Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 684

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport miejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
EN
Main requirements for rolling stock design and organization of the operating system are determined by membership in a certain transportation category for which such a transportation facility is designated. Thus, a specific feature of rolling stock operation is considered to the maximum extent, and functional correspondence with stated tasks is ensured. The significant disadvantage of the existing structure of rolling stock traffic is the necessity of time-space agreements of passenger traffic due to the necessity of shifting different transport types with the minimum time consumption. The solution to such an issue can be found in the development and use of a universal (multifunctional) integrated transport system. The list of issues arising during the creation of a multifunctional transport system can be funnelled into two groups: social and economic and organizational and technical. The first group is social and economic and shall conceptually solve issues of the multifunctional system feasibility for certain urban settlement conditions (conglomerate of urban settlements). The second group consists of organizational and technical issues. This study proposes to eliminate certain material issues in the sphere of suburban and urban traffic by the infrastructure improvement with the significant traffic increase and fluctuations.
PL
Artykuł poświęcono problemowi cyberbezpieczeństwa w transporcie miejskim. Omówione zostały zagrożenia, jakie związane są z udostępnianiem i przesyłaniem informacji w sieci internetowej na temat elementów systemu transportowego. W artykule przedstawiono elementy miejskiego systemu transportowego najbardziej narażone na ataki cybernetyczne oraz podjęto się próby przedstawienia sposobów przeciwdziałania im. Analizę zagrożeń cybernetycznych w artykule przeprowadzono dla: systemów informacji pasażerskiej, planerów podróży, systemów nawigacji drogowej, systemów sterowania ruchem drogowym, automatycznych systemów zliczania pasażerów oraz systemów opłat parkingowych i sprzedaży biletów. W artykule opisane zostały skutki udanych ataków oraz przykłady tego typu działań, które miały już miejsce na terenie Polski. Artykuł zakończono podsumowaniem i wnioskami będącymi wstępem do dalszych prac nad opracowaniem standardów mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym w transporcie miejskim.
EN
The article is focused on the problem of cyber security in urban transportation. The paper discusses the threats that are associated with the sharing and transmission of information on the Internet about elements of the transportation system. The paper presents the components of the urban transport system most exposed to cyber-attacks and attempts to present measures to prevent them. The analysis of cyber threats in the article was carried out for: passenger information systems, trip planners, road navigation systems, traffic control systems, automatic passenger counting systems and parking fee and ticketing systems. The article describes the consequences of successful attacks and examples of such activities that have already taken place in Poland. The article concludes with a summary and conclusions that are an introduction to further work on developing standards to counter cyber threats in urban transportation.
3
Content available remote Wiata przystankowa – definicja, uwarunkowania prawne i klasyfikacja
PL
Artykuł dotyczy wiat przystankowych i związanych z nimi zagadnień z zakresu ich definicji, uwarunkowań prawnych budowy, zróżnicowania typów oraz autorskiej propozycji ich klasyfikacji. We wstępie wskazano na konieczność wprowadzania coraz większej liczby udogodnień dla pasażerów, które mają przyczynić się do zmiany podziału zadań przewozowych w kierunku zwiększenia udziału liczby podróży realizowanych transportem publicznym, co jest realizowane poprzez m.in. wyposażanie przystanków transportu zbiorowego w wiaty. Ponadto wskazano na konieczność wprowadzenia standardów budowy i wyposażenia wiat przystankowych, co aktualnie realizują niektóre, największe ośrodki miejskie w Polsce. By możliwe było wprowadzenie standaryzacji rozwiązań, należy zacząć od wprowadzenia powszechnie stosowanej definicji wiaty przystankowej. W tym zakresie artykuł wskazuje na dużą różnorodność dotychczasowych propozycji oraz brak jednego, ogólnie przyjętego i stosowanego terminu. Z tego względu zaproponowano autorską definicję wiaty przystankowej odnoszącą się do jej podstawowego przeznaczenia, wyposażenia, konstrukcji, charakteru lokalizacji oraz zakresu stosowania. Ponadto, przedstawiono przegląd literaturowy definicji wiaty przystankowej. Następnie w artykule przedstawiono obowiązujące przepisy dotyczące budowy wiat przystankowych oraz wskazano na brak ich definicji w systemie prawnym w Polsce. Budowa wiat przystankowych osadzona jest w przepisach z zakresu Prawa budowlanego, Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych oraz pomocniczo, w zakresie określenia czym są wiaty, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, lecz w żadnym z tych ani innych zbadanych dokumentach nie odnaleziono definicji wiaty przystankowej. Dalej wskazano na różnorodność kształtu, funkcji, użytych materiałów czy dodatkowego wyposażenia wiat przystankowych wraz z przykładami stosowanych rozwiązań. Kluczowe znaczenie przy ich budowie ma przede wszystkim funkcja, jaką ma spełniać wiata, która zazwyczaj determinowana jest przez jej lokalizację oraz wolę i możliwości instytucji, do których należy jej budowa. Następnie zaprezentowano autorską propozycję klasyfikacji wiat przystankowych i ich wyposażenia. Klasyfikacja ma na celu wskazanie minimalnego zespołu cech pozwalających określić podstawową typologię wiat przystankowych oraz określenie minimalnego standardu wyposażenia, który zaspokoi większość potrzeb pasażerów związanych z przejazdami publicznym transportem zbiorowym. Na końcu artykułu wskazano na konieczność stworzenie definicji i standardów, pomimo różnorodności rozwiązań, w zakresie wiat przystankowych oraz występowanie luki formalnej i badawczej dotyczącej tego zagadnienia.
