Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogranicznik przepięć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożenia spowodowanego wyładowaniem piorunowym oraz wymagania ochrony inteligentnych stacji transformatorowo-rozdzielczych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień ochrony (od oceny ryzyka aż do końcowego doboru ograniczników przepięć). Taki tok postępowania pozwala na minimalizację strat oraz zwiększenie dyspozycyjności pracy urządzeń.
EN
The paper presents the problem of the threat caused by a lightning discharge and the requirements for the protection of intelligent transformer-distribution stations. Attention was drawn to the need for a comprehensive approach to protection issues (from risk assessment to the final selection of surge arresters). This course of action allows you to minimize losses and increase the availability of equipment.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikro wytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settlements between micro electricity producers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solutions enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikrowytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settelments between micro electricity prodecers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solution enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano zagrożenia dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych związane z wyładowaniem piorunowym oraz przepięciami. Na podstawie koncepcji stref ochronnych przedstawiono przykład kompleksowej ochrony przepięciowej (instalacji elektrycznych oraz linii przesyłu sygnałów) punktów ładowania umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku.
EN
The article presents the hazards that lightning strikes and surges pose for electric vehicle charging stations. An example of comprehensive surge protection (for electrical installations and signal transmission lines) of charging points located outside and inside the building is demonstrated on the base of the concept of protection zones.
PL
W artykule przedstawiono możliwości ochrony przepięciowej dla domowych instalacji prosumenckich wyposażonych w magazyny energii. Omówiono zagrożenia spowodowane przez przepięcia oraz przedstawiono zasady stosowania ograniczników przepięć. Pokazano też przykładowe SPD, znajdujące zastosowanie w tego typu instalacjach.
EN
The article presents the possibilities of surge protection for home prosumer systems equipped with battery storage. The author discusses the risks caused by surges and the rules of using surge arresters. Examples of SPDs applicable in this type of systems are also shown.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości udarowej wyłączników nadmiarowo-prądowych stosowanych do dobezpieczania ograniczników przepięć. Zestawione zostały w tabeli, w której rozróżniono trzy możliwe stany pracy wyłącznika nadmiarowo-prądowego, tj.: brak działania, wyłączenie, uszkodzenie. Miniaturowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe (MCB) cechują się bardzo niskim prądem zadziałania przy prądzie piorunowym 10/350 μs. Bez względu na wartość znamionową wyłączanego prądu zadziałanie występuje dla udaru o średniej wartości szczytowej 1,4 kA.
EN
The article presents the lightning surge characteristics of miniature circuit breakers (MCB) used for backup protection of surge protection devices (SPD). They are summarized in a table which distinguishes three possible operating states of the overcurrent switch, i.e. no operation, disconnection, damage. MCBs have a very low tripping current for a lightning impulse current of 10/350 μs. Regardless of the rated value of the cut-off current, the tripping occurs for a surge with an average peak value of 1.4 kA.
7
Content available remote Procesy degradacji w elementach tekstolitowych ograniczników przepięć
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań próbek tekstolitowych elementów osłonowo-centrujących z eksploatowanych ograniczników przepięć SN. Prądy wyładowcze (zwarciowe) o zróżnicowanym natężeniu i czasie trwania spowodowały w tworzywie elementów efekty degradacji o różnym stopniu zaawansowania, które badano z wykorzystaniem metod mikroskopowych i mikroanalizy rentgenowskiej EDS. Udokumentowano zmiany w składzie elementarnym (zawartości pierwiastków) warstwy wierzchniej tworzyw tekstolitowych - w miarę postępu efektów degradacji. Wykazano, że tworzywa te posiadają niewystarczającą odporność na skutki awaryjnej pracy ogranicznika przy jego zawilgoceniu, które jest konsekwencją rozszczelnienia osłony.
EN
The work describes degradation effects in the structure of textolite shield-centering elements of operated MV surge arresters. As a result of acting inner partial discharges of diverse duration and power - the material underwent degradation of different degree of advancement. Using microscopic research techniques and EDS analysis, the authors found and documented changes of structure and chemical composition of the material surface, with the increasing degree of degradation. It has been shown that textolite materials have insufficient resistance to the effects of emergency operation of the arresters after moisture ingress, which is a consequence of unsealing of the housing.
8
Content available remote Application of new pass criteria for SPD during water immersion test
EN
The article presents the research, which was to compare existed criteria in standards for the assessment of the water immersion test for low voltage overhead surge protective device. Assessment of the influence of environmental conditions, especially the influence of moisture penetration on the proper operation of surge arresters, is extremely important for their durability. For this purpose, laboratory tests were carried out and the obtained results were analyzed and compared with the test evaluation criteria existing in the standards.
