto w Rzeszowie jest odzwierciedla dynamikę czynników kształtujących współczesne polskie miasta.
EN
The process of spatial development of Rzeszow, taking place since the late 1930s, is characterised by very intensive dynamics. The main purpose of urbanisation of the vast areas was to address the housing shortage for the continually increasing number of the city’s inhabitants. The planning of the spatial structure of the residential terrains took place with regard to the current tendencies in urban development. The final shape of the housing estates is the result of the compromise between the idea and the ever-changing social, political and economic factors. The structure of the ‘Nowe Miasto’ (‘New Town’) housing estate in Rzeszow reflects the dynamics of the factors shaping the contemporary Polish cities.
PL
W artykule zostały zidentyfikowane i scharakteryzowane wybrane problemy dotyczące kształtowania wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Polsce XXI wieku. Zostały one określone mianem „gry mieszkaniowej”. Według autora, gra taka odbywa się pomiędzy uczestnikami rynku mieszkaniowego – podczas planowania, projektowania i sprzedaży mieszkań (tj. pomiędzy deweloperami, projektantami, urzędnikami i przyszłymi użytkownikami). Analizowane problemy są ważne - analiza pokazuje, które zagadnienia stanowią ograniczenia w rozwoju rozwiązań przestrzennych zespołów i mieszkań, a które prowadzą do wzrostu jakości rozwiązań architektonicznych.
EN
In the article there were identified and characterized the selected problems of housing design in Poland 21. Century. They have been determined as the „housing game”. According the author, such game is held between the participants of the housing market: developers, architects, future inhabitants (during planning, design and sale). The analyzing problems are important - it has been shown which elements cause the limits in housing development of estates and flats, which ones are leading to improving the quality of architectural ideas.
PL
Od czasów transformacji ustrojowej, zaspokajaniem podstawowej potrzeby mieszkańców miast, jaką jest zamieszkiwanie, zajmują się w Polsce przede wszystkim firmy deweloperskie, budujące mieszkania na sprzedaż. Zjawisko to ma wielorakie konsekwencje, m.in. społeczne, funkcjonalne i przestrzenne. Tymczasem w wielu rozwiniętych krajach ważnymi organizatorami rynku mieszkaniowego są, poza firmami deweloperskimi, także spółdzielnie (kooperatywy) oraz lokalne samorządy, a powszechną formą zamieszkiwania jest najem długookresowy. Kryzys ekonomiczny końca pierwszej dekady XXI wieku, związany z kredytami na zakup domów i mieszkań, skłania do refleksji na temat alternatywnych form finansowania i realizowania domów mieszkalnych jutra.
EN
Since the time of political transformation, habitation, which is a basic need of city dwellers, has been satisfied mainly by development companies that build flats for sale. This phenomenon has multiple consequences, including social, functional and spatial ones. Meanwhile, in many developed countries, in addition to development companies, housing cooperatives and local authorities are also important players in the housing market, and long-term tenement leasing is a common form of habitation. The economic crisis of the end of the last decade of the 2000s, which was connected to mortgages, provokes reflection on alternative forms of financing and ways of providing the housing of tomorrow.
PL
Czynszowa zabudowa mieszkaniowa z XIX i początku XX wieku to istotna część dzisiejszej tkanki miejskiej dużych miast w Polsce i Europie oraz wynik gwałtowanego rozwoju przemysłu popartego pierwszą rewolucją naukowo-techniczną. Niezmieniony do chwili obecnej stan zabudowy kwartałów śródmiejskich, od lat dwudziestych XX wieku i ruch nowoczesny w architekturze aż do lat osiemdziesiątych XX wieku i ruch postmodernistyczny generował potrzebę poprawy warunków mieszkalnych i stworzenia zasad przeprowadzania zmian tejże zabudowy. W latach osiemdziesiątych na skutek zmiany świadomości społecznej, zmiany świadomości kulturowej oraz ekonomicznej, na bazie ekofilozofii zaczyna się formować teoria zrównoważonego rozwoju. Paradygmaty zrównoważonego rozwoju wyznaczają nowy kierunek w projektowaniu architektonicznym i metodzie rewitalizacji. Ta teoria równoważy i ściśle łączy problemy gospodarcze, społeczne i ekologiczne konieczności odnowy tkanki miejskiej zabudowy czynszowej z uwzględnieniem obecnych potrzeb, proponuje rozwiązywać je całościowo, czyli rewitalizować. W artykule aspekty ekologiczne, występujące w procesie rewitalizacji, zostały omówione na przykładzie realizacji ekologicznej renowacji Kwartału Turzyńskiego w Szczecinie.
