Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anodowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów anodowania stopu tytanu na jego odporność korozyjną w roztworze sztucznej śliny. Stwierdzono, że w środowisku kwasu fosforowego, narastanie warstw tlenowych zależało od czasu i gęstości prądu anodowania. Zaobserwowano, że warstwy pasywne pełnią funkcje ochronne i zwiększają odporność na korozję stopu tytanu. Odporność korozyjna materiału wzrastała wraz ze wzrostem grubości tworzonych warstw.
EN
The objective of the work was to investigate the effect of anodizing parameters of titanium alloy on its corrosion resistance in artificial saliva solution. It was found that in the environment of phosphoric acid, the growth of oxygen layers depended on the time and density of the anodizing current. It has been observed that the passive layers perform a protective function and increase the corrosion resistance of the titanium alloy. The corrosion resistance of the material increased with the thickness of the created layers.
2
Content available Plasma Coatings on Aluminium-Silicon Alloy Surfaces
EN
Plasma oxidation, similarly to anodic oxidation (anodizing), are classified as electrochemical surface treatment of metals such as Al, Mg, Ti and their alloys. This type of treatment is used to make surface of castings, plastically processed products, shaped with incremental methods to suitable for certain requirements. The most important role of the micro plasma coating is to protect the metal surface against corrosion. It is well known that coating of aluminium alloys containing silicon using anodic oxidation causes significant difficulties. They are linked to the eutectic nature of this alloy and result in a lack of coverage in silicon-related areas. The coating structure in these areas is discontinuous. In order to eliminate this phenomenon, it is required to apply oxidation coatings using the PEO (Plasma Electrolytic Oxidation) method. It allows a consistent, crystalline coating to be formed. This study presents the mechanical properties of the coatings applied to Al-Si alloy using the PEO method. As part of the testing, the coating thickness, microhardness and scratch resistance were determined. On the basis of the results obtained, it was concluded that the thickness of the coatings complies with the requirements of conventional anodizing. Additionally, microhardness values exceeded the results obtained with standard methods.
EN
The article presents the type of wear of Al2O3 layers produced on the aluminium alloy EN AW-5251 depending on the production parameters. Oxide layers were produced by using DC anodizing in a ternary electrolyte at variable current density and electrolyte temperature. The layer scratch tests were carried out using a Micron Gamma microhardness tester. The scratches of oxide layers were tested for the geometric structure of the surface using a Form TalySurf 2 50i contact profilograph. Contact thickness measurements were also made using a Dualscope MP40 device based on the eddy-current method. Using a scanning microscope (SEM), photos of the sample surfaces were taken to show and compare the surface morphology of the anodized layers in various parameters. Based on the research, it can be concluded that changes in the conditions of the production process of Al2O3 layers (electrolyte temperature and current density) have an impact on the type of tribological wear and changes in layer thickness. The largest thickness of the oxide layer (19.44 μm) was measured for Sample B produced at a current density of 3A/dm2 at an electrolyte temperature of 283 K, which was also characterized by the lowest value of the ratio of parameters f1 to f2 (0.584). The smallest thickness (5.32 μm) was measured for the Sample C anodized at 1 A/dm2at 303 K, this sample had the largest ratio f1 to f2 (1.068) for the produced Al2O3 layers. Thanks to the parameters f1 and f2 and the calculation of their ratio, the wear process for Sample B was determined as scratching and microcutting, while for Sample C as grooving.
PL
W artykule przedstawiono rodzaj zużywania warstw Al2O3 wytwarzanych na stopie aluminium EN AW-5251 w zależności od parametrów wytwarzania. Warstwy tlenkowe zostały wytworzone poprzez zastosowanie anodowania stałoprądowego w elektrolicie trójskładnikowym przy zmiennej gęstości prądowej oraz temperaturze elektrolitu. Testy zarysowania warstw przeprowadzono za pomocą testera mikrotwardości Micron-Gamma. Zarysowania warstw tlenkowych poddano badaniom struktury geometrycznej powierzchni z użyciem profilografometru kontaktowego TalySurf 2.50i. Wykonane zostały również pomiary grubości warstw tlenkowych metodą stykową z wykorzystaniem urządzenia Dualscope MP40 działającego w oparciu o metodę prądowo-wirową. Z użyciem mikroskopu skaningowego (SEM) wykonane zostały zdjęcia powierzchni próbek w celu pokazania i porównania morfologii powierzchni warstw anodowanych w różnych parametrach. Na podstawie badań można stwierdzić, iż zmiany warunków procesu produkcyjnego warstw Al2O3 (temperatura elektrolitu i gęstość prądu) mają wpływ na rodzaj zużycia tribologicznego oraz na zmiany grubości warstwy. Największą grubość warstwy tlenkowej (19.44 μm) zmierzono dla próbki B wytwarzanej przy gęstości prądowej 3A/dm2 w temperaturze elektrolitu 283K, która charakteryzowała się również najmniejszą wartością stosunku parametrów f1 do f2 (0.584). Najmniejsza grubość (5.32 μm) zmierzona została dla warstwy próbki C anodowanej w 1 A/dm2 w temperaturze 303 K, próbka ta cechowała się największym stosunkiem f1 do f2 (1.068) dla wytworzonych warstw Al2O3. Dzięki parametrom f1 i f2 oraz przeliczeniu ich stosunku proces zużycia dla próbki B określono jako drapanie i mikroskrawanie, z kolei dla próbki C jako rowkowanie.
