Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 297

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mixing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
In this paper we define and investigate a binary word operation that formalizes an experimentally observed outcome of DNA computations, performed to generate a small gene library, and implemented using a DNA recombination technique called Cross-pairing Polymerase Chain Reaction (XPCR). The word blending between two words αωγ1 and γ2ωβ that share a non-empty overlap w, results in αωβ. Interestingly, this phenomenon has been observed independently in linguistics, under the name “blend word” or “portmanteau”, and is responsible for the creation of words in the English language such as smog (smoke + fog), labradoodle (labrador + poodle), and Brangelina (Brad + Angelina). Technically, word blending is related to the binary word operation Latin product, the crossover operation, and simple splicing. We study closure properties of the families in the Chomsky hierarchy under word blending, language equations involving this operation, and its descriptional state complexity when applied to regular languages. We also define iterated word blending and show that, for a given alphabet, there are finitely many languages that can be obtained from an initial language by iterated word blending.
PL
Odpowiednie żywienie cieląt, w okresie od urodzenia do 12 miesięcy życia, wpływa w dużym stopniu na mleczność dorosłych krów. Dobór odpowiednich urządzeń stanowiących linie technologiczne do przygotowania wysokobiałkowych pasz do żywienia cieląt oraz jakość składników wysokobiałkowej paszy do żywienia cieląt stanowi podstawę badań efektywności żywienia wybranych grup kontrolnych cieląt. W artykule szczegółowo opisano technologię i urządzenia do przygotowywania łatwo przyswajalnej paszy opartej na roślinach strączkowych do karmienia cieląt. Stwierdzono, że dzięki karmieniu taką paszą szybciej rozwija się przewód pokarmowy u cieląt we wczesnym okresie życia. Odnotowano duży wzrost żywej wagi i jednocześnie zmniejszenie spożycia pełnego mleka lub jego zamienników. Badania wpływu koncentratu paszowego dla młodego bydła w okresie mlecznym wykazały wzrost wydajności o 6,6% i spadek kosztów karmy o 5,73%.
EN
High milk productivity of adult animals is directly dependent on the conditions of growing and feeding calves in the dairy period. It is known that among the whole complex of factors affecting the intensive growth of calves, the quality of food and the method of feeding the calves in the first periods of postembryonic development of young animals from birth to 12 months deserve the most attention. In order to reduce the consumption of whole milk for feeding calves and accelerate the development of the digestive tract in calves in early life, with high gains in live weight, they are trying to implement in practice by introducing vegetable feed into the diet. However, plant foods, even highenergy ones, such as cereal and leguminous crops containing a large amount of protein, carbohydrates, starch, etc., are digested by the calves very slowly and in small quantities. It is shown that to eliminate these shortcomings, it is advisable to extrude all plant feed. Extrusion allows you to turn complex organic compounds of plant feed into easily digestible simple sugars and inactivate antinutrients. In order to achieve good eatability of the dry concentrate, milk powder and whey powder are included in its composition. The article describes in detail the technology and device for preparing easily digestible food based on legumes for feeding calves of the dairy period, which, when fed, accelerate the development of the digestive tract in the early life of calves with high gains in live weight, reduce the consumption of whole milk or its substitutes and energy costs by its production. Studies on the effect of feeding feed concentrate to young cattle during the dairy period under the conditions of MTF Berezovitsa SE ZhodinoAgroPleMelita showed an increase in productivity by 6.6% and a decrease in feed costs by 5.73%.
