Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania budynkiem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Jak wspomagać projektowanie. Building Management Systems
PL
W systemach zarządzania budynkiem (BMS) nieodzownym elementem projektowania jest zastosowanie niezawodnej formy komunikacji. Oprócz formy przewodowej dopuszczalne są również rozwiązania bezprzewodowe. Różnorodność wyboru opracowanych bezprzewodowych standardów zapewnia projektantom BMS różne alternatywy rozwiązań programowo - sprzętowych. W artykule dla opracowanego niekomercyjnego BMS przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie ograniczeń jakie mogą wystąpić podczas komunikacji.
EN
In building management systems (BMS) reliable forms of communication is an important design element. In addition to the wired form, wireless solutions are also acceptable. A large number of developed wireless standards ensure BMS designers different choices of software and hardware solutions. In the article for the developed non-commercial BMS, the results of the research were presented. The purpose of the research was to determine the limitations that may occur during wireless communication.
3
Content available remote Rozwój automatyki budowlanej. Cz.1
EN
The article presents the evolution of Building Management Systems (BMS) and tasks they perform. The structure of an intelligent sensor and new standards of low power wireless technologies used in intelligent buildings are introduced. The idea of IoT and methods of efficient cloud-based collection of process data from the building automation system are considered. The synthesis of intelligent control algorithms for building systems using fuzzy logic and prediction are discussed. Advantages of using tools for modelling and simulating control algorithms developed by the authors and benefits of using IoT in intelligent buildings are characterized. The necessity of the integrated approach to structural design that would guarantee the construction of modern, comfortable and energy efficient buildings is pointed out.
4
Content available remote Smart House – inteligentny budynek – idea przyszłości
PL
Rozwój integracji różnego rodzaju systemów automatyki i sterowania w obszarze zasilania urządzeń elektrycznych stanowi dzisiaj jeden z głównych obszarów rozwoju inżynierii elektrycznej. Artykuł prezentuje charakterystykę technologii Smart House w kontekście oceny czy jest to już ostateczne i gotowe rozwiązanie, czy wciąż idea przyszłości. Przedstawiono rolę zintegrowanego systemu sterowania i automatyzacji w inteligentnym budynku, jego możliwości i wpływ na efektywność energetyczną, a także problematykę komunikacji człowieka z budynkiem. Dokonano także analizy idei Smart House, konfrontując jej zalety i wady oraz potencjalne szanse i zagrożenia rozwoju.
EN
The development of the integration of various types of automation and control systems in the field of power electrical equipment are today one of the main areas of development of electrical engineering. The article presents the characteristics of the Smart House technology in the context of the assessment: is it already final and ready solution or is it still the idea of the future. The role of integrated building automation and control system, its features and the impact on energy efficiency, as well as the issue of human communication with the building were presented. Analysis of the Smart House idea, confronting its advantages and disadvantages and the development opportunities and threats was also presented.
PL
W artykule dokonano porównania efektywności energetycznej dwóch budynków dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej. Analizę przeprowadzono na podstawie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Określono, jak zmienia się zapotrzebowanie na energię w przypadku zastosowania przegród o większej izolacyjności cieplnej, wentylacji z rekuperacją i sterowania urządzeniami elektrycznymi.
EN
The paper presents the comparison of energy efficiency of two educational buildings of Świętokrzyska Technical University. The analysis has been conducted based on electricity and heat costs. The changes in energy demand were determined in the case of using partitions with better thermal insulation properties, energy recovery ventilation systems, and electrical appliances control.
PL
Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane informacje dotyczące zasad projektowania systemów technicznego zarządzania obiektów i systemów BMS. Wykazano związek procesu projektowania systemu BMS z projektowaniem systemów informatycznych przedsiębiorstw. Przedstawiono wybrane cechy rozbudowanych systemów BMS oraz omówiono zależność między niektórymi aspektami kosztów eksploatacji takich systemów, w zależności od ich rozmiaru i zaawansowania technologicznego. Wskazano na wady nadmiernie rozbudowanych systemów oraz nieprawidłowości funkcjonowania systemów zbyt zredukowanych. Przedstawiono trzy przykładowe projekty, w których dokonano integracji wybranych funkcji technicznego zarządzania obiektu z systemem informatycznym firmy. Wykonano dla tych projektów szacunkowe obliczenia dotyczące zapotrzebowania na rejestrację wybranych zdarzeń systemu technicznego zarządzania obiektu. Porównano szacunkowe zapotrzebowanie na rejestrację i przetwarzanie danych, dotyczące rozważanych projektów i określono, które z nich mogłyby zostać zrealizowane w oparciu o energooszczędną platformę sprzętową niezgodną ze standardem PC.
