Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kapitał relacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena składników kapitału relacyjnego szkoły wyższej z perspektywy studentów. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych zrealizowanych techniką ankiety audytoryjnej wśród 253 studentów. Wyniki badań wskazują, że największe znaczenie w kreowaniu kapitału relacyjnego uczelni mają relacje ze studentami, pracownikami oraz pracodawcami.
EN
The purpose of this article is to identify and assess the components of the university’s relational capital from the student’s perspective. The article presents the results of empirical research carried out using the auditorium survey technique among 253 students. The research results indicate that relationships with students, employees and employers are of the greatest importance in creating the relational capital of university.
2
Content available Zarządzanie relacjami w organizacjach sieciowych
PL
Zasoby niematerialne stanowią jeden z kluczowych zasobów współczesnych organizacji. Autorka niniejszego opracowania skupiła swoją uwagę na problemie identyfikacji czynników determinujących tworzenie oraz stabilizację relacji, jak również znaczeniu kapitału relacyjnego dla funkcjonowania oraz rozwoju organizacji wiedzy działających w układach sieciowych. Na wstępie artykułu przeprowadzona została analiza literaturowa wskazująca na identyfikacje podstawowych determinant kreowania kapitału relacyjnego. W dalszej części Autorka omówiła wyniki badań, które umożliwiły odpowiedź na postawione pytania badawcze.
EN
Intangible resources are one of the key resources of the modern organization. The author of this development has focused its attention on the problem of the identification of the factors determining the creation and stability of the relationship, as well as the importance of relational capital for the operation and development of knowledge organization operating in the network systems. At the outset, the development is carried out an analysis of the literature that indicates on the identification of the basic determinants of relational capital creation. In the remainder of the author discussed the results of the tests, which enabled the verification of established hypotheses.
3
Content available Jak mierzyć kapitał relacyjny?
PL
Celem artykułu jest: wskazanie na istotę relacji międzyorganizacyjnych, zdefiniowanie kapitału relacyjnego wraz z wyodrębnieniem jego elementów składowych, przedstawienie metod i narzędzi pomiaru kapitału relacyjnego z wyszczególnieniem przykładowych mierników oceny kapitału relacji, określenie wpływu kompetencji relacyjnych na rozwój kapitału relacyjnego w aspekcie długofalowym oraz przedstawienie zastosowania pomiaru kapitału relacyjnego.
EN
This article presents the theoretical assumptions about measurement of relational capital. The aims of this article are: to indicate the nature of inter-organizational relationships, define the relational capital and its components, present methods and tools to measure relational capital including examples of evaluation indicators of relationship capital, outline the effect of relational capital competences needed to develop the relational capital in long-term and show how to applicate the methods of measurement of relational capital.
4
Content available remote Formation of inter-organizational relationships on the example of small enterprise
EN
Inter-organizational relationships are crucial for the functioning and development of the company, and appropriately shaped give the value of the company and its cooperating entities. The aim of the article is to show the possibility of formation of inter-organizational relationships as part of a three-dimensional model including selected elements of human capital, structural and relational. Based on studies of literature and conducted analysis of the activities of a small enterprise there were shown measures conducive to the formation of inter-organizational relationships.
PL
Relacje międzyorganizacyjne mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, a odpowiednio ukształtowane dają wartość przedsiębiorstwu i współpracującym z nim podmiotom. Celem artykułu jest ukazanie możliwości kształtowania relacji międzyorganizacyjnych w ramach trójwymiarowego modelu obejmującego wybrane elementy kapitał ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego. Bazując na studiach literatury oraz przeprowadzonej analizie działalności małego przedsiębiorstwa ukazano działania sprzyjające kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych.
5
Content available remote Mobile Network Leader: A New Role of the Leader in Corporate Management
EN
The purpose of this paper was to present the management system evolution, from functional to process to network management. The network management system requires new organizational solutions associated with the fulfilment of external functions in management, directed at the acquisition of stakeholders from the environment who are treated as relational capital. That also requires new skills and competences in searching for relational capital. Possession of that type of capital indicates the importance of a company on a competitive market. The author pointed out the significance of the mobile network leaders’ personal traits, from the viewpoint of their causative power in searching for relational capital. It was pointed out that not every mobile network leader may possess specific personal capabilities to attain relevant objectives.
PL
Celem artykułu było przedstawienie ewolucji systemów zarządzania od funkcjonalnego poprzez procesowy na sieciowym kończąc. System sieciowego zarządzania wymaga nowych rozwiązań organizacyjnych związanych z realizacją funkcji zewnętrznych w zarządzaniu, skierowanych na pozyskiwanie z otoczenia interesariuszy, traktowanych w kategoriach kapitału relacyjnego. Wymaga to również nowych umiejętności, nowych uzdolnień, od menedżerów-mobilnych liderów sieci, a szczególnie ważne są: wiedza, umiejętności i kompetencje w pozyskiwaniu kapitału relacyjnego, którego posiadanie świadczy o ważnej pozycji firmy na konkurencyjnym rynku. Zwrócono uwagę na znaczenie cech osobowych mobilnych liderów sieci z punktu widzenia mocy sprawczej w pozyskiwaniu kapitału relacyjnego. Wskazano, że nie każdy mobilny lider sieci może posiadać określone predyspozycje osobowe w ich realizowaniu.