3
Content available remote Adhesive mixing and applying device
EN
The aim of the present article is to present the design concept of a specialized device for mixing and applying adhesives (one and two-component ones) intended for unit production or laboratory use. The paper presents the initial assumptions of the device design, such as the type of production, application method and adhesive properties. Technological requirements for the adhesive mixing and applying device were enumerated. The technological requirements will include the characteristics of the method of adhesive application. The construction requirements of the designed device are also presented. The design of this device has been presented in the form of a 3D model, made with use of the SolidEdge software. The advantages and limitations of the concept of the designed device were also presented.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji projektu specjalizowanego urządzenia do mieszania i nakładania klejów (jedno- i dwuskładnikowych), przeznaczonego do produkcji jednostkowej lub do zastosowań laboratoryjnych. W pracy przedstawiono założenia wstępne projektu urządzenia, takie jak: rodzaj produkcji, sposób nakładania oraz właściwości kleju. Przedstawione zostaną także wymagania technologiczne stawiane urządzeniu do mieszania i nakładania kleju. Wśród wymagań technologicznych wymienia się m.in. sposób nakładania kleju. Przedstawiono także założenia konstrukcyjne zaprojektowanego urządzenia klejarskiego. Projekt tego urządzenia został przedstawiony w formie modelu 3D, wykonanego za pomocą programu SolidEdge. Zaprezentowano także zalety oraz ograniczenia koncepcji zaprojektowanego urządzenia.
4
Content available remote Analysis of interaction of forces of working elements in electromagnetic mill
EN
The paper is devoted to the analysis of the operating modes of an electromagnetic mill, a device designed for grinding or mixing various substances, which occurs due to the interaction of these substances with moving ferromagnetic working elements. The factors impacting this force interaction are revealed. One of the possible structural solutions of the inductor of such a mill is given. The dependences of the projections of the equatorial force vector applied to the center of the mass of the working element are calculated from the above factors, in particular, from the phase of the resulting magnetomotive force of the inductor, the angular and radial coordinates of the location of the working element, its dimensions and the angle of rotation around its own axis. The results and conclusions obtained during this study make it possible to choose the method of mathematical formalization of the description of the force interaction of mill elements in a rotating magnetic field.
PL
W publikacji zaprezentowano analizę stanów pracy młyna elektromagnetycznego - urządzenia służącego do rozdrabniania i mieszania różnych substancji. Opisano czynniki, które wpływają na współdziałanie siłowe mieszanych substancji z ruchomymi ferromagnetycznymi mielnikami. Ponadto przedstawiono jedno z możliwych rozwiązań konstrukcyjnych induktora tego typu młyna. W artykule zawarto również zależności rzutów wektora wypadkowej siły, przyłożonej do środka ciężkości mielnika od fazy wypadkowej SMM induktora, promieniowych i kątowych współrzędnych położenia mielnika, jego wielkości i kąta obrotu wokół w łasnej osi. Wyniki i wnioski uzyskane dzięki tym badaniom umożliwiły wybranie sposobu sformalizowania matematycznego oddziaływania siłowego mielników z wirującym polem magnetycznym.
EN
This paper analyzes the mixing characteristics of the Subarctic Front (SAF) in the Kuroshio-Oyashio Confluence Region based on temperature, salinity, and current data obtained from surveys and remote sensing in June 2016. The frontal zone of the observed area is at 145°-151°E, 38°-41°N. The front is distributed between 25.5-26.7 σ0 in a band pattern inclined from north to south and is deeper in the south. The region shallower than 200 m and distributed along the isopycnal of 25.9-26.1σ0 has thestrongest horizontal temperature andsalinity gradients, andthe largest of the former can reach over 0.7°C/km. Diapycnal mixing of the SAF ismainly turbulent; it is stronger in the north than in the south. The region with stronger turbulence (Kρ > 10-3.5 m2/s) is distributed mainly in water layers within and under the front (26.1-26.7σ0), showing that the SAF is shallower in the north and deeper in the south along the front. Symmetric instability may be the main factor causing strong turbulent mixing in the frontal zone.Double diffusion mixing is stronger in the south than in the north; the region with stronger double diffusion (K0 > 10-4.5 m2/s) is distributed mainly in water layers within and above the front (25-26.5σ0) on the southern side of the SAF. These water layers are dominated mainly by „salt-fingering'' double diffusion, with only a few water layers dominated by „diffusive layering'' double diffusion mixing in middle and lower waters deeper than 300 m.