EN
The article deals with public transport shelters and related issues of their definition, legal conditions for their construction, differentiation of types and the author’s proposal for their classification. In the introduction, the necessity of introducing an increasing number of passenger amenities was pointed out, which are expected to contribute to changing the distribution of transport tasks towards increasing the share of trips made by public transport, which is implemented by, among other things, equipping public transport stops with shelters. In addition, it was pointed out that it is necessary to introduce standards for the construction and equipment of public transport shelters, which is currently being implemented by some of the largest urban areas in Poland. To be able to standardize solutions, it is necessary to start with the introduction of a commonly used definition of a public transport shelter. In this regard, the article points out the wide variety of proposals to date and the lack of a single, generally accepted and used term. Therefore, the author’s definition of public transport shelter relating to its basic purpose, equipment, design, nature of location and scope of use is proposed. In addition, a literature review of the definition of public transport shelter is presented. Next, the article presents the current legislation on the construction of shelters and points out the lack of their definition in the legal system in Poland. The construction of public transport is embedded in the provisions of the Construction Law, the Regulation of the Minister of Infrastructure on technical and construction requirements for public roads and, auxiliary, in terms of defining what public transport shelters are, in the judgment of the Provincial Administrative Court in Poznań, but no definition of a public transport shelter was found in any of these or other documents examined. The variety of shape, function, materials used or additional equipment of shelters was further pointed out, along with examples of solutions used. Crucial in their construction is first and foremost the function to be performed by the public transport shelter, which is usually determined by its location and the will and capabilities of the institution to which its construction belongs. Next, the author’s proposal for the classification of public transport shelters and their equipment is presented. The classification is aimed at indicating the minimum set of features that make it possible to determine the basic typology of shelters, as well as to determine the minimum standard of equipment that will meet most of the needs of passengers associated with public mass transit travel. At the end of the article, the necessity of creating definitions and standards, despite the variety of solutions, in the field of public transport shelters and the existence of a formal and research gap on this issue are pointed out.
PL
Eksploatacja autobusów w MPK SA w Krakowie jest częścią działalności Spółki wyodrębnionej przedmiotowo, a jednocześnie połączonej strukturą organizacyjną w jeden organizm przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie działalności dotyczy tylko poziomu wykonawczego usługi przewozowej i utrzymania sprawności technicznej taboru. Autobusy MPK SA w Krakowie nie są jedynymi pojazdami świadczącymi usługi przewozowe w Krakowie. Na rynku przewozów autobusy MPK muszą konkurować z pojazdami innego przewoźnika, tj. Mobilis Sp. z o.o., który świadczy swoje usługi w Krakowie od 2008 roku. W artykule przedstawiono krótko politykę wymiany taboru autobusowego w Spółce.
EN
Bus exploitation in the MPK SA in Kraków is part of the Company’s activity, which is separated in terms of its subject matter and, at the same time, merged by the organisational structure into a single company organism. Separation of activities concerns only the executive level of the transport service and maintenance of technical efficiency of the rolling stock. Buses of the MPK SA in Kraków are not the only vehicles providing transport services in Krakow. In the transport market, the MPK buses have to compete with the vehicles of another operator, i.e. Mobilis Sp. z o.o., which has been providing its services in Kraków since 2008. The article briefly presents the Company’s bus fleet replacement policy.
PL
W obliczu wymagań dotyczących zapewnienia odpowiedniej liczby zeroemisyjnych pojazdów wykonujących przewozy w systemach publicznego transportu zbiorowego ważne jest, by poznać opinie pasażerów o nowych pojazdach. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pasażerów transportu zbiorowego w Zielonej Górze po wprowadzeniu do ruchu autobusów zasilanych energią elektryczną. W pierwszej części artykułu zaprezentowano badania, jakie należy przeprowadzać wśród pasażerów oraz wykazano, że komfort i ekologia są cechami składającymi się na ogólną ocenę jakości obsługi transportowej. W dalszej części opisano system publicznego transportu zbiorowego w Zielonej Górze funkcjonujący w czasie przeprowadzania badań. Następnie zaprezentowano pytania zadawane pasażerom oraz ich odpowiedzi. Na podstawie których stwierdzono, że autobusy zasilane energią elektryczną zostały pozytywnie przyjęte przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego w Zielonej Górze, głównie z uwagi na brak emisji hałasu oraz ekologiczność.