PL
W artykule przedstawiono badania, których głównym celem było porównanie istniejących w normach kryteriów oceny próby zanurzenia w wodzie dla napowietrznych ograniczników przepięć niskich napięć. Ocena wpływu warunków środowiskowych a szczególnie wpływu wnikania wilgoci na właściwą pracę ograniczników przepięć jest niezwykle istotna dla ich trwałości. W tym celu przeprowadzono badania laboratoryjne a uzyskane wyniki, poddano analizie i porównano z istniejącymi w normach kryteriami oceny prób.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikro wytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settlements between micro electricity producers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solutions enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
W artykule przedstawiono problem koordynacji energetycznej poszczególnych stopni ochrony. Omówiono możliwie sposoby koordynacji w przypadku wielostopniowego systemu ochrony przepięciowej. Przedstawiono przykładowe wytyczne branżowe, zalecające wykorzystywanie na wejściu instalacji do obiektu SPD o określonych wymogach konstrukcyjnych.
EN
The article presents the issue of energy coordination of consecutive protection levels. Possible methods of protection of a cascaded surge protection system are described. The author discusses exemplary industry guidelines that recommend implementing SPD of specific design requirements at the entrance point of a structure.
PL
W artykule zaprezentowano nowy ogranicznik przepięć firmy DEHN do ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Podano zalety urządzenia, dzięki którym może ono znaleźć zastosowanie w nowoczesnych obiektach biurowo-przemysłowych. Mniejsze gabaryty urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu pełnej skuteczności sprawiają, że kombinowany ogranicznik DEHNventil M2 pozwala zaoszczędzić 50% miejsca w porównaniu z poprzednim modelem i innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.
EN
The article presents a new surge arrester by DEHN for the protection of low-voltage systems and terminal equipment against lightning and switching-induced surges. The advantages of the device make it suitable to be used in modern office and industrial facilities. Smaller size yet still powerful – the compact combined arrester DEHNventil M2 allows to save 50% of space as compared with its predecessor and other devices available on the market.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia dla urządzeń elektrycznych w instalacjach elektrycznych nn spowodowane przez przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej. Pokazano wymagania w zakresie tolerancji napięcia zasilania sprzętu elektronicznego oraz urządzenia chroniące przed tego typu zakłóceniami zgodne z wymaganiami normy CENELEC/IEC.
EN
The article presents hazards to electrical devices in low-voltage systems due to power frequency overvoltages. It also covers the requirements for the tolerance of the supply voltage of electronic equipment. Finally, the author describes devices for the protection against this type of interferences in accordance with the requirements of the CENELEC/IEC standard.
PL
W artykule przedstawiono tematykę związaną z urządzeniami do ograniczania przepięć. Przedstawiono wymagania norm oraz omówiono urządzenia niezbędne do ich testowania. Przeprowadzono symulacje komputerowe działania wybranych testowych generatorów probierczych. Wyznaczono charakterystyczne parametry otrzymywanych udarów. Określono wpływ zmiany poszczególnych parametrów schematu zastępczego generatora, na kształt uzyskiwanego przebiegu udaru testowego. Przeprowadzone badania symulacyjne nakierowane są na praktyczne wykorzystanie różnych typów generatorów. Przedstawione wyniki mogą przyczynić się do usprawnienia procesu projektowania testowych generatorów udarów. Mogą być również pomocne, podczas eksploatacji już pracujących urządzeń testowych.
EN
This article deals with the subject of surge protective devices. It presents requirements of standards for surge protective devices and discusses equipment necessary for their testing. Computer simulations of selected test generators were carried out. Characteristic parameters of obtained surges were determined. The influence of changes of individual parameters of the substitute diagram of the generator on the waveform of the test stroke was determined. The simulation studies are aimed at their practical application. The results can help to improve the design process of the surge test generators. The results can also be helpful for the operation of already working test devices.
14
Content available Wentyl Gilesa-Mościckiego
PL
W artykule przedstawiono prace prof. Ignacego Mościckiego (prezydenta Polski w latach 1926–1939), których wynikiem było zbudowanie nowego typu ogranicznika przepięć. W literaturze technicznej jest on jednak znany tylko jako wentyl Gilesa od nazwiska dyrektora fabryki kondensatorów we Fryburgu. Po prawie 100 latach konstrukcję wentylu Gilesa-Mościckiego wykorzystano ponownie w ograniczniku przepięć MC 50-B.