EN
In petroleum and mine industries, the centrifugal pumps were used for transferring solid particles with water. This method is preferable to other methods because of its user friendly and economic issues. In this article by selecting a proper pump and designing test circuit,we conducted hydraulic tests for water and water mixture with solid particles. For this purpose, an experimental set-up of centrifugal pump with only water and water with solid particles was developed. Then by analyzing the test results and efficiency equation, optimal coefficients of head loss is provided to improve the pump efficiency during hydraulic transmission of solids. The experimental results of power consumption, head, and pressure difference measurements in solid-liquid systems are presented. The experimental set-up results are compared with simulation and numerical one, which show a good agreement with them. It reveals that by adding the solid particles and increasing the fluid density up to 15%, the consumed power increases by about 20%, which result in dropping the efficiency of hydraulic system up to 6%. Finally, the optimal components for developed cycle presented for evaluation the various configuration and hydraulic analysis of pure flow and flow with solid particles in various applications to enhance the most achievable efficiency.
EN
The paper presents the impact of carrageenan addition on rheological characterisation of some hydrocolloid aqueous solutions during stirring with rotational speed changes. Carboxymethyl cellulose, guar gum and xanthan gum were used. Measurements were conducted in a vessel equipped with an anchor stirrer under rotational speed increase and decrease conditions, equivalent to a hysteresis loop rheological test. Rheological parameters were calculated using the power-law equation. It was found that a carrageenan addition generally causes a reduction of liquid apparent viscosity and time-dependent rheological behaviour intensification, with some exceptions.
PL
Artykuł przedstawia zmiany parametrów reologicznych modelowych układów spożywczych zawierających gumę guar i gumę ksantanową, z dodatkiem skrobi ziemniaczanej w różnych stężeniach podczas mieszania w warunkach zmiennej liczby obrotów mieszadła. Wykorzystano stanowisko przemysłowe w skali ćwierćtechnicznej, wyposażone w mieszadło wstęgowe. Rezultaty badań opisano za pomocą parametrów równania Ostwalda-de Waele. Wykazano znaczący wpływ stężenia skrobi na kształtowanie się charakteru reologicznego układów oraz zmiany parametrów reologicznych w funkcji czasu.
EN
The article presents rheological parameters changes of model food fluids included guar and xanthan gum with addition of potato starch in diffrerent concentrations during stirring in rotational speed changes conditions. A quarter-technical research stand was used. Experimental data was described by Power Law parameters. A significant effect of starch concentration on the formation of rheological character of systems and changes in rheological parameters as a function of time has been demonstrated.
PL
Przeanalizowano wpływ stężenia hydrokoloidu na właściwości reologiczne wybranego modelowego układu spożywczego poddawanego mieszaniu długotrwałemu. Użyto wodnych roztworów gumy guar. Mieszanie przeprowadzono w warunkach skokowo wzrastającej liczby obrotów mieszadła wstęgowego. Moc mieszania oraz parametry reologiczne obliczono na podstawie uzyskanych w pomiarach wartości momentu obrotowego przyłożonego na wale mieszadła oraz prędkości obrotowej mieszadła. Wyniki w postaci krzywych płynięcia posłużyły do wyznaczenia wartości parametrów równania Ostwalda-de Waele. Dane eksperymentalne opisano ponadto równaniami empirycznymi podającymi zależności średnich mocy chwilowych oraz średnich lepkości pozornych od stężenia gumy guar w poszczególnych układach.
EN
An influence of hydrocolloid concentration on rheological properties of model food fluids under long-term mixing is analyzed in the paper. Aqueous solutions of guar gum were used as model food fluids. The helical ribbon stirrer rotational speed was increased step by step. The mixing power and rheological parameters were calculated on a base of measured values of torque and rotational speed of the stirrer. The flow curves were used for the calculation of Ostwald-de Waele equation parameters. Moreover, the experimental data were described by power monomials and their coefficients were determined.
PL
Badania miały na celu określenie wpływu wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła, stężenia wodnego roztworu sacharozy oraz konfiguracji mieszadeł) na udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu gaz-ciecz. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy 0,288 m z dwoma mieszadłem szybkoobrotowym. Wyniki badań opracowano w postaci równania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że udział gazu zatrzymanego w cieczy silnie zależy od natężenia przepływu gazu oraz stężenia sacharozy w wodnym roztworze.