EN
The paper presents the origin of the term of ‘relational capital’ by reference to such previous management systems as human relations, organizational culture, or human resources management. At the same time, the author indicates the significance of relational capital in the recent conceptions associated with the treatment of management as a process. On that background, the roles of formal and informal structures in shaping relational capital are discussed, marking both positive and negative influence of such capital in the corporate management system.
PL
W artykule przedstawiono genezę kapitału relacyjnego odwołując się do wcześniejszych systemów zarządzania jak human relations, kultura organizacyjna, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednocześnie wskazano na znaczenie kapitału relacyjnego w nowszych koncepcjach związanych z procesowym traktowaniem zarządzania. Na tym tle omówiono role struktur formalnych i nieformalnych w kształtowaniu się kapitału relacyjnego zaznaczając jego pozytywny ale i negatywny wpływ na system zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
Relational capital factors are an important component of the market value of many business entities. For many years attempts have been made at developing uniform methods and models for identification and valuation of relational capital. “Intellectual Capital Statement - Made in Europe” (InCaS) that constitutes a particularly useful, complex tool to assess, to report and to develop the intellectual capital and relational capital of an modern companies. The paper shows application of InCaS project for measuring and presenting relational capital in 25 pilot-SMEs in Europa, in this in 5 pilot-SMEs in Poland. The paper shows also practical application of InCaS concept for assess, to report and to develop the relational capital on the example of a modern company the industry of IT services in Poland - BLOOMING Technologies Sp. z o.o.
PL
Kapitał relacyjny, podobnie jak kapitał ludzki i kapitał organizacyjny, jest ważnym składnikiem wartości rynkowej wielu podmiotów gospodarczych. Przez wiele lat podejmowano próby opracowania jednolitych metod i modeli w celu ich identyfikacji i wyceny. „Sprawozdanie z Kapitału Intelektualnego - Made in Europe” (InCaS) stanowi szczególnie przydatne, kompleksowe narzędzie do oceny, raportowania i rozwoju kapitału intelektualnego i relacyjnego w nowoczesnych przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono zastosowanie projektu InCaS w do pomiaru i prezentacji kapitału relacyjnego w 25 pilotażowych MŚP w Europie, w tym w 5 pilotażowych MŚP w Polsce. Artykuł przedstawia również praktyczne zastosowanie koncepcji InCaS do oszacowania, prezentacji i rozwijania kapitału relacyjnego na przykładzie nowoczesnej firmy branży usług IT w Polsce - Blooming Technologies Sp. z o.o. Model InCaS pokazuje słabe i silne strony poszczególnych czynników kapitału strukturalnego. Określa obszary, w których należy interweniować, aby zarządzać relacjami organizacji.
8
Content available remote The role of leadership in product innovation
EN
In the paper an analysis of the influence of different leadership styles on the relationship between R&D-related resources and product innovation is presented. The results of the analysis show that leadership styles have a significant impact on the relationship between R&D-related human capital as well as R&D-related relational capital and product innovation. In particularly, transactional leadership negatively moderates the positive relationship between R&D-related human capital as well as R&D-related relational capital and product innovation, while transformational leadership positively moderates established relationship between them. The interaction terms between R&D-related financial capital and both transactional and transformational leadership are not significant. The study of a sample of 219 Polish companies from Silesia Region (with at least 20 full time employees) contributes to the emerging literature on innovation by providing a moderated model and by integration of innovation and leadership aspects.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych (przeprowadzonych na próbie 219 organizacji z województwa śląskiego) obejmujących analizę roli przywództwa w stymulowaniu innowacji produktowych, w kontekście posiadania przez badane organizacje trzech rodzajów zasobów badawczych (kapitału finansowego, kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego). Wyniki badań empirycznych wskazują, że efektywne przywództwo transformacyjne jest czynnikiem krytycznym, pozytywnie moderującym relację pomiędzy posiadanymi w organizacji zasobami badawczymi a generowaniem i wdrażaniem innowacji produktowych (w kontekście kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego). W artykule zaprezentowano również metodykę przeprowadzonych badań, jak również omówiono narzędzia wykorzystane w procesie badawczym.
9
Content available remote The analysis of relationships with business stakeholders in lubuskie province
EN
Dynamics of interorganisational ties results in the creation of multilateral relations between enterprises and their environs. The enterprises make considerable efforts to be active on the market of customers, suppliers, competitors or in respect of institutional contractors. The key element in relations theory is involvement and mutual obligations between the parties of a relation, which are essential to sustain them in the long-term perspective. Static and dynamic approach to relational capital, as the vital component of intellectual capital, have been indicated in the following elaboration.
PL
Dynamika więzi międzyorganizacyjnych powoduje tworzenie się wielostronnych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Sukces współczesnego przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od sposobu podtrzymania więzi z otoczeniem (Skalik 2006, s. 45). Przedsiębiorstwa dokładają wielu starań by być aktywnym na rynku klientów, dostawców, konkurentów czy w odniesieniu do kontrahentów instytucjonalnych. W artykule przedstawiono na podstawie przeprowadzonych badań rodzaje relacji łączących przedsiębiorstwa z wybranymi interesariuszami, tj. klientami, dostawcami konkurencją i władzami lokalnymi. Kształtowanie odpowiednich relacji z podmiotami otoczenia wpływa na rozwój korzystnej współpracy, będącej podstawą tworzenia kapitału relacyjnego. W opracowaniu wskazano na statyczne i dynamiczne ujęcie kapitału relacyjnego jako składowej kapitału intelektualnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.