Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Poprawa efektywności wydobycia gazu z łupków jest dużym wyzwaniem dla naukowców oraz korporacji z branży wiertniczej. Wydobycie jest możliwe dzięki zastosowaniu proppantu, który ma za zadanie zapobiegać zamykaniu się szczelin wytworzonych w procesie szczelinowania. Utrzymanie szczeliny w stanie otwarcia wpływa korzystnie na zdolności przepływu zarówno czynnika szczelinującego, jak i gazu ziemnego uwolnionego ze skały. Proppant stanowią ziarna o kształcie zbliżonym do sferycznego. Najczęściej stosowane są odpowiednio wyselekcjonowane ziarna pasku kwarcowego. Analiza MES zamieszczona w pracy ujawnia mechanizm wgniatania kulek stalowych symulujących proppant w płaską powierzchnię skały. Celem niniejszej pracy jest obserwacja wielkości wgłębienia kulek w skałę łupkową oraz rozkład pola naprężeń w skale. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić zniszczenie skały przy wgłębieniu 0,01mm.
EN
Improving the efficiency of the extraction of shale gas is a big challenge for researchers and corporations which represent drilling industry. The production is possible by using a proppant that is designed to prevent closing of the fractures which are generated in the fracturing process. Keeping the fracture open has a positive influence on the flow capacity of the fracturing medium and the natural gas released from the rock. Proppant grains have spherical shape and usually are made of quartz sand. FEM analysis conducted in this work simulates the mechanism of embedment of steel spheres which was simulated proppant grains. The aim of this study was to observe the deformation and stress distribution in the shale rocks, which are embed by steel spheres. The analysis show that it is possible to determine the destruction of the rock at the 0.01 mm embedment.
2
Content available remote Uniwersalna opaska mocująca do nawiercania rurociągów
PL
W praktyce eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych nawiercanie rurociągów należy do stosunkowo częstych działań. Najczęściej realizuje się je w celu wykonywania przyłączy. Dostrzegając ten problem producenci armatury opracowali szereg kompletnych rozwiązań, w skład których wchodzą opaski mocujące, zasuwy oraz urządzenia do nawierceń. Nawiercenia chętnie wykorzystywane są także na etapie budowy systemu monitoringu. Każdorazowo instalacja stosownych czujników wymaga bezpośredniego dostępu do przesyłanej wody. Najłatwiej i najszybciej można to zrealizować za pomocą nawierceń. Pojawia się jednak problem znacznego zróżnicowania materiałów i średnic nawiercanych rur. Wymaga to zakupu przez przedsiębiorstwa wodociągowe wielu typów opasek mocujących, stąd poszukiwanie rozwiązań uniwersalnych, które ograniczą koszty zakupu i składowania tych elementów uzbrojenia. Celem artykułu jest prezentacja opracowanej przez zespół autorski uniwersalnej opaski mocującej, którą można wykorzystywać w szerokim (80 do 500 mm) zakresie średnic rur żeliwnych, stalowych, z tworzywa sztucznego oraz azbestocementu.
EN
In the operational practice of water companies, drilling of pipelines belongs to relatively frequent activities. Most often such drillings are carried out in order to make house connections. Recognizing this problem, valve manufacturers have developed a number of complete solutions, including pipe saddles, valves and drilling machines. Drilling is also often used at the stage of building a monitoring system. Each time the installation of appropriate sensors requires direct access to the conveyed water. The easiest and fastest way to do this is by drilling. However, there is the problem of a significant differentiation of materials and diameters of drilled pipes. This requires the purchase of many types of pipe saddles by water supply companies, hence the search for universal solutions that will reduce the purchase and storage costs of these fittings. The aim of the article is to present the authors’ universal pipe saddle as an element of drilling machine, which can be used in a wide (from 80 to 500 mm) diameter range of cast iron, steel, plastic and asbestos-cement pipes.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie przeglądu badań nad rozwojem sieci wodociągowych, w tym zwiększenie ich niezawodności (zmniejszenie wskaźnika awaryjności), zmiany w strukturze materiałowej, monitorowanie, ocena strat wody, odnowa sieci i zakres wdrożenia GIS i zintegrowane zarządzanie infrastrukturą techniczną w polskich wodociągach po roku 1990. Badania wykazały znaczący postęp w rozwoju sieci wodociągowych zarówno pod względem ilości, jak i jakości, co przekłada się na wyraźnie wyższą jakość usług dostarczania wody do odbiorców. Omówiono również wyniki pierwszych badań infrastruktury wodociągowej przeprowadzonych w Polsce w latach międzywojennych.
