Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki hydrogeologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problemy powstałe na wstępnym etapie realizacji obiektu budowlanego, wynikające z niedostatecznego rozpoznania podłoża gruntowego. Inwestycje na terenach zamkniętych często dotyczą obiektów infrastruktury krytycznej bądź obiektów specjalnych, które wymagają indywidualnych, specjalnych rozwiązań projektowych, a ich posadowienie właściwego rozpoznania podłoża gruntowego, adekwatnego do kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
EN
The article presents the problems that arise at the initial stage of construction of a building, resulting from inadequate identification of the subsoil. Investments in closed areas often involve critical infrastructure facilities or special facilities that require individual, special design solutions. The development of appropriate design solutions for their foundation requires proper reconnaissance of the subsoil, adequate to the geotechnical category of the building object.
EN
Selecting a site for a landfill should minimise the inevitable ecological effects. The Regulation of the Minister of the Environment (2013) on waste landfills specifies, among others, that it is best to locate a landfill in a place with a natural geological barrier. For landfills other than hazardous and neutral waste, the minimum thickness of the barrier should be ≥1.0 m, and the value of its filtration coefficient k≤1.0·10– 9 m/s. Another criterion for the location of landfills is the expected piezometric table of groundwater, at least 1 m below the level of the planned excavation. In the paper, the last criterion is subjected to a critical analysis based on the results of my own research. It analyses what the piezometric table of groundwater is and what impact it has on the possible penetration of potential pollutants. The considerations are carried out on the example of the ground predicted for a waste landfill, for which tests necessary to determine the hydrogeological conditions were carried out.
PL
Wytypowanie terenu pod składowisko odpadów jest trudnym zadaniem i powinno ograniczyć do minimum nieuniknione skutki ekologiczne. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów określa między innymi, iż składowisko najlepiej jest sytuować tak, aby miało naturalną barierę geologiczną. Dla składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne minimalna miąższość bariery powinna być ≥1,0 m, a wartość jej współczynnika filtracji k≤1,0×10-9 m/s. Innym kryterium lokalizacji składowisk jest położenie przewidywanego najwyższego piezometrycznego poziomu wód podziemnych, co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska. W pracy ostatnie kryterium poddaje się krytycznej analizie, której podstawą są wyniki badań własnych. Analizuje się, czym jest piezometryczny poziom wód podziemnych i jaki on ma wpływ na możliwe przenikanie potencjalnych zanieczyszczeń do wód podziemnych. Rozważania są przeprowadzone na przykładzie podłoża terenu, planowanego pod składowisko odpadów, dla którego wykonano badania niezbędne do określenia warunków hydrogeologicznych.
PL
W pracy omówiono przypadki oddziaływania geotechnicznego na zabudowę sąsiednią. Poprzez analizę omówionych przypadków wskazano na konieczność przeprowadzania każdorazowo oceny wpływów powstających obiektów na zabudowę sąsiednią. Wykazano, że konieczność ta wynika bezpośrednio z pakietu norm dotyczących zagadnień związanych z niezawodnością obiektów budowlanych w czasie całego okresu życia, tj. jego przygotowania, realizacji i eksploatacji, aż po jego rozbiórkę włącznie. Wykazano, że konieczne jest różnicowanie poziomu niezbędnej niezawodności obiektu budowlanego, prowadzące do równowagi pomiędzy konsekwencjami zniszczenia obiektu z wysokością koniecznych nakładów finansowych, również tych, które prowadzą do zabezpieczenia interesu i mienia osób trzecich znajdujących się w strefie wpływów (geotechnicznych S, wpływów drgań parasejsmicznych, wpływów oddziaływania akustycznego i innych). Wykazano konieczność prowadzenia monitoringu geodezyjnego, drganiowego i innego. Brak profesjonalizmu i ignorancja wymagań podanych w EC7 [1,2,3] to nadal obraz z naszego rynku budowlanego.