PL
Komercyjnie czysty tytan stanowi jeden z czołowych materiałów biointegrujący się z tkankami przyzębia, co wykorzystuje się na co dzień w protetyce stomatologicznej. Wysoka reaktywność z tlenem, niska rozszerzalność termiczna tytanu i zjawisko pasywacji utrudniają obróbkę tytanu, a w szczególności połączenie z materiałami licującymi, jak ceramika stomatologiczna. Analizując obecne w piśmiennictwie doniesienia, opisujące zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ warstwy tlenkowej na połączenie tytan–ceramika, podjęto próbę elektrochemicznego wytworzenia powłok pasywnych z kąpieli zawierającej H2SO4 na komercyjnie czystym tytanie, mogącym stanowić podbudowę koron i mostów protetycznych. Materiały i metody. Tytanowe walce Grade 2 (śr. 20 mm i wys. 5 mm) szlifowano i wypolerowano. Skład stopu określono metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Próbki podzielono na 3 grupy i poddano oksydacji anodowej w 1M kwasie siarkowym przy stałych napięciach: 120V, 160V, 200V, t=1min. Warstwy tlenkowe poddano badaniu dyfrakcji rentgenowskiej, analizie składu chemicznego oraz obserwacji SEM. Wyniki. Otrzymano warstwy grubości 1 μm do 7,1 μm. W warstwie anodowanej, oprócz tlenku tytanu, występują domieszki siarki. Tezy. Wybór napięcia anodowania wpływa na grubość otrzymanych warstw, co determinuje możliwość praktycznego zastosowania. Warstwy ponad 1 μm mogą ulegać łuszczeniu i pękaniu. Co więcej, zbyt cienkie powłoki wykazują ubytki i nie pokrywają całej powierzchni metalu. Wnioski. Zwiększenie napięcie reakcji nie tylko wpływa na pogrubienie warstwy, ale również na porowatość. Możliwość kontrolowania średnicy porowatości przyłożonym napięciem anodowania może zapewnić poprawę mikroretencji ceramiki stomatologicznej. Biorąc pod uwagę grubość wytworzonych warstw, największe zalety prak-tyczne wydają się mieć powłoki wytworzone pod napięciem 120V.
EN
Commercially pure titanium is the leading biointegrating material, which is used in everyday dental prosthetics. High reactivity with oxygen, low thermal expansion and passivation impede titanium processing, especially bonding with veneering materials like dental ceramics. After analyzing the literature with view to positive and negative impact of titanium oxide layer on boning strength between titanium and dental ceramics, an attempt was made to fabricate the anodic layers by means of electrochemical oxidation in 1M sulphuric acid on CP-Ti which will subsequently be used as a framework of PFM dental prosthesis. Materials and methods. Grade 2 Titanium cylinders (20 mm diameter, 5 mm high) were grinded and polished. Chemical composition was determined by X-ray fluorescent analysis. Samples were divided into 3 groups and oxidized in 1M sulphuric acid in DC voltage: 120V, 160V, 200V, t=1min. Oxide layers undergone X-ray diffraction examina-tion, chemical composition analysis and SEM observations. Results. Layers of 1 μm to 7,1μm were obtained. Layers is composed not only of titanium oxide but also contains sulphur. Thesis: Selection of anodizing voltage affects layer thickness thus determinates its practical application. Layers over 1μm thick may crack and flake off, furthermore, too thin layers show surface loss and do not cover the entire surface of titanium. Findings: Increased voltage not only results in layer thickening but also affects porosity. Pore size control may contribute to enhanced porcelain microretention. Considering layers thickness and practical application, 120V layers seem to have the most advantages.