EN
This paper presents selected recommendations for the facility management and building management system design rules. The relationship between building management system design and enterprise information system design has been demonstrated. Then the article presents selected characteristics of complex BMS systems, and discusses the relationship between certain aspects of the operation cost of such systems, depending on their size and technological advancement. The disadvantages of excessively elaborate BMS systems and malfunctioning of too reduced BMS systems has been pointed out. Three examples of facility management projects, integrated with specific functions of enterprise information system of the company has been presented. Some calculations and estimation has been done to find out the demand for data registration and processing of selected events of these facility management systems. Then the results of the demand for data registration estimations has been compared to check if it is possible to establish the energy-efficient hardware platform incompatible with standard PCs for the data registration and processing.
PL
Artykuł przedstawia i omawia nowatorski autonomiczny system diagnostyczny umożliwiający monitoring i zarządzanie obiektem poprzez generowanie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego w oparciu o projekt realizowany już od 2009 roku w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki Politechniki Gdańskiej o nazwie Sieciowy Monitor Obiektu (SMO).
PL
Artykuł zawiera opis wybranych funkcji sterowania znajdujących się w programie ESP-r oraz przeznaczonych do instalacji HVAC. Zwrócono uwagę na istotne znaczenie oczekiwanych parametrów efektywności energetycznej oraz komfortu termicznego w projektowaniu instalacji. Do analizy symulacyjnej zostały wybrane trzy funkcje sterujące, wykorzystywane do sterowania pracy systemu ogrzewania i chłodzenia powietrznego. Analiza dotyczy pomieszczenia biurowego o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię. Wykonano symulacje z uwzględnieniem dynamiki procesów cieplnych w warunkach wybranego miesiąca letniego i zimowego. W wynikach przedstawiono obliczeniowe zapotrzebowanie na energię oraz wskaźnik oceny komfortu przez użytkowników PMV. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że wybór funkcji sterowania ma znaczący wpływ na efektywność energetyczną i jakość środowiska wewnętrznego.
EN
The articlc contains a description of the selected control functions dedicated the HVAC installations implemented in the ESP-r. The paper draws attention to the importance of energy efficiency and thermal comfort parameters in the process of installations designing. For the purposes of simulation analysis three control functions were selected to control the airheating and cooling system. The analysis applies to the office space with rcduced energy consumption. Simulations are taking into account the dynamics of thermal processes for the summer and winter months. The results shows the energy demand and the rates of PMV factor. The conducted analysis showed, that selection of control function has a significant impact on energy efficiency and indoor environment quality.
PL
W artykule opisane zostały rozwiązania stosowane w inteligentnym budownictwie (przede wszystkim system zarządzania BMS)oraz korzyści płynące z eksploatacji takich budynków.
EN
The article looks at the solutions used in intelligent housing (above all the BMS management system) and the benefits that come from operating such houses.
10
Content available University integrated information system development
EN
The article presents a case study of the integrated information system of University of Science and Technology in Bydgoszcz (UTP), the information about its present stage, the range of operation, and plans of further expansion. A significant part of the article has been devoted to various kinds of building management systems, their basic and advanced range, evolution, and the role they may play in the integrated information system of the university. The other part of the article presents the concept and the first stage of the implementation of the university classrooms occupancy logging system based on the usage RFID key fobs, RFID readers and PC computers, and ARM microcontrollers in concierge desks in the university buildings. The simple system has been developed at the UTP in Bydgoszcz, Poland. It is now mainly used for logging and visualizing the occupancy of the lecture halls, but it will soon be linked to the UTP integrated information system and the BMS system of one of the UTP buildings.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (UTP). Przedstawiono w nim informacje o obecnym etapie realizacji systemu, jego zakresie działania i planach jego dalszego rozwoju. Znaczna część artykułu została poświęcona różnego rodzaju systemom zarządzania budynków BMS, podstawowym i zaawansowanym funkcjom tych systemów, ewolucji tych systemów i roli, jaką mogą one odegrać w ramach zintegrowanego systemu informatycznego uczelni. Druga część artykułu przedstawia koncepcję i pierwszy etap wdrożenia systemu rejestracji zajętości uczelnianych sal dydaktycznych. Ten prosty system jest oparty na wykorzystaniu breloków RFID trwale dołączonych do kluczy wydawanych przez portierów oraz czytników RFID połączonych z komputerami PC, umieszczonymi w portierniach budynków uniwersyteckich. System został opracowany na potrzeby UTP w Bydgoszczy. W chwili obecnej system jest głównie wykorzystywany do rejestracji i wizualizacji zajętości sal wykładowych, ale wkrótce jego działanie będzie połączone ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym UTP oraz systemem BMS jednego z budynków UTP.