EN
The paper discusses cases of geotechnical impact on the neighboring buildings. Through the analysis of the discussed cases, it was indicated that it is necessary to assess the impact of the constructed objects on the neighboring buildings each time. It has been shown that this necessity results directly from the package of standards concerning issues related to the reliability of building objects during the entire life cycle, i.e. its preparation, implementation and operation, up to and including its demolition. It has been shown that it is necessary to differentiate the level of the necessary reliability of a building, leading to a balance between the consequences of the destruction of the structure from the amount of necessary financial outlays, including those that lead to securing the interests and property of third parties located in the zone of influence (geotechnical S, paraseismic, influences of acoustic impact and others). The need for geodetic, vibration and other monitoring was demonstrated. The lack of professionalism and ignorance of the requirements given in EC7 [1,2,3] is still an image from our construction market.
PL
Kalibracja dwuwymiarowego modelu MES symulującego wspornikową pracę grodzic zabezpieczających wykop z uwzględnieniem poślizgu w zamkach między brusami. Kalibracja na podstawie pomiarów inklinometrycznych przemieszczeń poziomych ścianki szczelnej na terenie rzeczywistej inwestycji. Określenie wartości współczynnika redukującego sztywność ścianki szczelnej przez dopasowanie wyników numerycznych z rzeczywistymi. Porównanie wyników z podejściem normowym oraz z podejściem nieuwzględniającym zmiany sztywności.
EN
The calibration of a two-dimensional FEM model simulating excavation protected with a cantilever U-type sheet piles taking into account profiles interlocks slipping. The calibration based on inclinometric measurements of the real sheet piling wall displacements. Determinantion of the value of the factor reducing the stiffness of the sheet piling on the basis of the best fit of the numerical results with the in situ test results. The results comparison with the technical standard approach and the approach without stiffness changing.
EN
Local roads in Poland, built for the most part in the previous economic system, are mostly unsuited to the ever-increasing traffic load, often built on a low-load organic substrate and need to be renovated. Linear objects are most often characterized by a significant variability in groundwater conditions in their area. The economical and safe design of the rebuild of a road structure often entails the need to implement ground improvement design of the low-bearing soil substrate, but areas of improvement should be adapted to the occurrence zones of low-bearing soil. The article presents a case study of the district road, for which ground and water conditions were recognized and organic soil were found. In addition to the rebuilding of the road structure to fulfill the requirements of the current traffic load and repairing the culverts, the reconstruction also included the ground improvement. The authors reviewed the types of road categories according to the admissible traffic loads (KR), the most important and commonly used methods of ground improvement, discussed the characteristics of the Benkelmann beam deflection method, proposed a design solution adapted to the existing conditions in the substrate and, after implementing it, presented the results of the deflection of the road before and after the reconstruction and soil improvement.
PL
Drogi lokalne w Polsce, wybudowane w przeważającej większości w poprzednim systemie gospodarczym, są przeważnie niedostosowane do ciągle rosnącego obciążenia ruchem, często wybudowane na słabonośnym podłożu organicznym i wymagają renowacji. Obiekty liniowe charakteryzują się najczęściej znaczną zmiennością warunków gruntowo-wodnych na swoim obszarze. Ekonomiczne oraz bezpieczne zaprojektowanie przebudowy konstrukcji drogowej wiąże się często z koniecznością wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego, lecz obszary wzmocnienia powinny być dostosowane do występowania lokalnych pokładów gruntów słabonośnych. Artykuł prezentuje studium przypadku drogi powiatowej, dla której dokonano rozpoznania warunków gruntowych oraz wodnych i stwierdzono występowanie utworów o pochodzeniu organicznym. Przebudowa oprócz dostosowania konstrukcji nawierzchni do aktualnego obciążenia ruchem oraz remontu przepustów zakładała również wzmocnienie podłoża gruntowego. Autorzy dokonali przeglądu typów kategorii ruchu drogowego (KR), najważniejszych i najczęściej używanych metod wzmacniania podłoża gruntowego, omówili charakterystykę metody ugięć belką Benkelmana, zaproponowali rozwiązanie projektowe dostosowane do występujących w podłożu warunków i po zaimplementowaniu go zaprezentowali wyniki ugięć drogi po przebudowie i wzmocnieniu podłoża.