EN
Purpose: Well-ordered nanoporous anodic surface on aluminium substrate was obtained by anodisation method in 0.3 M of oxalic acid as an electrolyte. The objective of this perusal is to describe a system for the magnifying diameter of pores and resistance of demolition of the oxide layer at various voltages. The effect of voltage and time of anodisation process in which obtaining the required structure in AAO film. Design/methodology/approach: The experiments have been performed on a setup for anodisation considering variables parameters. In this study, AAO Templates were prepared in oxalic acid of 0.3 M concentration under the potential range of anodisation 30-40 V at relatively temperatures range from 20-30°C of an electrolyte. Anodic voltage, current density and temperature of electrolyte were adopted as electrical parameters during anodisation. Before anodisation starts two crucial pre-treatment i.e. annealing and electropolishing are finished. Findings: The diameter of pores and pitch of pores are well-proportional to anodisation voltage and process time. The pore diameters were 85 nm, 138 nm, 184 nm, 248 nm with having 9, 16, 27, 37 porosity % respectively. The thickness of AAO film in all cases has been found to be maximum or constant after one hour in second step anodisation. The anodisation parameters like voltage, the time duration of the anodisation process and temperature are very essential features which influencing the fabrication of an AAO film. Research limitations/implications: The anodisation process is very easy to perform but very complex to understand as there are many parameters which may affect it. Practical implications: After that, the second step anodisation for the next half hour, there will be no change in the thickness of AAO film but after that dissolution rate starts over the formation rate and finally thickness will be decreasing. Originality/value: Therein is numerous macropores in the membrane with the size of pores variation from 163 to 248 nm. The diameter of pores, thickness, and pore density of AAO film was determined through Scanning Electron Microscopy (SEM), which exhibited that homogeneous honeycomb-like structure has appeared on the entire surface where anodisation performed precisely.
PL
W pracy zbadano możliwość otrzymywania białych powłok tlenkowych na aluminium. Do tej pory nie udało się opracować przemysłowej metody wytwarzania białych, nieprzezroczystych powłok tlenkowych na aluminium metodą elektrochemiczną. W niektórych dziedzinach przemysłu istnieje zapotrzebowanie na białe wykończenie powierzchni wyrobów aluminiowych. Podczas badań sprawdzono dwie metody otrzymywania białych powłok oraz trzy sposoby uszczelniania. Jakość powłok zbadano według standardowych testów QUALANOD, dodatkowo oceniono walory dekoracyjne. Otrzymane powłoki porównano z przezroczystymi powłokami tlenkowymi na aluminium, które otrzymano sposobami konwencjonalnymi.
EN
The possibility of obtaining white oxide coatings on aluminum was investigated. Until now, an industrial method of producing white and opaque oxide coatings on aluminum by electrochemical method has not been worked out. In some industries there is a need for a white surface finish of aluminum products. Two methods of obtaining white coatings and three sealing methods have been tested during the work. The quality of coatings has been tested according to standard QUALANOD tests, decorative values were additionally evaluated. The obtained coatings have been compared with transparent oxide coatings on aluminum, which have been obtained by conventional methods.
PL
Proces anodowania powierzchni aluminiowych związany jest z wieloma zmiennymi czynnikami, np. gęstością prądu, czasem trwania procesu, temperaturą procesu, zastosowanymi operacjami procesu (np. szczotkowanie), na które można wpływać, aby ten proces zoptymalizować. Te działania, które polegają na otrzymaniu powierzchni odpornych na korozję są zawsze aktualne i pożądane. W artykule przedstawiono analizę statystyczną wpływu czasu anodowania na grubość otrzymanej powłoki. Analizę wykonano w oparciu o program R.
EN
The process of aluminum surface anodizing carries many variable factors, e.g., current’s density, anodizing time, temperature, operations employed in the process (for instance brushing). These factors can be influenced to optimize this process. Efforts to obtain surfaces resistant to corrosion are desirable and always up to date. The article presents statistical analysis of the influence of anodizing time on the thickness of the obtained coating. The analysis has been performed in the program R.
