Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 376

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanoparticles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcji błon biologicznych. Omówiono rodzaje membran biomimetycznych modelujących właściwości błon biologicznych. Opisano metodę badania właściwości powierzchniowych monowarstwy lipidowej stanowiącej podstawowy rodzaj membran biomimetycznych. Przedstawiono metodę umożliwiającą przeprowadzenie oceny wpływu nanocząstek na aktywność powierzchniową membran biomimetycznych opartą na wyznaczaniu wskaźnika powierzchni MA. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
This paper presents basic information on the structure and function of biological membranes. The types of biomimetic membranes modelling the properties of biological membranes were introduced. The method of testing surface properties of lipid monolayer, which is the basic type of biomimetic membranes, was described. The presented method makes it possible to evaluate the effect of nanoparticles on the surface activity of biomimetic membranes based on the determination of the surface index MA. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
W Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach opracowano metodę otrzymywania nano - ZnS na nośnikach nieorganicznych, trwale związanego z nośnikami, charakteryzującego się stosunkowo niską zawartością cynku. Uzyskany materiał o bardzo dobrze rozwiniętej powierzchni, powinien być wielofunkcyjnym materiałem w farbach i tworzywach. Mógłby pełnić w nich role białego pigmentu nieorganicznego, środka opóźniającego palenie, środka powodującego samooczyszczanie zawierających go materiałów, szerokopasmowego półprzewodnika oraz luminoforu. Uzyskane zawiesiny wymagają wstępnego zagęszczenia metodą sedymentacji przed końcową operacją rozdziału faz. Głównym celem było przeprowadzenie testów sedymentacyjnych, które pozwoliło na wyznaczenie krzywych sedymentacyjnych, a na ich podstawie opracowano wyniki rzeczywistych prędkości zawiesin poreakcyjnych nano- siarczku cynku na nośniku krzemionkowym i nano- siarczku cynku na nośniku montmorylonitowym. Analizowano optymalne parametry operacji sedymentacji stosując modele obliczeniowe dla prędkości teoretycznych/ względnych , które są niezbędne podczas doboru lub w projektowaniu odpowiednich odstojników.
EN
At the Inorganic Chemistry Division in Gliwice a new method has been created for the production of nanoparticles ZnS on inorganic supports, permanently bound to said supports and characterized by relatively low zinc content. The resulting product with highly developed surface should prove to be a multi-purpose component for paints and materials in which it could serve as an inorganic white pigment, a flame retardant, a self-purification trigger, a broadband semiconductor or a phosphor. The obtained suspensions require preconcentration by means of sedimentation prior to the final operation of phase separation. The main objective was to conduct sedimentation tests which allowed for determining the sedimentation curves. Those served as a basis for determining actual post-reaction suspension velocity data for nanoparticles ZnS on silica support and nanoparticles ZnS on montmorillonite support. The optimal parameters for sedimentation operations were analysed with the use of computational methods for theoretical/ relative velocities, which are indispensable during the selection or designing of appropriate settlers.
3
Content available remote Nanomateriały w przemyśle i ich charakterystyka
PL
Nanomateriały to nowoczesne materiały stosowane aktualnie w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Używane są również w przemyśle naftowym i gazowniczym. Rosnąca produkcja i użycie nanomateriałów w sposób nieunikniony prowadzą do ich akumulacji w środowisku, co może nieść poważne, dotychczas jeszcze nie w pełni zidentyfikowane negatywne skutki, zarówno w stosunku do zdrowia ludzkiego, jak i środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono przykładowe zastosowanie nanomateriałów, w tym ich wykorzystanie w sektorze górnictwa nafty i gazu. Zwrócono uwagę na podstawowe problemy związane ze stosowaniem nanomateriałów, a także ich oznaczaniem i wyodrębnianiem z matryc próbek środowiskowych.
EN
Nanomaterials are modern materials that are currently present in almost all areas of our lives. They are also used in the oil and gas industry. The increasing production and usage of nanomaterials inevitably lead to their accumulation in the environment, which can have serious, as yet not fully identified, negative effects on both human health and the environment. The article presents an example of the use of nanomaterials, including the oil and gas mining sector. Attention was also paid to the basic problems related to the use of nanomaterials, as well as their marking and separation from environmental sample matrices.
