Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odniosło podwójny sukces w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu na „Inwestycję Roku 2017 Wod-Kan” i „Managera Roku 2017 Wod-Kan”. Miejska spółka wygrała konkurencję w obu kategoriach wśród przedsiębiorstw branżowych, działających w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców. Kapituła konkursowa za najlepszą inwestycję minionego roku uznała modernizację oczyszczalni ścieków w Otwocku, a za najlepszego managera Mieczysława Kostyrę, prezesa OPWiK. Jeden laureat zdobył obie nagrody. W kilkuletniej historii konkursu taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. Oczyszczalnia ścieków w Otwocku obsługuje skanalizowane obszary miejscowości wchodzących w skład aglomeracji otwockiej (Otwock, Józefów, Karczew i gmina Celestynów) oraz oczyszcza ścieki dowożone do punktu zlewnego.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie terroryzmu niekonwencjonalnego jako potencjalnego zagrożenia dla Polski. W artykule przeanalizowano możliwości pozyskania broni masowego rażenia oraz przeprowadzenie ataku z jej użyciem na terenie kraju. Analizie poddano również system przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w kraju. Wprowadzenie: Zaangażowanie Polski w walkę z międzynarodowym terroryzmem niesie za sobą zagrożenie związane z przeprowadzeniem odwetowego ataku terrorystycznego. Polska jest adresatem wielu gróźb ze strony terrorystów i wielokrotnie była wymieniona jako miejsce potencjalnego ataku w odwecie za wspieranie interwencji w Iraku i w Afganistanie oraz koalicji walczącej z dżihadystycznym ugrupowaniem – Islamskim Państwem Iraku i Lewantu (ISIS lub ISIL) [6]. Wydarzenia z ostatnich lat udowodniły, że terroryści są nieprzewidywalni, bezwzględni i chcą za wszelką cenę osiągnąć swoje cele. Aby wyrządzić jak największe zniszczenia i wywołać niespotykaną do tej pory panikę i strach, są w stanie użyć każdej dostępnej broni, w tym broni masowego rażenia (BMR). W marcu 2016 roku podczas Szczytu Bezpieczeństwa Nuklearnego w Waszyngtonie eksperci ds. bezpieczeństwa nuklearnego ostrzegali, że każdy kraj jest zagrożony terroryzmem nuklearnym, i że nie ma barier, których terroryści nie są w stanie pokonać, aby zdobyć materiał nuklearny lub radioaktywny. W związku z powyższym warto analizować zagrożenia, jakie mogą być związane z przeprowadzeniem zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem BMR, a także jaki jest stan systemu przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania w Polsce. Metodologia: W artykule zastosowano teoretyczne metody badawcze, takie jak analiza i synteza, porównanie, analogia i uogólnienie oraz indukcja i dedukcja. Analizie, porównaniu i dedukcji poddana została literatura polska i międzynarodowa z zakresu terroryzmu, broni masowego rażenia oraz akty normatywne dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce. Dopełnieniem były synteza, uogólnienie oraz wnioskowanie indukcyjne, które pozwoliło na przedstawienie ogólnych tez oraz szczegółowych twierdzeń omawianych w niniejszym artykule. Wnioski: W pracy udowodniono, że pomimo istnienia zagrożeń związanych z przeprowadzeniem zamachów terrorystycznych, Polska posiada odpowiednie służby i instytucje do przeciwdziałania temu zjawisku. Wskazane byłoby jednak, aby zadania i kompetencje w tym zakresie zostały określone bardziej precyzyjnie.