11
Content available remote Pułapki inteligencji
PL
Z historii znane są liczne sytuacje, gdy wynalazki i urządzenia dziś oczywiste, jak koleje, tramwaj czy samochód, natrafiały zrazu na opór u użytkowników, do których były przecież adresowane. Inteligentny budynek „zagraża” użytkownikowi w sposób mniej widzialny, lecz znacznie bardziej wyrafinowany. Tworzy środowisko życiowe otaczające użytkownika ze wszystkich stron, sięgając w głąb psychiki nie zawsze uświadomioną i tym trudniejszą do zdiagnozowania drogą. Próby diagnozy technologicznych pułapek (źródeł psychicznego dyskomfortu) można najkrócej określić jako składową tworzenia technologii przyjaznej dla użytkownika.
EN
Historically, there were a lot of situations, when inventions and devices obvious today, as railways, trams, or the car, at first were creating fears and resistance of users, to whom they were addressed. Intelligent building „threatens” the user in a less visible, but much more sophisticated way. Establishes the life-environment, surrounding user from all sides, reaching deep into the psyche in not always conscious, but even more difficult to diagnose way. Attempts to diagnose the technological traps (resulting also in psychical discomfort) can be briefly described as a contribution to creating more user-friendly technology.
PL
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) Politechniki Krakowskiej zapewnia możliwość wykonywania szerokiego wachlarza badań naukowych dotyczących m.in. poprawy efektywności zużycia energii, przeprowadzanych przez interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych. W artykule zaprezentowano podstawowe instalacje oraz urządzenia techniczne zapewniające odpowiednią funkcjonalność budynku MLBE, a także przykładowe propozycje badań „in situ”, możliwych do przeprowadzenia z zastosowaniem tych instalacji oraz zintegrowanego systemu sterowania procesami wyposażonego w BMS w kontekście poszukiwań energooszczędnych rozwiązań materiałowych.
EN
Malopolska Laboratory of Energy Efficiency Buildings (MLBE) of Cracow University of Technology provides the ability to performa wide range of research in the area i.a.: improving the efficiency of energy consumption, carried out by an interdisciplinary teamof researchers. In this paper the basic installation and technical equipment to ensure proper functionality of the building MLBE will be presented. "In-situ" measurements that can be performed using building technical instalation and the Integrated systemof process control which is equipped with BMS in the context of the search for low-energy material solutions.
PL
Integracja systemów klimatyzacyjnych z systemami zarządzania budynkiem jest w ostatnim czasie jednym z najważniejszych trendów obserwowanych na rynku HVAC. W odpowiedzi na oczekiwania odbiorców producenci systemów typu VRF oferują całe zestawy rozwiązań, które pozwalają na połączenie urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych z dostępnymi systemami BMS.
PL
Rozwiązania inteligentnych budynków należą do bardziej zaawansowanych technologii, które dostarczają możliwości, a także narzędzi do poprawy efektywności energetycznej dla wielu systemów funkcjonujących w ramach obiektu budowlanego. Efektywność energetyczna jest jednym z największych wyzwań XXI wieku i zgodnie z obecnymi wymogami UE, jej podnoszenie w szczególności powinno dotyczyć budynków. Od sektora publicznego wymaga się przy tym pełnienia modelowej roli w tym zakresie. Rewitalizacja budynków w kierunku rozwiązań inteligentnych powinna być wykonywana na podstawie aktualnej wiedzy inżynierskiej i obowiązujących norm. W pracy przedstawiono podstawowe przepisy prawne oraz niezbędne normy związane z instalacjami w inteligentnym budynku. Zakres zestawienia obejmuje zbiór podstawowych przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do idei inteligentnego budynku oraz zbiór norm związanych z instalacjami elektrycznymi, okablowaniem strukturalnym, sieciami inteligentnymi, sieciami komputerowymi oraz innymi mediami.
