Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social participation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Rady seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej. W takim kształcie zostały określone zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku. Od tamtej pory jest zauważalny wzrost liczby rad. Ponieważ polskie społeczeństwo się starzeje, co jest niepodważalnym faktem, dlatego jest konieczne podejmowanie przez władze publiczne działań mających na celu sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej i stwarzanie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Rady mają w społeczności lokalnej do odegrania ważną rolę: mogą tworzyć strategię, angażować do pracy społecznej seniorów z dużymi potencjałami oraz programować wsparcie dla seniorów samotnych i schorowanych, pilnować, czy władze wspomagają osoby 60, 70, 80+ realnie czy jedynie deklarują dobre chęci w tym zakresie. Rady seniorów to odpowiedź na realne potrzeby osób starszych w Polsce. Prognozy pokazują jednoznacznie, że liczba seniorów systematycznie wzrasta, jednocześnie w najbliższych latach wzrastać będzie ich zaangażowanie społeczne. Dla samorządu gminnego rada seniorów to nowoczesny sposób dialogu z mieszkańcami zarówno tymi, których sprawy seniorskie dotyczą bezpośrednio, jak i tymi, którzy jedynie im się przyglądają. Samorząd wsparty głosem najstarszych mieszkańców gminy zyskuje sojusznika merytorycznego, który podzieli się wiedzą o potrzebach i problemach, często niewidocznych zza urzędniczego biurka. Dnia 11 kwietnia 2023 roku weszły w życie kolejne przepisy nowelizujące ustrojowe ustawy samorządowe w zakresie powoływania i funkcjonowania rad seniorów.
EN
Seniors’ councils are collegial bodies of a consultative, advisory and initiative nature that support municipal councils in the implementation of seniors’ policy. They were defined in this form by the amendment to the Act on Municipal Self-Government, which entered into force on November 30, 2013. Since then, there has been a noticeable upward trend in the number of councils appointed. Polish society is aging, which is an undeniable fact, resulting in the need for public authorities to take actions aimed at promoting intergenerational solidarity and creating conditions for stimulating the civic activity of older people in the local community. Councils have an important mission to play in the local community: they can create a strategy, engage seniors with great potential in social work and program support for lonely and sick seniors, monitor whether the authorities actually support people 60, 70 or 80+ or only declare good intentions in this regard. scope. Senior Councils are a response to the real needs of older people in Poland. Forecasts clearly show that the number of seniors is systematically increasing, and at the same time their social involvement will increase in the coming years. For the municipal government, the seniors’ council is a modern way of entering into dialogue with residents, both those who are directly affected by senior issues and those who only observe them. The local government, supported by the voice of the oldest inhabitants of the commune, gains a substantive ally who will share knowledge about needs and problems, often invisible from the perspective of officials. On April 11, 2023, further regulations came into force amending the local government laws regarding the establishment and operation of seniors’ councils.
PL
Bardzo często w mediach społecznościowych i prasie czytamy wypowiedzi o inwestycjach, których realizacja wymaga usunięcia drzew z nią kolidujących. Niejednokrotnie wywołuje to protesty społeczne, pojawiają się głosy, że mieszkańcy nie wiedzieli o takich planach i dlatego protestują dopiero w momencie działań w terenie zmierzających do usunięcia zieleni. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób w postępowaniach administracyjnych społeczeństwo lub jego przedstawiciele mogą wypowiedzieć się co do celowości określonego sposobu zagospodarowania terenu.
PL
Dzięki procesowi partycypacji społecznej w wiedeńskim Aspern Seestadt powstały tereny sportowe położone pod wiaduktem linii metra. Pełnią one nie tylko funkcję terenów rekreacji czynnej, są także polem edukacji młodych użytkowników terenów miejskich.
PL
Przykłady ze świata udowadniają, że możliwe jest wprowadzanie inicjatyw planowania i zarządzania terenami zieleni z aktywnym udziałem społeczności na małą i dużą skalę – i to z pozytywnym skutkiem.