EN
Aim: The aim of the article is to present unconventional terrorism as a potential threat to Poland. The article analyses the possibilities of acquiring Weapons of Mass Destruction and conducting an attack in our country. It also analyses the country’s terrorism countering system. Introduction: Poland’s involvement in the fight against international terrorism creates a threat of a counter attack by terrorist groups. Poland has received numerous threats of a potential direct attack on its territory by various terrorist groups in retaliation for our involvement in the Iraq and Afghanistan missions, as well as our support for the coalition countering the activities of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS or ISIL), a jihadist group [6]. The incidents that have taken place over the last few years have demonstrated that terrorists are unpredictable and ruthless. Moreover, they will try to reach their goals by any means possible, using any weapon they can get, including Weapons of Mass Destruction. Their aim is to inflict as much damage as they can, and thus induce unprecedented panic and fear. In March, during the 2016 Nuclear Security Summit, experts warned that each country is the potential target of nuclear terrorist attack, and that there are no obstacles terrorists cannot overcome to acquire nuclear weapons or radioactive materials. That is why it is worthwhile analysing all potential threats connected with being attacked with Weapons of Mass Destruction as well as the current state of counter terrorism activity in Poland. Methodology: The article utilises theoretical research methods such as analysis and synthesis, comparison, analogy and generalisation as well as induction and deduction. The analysis, comparison and deduction covered the Polish and foreign literature in the field of terrorism and weapons of mass destruction,
PL
Po włączeniu nieobciążonego transformatora czas stabilizacji prądu magnesującego wynosi od 5 do 10 s, co wyraźnie przekłada się na obraz drgań zarejestrowanych na powierzchni kadzi. Drgania kadzi transformatora w stanie nieustalonym spowodowane są wibracjami zarówno uzwojeń jak i rdzenia. Jakość mechaniczną tych dwu kluczowych elementów konstrukcji transformatora można ocenić metodą częstotliwościową poprzez np. analizę spektrogramu. Jako alternatywę proponuje się w niniejszej pracy wykorzystanie do analizy stanu nieustalonego transformaty Hilberta i dalej - analizę w dziedzinie czasu z wykorzystaniem zmodyfikowanego detektora AM.
EN
After switching on a transformer without any load the period of stabilization of magnetizing current is from 5 to 10 s, which results in vibrations recorded on the tank surface. The tank vibrations in transient state are caused both by vibrations of the windings and the core. The mechanical quality of these two constructional elements can be assessed by frequency methods, e.g. spectrogram analysis. As the alternative in this paper it is proposed to use for transient state analysis Hilbert transformation and further the analysis in the time domain using the modified AM detector.
PL
Magistrala CAN (Controlled Area Network) opracowana na potrzeby motoryzacji, techniki szynowej itp. ma wiązać ze sobą takie dziedziny jak: trakcja i bezpieczeństwo, komfort, diagnostyka, multimedia. Przy tak szerokim zakresie działań - jakie realizują urządzenia wpięte w magistralę - dla wydajnego procesu projektowania i wdrażania urządzeń CAN niezbędne jest posiadanie symulatora magistrali CAN wraz z wygodnym monitorem funkcji systemowych. Opracowany symulator szyny systemowej CAN składa się z dwóch współpracujących ze sobą części - symulatora magistrali CAN oraz wyświetlacza przeziernego, który umożliwia podłączenie do rzeczywistej magistrali pojazdu lub symulatora. Jednym z zadań wyświetlacza - oprócz prezentacji informacji systemowych - jest rejestracja zdarzeń występujących na rzeczywistej magistrali pojazdu. Zadaniem symulatora jest z jednej strony odtworzenie uprzednio zarejestrowanych zdarzeń z drugiej zaś tworzenie nowych.
EN
Bus CAN (Controlled Area Network) developed for the automotive industry (or train systems) ties together areas such as traction and safety, comfort, diagnostics, multimedia, etc. With such a wide range of actions that the device plugged into the bus performs, for efficient process for the design and implementation of CAN devices it is necessary to have a CAN bus simulator along with a convenient monitor system functions. Developed CAN bus system simulator consists of two cooperating parts - CAN bus simulator and head - up display, which allows you to connect to the real vehicle bus or a simulator. One of the tasks of the head-up display in addition to the presentation of information is also a system that registers events occurring on the actual vehicle bus. The purpose of the simulator is on the one hand reproduction of the recorded events and on the other hand creation of the new ones.
PL
W artykule przedstawiono dwa modele mikro-klastrów obliczeniowych realizujących zadania komputera pokładowego pojazdu. Rozpatrzono dwie koncepcje – pierwszą realizującą model ukierunkowany na realizację rozproszonych usług, drugą związaną ze skalowalną mocą obliczeniową systemu. Podano potencjalny zakres zastosowań oraz podano, jakie ryzyko niesie ze sobą wdrażanie systemów klastrowych w pojazdach. Niewątpliwą zaletą stoso-wania mikro klastrów jest ich skalowalność i unifikacja, pozwalająca na dopasowanie oferowanych opcji systemu do modelu biznesowego poprzez optymalizacje kosztów produkcji. W ramach testów zestawiono przykładowy klaster, składający się z pięciu mikrokomputerów o identycznej konfiguracji wraz z dedykowanym interfejsami wyjściowymi. Interfejsy wyjściowe miały za zadanie generowanie obciążeń obliczeniowych dla całego systemu klastra oraz wizualizację działania testowych algorytmów.