EN
Rental housing building from the 19th and from the beginning of the 20th century is crucial part of today's city structure in big cities in Poland and Europe. It is also a result of rapid industrial development that has its roots in the first industrial revolution. Still unchanged shape of urban districts building, from the 20's of the 20th century, and the modem movement in architecture up till the 80's of the 20th century, and the postmodern movement generated a need for: improvement of habitable conditions, creating set of rules containing changes of this kind of building. In the 80's in consequence of a social shift of thoughts, change of cultural and economic awareness, on the basis of eco-philosophy a theory of balanced progress is forming. Paradigms of the balanced progress set a new direction in architectural designing and in revival method. This theory stabilizes and joins together an economic, social, and ecological problems of a necessity for a city building restoration with regard to present needs, it suggests to solve the problems in an overall way, that is to say restore. In the article, the ecological aspects present in the restoration process were discussed on a basis of ecological renovation of Turzyn Quarter in Szczecin.
PL
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, postępem technicznym, modą i wymaganiami użytkowników detale i elementy małej architektury wpływające na obraz przestrzeni ulegają zmianom. Są to głównie elementy i rozwiązania architektoniczne, których funkcja i forma to pole doświadczalne z pogranicza designu, techniki precyzyjnej i nowoczesnych technologii. Mowa tu m.in. o oświetleniu terenu, ławkach, nowoczesnych urządzeniach placów zabaw, systemach bez obsługowej wegetacji i pielęgnacji zieleni, systemach nawadniania z wykorzystaniem wody opadowej. Jednym z takich elementów są urządzenia związane z ruchem rowerowym - stojaki rowerowe, uchwyty i zadaszenia dla rowerów - jeden z podstawowych elementów wyposażenia współczesnej przestrzeni publicznej. Stojak rowerowy jest wizytówką, widocznym detalem, który zwraca uwagę, który może podkreślić architekturę placu, ale jeśli będzie brzydki, może ją oszpecić. To dlatego architekci i designerzy często używają tego elementu, poszukując atrakcyjnej, awangardowej formy, która wzbogaci przestrzeń nowoczesnego wnętrza miejskiego. W tym poszukiwaniu formy często zapomina się o funkcjonalności i wymaganiach użytkowych stojaka i w efekcie dochodzi do realizacji gadżetów architektonicznych zamiast stojaków służących do pozostawienia rowerów.
EN
Details and decorative structures influencing the image of spaces change with civilization development, technical progress, fashion and the users' requirements. These are mainly architectural elements and solutions whose function and form act as a testing ground on the borderline of design, precise techniques and modern technologies. They include illumination, benches, modern playground facilities, automatic nurture of vegetation, irrigating systems with the use of rainwater etc. Such elements also comprise devices related to cycling - racks, handles and canopies ranking among the elementary components of a contemporary public space. A cycle rack makes a showcase, a visible detail which attracts attention and emphasizes or mars the architecture of a square. That is why architects and designers often use this element in their search for an attractive, vanguard form that will enrich the space of a modern urban interior. However, they frequently forget about the functionality and utilitarian requirements of a cycle rack which leads to the implementation of architectonic gadgets instead of practical stands for bicycles.
15
Content available remote Z szacunku dla otoczenia. Mieszkać w Szwajcarii, mieszkać w Holandii
PL
W artykule opisano warunki naturalne, środowiskowe i kulturowe Szwajcarii i Holandii. Przedstawiono jak w tych dwóch odmiennych pod tymi względami krajach realizowana jest zasada Green Architecture dotycząca szacunku dla otoczenia w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego.