EN
In the present paper, some imaging properties of nanoparticles-based contrast agents including gold, bismuth, and silver were assessed and compared with conventional (iodinated) contrast agent in spectral computed tomography (CT). A spectral CT scanner with photon-counting detectors (PCD) and 6 energy bins was simulated using the Monte Carlo (MC) simulation method. The nanoparticles were designed with a diameter of 50 nm at concentrations of 2, 4, and 8 mg/ml. Water-filled cylindrical phantom was modeled with a diameter of 10 cm containing a hole with a diameter of 5 cm in its center, where was filled with contrast agents. The MC results were used to reconstruct images. Image reconstruction was accomplished with the filtered back-projection (FBP) method with hamming filter and linear interpolation method. CT number and contrast-to-noise ratio (CNR) of all studied contrast materials were calculated in spectral images. The simulations indicated that nanoparticle-based contrast agents have a higher CT number and CNR than the iodinated contrast agent at the same concentration and for all energy bins. In general, gold nanoparticles produced the highest CT number and CNR compared to silver and bismuth nanoparticles at the same concentration. However, at low energies (below 80 keV), silver nanoparticles performed similarly to gold nanoparticles and at high energies (120 keV), bismuth nanoparticles can be a good substitute for gold nanoparticles.
EN
The paper discusses an idea of nanoparticles application to the flotation process. Due to the growing awareness of the environmental impact of industry and legal restrictions, the directions of research on new chemicals used in mineral processing, as well as in the other branches of industry are changing. The flotation reagents of the future should be, or are expected to be, readily biodegradable, but also their products should be harmless to the environment. A review of the works presented here presents an overview of the state-of-the-art application of nanostructures from early reported polystyrene nanoparticles to the most promising cellulose nanostructures which can be successfully adapted to the desired amphiphilicity parameters through simple functionalization. Limitations on the use of such nano-sized entities related to control aggregation in the flotation process and the ability to adsorb at interphase boundaries are also presented. Overall, nanoparticles can become universal flotation collectors and also an alternative to conventionally used hydrocarbon-based reagents.
EN
The paper presents a dual-band plasmonic solar cell. The proposed unit structure gathers two layers, each layer consists of a silver nanoparticle deposited on a GaAs substrate and covered with an ITO layer, It reveals two discrete absorption bands in the infra-red part of the solar spectrum. Nanoparticle structures have been used for light-trapping to increase the absorption of plasmonic solar cells. By proper engineering of these structures, resonance frequencies and absorption coefficients can be controlled as it will be elucidated. The simulation results are achieved using CST Microwave Studio through the finite element method. The results indicate that this proposed dual-band plasmonic solar cell exhibits an absorption bandwidth, defined as the full width at half maximum, reaches 71 nm. Moreover, It can be noticed that by controlling the nanoparticle height above the GaAs substrate, the absorption peak can be increased to reach 0.77.
EN
Optical properties of cadmium oxide and uranium-doped CdO thin films synthesized by the sol-gel technique were investigated. The structural properties of the films were investigated using X-ray diffraction patterns of U-doped CdO. It was found that CdO-based films have a cubic NaCl structure. Structural properties of the films were investigated with atomic force microscopy (AFM). Reflectance, transmittance and absorption spectra of the films were measured with UV-Vis-NIR spectrophotometer. The photoluminescence (PL) behavior of the films was recorded using a fluorescence spectrophotometer. It was found that the nanostructure of the cadmium oxide film is controlled by U doping.