EN
The paper presents two models of micro-computing clusters performing tasks of on-board car computer. Two concepts have been considered - the first carries out a model dedicated to the implementation of distributed services, the second is associated with a scalable cluster's computing power. The potential range of applications and that the risks of implementation of cluster systems in vehicles, is identified. An important advantage of the micro-clusters usage is their scalability and unification that allows you to adjust the options, offered to the business model of the system, through optimization of production costs. In part of the tests exemplary cluster consisting of five microcomputers an identical configuration with a dedicated output interfaces has been built. Output Interfaces were aimed at generating computational load for the entire system and visualization of the test operation algorithms.
EN
In the paper a fast algorithm of image downsampling is presented which is based on the estimation of mean local luminance using the Monte Carlo method assuming the division of an image into smaller non-overlapping blocks. Due to modifications proposed in the paper, one can obtain similar results than for classical methods compared using recently proposed no-reference image quality metrics. Nevertheless, further optimization requires the development of no-reference image quality metrics with higher accordance to human perception of typical distortions.
PL
W artykule zaprezentowano szybki algorytm redukcji rozdzielczości obrazu oparty na estymacji średniej jasności w bloku z użyciem metody Monte Carlo. Dzięki zaproponowanym modyfikacjom możliwe jest uzyskanie rezultatów podobnych do klasycznych metod, porównywanych z wykorzystaniem metod “ślepej” oceny jakości obrazów opracowanych w ostatnich latach. Dalsza optymalizacja wymaga jednakże opracowania “ślepych” wskaźników jakości obrazu charakteryzujących się wyższą korelacją z percepcją typowych zniekształceń obrazu przez człowieka.
EN
In the paper an algorithm for binarization of grayscale images representing text documents together with its optimization is presented. In the proposed approach two classical global thresholding algorithms proposed by Otsu and Kapur are combined with their local versions applied for blocks. The experimental results have been obtained for the H-DIBCO test dataset containing handwritten text images together with their "groundtruth" binary equivalents.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm binaryzacji obrazów w skali szarości przedstawiających dokumenty tekstowe wraz z jego optymalizacją. Przedstawione podejście bazuje na połączeniu dwóch klasycznych metod progowania zaproponowanych przez Otsu i Kapura z ich lokalnymi wariantami zastosowanymi dla bloków. Wyniki eksperymentalne uzyskano dla bazy testowej H-DIBCO zawierającej obrazy rękopisów wraz z ich binarnymi odpowiednikami stanowiącymi wzorce.
PL
W artykule zaprezentowano metodę automatycznej detekcji i lokalizacji kodów binarnych powszechnie stosowanych do oznaczania produktów. Wzrastająca popularność kodów, także dwuwymiarowych np. QR, zwłaszcza w nowoczesnych urządzeniach mobilnych, powoduje z jednej strony rozwój automatycznych metod rozpoznawania kodów, a z drugiej strony stawia nowe wymagania dotyczące stosowanych metod analizy obrazów. Przy użyciu odpowiednich technik możliwe staje się całkowite wyeliminowanie dedykowanych urządzeń służących do rozpoznawania kodów kreskowych na rzecz urządzeń mobilnych wyposażonych we wbudowane kamery oraz oprogramowanie umożliwiające rozpoznawanie kodów w wielu standardach. Tego typu podejście jest szczególnie użyteczne w automatyzacji inwentaryzacji zasobów magazynowych, sklepowych, wyposażenia wnętrz itp., także w sytuacjach obecności wielu kodów na analizowanym obrazie.