EN
This paper describes the natural, environmental and cultural conditions in Switzerland and the Netherlands. It shows how the principle of Green Architecture, which concerns respect for the surroundings with reference to housing, is applied in these two dissimilar countries.
16
Content available remote Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji
PL
Celem pracy była analiza stanu infrastruktury wodno-melioracyjnej w aspekcie intensywnej realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach uprzednio użytkowanych rolniczo. Jako obszar badań wybrano obręb geodezyjny Skórzewo w gminie Dopiewo, położony na terenie zlewni cieku Skórzynka. Wyniki analiz materiałów archiwalnych i kartograficznych zweryfikowano wizją terenową przeprowadzoną w dniach 1÷8.09.2010 roku, podczas której wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną, zweryfikowano parametry techniczne budowli oraz oceniono ich stan techniczny (drożność, stopień zamulenia).
EN
Encroachment of housing and service and industrial building development on previously used agricultural areas is conducting changes in the aquatic environment among others changes of the hydrographical network and water relationships in the soil. In the paper changes of the land management and their influence on the state of the waterdrainage infrastructure were analysed. The research was carried out on the example of the geodetic range Skórzewo within the limits of Skórzynka catchment area being liable to an intensive process of suburbanization associated with the development of Poznan agglomeration. In analysed area an increase of the population number was documented. Besides rise of the share in builtup areas which were driving simultaneously to disappearance of farmlands and natural water relation was included. Also further planned directions of changes in the population number and spatial planning were indicated. Against this background an evaluation of the state of the existing water-drainage infrastructure was carried out, its patency among others. Special attention was drown attention to the fact that the process of converting previously used agriculturally areas into builtup areas must be preceded by a detailed analysis of possibilities of the effective functioning of the existing water-drainage infrastructure in changed conditions. First of all parameters of devices must be adapted for fast draining rain waters. Investment projects every time should include a detailed analysis of the layout of the existing drainage network. Those should be joined in the new agreement during the earth work and strictly documented.
EN
Numerous factors - both material and immaterial and spatial, determining man's mental wellbeing -have an impact on the quality of life. From among the most important determinants of the comfort of living beyond economic goods, we must enumerate the following factors: ecological and social ones deciding about satisfaction with the living conditions, sanitary ones influencing the psychophysical condition, and those which support the accessibility of services and green spaces. Research done by A. Zborowski proves that the psychological factor (subjective sensations of content or discontent) has an impact on the degree of satisfaction and an ecological and social dimension related to satisfaction with the living conditions, a place of residence and neighborly relationships which conditions the comfort of health, too. All the above-mentioned factors are elements of sustainable development which shapes harmonious, human-friendly surroundings. This paper presents two residential complexes in Rotterdam and the Titenkollegiert Campus in Copenhagen implemented in the spirit of sustainable architecture. The objects are surrounded by greenery in the vicinity of a social space. They were constructed using local natural materials (stone, wood). The location of the campus renders primary and secondary services as well as public transport (the nearness of a commuter train) available. Moreover, the complex is equipped with a bi-level garage for bicycles.
EN
Searching for optimum living conditions and the most effective area development leads to establishing residential complexes as the point-surface habitats. Their dwelling parts are shaped as the detached blocks, their underground storeys containing garages are usually vast and compact. Ceilings separating the two parts are bases for developing the recreation areas.
PL
Każda droga czy szlak kolejowy jest bardzo uciążliwym źródłem hałasu, szczególnie kiedy przebiega w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Dlatego istotną rzeczą jest umiejętność oceny klimatu akustycznego (zagrożenia hałasem) oraz jego redukcji w pobliżu istniejących lub nowo projektowanych arterii komunikacyjnych.
EN
Any road or railway route is the source of noise nuisance, especially when it runsclose to residential buildings. Therefore important thing is the ability to assess climateacoustic (noise pollution) and its reduction near existing or newly designed roads.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.