EN
Nickel-cobalt ferrite spinels are ferrimagnetic ceramic materials that possess a great potential for application in high-density magnetic media, recording, color imaging, ferrofluids, and high-frequency devices. A change of their structure from micro- to nano- improves their properties drastically, therefore many methods have been investigated to fabricate nanopowder of these spinels. Gel combustion method is one of them. In this research, Ni0.5Co0.5Fe2O4nanoparticles were fabricated via gel combustion method using metallic nitrates as an oxidant and citric acid, glycine and urea as fuels and the effects of fuel type on the reaction behavior, structure and morphology of Ni0.5Co0.5Fe2O4nanoparticles were investigated. The reaction behavior was studied by thermal analysis method (TGA-DTA), crystallite size of powders was characterized by X-ray diffraction (XRD) and their morphology was studied by FE-SEM. The results revealed that the reaction was initiated in urea, glycine and citric at 219 °C, 197 °C, 212 °C, respectively. Samples fabricated from glycine and citric acid had a pure spinel structure but the others fabricated with urea fuel had iron oxide impurity. The crystallite size of nickel cobalt ferrite nanoparticles was in the range of 58 nm to 64 nm and the nanoparticles were agglomerated.
PL
Problem toksyczności nanomateriałów zyskał wyraźną odrębność zarówno w nauce, jak i prawie Unii Europejskiej. Duża różnorodność produktów nanotechnologii wprost przekłada się na zróżnicowanie w ich potencjalnej toksyczności. Wspólnym mianownikiem jest często konieczność dostosowania procedur oceny toksykologicznej do specyficznych nanomateriałów, co wynika z ich własności fizykochemicznych. Artykuł przedstawia wybrane regulacje prawne związane z toksykologią nanomateriałów wprowadzanych na rynek europejski, a także przykładowy schemat oceny bezpieczeństwa toksykologicznego nanomateriału w sytuacji, kiedy te regulacje nie obowiązują.
EN
The issue of nanomaterials' toxicity has become a distinct problem both in science and in European Union law. The great variety of nanotechnology products translates into diversity in their potential toxicity. The common factor is often the need to adapt the toxicological evaluation procedures to specific nanomaterials due to their physicochemical properties. The article presents selected legal regulations related to the toxicology of nanomaterials introduced to the European market and an exemplary scheme for assessing the toxicological safety of a nanomaterial when these regulations are not in force.
PL
Nanocząstki są niezwykle małymi składnikami materii o rozmiarze nieprzekraczającym wielkości 100 nm w jednym z trzech wymiarów. Powszechnie występują w środowisku w sposób naturalny lub jako produkt celowej albo niezamierzonej działalności człowieka. Kontakt kręgowców z nimi jest więc nieunikniony. Okazuje się, że nanocząstki oddziałują ze składnikami układu immunologicznego tych organizmów. Mogą pobudzać albo hamować składowe wrodzonej i nabytej odporności u kręgowców w zależności od swoich właściwości fizyczno-chemicznych i strukturalnych. Coraz większa jest wiedza dotycząca oddziaływania nanocząstek z białkami układu dopełniacza (komplementu). Nanocząstki mogą oddziaływać ze składnikami kaskady komplementu na różnych etapach aktywacji, tj. od etapu rozpoznania patogenów, przez działanie jego składników, po utworzenie kompleksu atakującego błonę. W tym zakresie oddziałują na komplement hamująco bądź aktywująco, w zależności od właściwości fizyczno-chemicznych. Wpływają również na komórki układu immunologicznego, takie jak makrofagi. Obserwuje się także udział nanocząstek w rozwoju i przebiegu alergii. Dokładne poznanie powyższych oddziaływań daje możliwości zrozumienia wpływu nanocząstek znajdujących się w środowisku na organizmy zwierząt kręgowych i poznania korzyści oraz konsekwencji jakie mogą z tego wynikać.
EN
Nanoparticles are extremely small components of matter not exceeding 100 nm in one of the three dimensions. They commonly occur in the environment naturally or as a product of intentional or unintentional human activity. The contact of vertebrates with them is therefore inevitable. lt turns out that nanoparticles interact with the components of the immune system of these organisms. They can stimulate or inhibit the components of innate and acquired immunity in vertebrates depending on their physicochemical and structural properties. Knowledge about the interaction of nanoparticles with complement proteins is increasing. Nanoparticles can interact with the components of the complement cascade of various stages of activation, i.e. from the pathogen recognition stage, to the action of its components, to the formation of the membrane attack complex. In this regard, they inhibit or stimulate the complement depending on the physicochemical properties. They also affect immune cells such as microphages. The participation of nanoparticles in the development and course of allergies is also observed. A thorough understanding of the above interactions gives the opportunity to understand the impact of nanoparticles in the environment on vertebrate animals and to know the consequences and benefits that may result from this.