EN
The construction of the Skalička embankment dam is planned in the Moravian part of the Czech Republic on the river Bečva. Its main purpose is to protect the area downstream of the dam against floods; its additional purposes may be water supply, hydropower production, environmental and social effects. The location of the dam is exposed to complicated geological and hydrogeological conditions, as well as environmental and social conflicts. Recently, the appropriate variant of the scheme has been searched for using the multi-criteria analysis, where all aspects are carefully investigated and assessed. As the dam is located in the karst region, the most important challenges are the hydrogeological issues including the assessment of the dam’s impact on the adjacent spa Teplice nad Bečvą, where the mineral water is extracted from the karst system. Another task is to verify the technical design of the dam, mainly the method and the extent of the sub-base sealing, the drainage system and its impact on the local groundwater regime. The paper describes and discusses the proposed variants of the dam layout. It also presents the results of the hydrogeological research and modelling, as well as recommendations concerning the technical solutions used for the dam. The authors lists and shortly discuss the basic aspects taken into account in the multi-criteria analysis, along with the main conflicts accompanying preparation of the scheme.
PL
W morawskiej części Republiki Czeskiej na rzece Bečva planowana jest budowa zapory skalnej Skalička. Jej głównym celem jest ochrona przeciwpowodziowa obszaru poniżej zapory, dodatkowymi celami mogą być zaopatrzenie w wodę, energetyka wodna, efekty środowiskowe i społeczne. Lokalizacja zapory jest narażona na skomplikowane warunki geologiczne i hydrogeologiczne oraz konflikty środowiskowe i społeczne. Ostatnio odpowiedni wariant schematu jest poszukiwany za pomocą analizy wielokryterialnej, w której wszystkie aspekty są dokładnie badane i oceniane. Ponieważ zapora będzie zlokalizowana w obszarze krasowym, najważniejszymi wyzwaniami są kwestie hydrogeologiczne, w tym ocena wpływu zapory na sąsiednie uzdrowisko Teplice nad Bečvą, gdzie z systemu krasowego czerpana jest woda mineralna. Innym zadaniem jest sprawdzenie projektu technicznego zapory, głównie sposobu i zakresu uszczelnienia podłoża, systemu odwodnienia oraz jego wpływu na lokalny reżim wód podziemnych. W artykule opisano i omówiono proponowane warianty zapory. Przedstawiono wyniki badań i modelowania hydrogeologicznego oraz zalecenia dotyczące technicznego rozwiązania zapory. Wymienione są i krótko opisane podstawowe aspekty brane pod uwagę w analizie wielokryterialnej wraz z głównymi konfliktami towarzyszącymi przygotowaniu schematu.
EN
The goal of this article is to determine rational constructional and technological options for the development of underground space, in particular, the arrangement of underground parking lots under the specific hydrogeological conditions of Dnipro city. In this article, the best practices in the construction of similar facilities in the world are discussed. Arrangements for individual structural elements and structures as a whole were considered. The main resources for their implementation are determined, the most important performance indicators are calculated, their comparison is carried out and proposals for the use of individual technological concepts are developed. The experience of underground space development in Dnipro city is studied and the problems of construction of underground structures under specific difficult hydrogeological conditions are identified. The proposed technological concepts make it possible to implement such design solutions under difficult hydrogeological conditions with dense development and preservation of historical buildings in the city.
9
Content available remote Przebudowa Nabrzeża Helskiego (I) w Porcie Gdynia
PL
Przebudowa ze zwiększeniem głębokości wody przy nabrzeżu przeładunkowym kontenerów, z uwzględnieniem występowania wód artezyjskich w podłożu gruntowym.
EN
Reconstruction and increased water depth at the container loading berth, taking into account the occurrence of artesian waters in the subsoil.