EN
This article describes the role of street art in the context of the city’s competitiveness and creativity. In addition, the study examines the perception of street art by residents of various cities in terms of its acceptance, associations, and impact on the image and competitiveness of cities. Based on selected examples from Poland, manifestations of street art were indicated as a determinant of the direction of changes in the image of the city’s architecture and urban layout. The entire discussion was set in the framework of a literature review, case study, and survey research. The article deals with the issues of urban artistic articulations and their impact on the increase in the level of social participation, growing creativity in public space and increasing the attractiveness and competitiveness of the city. By presenting numerous examples, the importance of street art was indicated as an element influencing the city’s popularity and attractiveness. Moreover, the manner of perception of street art among residents was presented, taking into account their place of residence in terms of population. The interdisciplinary approach implemented made it possible to confirm the purposefulness of using the activities of street artists in the space of our existence, in giving a unique identity of urban spaces, thus influencing the competitiveness of cities. Acceptance and positive perception of street art should make city authorities aware of how important this artistic current can become from the perspective of managing the city’s image.
PL
Niniejszy artykuł opisuje rolę sztuki ulicznej w kontekście konkurencyjności i kreatywności miasta. Zbadano także postrzeganie sztuki ulicznej przez mieszkańców różnych miast pod kątem ich akceptacji, skojarzeń oraz wpływu na wizerunek i konkurencyjność miast. Na wybranych przykładach z Polski wskazano przejawy sztuki ulicznej jako determinantę kierunku zmian wizerunku architektury i układu urbanistycznego miasta. Całość rozważań osadzono w ramach przeglądu literatury, studium przypadku oraz badań ankietowych. Artykuł porusza zagadnienia miejskich artykulacji artystycznych i ich wpływu na wzrost poziomu partycypacji społecznej, wzrost kreatywności w przestrzeni publicznej oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta. Prezentując liczne przykłady, wskazano na znaczenie sztuki ulicznej jako elementu wpływającego na popularność i atrakcyjność miasta. Ponadto przedstawiono sposób percepcji sztuki ulicznej wśród mieszkańców z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania pod względem liczby ludności. Zastosowane podejście interdyscyplinarne pozwoliło potwierdzić celowość wykorzystania działań artystów ulicznych w przestrzeni naszej egzystencji, w nadawaniu unikalnej tożsamości przestrzeniom miejskim, wpływając tym samym na konkurencyjność miast. Akceptacja i pozytywny odbiór sztuki ulicznej powinny uświadomić władzom miast, jak ważny może stać się ten nurt artystyczny z perspektywy zarządzania wizerunkiem miasta.
PL
Jednym z problemów realizacji prac scaleniowych w Polsce jest brak akceptacji społecznej dla ich wykonywania w niektórych częściach kraju. Często dotyczy to również instytucji publicznych, które z różnych względów nie widzą potrzeby ich realizacji. Dlatego w niektórych przypadkach – zwłaszcza na obszarach problemowych, gdzie prace te są potrzebne – pomóc w ich wszczęciu może zastosowanie zasad partycypacji społecznej i instytucjonalnej. Ale również na obiektach, na których zamierza się przeprowadzić te prace, zastosowanie tych form partycypacji może pozytywnie wpłynąć, zarówno na zakres inwestycji i działań zaplanowanych na etapie Założeń do projektu scalenia gruntów, jak i na przebieg samego postępowania scaleniowego.
EN
One of the problems with the implementation of land consolidation works in Poland is the lack of social acceptance for their implementation in some regions. This often also applies to public institutions, which for various reasons do not see the need to implement them. Therefore, in some cases - especially in problem areas where consolidation works are needed – the application of the principles of social and institutional participation may help in initiating them. However, also on the objects where these proceedings are to be carried out, the use of these forms of participation may positively affect both the scope of investments and activities planned at the stage of Assumptions to the land consolidation project, as well as the course of the land consolidation itself.
PL
Historyczny układ urbanistyczny miasta Suwałki objęty pełną ochroną konserwatorską, został uznany za teren zdegradowany infrastrukturalno–przestrzennie, społecznie, gospodarczo i środowiskowo. Gmina Miasto Suwałki opracowała dwa programy rewitalizacji dla tego obszaru w 2005 i 2017 roku i pozyskała środki na realizację zawartych w nich projektów. Celem tekstu jest omówienie projektów zawartych w programach, przewidzianych do realizacji w przestrzeni publicznej. Ukazanie złożoności, a jednocześnie różnorodności dochodzenia do ich realizacji, na przykładzie przebudowy Placu Marii Konopnickiej oraz zagospodarowania w formie bulwarów terenów nad rzeką Czarna Hańcza.