EN
This paper presents the influence of the parameters of the formation of oxide layers on the surface free energy and the tribological properties of these layers. The layers were formed electrochemically on aluminium alloy EN AW-5251, with variable values of electrolyte temperature and current density. A three-component electrolyte was used to produce oxide layers. The surface free energy was determined by the droplet deposition method by measuring the wetting angles, while the van Oss-Chaunhury-Good method was used for the calculations. Tribological tests were performed on a T-17 tribological tester under conditions of technically dry friction for reciprocating motion. T7W composite was used as a specimen in tribological tests.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów wytwarzania warstw tlenkowych na swobodną energię powierzchniową oraz właściwości tribologiczne tych warstw. Warstwy zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną, przy zmiennych wartościach temperatury elektrolitu oraz gęstości prądowej. Do wytwarzania warstw tlenkowych zastosowano elektrolit trójskładnikowy. Swobodna energia powierzchniowa wyznaczona została metodą osadzonej kropli poprzez pomiar kątów zwilżania, natomiast do obliczeń zastosowano metodę van Ossa-Chaunhury’ego-Gooda. Testy tribologiczne przeprowadzono na testerze tribologicznym T-17 w warunkach tarcia technicznie suchego dla ruchu posuwisto-zwrotnego. W testach tribologicznych jako próbki użyto kompozytu T7W.
EN
In this work, we presented the influence of the anodizing method and parameters, as well as the chemical composition of the used aluminium alloys on the properties and microstructure of the anodic layer produced on aluminium alloys, in particular on the size and morphology of the primary silicon precipitates and the homogeneity of the resulting oxide coating. Aluminium alloys AlSi8 and AlSi12, produced using the die-casting method and subsequently subjected to anodic oxidation were used as test material. The microstructure of the obtained surface layer was analyzed by taking into account the primary silicon precipitates. The results of the hardness and abrasive wear test also show the influence of anodizing and electrolyte parameters on the structure and properties of the tested aluminium alloys.
PL
Anodowanie powierzchni aluminiowych wiąże się z wieloma zmiennymi czynnikami, na które można wpływać, aby ten proces optymalizować. Działania polegające na otrzymaniu powierzchni odpornych na korozję są pożądane i zawsze aktualne. W pracy przedstawiono wstępne badania wpływu wybranych parametrów procesu anodowania na grubość otrzymanej powłoki anodowej i na jej twardość. Wyniki wykonanych badań wskazują, że można dla określonej temperatury kąpieli oraz dla określonej gęstości prądu znacznie zwiększyć grubość powłoki anodowej i jej twardość, zwiększając tylko czas trwania tego procesu.
EN
The process of aluminum surface anodizing carries many variable factors that can be influenced to optimize this process. Efforts to obtain surfaces resistant to corrosion are desirable and always up to date. Preliminary studies on the influence of selected parameters of the anodizing process on the thickness of the anodic coating obtained and on its hardness are presented. The tests carried out show that for a given bath temperature and for a specific current density, it is possible to significantly increase the thickness of the anodic coating and its hardness, increasing only the duration of the process.
PL
Stop tytanu z aluminium i wanadem jest jednym z najczęściej używanych stopów tytanu w implantologii. Ti6Al4V charakteryzuje się dobrymi właściwościami i jest względnie tani. Na stopie wytworzono warstwy metodą anodowania, przy zastosowaniu trzech różnych elektrolitów i różnych parametrów procesu. Na wszystkich próbkach otrzymano nanorurki.
EN
Titanium alloy with aluminum and vanadium is one of the most commonly used titanium alloy in implantology. Ti6Al4V has good properties and is relatively cheap. Oxide layers on the alloy were made by anodising process using three different electrolytes and different process parameters. Nanotubes were obtained on all samples.
12
Content available remote Utlenianie anodowe metali lekkich. Cz. 2
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono informacje dotyczące procesu utleniania anodowego dekoracyjno-ochronnego oraz twardego aluminium i stopów aluminium. W niniejszym artykule skupiono się na magnezie.
13
Content available remote Utlenianie anodowe metali lekkich. Cz. 1.
PL
W artykule przedstawione zostały metody wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na wyrobach metalowych wykonanych z metali lekkich, takich jak aluminium oraz magnez.