EN
As open-pits occupy the land only temporarily, post-mining planning for sustainable land reuse represents an important stage and it can be done since the pre-exploitation stage. !ere are more possibilities to reuse former open pits depending on the nature and location of ore deposits. Coal open-pits are o"en reused as artificial lakes. Depending on local hydrology and hydrogeology the flooding process of former open-pits may be done naturally or artificially (combined). Reuse of the remaining gaps of open-pits requires a good evaluation of possibilities and limitations specific to the area. !e classification of open pits and their remaining gaps in terms of hydrogeological conditions is necessary for a better post-mining planning of the area. !is paper proposes a multicriterial classification of open pits and their remaining gaps taking into account the hydrogeological conditions and the action of some hydrogeological parameters that have an important contribution in establishing the approach to their flooding process. !e most important hydrogeological conditions of the region are investigated (the hydrogeological structure, types and number of aquifers, nature of aquifer rocks, hydrodynamic characteristics of the region) and the results are processed for the development of a multicriteria classification. Depending on the results of hydrogeological classification of open pits and their remaining gaps, the possibility of natural and/or artificial flooding can be established or, contrary, the need to consider a different reuse direction, other than flooding. !e proposed classification is useful as in literature no multicriteria classification exist, most of them being focused on single criterion classification. In this paper, more open-pits and their remaining gaps were analyzed from a hydrogeological point of view and classified based on the proposed classification which takes into account more evaluation criteria.
PL
Ponieważ odkrywki zajmują teren tylko tymczasowo, planowanie prac po zakończeniu eksploatacji w celu zrównoważonego ponownego wykorzystania gruntów stanowi ważny etap i można to zrobić już na etapie przedeksploatacyjnym. W zależności od charakteru i lokalizacji złóż rudy istnieje więcej możliwości ponownego wykorzystania dawnych wyrobisk odkrywkowych. Odkrywki węgla są często ponownie wykorzystywane jako sztuczne jeziora. W zależności od lokalnej hydrologii i hydrogeologii proces zalewania byłych odkrywek może odbywać się w sposób naturalny lub sztuczny (łączony). Ponowne wykorzystanie pozostałych odkrywek wymaga dobrej oceny możliwości i ograniczeń specyficznych dla tego obszaru. Klasyfikacja odkrywek i pozostałych wyrobisk pod względem warunków hydrogeologicznych jest niezbędna dla lepszego planowania terenu po zakończeniu eksploatacji. W artykule zaproponowano wielokryterialną klasyfikację odkrywek i pozostałych wyrobisk z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych i oddziaływania niektórych parametrów hydrogeologicznych, które mają istotny wpływ na zapełnianie wyrobiska wodą. Badane są najważniejsze warunki hydrogeologiczne regionu (budowa hydrogeologiczna, rodzaje i liczba warstw wodonośnych, charakter skał wodonośnych, charakterystyka hydrodynamiczna regionu), a wyniki są przetwarzane w celu opracowania wielokryterialnej klasyfikacji. W zależności od wyników klasyfikacji hydrogeologicznej odkrywek i pozostałych wyrobisk, można ustalić możliwość naturalnego i / lub sztucznego zalania lub przeciwnie, konieczność rozważenia innego kierunku ponownego wykorzystania. Zaproponowana klasyfikacja jest innowacyjna, ponieważ w literaturze opisano do tej pory klasyfikacji wielokryterialnej, a większość publikacji skupia się na klasyfikacji jednokryterialnej. W niniejszej pracy więcej odkrywek i wyrobisk poeksploatacyjnych przeanalizowano z hydrogeologicznego punktu widzenia i sklasyfikowano w oparciu o zaproponowaną klasyfikację uwzględniającą ocenę wielokryterialną.