EN
The historical urban layout of the city of Suwałki, under full conservation protection, has been recognized as a degraded infrastructural, spatial, social, economic and environmental area. The Municipality of Suwałki developed two revitalization programs for this area in 2005 and 2017 and obtained funds for the implementation of the projects. This text discusses projects included in the programs, intended for implementation in public space. Showing the complexity and, at the same time, the variety in approaches for their implementation, based on the example of Maria Konopnicka Square's reconstruction and development of the form of boulevards on the Czarna Hańcza River.
8
Content available Problemy partycypacji w polskich miastach
PL
Popularność partycypacji w polskich miastach zwiększa się w ostatnich latach, jednak sposób jej organizowania ciągle potrzebuje usprawnień. Przeprowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat badania wskazują na kilka aspektów partycypacji, których ulepszenie znacząco poprawiłaby jakość uczestnictwa mieszkańców w procesach współdecydowania o zmianach w przestrzeni miasta. Szansę takiej poprawy sytuacji niosą powstające już w Polsce laboratoria miejskie - tzw. Urban Laby. Tekst powstał w oparciu o badania prowadzone jako obserwacja uczestnicząca, analizy dyskursu i dokumentów miejskich w kilku miastach na Śląsku.
EN
The popularity of participation in Polish cities has been increasing in recent years, but the way it is carried out needs improvement. Research conducted over the past decade points to several aspects in need of enhancement, which would make a significant difference to the quality of residents' participation in the processes of co-deciding on changes in the city space. Urban Labs already emerging in Poland bring hope of improving participation processes. The text is based on research conducted as participatory observation, discourse and city documents analyses in several cities in Upper Silesia.
PL
Idea miasta 15-minutowego powstała stosunkowo niedawno. Została opisana i jest wdrażana przez twórcę koncepcji, a także samej nazwy – prof. Carlosa Moreno, a podchwycona i rozpropagowana jako element, zakończonej sukcesem w 2020 r., kampanii wyborczej przy reelekcji mer Paryża Anne Hidalgo.
PL
Warunkiem skutecznego oraz sprawnego planowania przestrzennego jest włączenie jak najszerszych grup uczestników w procesy i procedury sporządzania dokumentów planistycznych na poziomie prawa lokalnego, a w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Partycypanci społeczni w planowaniu przestrzennym, będący pewnym podzbiorem wszystkich partycypantów, stanowią bardzo szeroką oraz zróżnicowaną wewnętrznie grupę. Ich udział w procesach i procedurach planistycznych jest uwarunkowany przepisami prawa oraz ogólnie przyjętymi zasadami tzw. dobrej praktyki planistycznej i administracyjnej. W obecnym stanie prawnym decydujący głos w zakresie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym mają organy gminy. To od decyzji wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta, a w mniejszym stopniu od urbanisty i planisty, zależą przyjęte rozwiązania planistyczne. W praktyce planistycznej partycypacja jest realizowana w bardzo ograniczonym zakresie, określonym przepisami obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Udział społeczny w procesach i procedurach planowania przestrzennego szczebla lokalnego powinien być realizowany w formie szerokiej oraz otwartej partycypacji społecznej. Jej uczestnikami powinny być zarówno osoby fizyczne, prawne jak i formalne oraz nieformalne grupy społeczne. W artykule przeanalizowano aktualny stan regulacji prawnych w Polsce w zakresie partycypacji oraz przewidywane kierunki zmian w tym zakresie.
EN
A condition for effective and efficient spatial planning is the involvement of the broadest possible groups of participants in the processes and procedures of establishing local planning documents, particularly local zoning plans and spatial development conditions and directions studies. The social participants in spatial planning, being a certain subset of all stakeholders, constitute a very broad and internally diversified group. Their participation in the planning processes is conditioned by the provisions of law and the generally accepted principles of the so-called good planning practice. As a result, in the current state, the deciding vote on the scope of social participation in spatial planning rests with the municipal authorities. It depends on the decision of the mayor of the municipality, and to a lesser extent on the urban planner. In practice, social participation is carried out to a very limited extent, as specified by the provisions of the current law on spatial planning and development. Social participation in planning should be carried out in the form of broad and open social participation. Its participants should be both natural and legal persons as well as formal and informal social groups. The article analyzes the current state of legal regulations in the field of participation and the expected directions of changes in this area.