EN
In view of the requirements to provide an adequate number of zero-emission vehicles operating in public transport systems, it is important to know passengers’ opinions about the new vehicles. The aim of this article is to present the results of a survey conducted among public transport passengers in Zielona Góra following the introduction of electrically powered buses. The first part of the article presents the surveys to be carried out among passengers and shows that comfort and ecology are features that make up the overall assessment of transport service quality. The next part describes the public transport system in Zielona Góra in operation when the survey was carried out. This was followed by a presentation of the questions asked to passengers and their responses. On the basis of the answers given, it was concluded that electrically powered buses were positively received by public transport passengers in Zielona Góra, mainly due to their lack of noise emissions and their environmental performance.
PL
Przełom XX i XXI wieku to radykalny wzrost zainteresowania użytkowaniem rowerów na terenach zurbanizowanych. Wysoki potencjał krajowego rynku jednośladów, a jednocześnie permanentne zatłoczenie ulic, spowodowały dążenie do wykorzystania roweru jako środka komunikacji przez mieszkańców dużych miast. Bike sharing, czyli publiczny system wypożyczania rowerów, to usługa transportowa, w ramach której są one udostępniane do krótkoterminowego użytku. Kolejne generacje wypożyczalni rowerów (od I do V) oferowały możliwość jazdy rowerem na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Działalność stowarzyszeń „Miasta dla Rowerów” i zmiany w prawie korzystne dla rowerzystów spowodowały powstanie pierwszej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie w 2008 roku, a w kolejnych także w innych miastach. Pierwsza dekada funkcjonowania rowerów miejskich była czasem badań rynkowych, analiz i formułowania wniosków na temat bike sharingu. Przegląd opracowań dotyczących krajowych wypożyczalni rowerów potwierdza istnienie dużego popytu, ale także szeregu problemów, wyzwań i oczekiwań ze strony mieszkańców miast chcących korzystać z usługi wynajmu rowerów. Poddano analizie długość dróg dedykowanych dla rowerzystów na terenie Polski, oraz w Lublinie, na przestrzeni ostatniej dekady. W 2014 roku powstał Lubelski Rower Miejski (LRM) oferujący 400 rowerów na 40 stacjach. Przedstawiono szczegółową analizę parametrów opisujących jego funkcjonowanie i rozbudowę w latach 2014–2022. Przestawiono zmiany LRM w strukturze liczby stacji wypożyczeń, liczbie dostępnych rowerów i zrealizowanych wypożyczeń oraz liczbie zarejestrowanych użytkowników. W latach 2014–2019 odnotowano dynamiczny wzrost i rekordową liczbę wypożyczeń (w 2016 – ponad 773 tys.) i drastyczne załamanie popytu po pandemii (zaledwie 76 tys. w 2021) i zmianę sposobu finansowania. W ramach szukania nowych, bardziej korzystnych finansowo rozwiązań miasto Lublin przejęło organizację i zarządzanie systemem transportu rowerowego od operatora zewnętrznego w 2022 roku. Prowadzenie LRM powierzyło MPK Lublin, integrując rower miejski z komunikacją autobusową i trolejbusową.
EN
The turn of the 20th and 21st century has brought a tremendous interest in the usage of city bikes in the urban areas. The high potential of the domestic two-wheel market combined with permanent road congestion led city dwellers to use bicycles as a mean of transportation. Bike sharing, a public bicycle renting system, is a transport service which allows users to rent bikes for short-term usage. Different generations of bike rentals (I through V) granted users the ability to ride city bikes under very favorable conditions. It was the workings of “Cities for Bikes” associations and the changes in law beneficial to cyclists, which led to the funding of the first city bike rental in Kraków in 2008, and later in other cities. The first decade of city bike usage was a time of market studies, analysis, and conclusions concerning bike sharing. The review of domestic bike rental studies confirms the existence of considerable demand along with various issues, challenges and expectations from city dwellers wanting to use the bike rental service. The total amount of cycle paths and roads available for cyclists in Poland and in Lublin over the last decade is analyzed in this article. In 2014, when the Lublin City Bike was founded, 40 bike rental stations provided 400 bicycles. This article presents a detailed analysis of how the Lublin City Bike operated and how it was developed in 2014–2022. It also shows changes in the number of rental stations, available bikes and statistics concerning the number of rental transactions as well as registered users. In the years 2014-2019, there has been dynamic growth and a record number of rentals (with over 773,000 in 2016) while the pandemic brought a drastic collapse in the demand (only 76,000 in 2021) and a change in financing. The City of Lublin decided to take over managing the system of bike rental from the outside vendor in 2022 in order to find more cost-effective solutions. The Lublin City Bike has been entrusted to the Municipal Transport Company Lublin therefore integrating city bike with bus and trolley bus transport.