EN
Studies of different param eters influence (gas flow rate, impeller speed, sucrose concentration in aqueous solution and configuration of impellers) on the gas hold-up for gas-liquid systems are presented in the paper. Measurements were conducted in a vessel of diameter equal to 0.288 m, equipped with two high-speed impellers. The results of experiments were described by the equation. The study shows that gas hold-up strongly depends on the gas flow rate and sucrose concentration in aqueous solution.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy było poszukiwanie nowych konstrukcji mieszalników zbiornikowych i dyspergatorów przepływowych używanych w procesie wytwarzania farb. Testowymi surowcami była woda oraz węglan wapnia o dwóch różnych rozmiarach cząstek. Nowe konstrukcje urządzeń opracowano za pomocą symulacji CFD badając różne parametry procesowe i geometrie aparatów. Nowe konstrukcje charakteryzują się przede wszystkim mniejszym zużyciem energii. Wykazano jednocześnie możliwość rezygnacji z przegród w mieszalniku zbiornikowym oraz możliwość zwiększenia szybkości pompowania dyspergatora dzięki zmianie geometrii elementów aparatu.
EN
New, energetically-efficient designs of mixing tanks and in-line dispersing devices for paint production are presented. Water and calcium carbonate with two different particle sizes were used as raw materials. The new designs were found using CFD simulations. Different process parameters and device geometries were investigated. New devices consume less energy comparing to apparatuses presently used in paint industry. The simulations also showed that baffles have no influence on mixing efficiency in a new mixing tank and a proper change of the dispersing device geometry can increase pumping capacity without the increase of power consumption.
12
Content available remote Mieszanie materiałów ziarnistych w poziomym mieszalniku łopatkowym
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie zależności między prędkością obrotową mieszadła a stopniem zmieszania mieszaniny fasoli czerwonej i białej fasoli karłowatej oraz zależności między dwiema wybranymi cechami tekstury obrazu powierzchni mieszaniny a stopniem zmieszania w masie. Najlepszy efekt mieszania uzyskano przy prędkości 50 obr/min, gdy wartość stopnia zmieszania wynosiła około 0,9. Ocena stopnia zmieszania mieszaniny uzyskana metodą próbkowania w dużym stopniu została potwierdzona przez wyniki analizy obrazu powierzchni mieszaniny.
EN
The paper presents results of experimental study aimed at the investigation of relationship between the rotation speed of paddle mixer and the mixing degree of mixture of red beans with white dwarf beans, and also the relationship between two selected texture features of mixture surface image and mixing degree in the mass. It was found that the best mixing effect was obtained at 50 tpm when the mixing degree was about 0.9. The assessment of mixing degree obtained by the sampling method largely confirmed the results of the computer image analysis of mixture surface.
13
Content available remote Efektywność energetyczna mieszania i wymiany masy w układach jednoi dwufazowych
PL
Zaproponowano model opisujący efektywność energetyczną mieszania oraz wykonano eksperymenty z udziałem chemicznych reakcji testowych w mieszalnikach typu rotor stator w układach homogenicznym i heterogenicznym. W yznaczono selektywność wytwarzania produktów i efektywność energetyczną mieszania dla przepływów turbulentnych. Wyniki potwierdzają rozważania teoretyczne, że efektywność mieszania turbulentnego spada wraz ze wzrostem mocy mieszania dla układów jedno i dwufazowych. Wyniki badań pozwalają sformułować zasady poprawiające pracę reaktorów chemicznych typu rotor-stator.
EN
A new model for energetic efficiency of mixing has been proposed. Experim ental investigations carried out in single phase and two-phase liquid systems were based on application of mixing sensitive test reactions. Reactions were performed in rotor stator-m ixers. Product distribution and energetic efficiency of turbulent mixing and mass transfer were identified. The results show that energetic efficiency of turbulent mixing decreases with increasing power input for both systems in agreement with theory. Results help to formulate rules for better performance of rotor-stator reactors.
PL
Badano doświadczalnie wpływ geometrii reaktora zderzeniowego na proces powstawania nanocząstek disiarczku molibdenu. W celu otrzymania MoS2 prowadzono proces precypitacji przy zastosowaniu reakcji heptamolibdenianu amonu i siarczku amonu w obecności kwasu cytrynowego pełniącego rolę katalizatora. Prace zrealizowano przy użyciu reaktorów zderzeniowych. Wykazano, iż cząstki uzyskiwane w syntezie ulegają agregacji oraz wyznaczono zależność średniego rozmiaru cząstek od czasu. Ponadto określono wpływ temperatury na proces agregacji cząstek MoS2.