EN
The paper presents a method for automatic detection and localization of binary codes commonly used to mark products. The increasing popularity of codes, including two-dimensional e.g. QR, especially in modern mobile devices, causes on the one hand, the development of automated methods for code recognition, and on the other hand, poses new requirements for image analysis methods. Using appropriate techniques, it is possible to completely eliminate dedicated devices for barcode recognition replacing them by mobile devices equipped with built-in cameras and software for binary code recognition in many standards. This approach is particularly useful in automated inventory of warehouses, stores, home furnishings, etc. as well as in cases where multiple codes are present in the analyzed image.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
4429--4436, CD2
PL
Rozpoznawanie znaków drogowych stanowi jedną z nowoczesnych funkcjonalności oferowanych we współcześnie produkowanych pojazdach. Poprawne działanie większości tego rodzaju wyposażenia dodatkowego pojazdów jest silnie zależne od warunków oświetleniowych związanych ściśle z warunkami pogodowymi. Obecność opadów, dymu, mgły itp. wpływa negatywnie na działanie algorytmów rozpoznawania znaków drogowych, przy czym opady atmosferyczne mogą być traktowane jako odpowiednik zakłóceń szumowych obrazu. W wielu przypadkach możliwe jest zastosowanie dodatkowych filtrów np. medianowych, co jednakże wiąże się z koniecznością dodatkowych obliczeń. W proponowanym rozwiązaniu eliminacja wpływu szumu dokonywana jest w sposób pośredni dzięki zastosowaniu statystycznej metody Monte Carlo ograniczającej liczbę analizowanych próbek obrazu.
EN
Road sign recognition is one of the most advanced functionalities offered in today's manufactured vehicles. Correct operation of the majority of this type of vehicle accessories is strongly dependent on the lighting conditions which are closely related to weather conditions. The presence of rain, smoke, fog, etc. has a negative effect on the operation of traffic sign recognition algorithms, whereas the precipitations may be treated as equivalent to the image noise disturbances. In many cases it is possible to use additional filters, e.g. median, however requiring extra calculations. In the proposed solution the elimination of the influence of noise is carried out indirectly through the use of the statistical Monte Carlo method limiting the number of analyzed image samples.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
5089--5095, CD 2
PL
Rozpoznawanie dwuwymiarowych kodów binarnych, takich jak kody QR, jest coraz powszechniej używanym narzędziem nie tylko w nowoczesnych urządzeniach mobilnych, ale stanowi również atrakcyjny kierunek rozwoju automatycznych systemów magazynowo-logistycznych. Niestety pomimo obecności nadmiarowych informacji oraz wykorzystaniu kodów Reeda-Solomona, poprawne rozpoznanie kodu nie zawsze jest możliwe. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być ograniczenie aplikacji dedykowanych do tego celu wynikające np. z założeń związanych z tłem, na którym znajduje się kod. W przypadku braku zachowania odpowiednich marginesów separujących tło od właściwego kodu, jego poprawne rozpoznanie nastręcza poważnych trudności. Z tego względu w artykule zaproponowano algorytm przetwarzania wstępnego obrazu umożliwiający odporne rozpoznawanie kodów QR bez ograniczeń związanych z tłem oraz otoczeniem fragmentu opakowania, na którym znajduje się obraz kodu.
EN
Recognition of two-dimensional binary codes, such as QR codes, is becoming even more widely used tool not only in modern mobile devices, but it is also an attractive direction of development for automated warehouse and logistic systems. Unfortunately, despite the presence of redundant information and the use of Reed-Solomon codes, the correct recognition of the code is not always possible. The reason may be some limitations of the application dedicated for this purpose due to e.g. the assumptions related to the surface on which the code is presented. In the case of absence of appropriate margins separating the background from the code, the correct recognition poses serious difficulties. For this reason, in the paper the image pre-processing algorithm is proposed that allows the robust recognition of QR codes without the limitations of the background and the surrounding part of an package that contains the image of the code.
PL
W publikacji przeanalizowano wpływ zastosowanej metody binaryzacji na wyniki detekcji oraz estymacji wielkości i kształtu ubytków nawierzchni drogi. Klasyczne podejście oparte na detekcji krawędzi z użyciem filtrów Sobela czy też Robertsa, a nawet filtru Canny’ego nie zawsze prowadzi do zadowalających rezultatów prowadząc często do dużej liczby fałszywie pozytywnych detekcji, co jest spowodowane m.in. faktem niewielkiej różnicy odcieni pomiędzy powierzchnią drogi oraz wnętrzem ubytku. Z tego względu zasadne jest użycie metod binaryzacji obrazu, jednakże typowo używane metody globalne bazujące na analizie histogramu obrazu, jak np. metoda Otsu, równie często okazują się zawodne. Zaproponowane w artykule podejście probabilistyczne, wykorzystujące quasi-lokalną analizę histogramu, pozwala na efektywną detekcję ubytków w krótkim czasie, co jest szczególnie pożądane przy znacznych prędkościach, przy założeniu wykorzystania wbudowanych kamer w pojeździe lub niezależnych rejestratorów jazdy o ograniczonej mocy obliczeniowej.