PL
W dobie wzrostu wskaźnika motoryzacji przed władzami miast stoi wyzwanie stworzenia konkurencyjnego wobec samochodów transportu zbiorowego. Równocześnie implementowane są unijne założenia związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej. Dążenia te mają przeciwdziałać negatywnym skutkom kongestii. Komunikacja publiczna powinna być dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności oraz wpisywać się w ramy szeroko rozumianej dostępności. Celem artykułu jest scharakteryzowanie transportu zbiorowego w Gdańsku na przykładzie dwóch dzielnic – Przymorza Małego i Wielkiego, z uwzględnieniem dostępności przestrzennej i czasowej. Badanie oparto na analizie dostępnych w internecie rozkładów jazdy autobusów miejskich, tramwajowych oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Czas dojazdu transportem zbiorowym wyznaczono w oparciu o pięć charakterystycznych miejsc dla tego obszaru, który ma znaczenie turystyczne, rekreacyjne oraz usługowe. Bazą były początkowe przystanki dziennych linii zlokalizowane w 10 dzielnicach Gdańska: Chełmie, Nowym Porcie, Oliwie, Osowej, Stogach, Śródmieściu, Ujeścisku-Łostowicach, Wrzeszczu Górnym, Zaspie Rozstajach oraz Żabiance-Jelitkowie-Wejhera-Tysiąclecia. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić skomunikowanie transportem publicznym dwóch dzielnic Gdańska o charakterze mieszkaniowym oraz o walorach przyrodniczych i turystycznych. Następstwem było wyciągnięcie wniosków natury ogólnej. Na terenie tym funkcjonuje rozwinięta komunikacja, charakteryzująca się dobrą dostępnością w wymiarze czasowym i przestrzennym. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do większości dzielnic miasta. Transport zbiorowy na Przymorzu Małym i Wielkim jest podobnie zorganizowany, jak na pozostałym obszarze tzw. dolnego tarasu.
EN
The goal of the article is to characterise public transport in Gdańsk on the example of two districts – Przymorze Małe and Przymorze Wielkie, considering spatial and temporal accessibility. The study was based on an analysis of the schedules of urban buses, tramways and the Fast Urban Railway in the Tri-City available on the Internet. Commuting times by public transport were determined based on five key locations within this area, which is of tourist, recreation and service importance. The base was the first stops of the daily lines located in ten districts of Gdańsk: Chełm, Nowy Port, Oliwa, Osowa, Stogi, Śródmieście, UjeściskoŁostowice, Wrzeszcz Górny, Zaspa Rozstaje and ŻabiankaJelitkowo-Wejhera-Tysiąclecia. The analysis determined the link between public transport in two residential neighbourhoods of Gdańsk, which are of natural and tourist values. In consequence, general conclusions were drawn. There is a communication system developed in this field, with good accessibility in terms of time and space. This public transport system provides possibility to reach most areas of the city. Public transportation in the Przymorze Małe and the Przymorze Wielkie is similarly organised to the rest of the so called Lower Terrace area.
PL
Artykuł przedstawia problemy komunikacyjne występujące we współczesnych aglomeracjach. Jego podstawę stanowi analiza ciągłości traktów śródmiejskich w Poznaniu. Sprawdzano, w jakim zakresie miasto realizuje potrzeby pieszych i kierowców. Wskazano problemy wynikające z przyznawania pierwszeństwa jednej formie ruchu ponad innymi. Okazuje się, że badane węzły komunikacyjne pomimo zlokalizowania w śródmieściu nie spełniają tradycyjnych dla śródmieść funkcji.