PL
Artykuł prezentuje analizę posadowienia oraz wytyczne do projektu konstrukcji chłodni kominowej w elektrowni konwencjonalnej. Zaprezentowano ogólną charakterystykę konstrukcji, główne założenia projektowe oraz opis warunków gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze. Następnie omówiono zakres i główne założenia analizy. Otrzymane na podstawie analizy wyniki prezentują podsumowanie rozważań projektowych związanych z wyborem ostatecznie przyjętego sposobu posadowienia. Ostatecznie uzyskano zoptymalizowany rozkład współczynnika podatności sprężystej podłoża, wraz z przewidywanymi wartościami osiadań po obwodzie fundamentu chłodni kominowej.
EN
The paper presents an analysis regarding the foundation solution as well as provided guidance for structural calculations for a cooling tower of a conventional coal-fired power plant. The characteristic of the structure, its main design assumptions, and description of ground conditions at the site are briefly presented. Then, the scope and main assumptions of the analysis are described. Presented results, based on this analysis, show the summary of design consideration for the optimal foundation solution chosen in the end. Finally, the optimized distribution of modulus of subgrade reaction was obtained, together with predicted settlement, along the circumference of the cooling tower’s foundation.
PL
Badania przeprowadzono w celu oceny warunków hydrogeologicznych pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie na wschód od Puław, na obszarze międzyrzecza Kurówki i Bystrej. W ujęciu regionalnym wody podziemne krążą w obrębie pozostających w łączności hydraulicznej pięter wodonośnych: czwartorzędowego, czwartorzędowo-kredowego i kredowego, przy czym dominującą rolę odgrywa piętro kredowe. Rzeki ograniczające obszar mają charakter drenujący i determinują układ pola hydrodynamicznego. Podstawą oceny warunków hydrogeologicznych były własne badania terenowe, obejmujące w 200 studniach pomiary głębokości do zwierciadła wody oraz oznaczenie właściwości fizykochemicznych wód, a z wytypowanych studni dodatkowo pobór próbek do szczegółowych badań laboratoryjnych. Oznaczone w wodach ze wszystkich studni wartości właściwości fizykochemicznych (pH, PEW i temperatury) zasadniczo mieszczą się w zakresie dopuszczalnym dla wód do spożycia. Wyniki szczegółowych oznaczeń laboratoryjnych makro- i mikroskładników w wodach podziemnych wskazują na przewagę słabego stanu chemicznego (6 punktów), w porównaniu do stanu dobrego (2 punkty). W odniesieniu do normatywów dla wód do spożycia, kryteria spełniają wody z 3 punktów, podczas gdy w 5 punktach wymogi nie są spełnione.
EN
The research was carried out to assess the hydrogeological conditions of the first aquifer in the area between the Kurówka and Bystra rivers, east of Puławy. In regional terms, groundwater circulates within the hydraulically connected Quaternary, Quaternary- Cretaceous and Cretaceous aquifers, with the Cretaceous aquifer playing a dominant role. Rivers that limit the area are of a draining nature, determining the system of the hydrodynamic field. The assessment of hydrogeological conditions was carried out based on own field tests including the measurement of the depth to groundwater table and the determination of physicochemical properties in 200 wells, and collecting additional water samples for detailed laboratory tests from selected wells. The values of physicochemical properties (pH, PEW and temperature), determined in the water from all wells, are generally within an acceptable range of values for drinking water. The results of detailed research on chemical composition of groundwater indicate the dominance of the poor chemical status (6 points) over the good chemical status (2 points). Based on the norms that determine the quality of water for human consumption, only 3 out of 8 points meet the requirements.
PL
W artykule, na tle opisu budowy geologicznej, przedstawiono warunki hydrogeologiczne rejonu Olkusza, gdzie prowadzona jest eksploatacja złóż rud Zn-Pb. Scharakteryzowano strukturę i natężenie dopływów wód do każdego ze złóż rud, a także sposób ich ujmowania i odwadniania wyrobisk. Celem pracy jest wskazanie czynników kształtujących wielkość całkowitego natężenia dopływu, który w IV kwartale 2017 r. kształtował się na poziomie blisko 230 m3/min, oraz sposobu wyznaczania granic stopni zagrożenia wodnego.