EN
Aluminum foil was anodized in phosphoric acid bath and t hen composite have been prepared by electrodeposition silver into pores of anodic aluminum oxide. Morphology of obtained coatings were tested by SEM. These investigation revealed nanoparticeles visible on the top of anodized coatings. The specimens were tested for antibacterial and antifungical properties. Ali coatings revealed inhibiting or antimicrobial activities. Tests have been done against: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
PL
Metodą anodowania folii aluminiowej w roztworze kwasu fosforowego wytworzono kompozyt w postaci porowatej warstwy tlenkowej ze srebrem. Morfologia warstw była badana za pomocą mikroskopii SEM. Na badanych powierzchniach zaobserwowano nanowymiarowe cząstki srebra. Wytworzone próbki były badane w zakresie oddziaływań bakteryjnych i grzybiczych. Próbki wykazały antydrobnoustrojowe właściwości. Badania były przeprowadzone dla następujących szczepów bakterii: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
EN
Nowadays, there are many devices the failure of which could not only lead to huge financial losses but also wreak havoc in the natural environment. Such circumstances require us to analyze the electrical components before something dangerous happens. Early reaction gives an opportunity to implement prevention measures and avoid serious consequences. Optical fiber sensors have a number of advantages, the most important of which include immunity to electromagnetic interference, low weight and the ability to incorporate them within the measured structure. Fiber Bragg gratings have other special advantages; for instance, they enable the creation of distributed sensing arrays, which contain multiple sensors. They are also insensitive to optical power source fluctuations. The multitude of FBG sensors applications extorted fabrication of gratings with different spectral shapes. Uniform gratings have spectra with strong side lobes which could affect the processing characteristics of temperature sensor. Apodization is one of ways for affecting the gratings spectral shape. This article concerns simulations based on an original computer application, which is numerical model implementation of Transfer Matrix Method. It allows to determine the spectral characteristic of optical components on the basis of the theory of coupled modes and matrix description of electromagnetic wave that passes through optical fiber. Different fiber gratings lengths were analyzed according to their reflection and transmission spectra. In the beginning, the impact of various parameters on the Bragg grating spectral characteristics was checked. Results of those simulations have been attached. The article covers measurement of real optic elements put in climatic chamber and Bragg gratings, produced under very strict conditions. The profile of the laser beam was approximated by Gaussian function using MatLab software and additional tools from package. Function matching has been defined as statistical parameters and evaluated later. The comparison of mathematical model and physical optical system, based on previously designated function apodization, has been covered. The results of these two visualizations have been summarized to better exemplify the differences and similarities. The previously measured fiber Bragg grating has been proposed as temperature sensor and parameters which may be used to construct an optical fiber temperature sensor were established. Temperature sensitivity was determined in the end.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok tlenkowych w procesie utleniania anodowego na stopie aluminium o symbolu EN AW-2017A, którego głównym dodatkiem stopowym była miedź w ilości 3,5÷4,5%. Anodyzację prowadzono w kąpielach zawierających kwas siarkowy(VI), kwas szczawiowy, kwas winowy i podwójne mieszaniny tych kwasów. Powłoki o największej grubości oraz najlepszej odporności antykorozyjnej, po przepływie takiego samego ładunku elektrycznego, otrzymano stosując roztwory kwasu siarkowego(VI) lub kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem kwasu winowego w temperaturze 0°C.
EN
Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0°C.
17
PL
W artykule opisano wybrane metody antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji metalowych przeznaczonych na konstrukcje hal oraz obiektów wielkogabarytowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu utleniania anodowego (anodowania) stosowanego w przypadku aluminium i stopów aluminium, cynkowania stali oraz wytwarzania powłok lakierniczych.
EN
The article describes selected methods of the corrosion protection of metal structures intended for the construction of halls and large-size objects, with special emphasis on the process of anodic oxidation (anodizing) applicable to aluminium and its alloys, steel galvanizing and the production of paint and varnish coatings.
PL
Powłoki tlenkowe wytworzone na podłożu aluminium o czystości technicznej impregnowano w procesie elektroforezy. Stosowano zawiesinę wodną cząstek teflonu. Ustalono wpływ wartości napięcia elektrycznego i czasu prowadzenia procesu elektroforezy na odporność na zużycie – w warunkach tarcia wytwarzanych impregnowanych powłok tlenkowych. Wykazano, że aluminium nieimpregnowane ma największą odporność na ścieranie. Proces impregnowania poprawia natomiast odporność korozyjną powłoki tlenkowej w roztworze HCl.
EN
Electrophoresis was employed in order to impregnate anodic coatings obtained onto aluminium. The water suspension composed of teflon particles was applied. The influence of voltage and time of electrophoresis on the abrasion resistance of the impregnated coatings was determined. It was shown that anodized aluminium is the most wear resistant coating. However, the impregnation process enhances the corrosion resistance of anodic coatings in the HCl solution.