EN
The article deals with communication problems occurring in contemporary agglomerations. Its basis is the analysis of the continuity of downtown routes in Poznań. It compares the extent to which the city meets the needs of pedestrians and drivers and points to the problems resulting from prioritizing one form of traffic over another. It turns out that the examined transport hubs, despite their location, fulfill the traditional functions of downtowns.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza rozwiązań i zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT; ang. information and communication technologies) w ośrodkach miejskich oraz pomiar wskaźników jakości transportu, z uwzględnieniem wymagań normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Artykuł składa się z dwóch części. W części drugiej szczegółowo opisano wskaźniki z obszaru transportu wraz ze stosowaną metodyką pomiaru, w tym dobór danych źródłowych niezbędnych do obliczeń wskaźników. Dla wybranych siedmiu polskich miast wojewódzkich (Kraków, Poznań, Szczecin, Białystok, Rzeszów, Olsztyn, Opole) przedstawiono istniejące rozwiązania z obszaru smart mobility. Głównym elementem tej części artykułu jest zaprezentowanie wyników obliczeń wskaźników przewidzianych w normie ISO 37120 w zakresie transportu wraz z omówieniem i porównaniem wyników. Na zakończenie przytoczono główne wnioski z przeprowadzonych analiz i badań.
PL
Tematem artykułu jest analiza rozwiązań i zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w ośrodkach miejskich oraz pomiar wskaźników jakości transportu z uwzględnieniem wymagań normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Artykuł składa się z dwóch części. W części przybliżono tematykę inteligentnych miast, w tym przytoczono funkcjonujące pojęcia smart city. Dokonano opisu kształtowania przestrzeni miejskich i jakości życia w aspekcie smart, z uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono charakterystykę normy ISO 37120 służącą do pomiaru poziomu usług i warunków życia w miastach. Przedstawiono podstawowe i pomocnicze wskaźniki w zakresie usług miejskich i jakości życia, w tym z obszaru tematyki transportu. Wymieniono polskie miasta, które uzyskały certyfikat inteligentnego miasta. Na zakończenie części I dokonano przeglądu doświadczeń i rozwiązań poprawiających mobilność, które funkcjonują w wybranych miastach na świecie.
11
Content available Carsharing as an element of mobility management
EN
A phenomenon noticeable nowadays, especially among the younger part ofsociety, is departing from the need to own possessions to the attitude of sharing them withothers, thus implementing the assumption of the sharing economy. The possibility of usingindividual transport rental per minute, especially passenger cars, is a convenience forresidents who may meet their transport needs fast and comfortably, without incurring fixedfees and, additionally, in an environmentally friendly form. Therefore, this article attemptedto characterize the users of carsharing, understood as a sustainable transport service implementing the assumptions of the sharing economy. The research carried out on a sample of 1176 respondents indicated that people using shared mobility demonstrate the desired – sustainable transport behavior, among others, consisting of an increase in the amount of travelling on foot and by bicycle while limiting travelling by private cars. In addition, the study showed that working people and students use carsharing to meet their transport needs. Secondly, the most popular time of operation of the service is in the evening, from 6 p.m. to 10 p.m., and the leading purpose is personal matters, which are dealt with the help of this type of shared mobility.
PL
Zjawiskiem zauważalnym w dzisiejszych czasach, szczególnie wśród młodszej części społeczeństwa, jest odchodzenie od potrzeby posiadania rzeczy na rzecz postawy dzielenia się nimi z innymi, realizując tym samym założenia ekonomii współdzielenia. Możliwość korzystania z wynajmu transportu indywidualnego na minuty, w szczególności samochodów osobowych, stanowi udogodnienie dla mieszkańców, którzy mogą zaspokoić swoje potrzeby transportowe szybko i wygodnie, bez ponoszenia stałych opłat, a dodatkowo w formie przyjaznej dla środowiska. Dlatego też w niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania użytkowników carsharingu, rozumianego jako zrównoważona usługa transportowa realizująca założenia ekonomii współdzielenia. Badania przeprowadzone na próbie 1176 respondentów wskazały, że osoby korzystające z mobilności współdzielonej wykazują pożądane - zrównoważone zachowania transportowe, m.in. polegające na zwiększeniu ilości podróży pieszych i rowerowych przy jednoczesnym ograniczeniu podróży samochodami prywatnymi. Ponadto badanie wykazało, że osoby pracujące i studenci korzystają z carsharingu w celu zaspokojenia swoich potrzeb transportowych. Po drugie, najpopularniejszym czasem funkcjonowania usługi są godziny wieczorne, od 18:00 do 22:00, a wiodącym celem są sprawy osobiste, które załatwiane są przy pomocy tego typu współdzielonej mobilności.
PL
W Polsce na 100 km dróg przypada jedynie 0,7 stacji ładowania, co plasuje nas na piątym od końca miejscu w całej UE. Dla porownania w Holandii jest ich 64,3, a w Portugalii - 24,9.