EN
Intelligent building solutions are one of the most advanced technologies, which provide both the possibilities and tools used for the improvement of energy efficiency of systems functioning within buildings. Improving energy efficiency is one of the greatest challenges in the twenty-first century. In accordance with the current EU requirements, the increase of energy efficiency should be applied to buildings in particular. The public sector is required to perform the exemplary role in this matter. The revitalization of the buildings, by applying intelligent solutions, should be performed based on the current engineering knowledge and standards. This paper presents the basic legislations and necessary standards for installations used in intelligent buildings. The description includes a set of Polish and EU basic legislations related to the idea of intelligent buildings and also a set of standards related to intelligent buildings control systems, the conditioning of smart grids, the structured cabling, the computer networks and also the other media.
PL
Dzięki systemom BMS „w chmurze”, właściciele i zarządcy budynków na całym świecie dysponują szerszym wachlarzem możliwości zarządzania swoimi obiektami. Systemy zarządzania budynkami (BMS) z powodzeniem funkcjonują na świecie od wielu lat, od parunastu także w Polsce. Stanowią one bezcenne narządzie do optymalizacji i zwiększania efektywności energetycznej budynków. Podczas gdy w Polsce kultura BMS dopiero się rozwija, świat proponuje już zaawansowane rozwiązania w tej dziedzinie.
PL
W artykule przedstawiono możliwości oszczędności energii elektrycznej u odbiorcy komunalnego na podstawie przeprowadzonych badań. Przyjmując kryterium kosztowe, przeanalizowano rozwiązania niewymagające nakładów finansowych, o niskich oraz wysokich nakładach. Zaprezentowano również wybrane możliwości oszczędności energii dzięki wykorzystaniu systemów zarządzania budynkiem. Dla przykładowej analizy zużycia energii przyjęto odbiorcę komunalnego mieszkającego w bloku wielorodzinnym. Wielkość mieszkania to w przybliżeniu 65 m2. W skład niego wchodzą: 3 pokoje, łazienka, kuchnia, hol, co daje łącznie 6 pomieszczeń. Mieszkanie jest użytkowane przez 4 osoby. Średni miesięczny rachunek za energię elektryczną to 120,00 PLN.
EN
The paper presents the possibility of electrical energy savings by communal users on the base of own examinations. Taking into account the criterion of cost, were analyzed solutions which do not require financial resources, the low- and high-cost solutions. It was also shown potential of energy savings through the use of building management systems. In the case study an exemplary user was analyzed. The apartment in a block of flats, area of approximately 65 m2. It consists of: 3 bedrooms, bathroom, kitchen, hall, giving a total of 6 rooms. The apartment is used by 4 people. The average of monthly electric bill is equal 120.00 PLN [1].
18
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii zintegrowanych z zasobnikami energii w korelacji z nowoczesnymi systemami zarządzania budynkiem (HMS/BMS). Relatywnie niskie nakłady inwestycyjne pozwalają na oszczędność energii do 40%. Zaprezentowano przykład modernizacji instalacji oświetlenia w jednym z biurowców w Warszawie oraz przeanalizowano korzyści z niej wynikające.
EN
Home or Building Management Systems (HMS/BMS) are designed to integrate energy resources in the building. Well constructed building insulation, for example Styrofoam along with the integrated system of all resources in the building can lead to save energy up to 40%. This paper presents the analysis of benefits of Building Management Systems which was activated in a office building in Warsaw.
PL
W artykule opisano wykorzystanie systemu BMS (Building Management System) do optymalizacji zużycia wody w domu jednorodzinnym.
20
Content available remote Deste IntelliHouse – Ty decydujesz, co robi Twój dom
PL
Idea skonstruowania urządzenia, które będzie łączyło podstawowe funkcje systemu zarządzania budynkiem (z ang. BMS – Building Management System) i centrali alarmowej zaowocowała powstaniem prototypu sterownika Deste IntelliHouse. Podstawowym założeniem przy jego projektowaniu była uniwersalność zastosowania oraz współpraca ze standardowym osprzętem dostępnym na polskim rynku.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.