PL
Rośliny, jak wszystkie organizmy żywe, są narażone na działanie bodźców o charakterze stresowym. Pojawiające się w środowisku biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe stanowią poważne zagrożenie dla rolnictwa i ekosystemu, odpowiadając m.in. za redukcję plonów. Zanieczyszczenie środowiska nanocząstkami stało się w ostatnich latach jednym z poważniejszych problemów środowiskowych, a nanocząstki mogą być traktowane jako nowy czynnik stresowy oddziałujący na rośliny. Unikatowe właściwości nanocząstek mogą przyczyniać się do ich specyficznego zachowania w układach biologicznych. Wiele badań wskazuje na negatywny wpływ nanocząstek na różne gatunki roślin, poprzez ograniczenie ich wzrostu, obniżenie aktywności fotosyntetycznej lub innych procesów życiowych.
EN
All living organisms, including plants, are exposed to various stress factors. Environmental stressors, both biotic and abiotic, are a serious threat to agriculture and the ecosystem, leading to a decline in crop productivity. The contamination of the environment with nanoparticles has recently become one of the major environmental concerns, and nanoparticles can be regarded as a new stress factor for plants. The unique properties of nanoparticles may be responsible for their specific behaviour in biological systems. Many studies indicate a negative impact of nanoparticles on various plant species, including a limitation in the growth of plants, reduction of their photosynthetic activity and influence on their other life processes.
PL
W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki. Z nanocząstkami coraz częściej mamy do czynienia nie tylko w pracy zawodowej, na skutek rozwoju nowych technologii, ale również w życiu codziennym. Rosnąca ilość zagrożeń docierających drogą oddechową, związana z rozwojem przemysłu, nowymi technologiami i zanieczyszczeniem środowiska jest sytuacją, z którą coraz częściej musimy się mierzyć. Niezwykle istotna z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa jest również rosnąca świadomość użytkowników sprzętu ochrony układu oddechowego odnośnie do istniejących zagrożeń. Przywykliśmy już na ulicach naszych miast do w tłoku osób w półmaskach filtrujących, chroniących przed smogiem. Historia oczyszczania powietrza do oddychania sięga czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie w pierwszym wieku naszej ery najprawdopodobniej po raz pierwszy zastosowano środek ochrony układu oddechowego. Ochrona poprzez stosowanie indywidualnego sprzętu ochrony układu oddechowego w dzisiejszym świecie staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. Nie dotyczy ona już tylko pracowników, ale również osób prywatnych - obecnie wszyscy chronimy się wszak przed nowym koronawirusem.
EN
This article provides basic information about protection of respiratory system from aerosols that contain nanoparticles. Nanoparticles, with which we are increasingly dealing not only in work, as a result of the development of new technologies, but also in everyday life. The growing number of hazards absorbed through the respiratory system, related to the development of industry, new technologies and pollution of the environment in which we live, is nowadays a situation that we must face more and more often. The growing awareness of users of respiratory protective devices regarding existing hazards is also extremely important from the point of view of public health. We have already got used to the image of people in filtering masks on the streets of our cities, protecting against smog. The history of purifying air for breathing goes back to the Roman Empire, where in the first century AD most probably the first time a respiratory protection was used. Respiratory protection through the use of individual solutions in the form of respiratory protection equipment, in today's world is becoming a more common phenomenon. It no longer applies only to employees but also to private individuals.