EN
With the rapid development of urban transportation and the increase in per capita car ownership, the problem of urban traffic congestion is becoming increasingly prominent. Due to the uneven distribution of crowd in different regions of the city, it is difficult to determine and solve the traffic dynamics congestion. In order to solve the problem that it is difficult to determine the dynamics of traffic congestion areas caused by uneven distribution of vitality in different regions of mountainous cities, a crowded mega mountainous city is selected as research object and it proposes a model to calculate the change characteristics of regional crowd gathering. Baidu Heatmap is used as it could distinguish crowd gathering in certain urban core area. The heat map pictures in dozens of consecutive days is extracted and researchers conducted pixel statistical classification on thermal map images. Based on the pixel data of different levels of the pictures, the calculation model is established and an algorithm based on particle swarm optimization is proposed. The calibration of the relative active population equivalent density is conducted, and the distribution characteristics of crowd gathering in time and space are analyzed. The results show that there are obvious spatiotemporal characteristics for this selected city. In time, holidays have an important impact on crowd gathering. The peak time of crowd gathering on weekdays is different from that on rest days. The research in this paper has a direct practical value for the identification of traffic congestion areas and the corresponding governance measures. The dynamic identification of population gathering areas in mountainous mega cities, demand prediction for various transportation regions, and future population OD(Origin-Destination) planning are of great significance.
EN
Today, the increasing development of urbanization and climate change and its resulting issues, including the occurrence of urban floods, is one of the important issues facing city managers. One of these problems that seriously affect lives today is the occurrence of floods and the inundation of urban thoroughfares. Among the problems of floods in urban areas are the disruption of the urban transportation system, reduced transportation safety, inundation of thoroughfares, and consequently, the poor appearance of urban roads. One of the successful strategies in controlling urban runoff is the use of porous pavements in urban thoroughfares. The two capabilities of permeability and evaporation of a porous pavement lead to reduced runoff and a resultant lack of occurrence of inundation of thoroughfares; therefore, accurate measurement of these two parameters is of special importance. This study aims to introduce two devices for measuring the permeability and evaporation of porous asphalt with an innovative method that can measure the permeability and evaporation of asphalt and porous concrete with appropriate accuracy.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie w oparciu o dorobek teorii zarządzania i ekonomii zasobów oraz procesów, które mogą wpływać na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w miejskich inwestycjach i systemie transportu dla mieszkańców miasta. Skuteczność i szybkość zmian w komunikacji miejskiej zależna jest od zasobów wiedzy, jaką posiadają władze miasta, samorząd i organizator, dostępności zasobów finansowych na wydatki związane z rozwojem nowoczesnego transportu, zasobów w infrastrukturze transportu i taboru oraz stosowanej technologii IT. Potencjał tych zasobów oraz procesy, jakie zachodzą w systemie decyzyjnym i przepływach finansowych wyznaczają zdolność samorządu miejskiego do zrealizowania zadań, jakie należy wdrożyć, aby „lepszy transport wpływał na lepsze miasto”. Innowacyjne podejście i elastyczność procesu zarządzania przez organizatora zależy od formy organizacyjno-prawnej. W artykule przedstawiono trzy formy organizacyjno-prawne, jakie występują w polskiej praktyce. Omówiono ich cechy i zakres swobody w korzystaniu z zasobów, którymi dysponują, aby zwrócić uwagę polityków i władz lokalnych na konieczność poprawy formy organizacyjno-prawnej organizatora przed podjęciem planowanych zmian systemowych w transporcie miejskim. Zwrócono uwagę na znaczenie odpowiedniego kapitału intelektualnego, którego rdzeniem jest wiedza. W podsumowaniu postawiono tezę, że w krajowym transporcie publicznym jednym z ważnych postulatów, które stoją przed osobami kierującymi administracją miejską jest potrzeba kształcenia na studiach podyplomowych oferujących najnowszą wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania innowacji w transporcie miejskim.
EN
The aim of this article is to present, based on management and economic theory, the resources and processes that can influence the implementation of modern solutions in urban investments and the transport system for city residents. The effectiveness and speed of change in urban transport depends on the knowledge resources of the city authorities, the local government and the organiser, the availability of financial resources for spending on the development of modern transport, the resources in transport infrastructure and rolling stock and the IT technology used. The potential of these resources and the processes that take place in the decision-making system and financial flows determine the ability of the city government to achieve the tasks that need to be implemented in order for “better transport to influence a better city”. The innovative approach and flexibility of the organiser’s management process depends on the organisational and legal form. The article presents three organisational-legal forms that occur in Polish reality. Their characteristics and the scope of their freedom to use the resources at their disposal are discussed in order to draw the attention of politicians and local authorities to the need to improve the organiser’s organisational- legal form before undertaking planned system changes in urban transport. Attention was drawn to the importance of adequate intellectual capital – intangible resources, the core of which is knowledge. It concludes with the thesis that, in national public transport, one of the important demands facing those in charge of urban administration is the need for postgraduate education offering the latest knowledge in the design and implementation of urban transport innovations.