EN
The impact of turbulent jet reactors geometry on molibden disulphide synthesis is presented in the paper. Precipitation process was carried out in the wet chemical synthesis using ammonium heptamolibdate and ammonium sulphide with citric acid as catalyst in order to obtain MoS2 nanoparticles. Two types of impinging jet reactors were used. It was shown that the particles have tendency to aggregate and the correlation between the average diameter and time was found. The impact of temperature on aggregation process was also determined.
EN
A qualitative analysis of a liquid flow generated by a Rushton turbine eccentrically located in an unbaffled mixing vessel is presented in this paper. On the basis of CFD simulations the influence of the impeller position in the vessel on the flow pattern, velocity distributions and turbulence parameters are examined. Data are presented in visualisations and distribution maps created with various flow visualisation criterions. The results of this work can be used for the design and optimisation of mixing equipment applied in the industry.
PL
Przeprowadzono jakościową analizę przepływu cieczy generowanego przez mieszadło turbinowe tarczowe Rushtona, usytułowane ekscentrycznie w mieszalniku bez przegród. Na podstawie symulacji numerycznych CFD określano wpływ położenia mieszadła w zbiorniku na wybrane parametry przepływu, tj. model przepływu, rozkłady prędkości cieczy czy też parametry burzliwości. Dane symulacyjne opracowano w postaci grafik wizualizacyjnych oraz wektorowych i konturowych map rozkładu, tworzonych w oparciu o różne kryteria wizualizacji przepływu. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane podczas konstruowania i optymalizacji aparatów z mieszadłami stosowanych w warunkach przemysłowych.
16
Content available remote Gas dispersion and solid suspension in liquid by independently driven impellers
EN
Critical impeller rotational speeds for having a solid suspension in a liquid and for gas dispersion in the slim vessel with two independently driven impellers were determined. An A-315 impeller functioned as the lower impeller whereas a Rushton turbine was fixed higher with gas being fed right below the latter. We investigated what influence on this rotational speed was had by the distance between the impellers, their rotational direction, solid concentration, solid particle size and gas flow rate. Results obtained for the twoand three-phase systems were compared. In the three-phase systems, we also measured the power input in order to assess the efficiency of mixing.
PL
Wyznaczono częstości obrotów mieszadeł, przy jakich wytwarzana jest zawiesina ciała stałego w cieczy i dyspergowany jest w niej gaz, w aparacie z dwoma oddzielnie napędzanymi mieszadłami. Dolnym mieszadłem było A-315, górnym, pod które wprowadzano gaz, turbinowe tarczowe. Zbadano, jaki wpływ na te częstości ma odległość między mieszadłami, kierunki ich obrotów, stężenie i wielkość cząstek ciała stałego oraz wydatek gazu. Porównano wyniki uzyskane w układach dwu i trójfazowych. W tych ostatnich zmierzono także nakłady mocy, pozwalające ocenić efektywność mieszania.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena wpływu procesu mieszania drobnego mięsa wołowego na precyzję szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. W badanym mięsie przeprowadzono oznaczenia składu chemicznego stosując metodę spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni. Równocześnie stosując komputerową analizę obrazu określono udział pól białych, czerwonych, nierozpoznanych (przed mieszaniem, po pierwszym i po drugim mieszaniu). Stwierdzono, że wyliczone wysokie współczynniki korelacji pomiędzy zawartością tłuszczu a udziałem pól białych w drobnym mięsie wołowym niezależnie od krotności mieszania wskazują na możliwość szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. Natomiast niewielkie różnice w wyliczonych wartościach współczynników korelacji sugerują możliwość pominięcia procesu mieszania przed szacowaniem zawartości tłuszczu metodą KAO.