14
EN
The paper presents the results of the electrodeposition of nickel composite coatings reinforced with the nano size SiC ceramic particles. The type and size of the ceramic particles or organic additives used play a important role during electrodeposition processes. A Watts type galvanic bath with various organic additives was used. These additives were: 2-sulfobenzoic acid imide, dioctyl sulfosuccinate sodium salt (DSS), sodium dodecyl sulfate, tris (hydroxymethyl) aminomethane and hexamethyldisilizane. The nickel composite coating was electrodeposited on a 2xxx aluminum alloy series substrate (EN-AW 2017) with zinc interlayer. The work concerns the determination of the impact of the change in the zeta potential of SiC nanoceramic particles used on properties of composite coatings (wear resistance, corrosion, etc.). The paper characterized the composite nickel coatings on aluminum alloy using SEM techniques, wear resistance tests by TABER method and coating adhesion to the substrate using the “scratch test” method. The corrosion resistance of coatings was also tested using electrochemical methods. The research allowed to determine the effect of SiC nanoceramic particle size on the value of the zeta potential in the model KCl solution.
EN
In this research work, high uniform CuFeS2 chalcopyrite with 20-40 nm particles were synthesized via a simple hydrothermal method. Different analysis were used to characterize the obtained product such as X-ray diffraction pattern (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and thermal gravimetric analysis (TGA). The photocatalytic activity of the product was investigated by degradation three different dyes namely acid brown, acid red and methylene blue. The results showed the synthesized CuFeS2 nanoparticles have high photocatalytic activity and can degrade the used dyes in large quantities.
EN
Purpose: The influence of UV radiation on the antibacterial properties of titanium oxide nanoparticles was examined using yeast Saccharomyces cerevisiae strain for this purpose. Design/methodology/approach: Nanopowders were made with sol-gel method. Surface morphology studies of the obtained materials were made using Zeiss's Supra 35 scanning electron microscope. In order to confirm the chemical composition of observed nanopowders, qualitative tests were performed by means of spectroscopy of scattered X-ray energy using the Energy Dispersive Spectrometer (EDS). The DLS (Dynamic Light Scattering) method was used to analyse the particle size distribution using the AntonPaar Litesizer 500 nanoparticle size analyser. Changes in particle size distribution at elevated temperatures were also observed. The antibacterial properties of titanium oxide nanoparticles were examined by subjecting the yeast sample to irradiation with an UV lamp. Findings: Samples containing yeast Saccharomyces cerevisiae were irradiated with and without the addition of TiO2 nanoparticles. A faster decrease in the colony count was observed compared to irradiated exposures without the addition of a suspension. Practical implications: Presented materials can be used in the production of antibacterial coatings for surfaces occurring in public spaces such as schools, hospitals, public toilets for the simple and effective elimination of bacteria and fungi as a result of exposures. Originality/value: The antibacterial properties of titanium oxide nanoparticles under UV radiation were confirmed.
EN
The anammox (anaerobic ammonia oxidation) process is one of the most efficient processes of nitrogen removal from wastewater. Although there are some applications of anammox-based technologies, it is still difficult to apply this process widely because of the high optimal temperature around 30–40°C. Thus, the main objective of this study was to evaluate the short-term effects of MnO2 on the anammox and nitrification process activity at a wide range of temperatures between 10 and 30°C, using statistical methods based on the central composite design (CCD). The influence of MnO2 on anammox and nitrification activity, suspended biomass from the laboratory-scale sequencing batch reactor (SBR), and activated sludge from WWTP, respectively, was used. MnO2 concentration range was set between 15 and 85 mg/L, and the temperature range was set between 10 and 30°C. Anammox and nitrification process activity was measured based on the batch test and oxygen uptake rate (OUR), respectively. The results were statistically analyzed. Results revealed that nanoparticles can slightly improve anammox activity by several percent, by up to 10%, but in most cases MnO2 influence was insignificant. The optimal concentration for the anammox stimulation at temperatures below 20°C was evaluated between 40 and 60 mg/L, corresponding to 36 and 56 mg/g VSS. Manganese oxides contribution in the nitrogen removal processes was proved and they should be considered in the field of the anammox process. Thus, further studies are suggested to investigate the long-term effects of MnO2 on the low-temperature anammox process, overcoming possibility of inhibition.