EN
In the paper the influence of the binarization method on the results of the detection and estimation of the size and shape of the road surface defects is analyzed. The classic approach to edge detection using Sobel or Roberts filters or even using Canny edge detector does not always lead to satisfactory results often resulting in a high number of false positive detections, caused, inter alia, by the fact of little differences of the luminance between the road surface and the interior of the road defect. Therefore, it is reasonable to use the image binarization methods, however, typically used methods based on the analysis of the global image histogram, as for example Otsu method, often prove to be unreliable. The probabilistic approach proposed in the article, utilizing a quasi-local histogram analysis allows for efficient detection of defects in a short time, which is particularly desirable for large velocities, assuming the use of the built-in cameras or autonomous vehicle driving recorders with limited computing power.
12
Content available remote The night vision distance measurement method dedicated for mobile robots
EN
The paper presents a vision based visual servoing system and active laser triangulation method for distance measurement. The proposed hybrid system is dedicated to mobile robot operating in difficult lighting conditions. The problems caused by the use of the video system in extremely underexposured 3D scene have been discussed and two devices performing the distance measurement together with an analysis measurements have been analyzed.
13
Content available remote Failure Issues in WiFi Networks Applied in Intelligent Home Systems
EN
This article presents current research on failure issues in the IEEE 802.11g wireless network that can be easily applied in the intelligent home system. Different systems in different communication models coexisted with each other in the same time of operation. As a result of many observations the new statistical model of communication system failures was developed. During normal operation there should be no connection loss in the ideal case. However, when transmitting devices are located on the edge of the wireless network range, the connection could be lost. The problem of reconnections cannot be ignored in the process of automation devices control, especially when dealing with sensitive data transmitted using e.g. Internet of Things technologies. One of the possible scenarios that could take place after link failure is the stability loss of the system or issues with data integrity. All research presented in this work could help in performing new computer simulations, and as a consequence - by appropriate designing of queueing systems - preventing data loss.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
3674--3680
PL
W pracy przedstawiono metodę bazującą na technikach wizyjnych wyznaczania obszaru zainteresowania (ang. region of interest – ROI) dla obrazów cyfrowych lub sekwencji wideo. Opisany algorytm bazuje na uproszonej strukturze opisującej pierwotny obraz cyfrowy uzyskany przy pomocy metody Monte Carlo. Obraz podzielony jest na bloki. Opracowana struktura prócz uproszczonej informacji o obrazie może zawierać wstępnie wyznaczone parametry opisujące obraz np. histogram. Poprzez analizę zapisów z poszczególnych klatek wideo zapisanych w takiej strukturze można określić np. obszary o określonej częstości zmian itp. Poprzez odpowiednie kształtowanie kryteriów, na podstawie których dokonujemy wyboru ROI możemy użyć opracowany algorytm do śledzenia ruchomych obiektów (samochodów itp.) bez ich identyfikacji, wyznaczania obszarów do filtracji cyfrowej pierwotnego obrazu lub wyznaczenia potencjalnego miejsca w obrazie, w którym np. znajduje się tablica rejestracyjna samochodu. Opracowany algorytm może współpracować z sekwencjami wideo lub pojedynczym zdjęciem. W związku z działaniem w oparciu o uproszczoną strukturę jest to algorytm o niskim koszcie obliczeniowym umożliwiającym pracę w czasie rzeczywistym wraz z zrównolegleniem obliczeń.