EN
The deposit of lead and zinc ores of the “Olkusz-Pomorzany” Mine is located in the so-called Muschelkalk (the Middle Triassic), which is present on the strata of the Bunter sandstone. The Muschelkalk is locally covered by deposits of the Keuper and the Upper Jurassic, as well as of the Quaternary. The Quaternary, Upper Jurassic, and Triassic multiaquifer formations are connected to form a single water-bearing horizon. A karstic-fissured aquifer system developed in the Triassic multiaquifer formation. Exploitation is carried out under free groundater flow conditions. The intensity of groundwater inflow to excavations (230 m3/min in Q4 2017) depends on the lithology of carbonate rocks and the presence of numerous connected cavities and channels. Such connections allow groundwater beyond deposit borders to flow to excavations laterally and vertically. Operation of a mine under such conditions is based on the recognition of water conditions using underground holes and the monitoring of pressure in piezometers within the rock mass under mining drainage. The distribution of piezometric pressures in each of the multiaquifer formation makes the predicted inflows to be close to the actual inflows. This leads to decisions of the mine management related to the safety of mine operation under water hazard, including the categorisation of water hazard with the use of the groundwater table elevation of the Triassic multiaquifer formation compared to the elevation of the designed excavation. This categorisation method has been used since the mine was established. According to mine authorities, the method is suitable and effective.
PL
Iniekcje gruntowe powszechnie wykorzystywane są do wzmacniania i uszczelniania gruntów, przy realizacji nowych obiektów oraz rewitalizacji obiektów zabytkowych. Przy realizacji tych robót bardzo powszechnie wykorzystywane są żywice akrylowe, które dzięki swoim właściwościom umożliwiają poprawę właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu. Pomimo obecności od wielu lat żywic akrylowych na rynku firmy specjalistyczne realizujące te roboty nie zawsze uzyskują zamierzony cel iniekcji. Zamiarem artykułu jest usystematyzowanie niektórych czynników mających wpływ na pomyślne zrealizowanie zamierzonego celu.
EN
Ground injections universally are used to the strengthening and sealings up soils, at the realization of new objects and revitalisations of antique once. At the realization of these works, very universally are used acrylic resins which thanks to their own properties make possible the improvement of soil physical and mechanical qualities. Despite the presence, for many years now acrylic resins on the market, firms specialistic realizing these works, not always obtain the intentional target of the injection. For purposes of the article is systematizing of some factors having influence on favourable realizing of put target.
PL
Przedmiot i zakres artykułu stanowi trudność wykonania i naprawy hydroizolacji w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Bydgoszczy. Nieszczelność istniejących izolacji, trudne warunki gruntowe i wodne to wyzwania, przed jakimi został postawiony wykonawca.
EN
The subject and scope of the article is the difficulty of making and repairing waterproofing at the University Clinical Center in Bydgoszcz. Leakage of existing insulation, difficult ground and water conditions were challenges for the contractor.
17
Content available remote Wykorzystanie georadaru w ocenie podłoża gruntowego
PL
Metoda GPR jest bezinwazyjną techniką dostarczającą informacji o obecności, sposobie i głębokości zalegania obiektów podziemnych oraz o budowie geologicznej badanego terenu. W badaniu wykorzystywane są różnice pomiędzy stałymi dielektrycznymi, odmiennymi dla każdego z analizowanych ośrodków, a wśród czynników niezbędnych do zarejestrowania użytecznego sygnału (informacji) jest wyraźny kontrast pomiędzy stałą dielektryczną poszukiwanego obiektu a jego otoczenia. W artykule pokazano, że technika georadarowa pozwala ustalić nie tylko głębokość zalegania zwierciadła wód gruntowych, ale też zobrazować granice poszukiwanych utworów. Może więc stanowić uzupełnienie tradycyjnych metod in situ, ułepszając tym samym ocenę podłoża gruntowego. Sprawdza się także w lokalizowaniu wszelkiego rodzaju rur, kabli i innych anomalii występujących w podłożu gruntowym.