XX
The paper presents a review summary of research on the development of water supply networks, including the increase in their reliability (decreasing failure rate), changes in the material structure, monitoring, water loss assessment, network renewal and the scope of GIS implementation and Integrated Technical Infrastructure Management in Polish waterworks after 1990. The research has shown significant progress in the development of water supply networks both in terms of quantity and quality, which translates into a clearly higher quality of water supply services provided to water consumers. The results of the first surveys of water supply infrastructure carried out in Poland in the interwar years were also recalled.
PL
Nazwa kolumna MacPhersona, pochodzi od nazwiska wynalazcy tego rozwiązania Earle’a S. MacPhersona, która po raz pierwszy została wyprodukowana w fabryce Forda w 1949 roku. Jest to jedno z najczęściej używanych typów zawieszenia przedniego z kołami kierowanymi w popularnych samochodach osobowych. Zaletą tego typu zawieszenia jest zwarta konstrukcja, wadą natomiast jest m.in. wpływ ruchu amortyzacji na położenie koła kierowanego mogące powodować niezamierzoną zmianę kierunku jazdy. Jednocześnie przy ruchu „resorowania” następuje niewielkie dodatkowe pochylenie kół. W proponowanym rozwiązaniu zaproponowano częściową eliminację tego typu niepoprawności poprzez zmianę rodzaju połączenia końcówki drążków kierowniczych z kołami kierowanym pojazdu. Wprowadzona zmiana polega na zastąpieniu jednego z przegubów kulistych występujących w tego typu połączeniach na dwa przeguby obrotowe. Zmiana taka wprowadza do modelu matematycznego opisującego zachowanie się zawieszenia pod wpływem ruchu amortyzacji dodatkowych parametrów. Odpowiedni dobór tych parametrów pozwala na znaczne zmniejszenie niepotrzebnych zmian kierunku w trakcie jazdy. Opisany model konstrukcji mechanizmu pozwala na analizę wpływu wszystkich jego wymiarów na wybrane parametry zachowania się kół w trakcie jazdy, wynikające z ruchów resorowania i kierowania.
EN
The McPherson strut name comes from the inventor of this Earle S. MacPherson solution, which was first manufactured at the Ford plant in 1949. This is one of the most commonly used types of front suspension in popular passenger cars. The advantage of this type of suspension is a compact construction, but the disadvantage is. The influence of the damping motion on the position of the steering wheel may result in an unintentional change of direction of travel. At the same time, there is a slight additional tilt of the wheels when the „spring” movement. In the proposed solution, partial elimination of this type of incorrectness is proposed by changing the type of connection of the steering rod end to the steering wheels of the vehicle. The introduced change consists in replacing one of the spherical joints in these joints into two rotary joints. Such a change introduces a mathematical model describing the behavior of the suspension under the influence of the depreciation of additional parameters. Proper selection of these parameters allows for significant reduction of unnecessary direction changes during driving. The described model of the structure of the mechanism allows to analyze the influence of all its dimensions on the selected parameters of the behavior of the wheels during the ride, resulting from the movement of the suspension and steering.
5
Content available FEM analysis of proppant sticking in rock cracks
EN
The problem of effective gas extraction from Polish shale rocks is an interesting research subject for scientists. A properly selected proppant, which protects cracks from closing during the fracturing process, inestimably contributes to an increase of extraction. Grains of proppant are transported along with a fracturing medium to reach the deepest regions of the crack. The proper support of the crack provides an easy flow of gas, therefore it is important in terms of extraction efficiency. This paper shows the interactions of a proppant grain with the crack surface in shale rock. FEM analysis was conducted to observe the stress region, which is generated as a result of pressing the grain into the crack surface. A model of a sphere which was pressed into the rock model with constant velocity was applied. The received results of stress depend on material properties and a range of proppant grain pressing.
PL
Terytorium Polski od kilku lat jest obiektem wzmożonych badań mających na celu opracowanie opłacalnej technologii wydobycia gazu z łupków. Polskie skały łupkowe różnią się pod względem fizycznym i chemicznym od tych występujących w Ameryce Północnej, są rozlokowane również na innej głębokości. Inna budowa skały stawia zatem nowe wyzwania dla wiertnictwa otworowego. Procesy szczelinowania zachodzą w nieco inny sposób, zatem konieczne jest opracowanie nowej technologii wydobycia. Jednym z ważniejszych aspektów tych badań jest dokładna analiza zachowania się skały obciążonej ciśnieniem szczelinowania. Do rozważenia jest tu mechanizm powstawania i propagacji pęknięcia oraz optymalny sposób podparcia szczeliny po zabiegu szczelinowania. Tę funkcję mają pełnić proppanty, które dostają się do złoża wraz z czynnikiem szczelinującym. Ziarenka, najczęściej ceramiczne o dużej twardości mają za zadanie zaklinować się w skale, aby utworzyć maksymalne rozwarcie szczeliny. Oczywiście, przy ogromnych naprężeniach wewnętrznych górotworu nastepuje wgniatanie ziaren w powierzchnię skały, co powoduje zmniejszenie przekroju poprzecznego szczeliny, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitego zamknięcia szczeliny. Do analizy MES opracowano model geometryczny. Przyjęto, że model skały to czwarta część walca ze szczeliną w środkowej częćci o promieniu 1 mm. Wygenerowano model skały łupkowej o promieniu 8 mm oraz długości 10 mm. Analogicznie do modelu skały, przyjęto ziarenko proppantu jako 1/4 kuli. Dyskretyzację modelu przeprowadzono w oprogramowaniu LS – PrePost za pomocą elementów ośmiowęzłowych. Utworzony model składa się z 29554 elementów oraz 60696 węzłów.