EN
The paper presents a method based on machine vision techniques for determining the region of interest ( ROI ) for digital images or video sequences. The algorithm is based on the simple data structure incoming from the image obtained using the Monte Carlo method. The image is divided into blocks. The simplified structure is prepared for each one. This structure of an image can be used to calculate parameters describing the image such as a histogram. By analyzing the records of each video frame stored in such a structure can be determined, for example areas with some changes. By shaping the criteria by which we choose the ROI we use this algorithm: to track moving objects (cars, etc.) without their identification, designation of regions for digital filtering of the original image, for searching a potential place in the image where is a license plate of the car. The proposed algorithm can work with video sequences or single images. It is an algorithm with low computational cost and permitting to operation in real time. This algorithm is useful for parallel computation.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące transferu obrazów statycznych przedstawiających scenę trójwymiarową. Do przesyłu informacji użyto technologie używane do budowy publicznych sieci cyfrowych. Uwaga autorów została skupiona na technologiach bezprzewodowych sieci komputerowych w standardzie WiFi i radiowych GSM w standardzie transmisji danych cyfrowych GPRS. Przedstawiono wyniki badań związanych z testowymi transmisjami obrazów w popularnych standardach kodowania i kompresji. Określono potencjalne zagrożenia związane z użyciem sieci publicznych, powszechnie stosowanych w transferze danych cyfrowych. Podano alternatywną metodę transmisji obrazów polegającej na podziale obrazów na niezależne bloki, przesłanie ich i rekonstrukcje po stronie odbiorczej. Opracowane metody transmisji z założenia dedykowane zostały systemom nie wymagających przetwarzania w czasie rzeczywistym.
EN
The article presents a study on the transfer of static images representing three-dimensional scene. Technologies used to build public digital networks were used for information transmission. Note the authors has focused on technologies of wireless networks in the 802.11 and GSM radio standard with a digital data transmission GPRS standard. The results of studies related to the test transmission of 3D images in popular encoding and compression standards were presented. The study identified the potential risks associated with the use of public networks, commonly used in the transfer of digital data. An alternative method for transmission of images based on dividing the image into independent blocks was presented in article. The image was recreated from blocks on the receiving side after sending all fragments of the image. Established methods for creating a dedicated transmission systems are not demanding real time processing.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
6622--6629
PL
W pracy przedstawiono szybki algorytm identyfikacji linii, który może mieć praktyczne zastosowanie w systemach o małej mocy obliczeniowej np. robotach mobilnych. Proponowane rozwiązanie jest zalecane dla systemów wizyjnych z kamerami o dużej rozdzielczości. Klasyczne detektory krawędzi generują nadmierną ilość informacji do przetwarzana. Proponowane w pracy algorytmy znacznie tą nadmiarowość redukują, pozostawiając cechy dominujące. Ograniczenie to polega na drastycznym zredukowaniu rozdzielczości obrazu w oparciu o jego fragmentacje, redukcję fragmentów do pojedynczego piksela metodami statystycznymi i ponowną rekonstrukcje obrazu. Proponowane statystyczne metody porównano z klasycznymi metodami skalowania obrazów. Opisano różne metody statystyczne, wskazując najszybszą w działaniu. Otrzymane wyniki potwierdziły wysoką wydajność opracowanych algorytmów. Poprawność działania w selekcji linii horyzontalnych pokazano na przykładach.
EN
The paper presents a fast algorithm to identify lines, that can have practical use in systems with low computing power, e.g. mobile robots. The proposed solution is recommended for machine vision systems and high resolution cameras. Classical edge detectors are cause of generate an excessive amount of information, the proposed work algorithms significantly reduce the redundancy, leaving the dominant features. An idea is to drastically reduce the image resolution based on its fragmentation. Each fragment is reduced to a single pixel by statistical methods and the reduced image is reconstructed. The proposed statistical methods were compared with the classical methods of scaling images. This article describes the various statistical methods for reduce image resolution, indicating the fastest in action. The obtained results confirmed the high performance of the developed algorithms. Correct operation in the selection of horizontal lines shown in the examples.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
3667--3673
PL
W pracy przedstawiono koncepcję algorytmu umożliwiającego sterowanie systemem transportu grupowego, w którym wykorzystano ideę podążania za liderem. Algorytm zrealizowano w oparciu o techniki wizyjne. Lider (pilot) oraz poszczególni uczestnicy ruchu opatrzeni są znacznikami, na postawie których następuje ich identyfikacja oraz wyznaczane są parametry sterowania. Identyfikacja znaczników realizowana jest na postawie pełnej informacji z obrazu. Algorytm wykorzystuje aktywne znaczniki oparte na źródłach światła o określonej barwie. Ekstrakcja i identyfikacja wzorca opartego na barwie umożliwia znaczne uproszczenie algorytmu i w konsekwencji decyduje o jego niskim koszcie. Jednym z zastosowań opracowanego algorytmu może być realizacja inteligentnego systemu transportu, w którym za pilotem podążają autonomiczne roboty mobilne naśladujące jego ruch. W pracy zaprezentowano wyniki symulacji zrealizowanej w środowisku symulatora robotów mobilnych Simbad.