EN
GPR method is a non-invasive technique for ground exploration which detects subsurface objects and assesses their presence, as well as provides information about the geological structure of investigation site. GPR method takes advantage of the differences between the dielectric constants, specific for the material under analysis. One of the factors that are essential to record reliable data is a clear contrast between the dielectric constant of investigated object and of its surroundings. The paper shows that GPR technique is able to detect not only level of the groundwater table, but also the boundaries of soil layers. Therefore, it may successfully complement traditional in situ methods which considerably improves ground assessment. Moreover, it serves well to identify various kinds of pipes, wires and other anomalies that may be found underground.
PL
Rozpoznanie geotechniczne wykazało, że warunki gruntowe na terenie, gdzie zaprojektowano budynek wielokondygnacyjny, są skomplikowane [1, 4, 7]. W podłożu występowały bowiem ekspansywne iły i anizotropowe warstwy węgla brunatnego oraz laminy pylaste z wodą subartezyjską. Opracowano model geotechniczny podłoża, w którym przyjęto głębokie posadowienie bezpośrednie budynku na płycie fundamentowej na głębokości 4,6 m p.p.t., w stropowej warstwie ekspansywnych iłów. Artykuł przedstawia nietypowe właściwości iłów ekspansywnych serii poznańskiej i węgla brunatnego jako podłoża gruntowego wysokiego obiektu posadowionego na niskim tarasie erozyjnego brzegu rzeki [3, 9].
EN
The many-tiered building is located on the low terrace, directly next to the erosive bank of the river [1, 4, 7]. The geotechnical recognition indicated complex ground conditions. The subsoil included expansiveness clays and the anisotropic layers and silty laminas with sub artesian water. The geotechnical model of the subsoil was determined, assuming shallow foundation of the building on foundation plate in the layer of clay, at the depth of 4,6 m below surface level. Geotechnical analysis presented no typical properties of expansive clay from subsoil, near of low terrace, directly next to the erosive bank of the river [3, 9].
19
Content available remote Rozpoznanie złożonego podłoża geotechnicznego rozległej stacji energetycznej
PL
Nierzetelne rozpoznanie geotechniczne to podstawowa przyczyna awarii obiektów zlokalizowanych w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych. Brak specjalistycznego podejścia do badań oraz nieprofesjonalnie wykonane analizy i prowadzenie dalszych prac, bazujące na błędach projektowych, w krótkim okresie użytkowania obiektu może spowodować, że awaria przerodzi się w konieczność jego odbudowy.
EN
The article introduces a characteristic example of a failure that happens because of conducting the simplified investigation of the geotechnical subsoil of a large power transmission station, located in the complex ground and water conditions. The proposed proper solution of a retention tank for infiltrating waters was not adapted technically and technologically to the real, variable ground and water conditions. In a very short period of operation time, the object failed and it had to be rebuilt.
PL
Znane z praktyki przykłady awarii obiektów budowlanych zwykle wynikają z braku spełnienia warunków formalnych. Ich przyczyną bardzo często jest niedostosowanie zakresu rozpoznania geotechnicznego do właściwej kategorii geotechnicznej. Powodami awarii są także względy merytoryczne, obejmujące niepełną lub niewłaściwą interpretację w tworzeniu modelu geologiczno-inżynierskiego i geotechnicznego podłoża gruntowego, w tym często pomijanych warunków hydrogeologicznych.
EN
The article presents the practical aspects of subsoil investigation and determination of geotechnical conditions of buildings’ foundations. The authors underlined the actions and documents, as well as the required analyses, needed for determination of the geotechnical conditions. The determinants of geomechanical conditions were defined too, as they are tied to the psychical parameters of subsoil changes prognosis. The documents concerning the geotechnics and geological engineering required for the construction designs were discussed as well as the legal aspects and standards.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.