PL
Ujęcie uwarunkowań i zagrożeń dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej nawiązuje do analizy SWOT, z tym że niektóre segmenty tej analizy zostały scalone. W artykule przedstawiono w zarysie ponadczasową rolę komunikacji tramwajowej, z okresami jej regresu i odrodzenia, która jednak pozostaje nadal stabilnym elementem rozwoju miejskich systemów transportowych. Omówiono charakterystykę techniczną i funkcjonalną systemu tramwaju szybkiego oraz kwestie terminologiczne. Krótko opisano funkcjonujące rozwiązania tramwaju szybkiego w kilku polskich miastach, wskazując na ich specyfikę. Wielorakie uwarunkowania i zagrożenia uporządkowano w zakresie odnoszącym się do komunikacji tramwajowej oraz do innych elementów systemu transportowego. Ustosunkowano się także do kontekstu urbanistycznego i politycznego oraz do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Zarysowano działania na rzecz poprawy wydolności sieci tramwajowej. Częstym odniesieniem ilustrującym niektóre aspekty analizy jest przypadek realizowanej obecnie inwestycji przedłużenia linii tramwaju szybkiego do Górki Narodowej w Krakowie. Podsumowanie syntetyzuje najbardziej istotne spostrzeżenia dotyczące wybranych kwestii.
EN
The coverage of conditions and threats to the development and operation of tramway transport is reminiscent of the SWOT analysis, except that some segments of this analysis have been merged. The article outlines the timeless role of tramway transport, with periods of its regression and revival. Nevertheless tram remains a stable element in the development of urban transport systems. The technical and functional characteristics of the high-speed tram system and terminological issues are discussed. Functioning rapid tramway solutions in several Polish cities are briefly described, pointing out their specificities. Multiple determinants and threats are sorted out as far as tram transport and other elements of the transport system are concerned. The urban and political context and economic, social and environmental aspects are also addressed. Measures to improve the capacity of the tramway network are outlined. A frequent reference illustrating some aspects of the analysis is the case of the ongoing investment to extend the fast tram line to the Górka Narodowa terminal in Kraków. A summary synthesises the most relevant insights on selected issues.
PL
Informacja pasażerska jest istotnym elementem składowym jakości świadczonych usług i wpływa na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego środka transportu. Aktualność, rzetelność i trafność informacji pasażerskiej na każdym etapie podróży będą przyczyniały się do wzrostu konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego w stosunku do transportu indywidualnego. Informacja pasażerska jest ważna tym bardziej, iż jej pozyskanie jest istotne na etapie dużo wcześniejszym niż realizacja usługi przewozowej, wręcz warunkuje ona podjęcie decyzji o zakupie usługi przewozowej. W artykule przedstawiono system informacji pasażerskiej wykorzystywany w miejskim transporcie zbiorowym w Wiedniu, prezentując narzędzia i formy wykorzystywane do jej przekazywania. Zaprezentowano również ocenę funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej dokonaną przez użytkowników publicznego transportu zbiorowego w Wiedniu. Ocena systemu informacji pasażerskiej została przeprowadzona dla różnych narzędzi wykorzystywanych na etapie planowania podróży, na przystankach i w pojazdach.
EN
Passenger information is an important component of service quality and affects the decision to choose a particular mode transport. Timeliness, reliability and relevance of passenger information at each stage of the journey will contribute to increasing the competitiveness of public transport in relation to individual transport. Passenger information is all the more important as its acquisition is essential at a much earlier stage than the realisation of the transport service, indeed it determines the decision to purchase transport services. This article presents the passenger information system used in urban public transport in Vienna, describing the tools and forms used to provide it. An evaluation of the functioning of the passenger information system by users of public transport in Vienna is also presented. The evaluation of the passenger information system was carried out for the different tools used at the trip planning stage, at stops and in vehicles.
PL
W artykule przedstawiono funkcjonowanie transportu zbiorowego w Poznaniu w okresie prowadzonych w ostatnich latach inwestycji infrastrukturalnych. Opisano rozwiązania infrastrukturalne i organizacyjne pozwalające na optymalne wykorzystanie posiadanego taboru oraz minimalizujące uciążliwości dla pasażerów. Szczegółowo przedstawiono modelowanie układu komunikacyjnego przy budowie trasy tramwajowej do Naramowic, przebudowie Ronda Rataje oraz realizacji Projektu Centrum. Opisane rozwiązania, często nietypowe lub dotychczas niewykorzystywane w miejskim transporcie zbiorowym, w dużej mierze pokazały, że przy dużej ilości ograniczeń w możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury należy szukać rozwiązań nieszablonowych. Organizator i operator miejskiego transportu zbiorowego wyszli w Poznaniu poza utarte schematy, co pozwoliło zachować atrakcyjność transportu zbiorowego działającego przy narzuconych przez prowadzone inwestycje ograniczeniach.