EN
The paper presents the concept of the algorithm enables the control group transport system. The idea of follow the leader is implemented. This algorithm based on vision technique. The leader and individual traffic participants are affixing tags on the basis of which followed their identification. The movement control parameters are determined. Identification marks is realized on the basis of complete information from the image. The algorithm uses active tags based on sources of light of a particular color. Extraction and identification based on color pattern allows significant simplification algorithm and consequently determines its low cost. One of the applications developed algorithm can be the implementation of intelligent transport system, where the mobile robots that mimic pilot movement. The paper presents the results of the simulation realized in the environment of mobile robots simulator Simbad.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem przełączeń między stacjami bazowymi GSM (Global System for Mobile Communicatios) na zakłócenia i utratę transmisji pakietowej IP (Internet Protocol) w sieciach GPRS (General Packet Radio Service). Dla wielu systemów informatycznych spotykanych w logistyce korzystających z transmisji GPRS istotne jest niezawodne dostarczenie informacji. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach dla punktu pomiarowego będącego jednocześnie w zasięgu kilku stacji bazowych GSM. W pracy przedstawiono metodykę badań pozwalającą na opracowanie modeli statystycznych zakłóceń, które z powodzeniem można zastosować w symulacjach komputerowych lub w parametryzacji systemów kolejkowych. .W wyniku przeprowadzonych obliczeń została wykazana hipoteza, że empiryczny rozkład interwałów czasowych pomiędzy kolejnymi dwoma stanami awaryjnymi jest zgodny z rozkładem wykładniczym (wzór (3)). Ponadto, wykazano przydatność rozkładu Polya (wzór (24)) oraz dyskretnego rozkładu wykładniczego (wzór (12)) do modelowania empirycznego rozkładu odstępów czasowych pomiędzy awariami.
EN
The paper presents the results of research on the impact of switching between GSM (Global System for Mobile Communications) base stations on jamming and loss of IP (Internet Protocol) packet transmission in GPRS (General Packet Radio Service) networks. For many information systems encountered in logistics which use GPRS transmission, reliable provision of information is essential. The research was carried out in real conditions for the measuring point being within range of a few GSM base stations at the same time. This paper presents the research methodology that allows for the development of statistical models of interference which may be successfully applied in computer simulations or in parameterization of queuing systems. The conducted calculations confirmed the hypothesis that the empirical distribution of time intervals between two subsequent failure states fits an exponential distribution (equation (3)). Furthermore, the usefulness of Polya distribution (equation (24)) as well as a discrete exponential distribution (equation (12)) in modeling empirical distribution of time intervals between failures was confirmed.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa w strefach przemysłowych jest realizowane w oparciu specjalistyczne systemy eksperckie dedykowane dla konkretnej branży, część z nich działa w oparciu o detekcję zmian w obrazach sekwencji wideo. Prezentowany w pracy szybki algorytm do wykrywania zmian w obrazach, działa w oparciu o metodę Monte Carlo. Badania wykazały dużą szybkość obliczeń wynikającą z redukcji ilości analizowanych danych, odporność na niski poziom zakłóceń oraz wysoką skuteczność wykrywania zmian.
EN
Ensuring safety in the industrial zones is realised on the basis of specialised expert systems, some of them operate on the detection of changes in the image from video sequence. In this paper is presented fast algorithm based on the Monte Carlo method for detecting changes in images. The studies have shown: high-speed calculations resulting from the reduction of the analysed data, resistance to low noise and high efficiency of detection of changes.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję bezprzewodowej sieci sensorowej w technologii Wi-Fi IEEE 802.11b/g. Zwiększenie zasięgu sieci sensorowej uzyskano wykorzystując topologię sieci rozległych typu „łańcuch”. Transmisję danych wykonano poprzez wyższe warstwy modelu sieci ISO/OSI, z zapisem danych na serwerze SQL. Przykładowa realizacja może być wykorzystana do zadań sieci sensorycznej w halach przemysłowych lub realizacji tzw. inteligentnego budynku.
EN
The paper presents the concept of a wireless sensor network over Wi-Fi IEEE802.11b/g. The sample implementation solves problem of the increasing range of distance of a wireless sensor networks based on the wan network topology "chain". The issue of a data transfer from sensors was transferred to the higher layers of the network model ISO / OSI. The data was stored in the SQL database server. This example implementation can be used in an industrial network or an intelligent building infrastructure.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.