PL
W artykule podejmuje się kwestie wybranych przykładów zastosowania gier wideo jako narzędzia sprawczego w partycypacji społecznej w projektowaniu. Podstawą rozważań jest zjawisko wzrastającej kultury videogamingu jako kultury partycypacyjnej. Z przytoczonych przykładów wynika potencjalna rola sprawcza gier i związanych z nimi mechanizmów jako aktorów w sieci powiązań między pozostałymi podmiotami i przedmiotami dialogu społecznego podczas planowania i realizacji lokalnej polityki przestrzennej. Ponadto wirtualna przestrzeń wykreowana w grach zdaje się być cennym środowiskiem doświadczalnym pozwalającym na testowanie różnych rozwiązań z udziałem członków społeczności w sposób inkluzyjny. We wnioskach podano również potencjalne perspektywy dalszego rozwoju przedstawionych metod, pozwalającego na pełniejsze rozproszenie całego procesu i możliwość włączenia w niego nie tylko lokalnych aktywistów, lecz wszystkich mających telefon z ekranem dotykowym.
EN
The following paper addresses selected examples of the use of videogames as a causal tool in social participation in design. The discussion is based on the phenomenon of the growing culture of videogaming as a participatory culture. The cited examples show the potential causal role of games and related mechanisms as actors in a network of relationships between other subjects and objects of social dialogue during the planning and implementation of local spatial policy. Moreover, virtual space created in games seems to be a valuable experimental environment for testing different solutions with the participation of community members in an inclusive manner. The conclusions also provide potential perspectives for further development of the presented methods allowing for a more comprehensive dispersion of the whole process and the possibility to involve not only local activists, but all those who own a touchscreen phone.
EN
The public spaces of small towns play an important role in the lives of residents. They have commercial, service, recreational and social functions. They should be adapted to the needs of residents. In recent years there have been transformations within the public spaces of many towns of Subcarpathian region. The study includes the results of questionnaire research of residents regarding their opinion on the changes made. The essence of social participation based on dialogue between citizens and local authorities as well as benefits resulting from its application were also indicated. Spatial observation, juxtaposed with public opinion, allowed for the identification of significant issues affecting the perception and use of urban spaces.
PL
Przestrzenie publiczne małych miast odgrywają istotną rolę w życiu mieszkańców. Pełnią funkcję handlową, usługową, rekreacyjną oraz umożliwiają kontakty społeczne. Powinny być dostosowane do potrzeb mieszkańców. W ostatnich latach doszło do transformacji w obrębie przestrzeni publicznych wielu podkarpackich miast. W opracowaniu zawarto wyniki badań ankietowych mieszkańców, dotyczące ich opinii na temat dokonanych zmian. Wskazano również istotę partycypacji społecznej opierającej się na dialogu obywateli z władzami miast oraz korzyści płynące z jej zastosowania. Obserwacja przestrzenna w zestawieniu z opinią publiczną, pozwoliła na określenie istotnych zagadnień wpływających na odbiór i sposób użytkowania przestrzeni miejskiej.
EN
Participation in spatial planning has specific origins rooted in the ideology that in the past was responsible for inhuman actions and large-scale social manipulations. This article is an account onparticipation, written in the context of over twenty years of experience in actively introducing participatory techniques into various planning procedures. The original assumptions about making spatial planning a matter of importance to local communities had to collide with the reality determined both by the authorities and by individual and collective interests. The attempt to reorient the paradigm of social participation is aimed at preserving many of its positive features.