EN
The article presents the functioning of public transport in Poznań in the period of infrastructure investments carried out in recent years. Infrastructural and organisational solutions allowing for optimal utilisation of the existing rolling stock and minimising inconvenience for passengers are described. The modelling of the transport system during the construction of the tram route to Naramowice, the reconstruction of Rondo Rataje and the implementation of the Centre Project (Projekt Centrum) is presented in detail. The solutions described, often atypical or hitherto unused in urban public transport, largely demonstrated that, given the large number of restrictions on the possibility of using existing infrastructure, non-conventional solutions should be sought. The organiser and operator of urban public transport in Poznań went beyond the usual schemes, which made it possible to maintain the attractiveness of public transport operating within the constraints imposed by the investments carried out.
PL
W artykule przedstawiono zarys programów do nadzoru i lokalizacji pojazdów wykorzystywanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S. A. w Krakowie, jak również powiązane z nimi oprogramowanie do podglądu zdarzeń z kamer monitoringu zamontowanego w autobusach i tramwajach. Druga część artykułu zawiera genezę zapotrzebowania na udostępnienie lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej dla prowadzących oraz pasażerów. Przedstawiono w skrócie autorski program wykonany przez MPK S.A., który lokalizuje i udostępnia on-line współrzędne pojazdów dla pracowników spółki, celem optymalizacji pracy, zarówno prowadzących pojazdy, pracowników zaplecza, jak i służb nadzoru ruchu. Równorzędna funkcjonalność tego programu jest wykorzystywana celem udostępniania tych lokalizacji podróżującym. Dodatkowo, podczas tworzenia oprogramowania, przy niskim nakładzie pracy programistów uruchomiona została funkcjonalność: Historia lokalizacji pojazdów spółki na potrzeby Głównej Dyspozytorni Ruchu (GDR). Zostały również opisane inne programy używane w spółce, które optymalizują i ułatwiają prace na GDR.
EN
The article outlines the vehicle surveillance and location software used by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA (MPK S.A.) in Kraków, as well as the associated software for viewing occurrences from surveillance cameras installed in buses and trams. The second part of the article covers the genesis of the need to make the location of public transport vehicles available to operators and passengers. The author’s programme developed by MPK S.A. is briefly presented, which locates and provides online access to vehicle coordinates for the company’s employees, with the aim of optimising the work of both vehicle drivers, back office staff and traffic surveillance services. The equivalent functionality of this software is used to make these locations available to travellers. In addition, during the development of the software, the following functionality was launched with a low level of effort on the part of the developers: the location history of the company’s vehicles for the Main Traffic Dispatch Office (GDR). Other software used by the company that optimises and facilitates work on the GDR is also described.
PL
Początek ostatniej dekady XX wieku to czas liberalizacji w gospodarce światowej, a także w Polsce. W szczególności dotyczyło to urynkowienia usług komunalnych, co w Polsce było związane z odbudową instytucji samorządu terytorialnego. Urynkowienie objęło również transport zbiorowy w miastach. Na początku lat 90-tych tworzono zarządy transportu miejskiego, które były jednostkami zarządzającymi rynkami miejskiego transportu zbiorowego. Istotą tego modelu było rozdzielenie regulacji od usług operatorskich oraz konkurencja pomiędzy operatorami o zlecenia zarządu transportu miejskiego. Podstawowym warunkiem skuteczności tego rozwiązania jest niezależność operatorów zapewniana przez prywatyzację podmiotów komunalnych oraz otwarcie rynku dla niezależnych operatorów. Niestety, już na początku przekształceń, te założenia nie zostały spełnione – w szczególności chodzi o zaniechanie prywatyzacji oraz zbyt wolne otwieranie rynków. Choć wprowadzenie tego modelu poprawiło efektywność i jakość świadczonych usług, to jednak ograniczenie głębokości zmian zmniejszyło potencjalne efekty.
EN
The beginning of the last decade of the 20th century was the time of market changes in the world economy, as well as in Poland. It referred to the liberalization of municipal services, which in Poland was related to the reconstruction of local government institutions. Liberalization also applied to public transport in cities. In the early 1990s, municipal transport authority was established, which were units managing the markets of urban public transport. The essence of this model was the separation of regulations from operator services and competition between operators for orders from the municipal transport authority. The basic condition for the effectiveness of this solution was the independence of operators, guaranteed by the privatisation of municipal entities and the opening of the market to independent operators. Unfortunately, these assumptions were not met at the very beginning of the transformation – in particular, the lack of privatisation and too slow opening of the markets. Although the introduction of this model improved the effectiveness and the quality of services provided, limiting depth of the changes reduced the expected effects.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.