PL
Proces anammox (beztlenowe utlenianie amoniaku) jest procesem efektywnego usuwania azotu ze ścieków. Pomimo, że istnieje wiele technologi wykorzystujących proces anammox, jego zastosowanie nadal jest ograniczone ze względu na wysoką optymalną temperaturę (około 30–40°C). W związku z tym, celem tej pracy była ocena krótkoterminowego wpływu MnO2 na aktywność procesów anammox i nitryfikacji w zakresie temperatur od 10 do 30°C, przy użyciu metod statystycznych. Do badań wykorzystano biomasę anammox pobraną z laboratoryjnego sekwencyjnego reaktora porcjowego oraz biomasę bakterii nitryfikacyjnych pochodzącą z komunalnej oczyszczalni ścieków. Badania prowadzono przy zastosowaniu stężeń MnO2 z zakresu od 15 do 85 mg/l oraz temperatur pomiędzy 10–30°C. Aktywność procesu anammox zbadano przy pomocy testów porcjowych, natomiast do zbadania aktywność procesu nitryfikacji wykorzystano pomiar szybkości zużycia tlenu. Wyniki wykazały, że nanocząstki MnO2 mogą poprawić aktywność procesu anammox o kilka procent (nawet o 10%). Optymalne stężenie MnO2 dla stymulacji procesu anammox w temperaturach poniżej 20°C wynosiło między 40 a 60 mg/l, co odpowiada 36 i 56 mg/g s.m.o. Niniejsze badania udowadniają, że dodatek MnO2 może powodować wzrost aktywności procesu anammox przy jednoczesnym obniżeniu temperatury. Dlatego sugeruje są dalsze badania w celu zbadania długoterminowego wpływu nanocząstek MnO2 na niskotemperaturowy proces anammox.
EN
The article presents methods of obtaining bioactive properties in the production of printed coatings The problems associated with the design of coatings are discussed and the currently known measures for combating pathogenic microorganisms are compared. Attention was also paid to special effects related to the durability of printed products with bioactive coatings.
EN
The problem of plastic accumulation in the environment requires the development of effective strategies to shift the paradigm of used plastics from wastes to resources. In the present contribution, after an overview of the current plastic management strategies, the possible role of nanotechnology to this emerging field is considered. In particular, the challenges related to the use of nano-additives to improve the properties of recycled plastics is discussed based on the fundamental aspects of colloid stabilisation. Finally, the contribution of nanotechnology to the fabrication of effective catalysts for the depolymerisation of plastics into the constituent monomers is outlined.
EN
The progress of medicine and cosmetology corresponds to the increase in the need for new drug design and delivery methods, due to the already common cancer risk, as well as other diseases, which are still difficult for curing. Regardless of the type of active substance and its final application, the selection and synthesis of the appropriate carrier is crucial to provide the pharmaceutics to the target with the controlled release for a set period of time, including the intelligent activity. Depending on the way the bioactive substance is bound to carriers in the drug delivery systems (DDS) they are classified onto: carriers that physically encapsulate them inside i.e. liposomes, solid lipid nanoparticles, nanostructural lipid carriers, nanoparticles (nanocapsules, nanospheres), micelles, and carriers that chemically bind the active substance, i.e. conjugates, polyplexes. The current studies are emphasized to achieve the most perfect improvement, which concerns the efficiency of encapsulation, the ability to deliver several compounds simultaneously or sequentially, the productive release, the elimination of side products, the replacement of synthetic polymers by natural, biodegradable, biocompatible and non-toxic polymers. These carriers are also developed in terms of sensitivity to stimuli (one or several simultaneously or sequentially activated) and adapted for combined therapy. Although the subject of active substance delivery with the use of carriers is already widely studied, these are still a needs for the designing of new or the enhancement of the already known DDS. Working on this issue there is hope that today still incurable diseases, neoplastic diseases, as well as the diagnosis of these diseases themselves, will be possible to control and treat in the future. This report presents the current state of the knowledge in the area of DDS, focusing on newly developed solutions in the last years.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.