PL
Partycypacja w planowaniu przestrzennym ma specyficzne korzenie utkwione w ideologii, która w przeszłości odpowiadała za nieludzkie działania i społeczne manipulacje wielkiej skali. Artykuł ten jest rozrachunkiem z partycypacją, spisanym w kontekście ponad dwudziestu lat doświadczeń w aktywnym wprowadzaniu technik partycypacyjnych do różnych procedur planistycznych. Pierwotne założenia o uczynieniu planowania przestrzennego sprawą ważną dla lokalnych społeczności musiały zderzyć się z rzeczywistością zarówno determinowaną przez władzę, jak i przez indywidualne i zbiorowe interesy. Podjęta tu próba reorientacji paradygmatu partycypacji społecznej ma na celu zachowanie wielu jej pozytywnych cech.
PL
Kampusy akademickie kojarzą się z tętniącymi życiem przestrzeniami wypełnionymi mieszanką interakcji interpersonalnych, których użytkownikiem jest społeczność akademicka. Ze względu na zaangażowanie samych zainteresowanych, partycypację jednostek uczelni, możliwość interdyscyplinarnej współpracy, styczność z realnymi zadaniami i problemami - studenckie projekty architektoniczne różnych obszarów kampusu są interesującym oraz badawczym materiałem dydaktycznym, szczególnie w zakresie kreacji przestrzeni elastycznej i wielofunkcyjnej, dostępności oraz zrównoważonego rozwoju. Podnoszą także jakość życia, jego różnorodność oraz kreują wizerunek uczelni. Niniejszy artykuł opisuje przykład współpracy projektowej odpowiadającej na realne zapotrzebowanie - projekt wnętrz pomieszczeń Działu Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej - wyniku pracy zespołów projektowych studentek i studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod kierunkiem autorów artykułu.
EN
Academic campuses are associated with vivid spaces, filled with a mix of social activity and interaction, whose users are the academic community – students in particular. Due to the involvement of users themselves, participation of university units, the possibility of interdisciplinary cooperation, contact with real tasks and problems - student’s architectural projects of various areas of the campus are both an interesting didactic and research topic, especially in terms of creating a flexible and multifunctional space, accessibility, sustainable development - in particular, improving the quality of life and diversity, or creating the image of the University. This article describes an example of design cooperation responding to real demand - interior design of the International Cooperation Department of the Silesian University of Technology - the result of the work of design teams of students of the Silesian University of Technology in Gliwice, Faculty of Architecture and Interior Design, under the supervision of the authors of the article.
PL
Partycypacja społeczna to proces, którego podstawą są działania oraz metody podejmowane przez obywateli w określaniu własnych problemów. Bez pierwszego elementu opartego na rzetelnych analizach dalsze kreatywne prace mogą okazać się bardzo trudne.
EN
The article presents the idea of the participatory budget and the course of its subsequent editions in selected cities in Poland – Lublin and Olkusz. Since 2018, participatory budgets have been based on the binding law. For several years now, participatory budgets have played an important role in urban development policy in Poland and have been a part of the public debate on local development with the involvement of residents. The article describes selected parts of the 2018 Act and analyses the development of budgets in Lublin and Olkusz.
PL
Artykuł przedstawia ideę budżetu obywatelskiego oraz przebieg jego kolejnych edycji w wybranych miastach w Polsce – Lublinie i Olkuszu. Od 2018 roku budżety obywatelskie mają oparcie w ustawie. Budżety obywatelskie od kilku lat odgrywają ważną rolę w polityce rozwoju miast w Polsce, są częścią debaty publicznej dotyczącej lokalnego rozwoju z udziałem mieszkańców. W artykule opisano wybrane elementy ustawy z 2018 roku oraz przeanalizowano rozwój budżetów w Lublinie i Olkuszu.
PL
Każdy element działalności człowieka oddziałuje na środowisko, a cykl życia większości z nich jest długi i złożony. Świadomość tego faktu jest ważnym elementem stosunku człowieka do przyrody. Wpływ odpadów komunalnych na środowisko trzeba rozpatrywać w wielu nakładających się na siebie płaszczyznach. Celowym jest podejmowanie efektywnych analiz i działań dla zminimalizowania negatywnych wpływów na otoczenie w jak najszerszym spektrum cyklu życia tej działalności, a zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie jest największe. W opracowaniu przedstawiono element środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów spółka z o.o. Fragment jego działalności skonfrontowano z efektami współpracy z mieszkańcami gminy Rzeszów, wytwórcami odpadów komunalnych. W obrębie tej współpracy wyróżniono 2 typy postępowania mieszkańców: a/ zbieranie odpadów segregowanych i b/ zbieranie odpadów zmieszanych. Zestawiono dane pojawiające się w przedsiębiorstwie w zależności od wymienionych typów postępowania mieszkańców. Rozważono także wpływ tego postępowania na płaszczyzny zrównoważonego rozwoju.