EN
The aim of this study was to evaluate the influence of mixing process of beef trimmings on the precision of fat content estimation by video image analysis (VIA) method. Determination of chemical composition of beef using near-infrared spectrometry method was carried out. At the same time using video image analysis the content of white, red, unrecognized spots (before mixing, after the first and second mixing) was determined. It was found that there is a possibility, irrespective of the multiplicity of mixing, to use video image analysis to determine the fat content in beef trimmings, based on the high correlation coefficients between fat content and white spots content. However, slight variations in the calculated correlation coefficients suggest that the mixing process may be omitted prior to VIA fat content estimation.
PL
Zastosowanie wymuszonego mieszania podczas fermentacji brzeczki słodowej jest jednym z potencjalnych sposobów skrócenia czasu produkcji piwa. W pracy zaprezentowanej w artykule porównano wpływ intensywności mieszania brzeczki podczas jej fermentacji, wyrażony częstością obrotów mieszadła, na przebieg procesu i wyróżniki jakościowe brzeczki i młodego piwa. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wykazano, że mieszanie brzeczki mieszadłem o prędkości obrotowej 1000 rpm skraca czas fermentacji o ok. 72 godziny w stosunku do próby kontrolnej (bez mieszania), natomiast mieszanie o prędkości 50 rpm skraca czas o ok. 48 godzin. Wykazano również, że stosowanie mieszania nie wpływa na końcowe stężenia takich wyróżników piwa jak: alkohol etylowy i ekstrakt. W brzeczce poddanej mieszaniu z prędkością 1000 rpm stwierdzono zwiększenie liczebności komórek drożdży w czasie fermentacji, skrócenie czasu fazy logarytmicznego wzrostu komórek drożdży oraz wystąpienie nadmiernego zmętnienia piwa młodego. Natomiast w brzeczce poddanej mieszaniu z prędkością 50 rpm wykazano ponad 3-krotnie mniejsze stężenie trehalozy, będącej wskaźnikiem warunków stresowych komórki, w odniesieniu do próby mieszanej 1000 rpm oraz kontrolnej.
EN
The use of mechanical mixing during brewing fermentation is one of the potential ways to reduce time of beer production. The paper presents a comparison of the effect of two mixing speeds (50 and 1000 rpm) on the fermentation performance and quality of wort and green beer. Based on the obtained results it was shown that agitation with a stirrer at a rotational speed of 1000 rpm shortens the fermentation time by approximately 72 hours compared to the control (without stirring), while mixing at 50 rpm reduces the time by about 48 hours. It has also been shown that the use of mechanical mixing does not affect the final concentrations of ethanol and extract. In the 1000 rpm mixed trial we observed: the increase in yeast cell count during fermentation, the shortening of the lag phase of the cell growth, and the occurrence of excessive haze in green beer. No excessive haze was observed in the sample 50 rpm, and more than 3-fold lower concentration of trehalose was shown (trehalose is an indicator of stress conditions) compared to 1000 rpm and reference trial.
EN
Geometric parameters of a ribbon impeller were optimized on the basis of numerical calculations obtained from the solution of our own 3D/2D hybrid model. The optimization was made taking into account mixing power and homogenization time for ribbon impellers with a different number of ribbons and width operating in a laminar motion for Newtonian fluid. Due to minimum mixing energy required to stir a unit volume of liquid the most efficient impeller appeared to be that with one ribbon of width equal to 0.1 to 0.15 of the mixing vessel diameter. Impellers with more than one ribbon needed much higher mixing power but did not increase significantly secondary circulation in the vessel. These impellers increased first of all primary circulation, i.e. they increased only circular motion of liquid in the vessel.
EN
In this work a concept of energetic efficiency of mixing is presented and discussed; a classical definition of mixing efficiency is modified to include effects of the Schmidt number and the Reynolds number. Generalization to turbulent flows is presented as well. It is shown how the energetic efficiency of mixing as well as efficiencies of drop breakage and mass transfer in twophase liquid-liquid systems can be identified using mathematical models and test chemical reactions. New expressions for analyzing efficiency problem are applied to identify the energetic efficiency of mixing in a stirred tank, a rotor stator mixer and a microreactor. Published experimental data and new results obtained using new systems of test reactions are applied. It has been shown that the efficiency of mixing is small in popular types of reactors and mixers and thus there is some space for improvement.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.