EN
The paper presents results of a study on the quality of coatings deposited on surfaces of AZ31 magnesium alloy products. In order to obtain protective coatings (corrosion and erosive wear protection), the methods of anodising (specimens A, B and C) and, for comparison, electroless plating (specimen D) were applied. The assessment of coating quality was based on the scratch test results. The results were used for determination of critical loads resulting in coating rupture. The best result was obtained for the specimen B (sulphuric acid anodising in combination with sealing): the critical load was 7.5 N. The smallest value (5.5 N) was observed for the specimen D, i.e. the coating produced using the electroless plating method. Moreover, erosion resistance of the coatings was assessed. In this case, a depth of the wear trace due to an erodent agent (SiC powder) effects was investigated. The results are comparable to those obtained in the scratch test. The poorest erosion resistance is demonstrated by the coating D and the best resistance is observed for the coating B.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości powłok wytworzonych na powierzchni wyrobów ze stopu magnezu AZ31. Dla wytworzenia powłok o charakterze ochronnym (ochrona przed korozją i zużyciem erozyjnym), zastosowano metodę anodowania (próbki A, B i C) oraz dla porównania metodę bezprądową (próbka D). Ocenę jakości powłok oparto o wynik próby zarysowania (scratch-test). Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono krytyczne obciążenie, przy którym następuje przebicie powłoki. Najlepszy wynik uzyskano w przypadku próbki B (anodowanie w kwasie siarkowym połączone z uszczelnianiem), wartość krytycznego obciążenia wynosiła 7.5 N. Najmniejszą wartość obciążenia krytycznego 5.5 N, zarejestrowano w przypadku próbki D tj. powłoki wytworzonej bezprądowo. Oceniono także odporność powłok na zużycie erozyjne. W tym przypadku badano głębokość śladu powstałego wskutek oddziaływania na powierzchnię próbek ścierniwa (proszek SiC). Uzyskane wyniki są podobne do zarejestrowanych w próbie zarysowania. Najmniejszą odpornością na erozję charakteryzuje się powłoka wytworzona bezprądowo (D) a największą powłoka anodowana i uszczelniana (B).
EN
Evaluation of corrosion resistance of the self-organized nanotubular oxide layers on the Ti13Zr13Nb alloy, has been carried out in 0.9% NaCl solution at the temperature of 37ºC. Anodization process of the tested alloy was conducted in a solution of 1M (NH4)2SO4 with the addition of 1 wt.% NH4F. The self-organized nanotubular oxide layers were obtained at the voltage of 20 V for the anodization time of 120 min. Investigations of surface morphology by scanning transmission electron microscopy (STEM ) revealed that as a result of the anodization under proposed conditions, the single-walled nanotubes (SWNTs) can be formed of diameters that range from 10 to 32 nm. Corrosion resistance studies of the obtained nanotubular oxide layers and pure Ti13Zr13Nb alloy were carried out using open circuit potential, anodic polarization curves, and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods. It was found that surface modification by electrochemical formation of the selforganized nanotubular oxide layers increases the corrosion resistance of the Ti13Zr13Nb alloy in comparison with pure alloy.
PL
Przeprowadzono badania oceny odporności korozyjnej nanotubularnych struktur tlenkowych na stopie Ti13Zr13Nb w środowisku płynów ustrojowych. Określono wpływ obecności nanotubularnych struktur tlenkowych na zmianę odporności korozyjnej stopu Ti13Zr13Nb. Proces anodowania elektrochemicznego prowadzono w roztworze 1M (NH4)2SO4 z 1 % dodatkiem NH4F. Samoorganizujące się warstwy nanorurek otrzymano przy napięciu 20 V i czasie anodowania 120 min. Badania morfologii powierzchni metodą skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej ujawniły, że w wyniku anodowania w zaproponowanych warunkach można otrzymać nanorurki o średnicy mieszczącej się w zakresie od 10 do 32 nm. Badania odporności korozyjnej nanotubularnych warstw tlenkowych oraz czystego stopu Ti13Zr13Nb przeprowadzono w 0,9 % roztworze soli fizjologicznej NaCl w temperaturze 37ºC z wykorzystaniem metody potencjału obwodu otwartego, krzywych polaryzacji anodowej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancji. Wykazano, iż modyfikacja powierzchni za pomocą formowania nanotubularnych struktur tlenkowych zwiększa odporność korozyjną stopu Ti13Zr13Nb w porównaniu do czystego stopu.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.