EN
The article presents the works of prof. Ignacy Mościcki (president of Poland in the years 1926–1939), which resulted in the construction of a new type of surge arrester. In technical literature, however, it is only known as the Giles valve, after the director of the capacitors factory in Fribourg. After almost 100 years, the Giles-Mościcki valve structure was reused in the surge protective device MC 50-B.
PL
W niniejszym artykule opisano czynniki wpływające na efektywny poziom ochrony instalacji niskiego napięcia, takie jak rodzaj SPD, długość przewodów przyłączeniowych, dobezpieczenie SPD oraz konfiguracja połączeń wyrównawczych. Wnioski zawarte w materiale stanowią weryfikację wytycznych norm na podstawie wyników badań laboratoryjnych.
PL
Artykuł opisuje czynniki, jakie mają wpływ na rzeczywisty poziom ochrony ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych. Poruszone są kwestie długości przewodów, dobezpieczenia SPD, podwójnych zacisków oraz połączeń wyrównawczych. Udowodniono, że napięcie oddziałujące na chronioną instalację może być kilkukrotnie wyższe od poziomu ochrony SPD. Przedstawiono różnice wynikające z rodzaju zastosowanego ogranicznika: iskiernikowego i warystorowego. Zawarte wnioski oparte są na przedstawionych wynikach pomiarów laboratoryjnych.
EN
The article describes the factors that influence the actual level of protection of surge protection devices in electrical installations. The issues of cable length, SPD back-up, double connectors and equipotential bonding are discussed. It has been proven that the actual voltage acting on the protected installation can be several times higher than the voltage protection level of the SPD. Differences resulting from the type of the used arrester: spark-gap and varistor are presented. The conclusions are based on the presented results of laboratory measurements.
PL
W artykule przedstawiono wymagania w zakresie ochrony przepięciowej dla instalacji elektrycznych zawarte w niemieckiej normie VDE-AR-N 4100. Zgodnie z zapisami normy umieszczenie ogranicznika przepięć przed układem pomiarowym jest dopuszczalne, ale ogranicznik musi spełniać wiele warunków określonych w normie. Dozwolone jest stosowanie tylko ograniczników przepięć wykonanych w technice iskiernikowej.
EN
The article presents the requirements for surge protection of electrical systems described by the German standard VDE-AR-N 4100. According to the provisions of the standard it is allowed to install a surge arrester upstream of the meter, but the arrester has to meet a number of conditions specified in the standard. Only surge arresters with spark gap technology are to be used.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
PL
Artykuł opisuje wymagania normy zharmonizowanej PN-HD 60364-7-712 dotyczącej ochrony instalacji fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Omówiono problemy związane z ochroną przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Szczegółowo opisano znaczenie i zasady określania wymaganych odstępów separujących pomiędzy instalacją PV a przewodami urządzenia piorunochronnego. Zasady ochrony przed przepięciami opisane zostały z uwzględnieniem doboru wymaganych typów ograniczników przepięć i ich lokalizacji. Omówiono zagrożenia wynikające z bezpośredniego łączenia paneli PV z przewodami urządzenia piorunochronnego i wpływ takich rozwiązań na dobór typów ograniczników przepięć.
EN
The paper describes the requirements of the harmonized standard PN-HD 60364-7-712 regarding the protection of photovoltaic installations against the effects of lightning. Problems related to protection against direct lightning strike are discussed. The meaning and principles of calculating the required separation distances between the PV installation and the lightning protection system conductors are described in detail. The principles of surge protection are described taking into account the selection of the required types of surge protection devices and their location. The threats resulting from direct connection of PV panels with the lightning protection system conductors and the impact of such solutions on the selection of surge arrester types were discussed.
EN
In low-voltage (LV) electrical networks metal-oxide varistor (MOV) surge arresters connected in parallel are often used against overvoltages. The paper presents the results of laboratory experiments, during which pairs of parallel connected MOV surge arresters were subjected to surges of specified energy. The tests determined energy distribution between surge arresters for AC burst voltage stresses, temperatures recorded on their surface using contact sensors and temperature distribution images (IR thermograms). The analysis of results and conclusions are also presented.
PL
W sieciach niskiego napięcia stosowane są zwykle tlenkowe ograniczniki przepięć. W artykule przedstawiono wyniki badań, podczas których pary równolegle połączonych ograniczników poddano działaniu narażeń o określonej energii. Badano rozkład energii pomiędzy ograniczniki dla narażeń przebiegami AC oraz rejestrowano termogramy IR i temperatury na ich powierzchni, mierzone czujnikami kontaktowym. Przedstawiono analizę wyników badań i wnioski.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.