EN
Every element of human activity has an impact on the environment, and the life cycle of most of them is long and complex. The adverse impact of municipal waste on the environment must be considered in many overlapping areas. Therefore, it is expedient to undertake effective analyzes and actions aimed at minimizing the impact of services in waste management on the environment in all phases of the life cycle of this activity, and especially in those where the impact is greatest. The study presents our own attempt to interpret the principles of environmental life cycle assessment (LCA) in waste management on the example of city municipal waste management in Rzeszow. A fragment of his activity was confronted with the effects of cooperation with the residents of the Rzeszów commune. Within this cooperation, two types of behavior of the residents were distinguished: a / collecting segregated waste and b / collecting waste without segregation. The financial data appearing in the enterprise, depending on the types of behavior of residents mentioned, has been compiled and presented.
EN
This article presents the conditions of creating a system for implementing recommendations from evaluation studies which were conducted within the cohesion policy in Poland. The purpose of this analysis was to identify main problems and barriers related to the transformation of evaluation studies into practical recommendations, and to identify factors affecting the adoption and implementation of recommendations by recipients and stakeholders of evaluation. Conclusions were based on the desk research of such documents as: guidelines and procedures for the implementation of evaluation, evaluation and meta-evaluation reports, recommendation and implementation tables. The main barriers and factors favouring the transfer of knowledge from evaluation research to management practices in public administration and local governments were pointed out. The most common restrictions on use of evaluation results include: weak participation of stakeholders in the process of study planning; inconsistency between the subject of evaluation and the scope and content of recommendations; low level of knowledge of the nature and objectives of evaluation among decision-makers; lack of feedback regarding the implementation of recommendations for evaluators. The article gives reasons for the relationship among such features of the evaluation process as: openness, participation and communication skills, quality of recommendations. Evaluation studies and their social significance were shown from the perspective of dividing Michael Burawoy's sociological work into policy and public sociology.
EN
Socio-economic transformations taking place in Polish cities cause the weakening of their former identity. Strategic documents play an increasingly important role; their character is no longer just a utopian vision of the future. Changes in legal conditions and an increase in the awareness of residents strengthen the role of social participation in planning processes. The article presents a model of cooperation supporting participatory strategic planning processes that has been developed between the city of Gryfino and the Department of Civil Engineering and Architecture at WPUT Szczecin.
PL
Przekształcenia społeczno-gospodarcze dokonujące się w Polskich miastach powodują osłabienie ich dawnej tożsamości. Coraz większą rolę pełnią dokumenty strategiczne, ich charakter nie jest już tylko utopijną wizją przyszłości. Zmiany uwarunkowań prawnych oraz wzrost świadomości mieszkańców wzmacniają rolę partycypacji społecznej w procesach planistycznych. W artykule przedstawiono model współpracy wspierającej partycypacyjne procesy planowania strategicznego, jaki udało się wypracować pomiędzy miastem Gryfino a WBiA ZUT w Szczecinie.
EN
Transport systems in cities must be constantly adjusted to accommodate the ongoing changes in the environment. Apart from life quality expectations, civilizational growth requires also meeting certain requirements in terms of safety and environmental protection. The aim of this study is to determine the extent of the implementation of the postulates of Target 2, Goal 11. of the UN Agenda for Sustainable Development through the projects submitted to participatory budgeting. When analysing the projects submitted by city dwellers, special attention was paid to those intended to introduce changes in the city’s transport system. The study takes into account all of the previously implemented participatory budgets. Amongst the total of 1478 projects submitted in the years 2013-2019 316 concerned transportation issues. 46 of them were selected by vote by city dwellers. They were mostly projects concerning the construction and extension of bicycle paths and increasing the safety of pedestrians. The study findings show how big interest city dwellers have in transport and communication issues. The selection of projects submitted in this regard can contribute greatly to increasing safety, reducing the impact on the environment and, in effect, improving the quality of city life.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.