EN
The construction of exploitation wellbore is complex, it consists of several columns of pipelines which perform different tasks. It is very important to preclude flow of reservoir fluid between wellbore and ground. Tubing is a kind of a pipeline which is very important element of oil and gas wellbore construction. It allows to transport fracturing medium between wellbore station and underground deposit. Manufacture quality and correct mounting of tubing in the wellbore are the key for effective exploitation. However, during work those pipes are subjected to changeable loads which results in temperature value changes for example. That temperature variations can be caused by cold medium transport inside the pipe. In the paper, analyses of influence of temperature value changes on the tubing shrinkage were presented. Numerical analyses of section of pipe vertically located in the wellbore and loaded with changeable temperature were carried out. The calculations were made with the use of coupled structural and thermal analyses. Received results of tubing shrinkage for fragment of pipe were adapted to the column of pipes of 3000 m length. Results of numerical analyses were verified with the analytical calculations. Material of tubing was assumed as steel P110 which is often applied in the wellbore construction.
PL
W pracy naświetlono problem związany z niepewnością w szacowaniu ilości wód infiltracyjnych w sieciach kanalizacyjnych. Wykazano, iż infiltracja jest zjawiskiem bardzo trudnym do ilościowej oceny. Przedstawiono różne podejścia do szacowania ilości wód infiltracyjnych i wynikające stąd różnice w wynikach. Celem artykułu jest pokazanie dużej rozbieżności w szacowaniu ilości wód infiltracyjnych różnymi metodami i zilustrowanie tej niedokładności na przykładzie wybranego kolektora kanalizacyjnego. Pokazano jednocześnie wielkość udziału wód infiltracyjnych w rzeczywistej ilości ścieków odprowadzanych tym kolektorem.
EN
The problem of uncertainty in estimating the amount of water infiltration in sewer networks is presented in the paper. It has been shown that the phenomenon of infiltration is very difficult to quantify. The paper presents different approaches to estimate the amount of water infiltration and the differences in the results. The aim of the article is to show a large discrepancy in estimating the amount of infiltration water using various methods and illustrate the inaccuracy on the example of the selected channel. Shown at the same time the share of water infiltration in the actual volume of wastewater discharged the channel.
EN
To increase the efficiency of fracturing process, proppant materials are added to fracking fluid. This admixture allows to keep developed fracks, that tend to lock, opened. The aim of this overview is to present methods of carbon dioxide and proppant mixing. The most often applied methods are as follows: special medium admixing, direct proppant with CO2 mixing. Liquid CO2 and proppant blenders are currently commercially used, but are not very popular.
PL
Awarie i nieszczelności przewodów wodociągowych powodują nie tylko straty wody i związane nimi straty ekonomiczne, ale również stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia ze względu na możliwość spowodowania zjawisk sufozyjnych w gruncie. W związku z tym przedsiębiorstwa wodociągowe są zainteresowane wyznaczaniem stref ochronnych wokół przewodów. Obecnie nie ma żadnych wytycznych określających zasięg tych stref. W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu wybranych parametrów (ciśnienie hydrauliczne w wodociągu, położenie zwierciadła wody gruntowej, przepuszczalność gruntu) na czas i miejsce wypływu wody na powierzchnię terenu podczas awarii podziemnego rurociągu. Badania symulacji numerycznej czternastu wariantów awarii wodociągu przeprowadzone w programie FEFLOW v. 5.3 wykazały wpływ wszystkich rozpatrywanych parametrów, przy czym wpływ ten był bardziej wyraźny w odniesieniu do czasu wypływu wody na powierzchnię niż do jego miejsca, które we wszystkich rozpatrywanych wariantach znajdowało się w obrębie wykopu. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane doświadczalnie na podstawie pomiaru czasu wypływu wody na powierzchnię terenu po przeprowadzeniu kontrolowanej awarii wodociągu w warunkach rzeczywistych. Należy podkreślić, że uzyskane wyniki symulacji numerycznej stanowią pewne przybliżenie i nie odzwierciedlają dokładnie warunków rzeczywistych ze względu na konieczność wprowadzenia założeń upraszczających.
EN
Water pipe failures and leakages result not only in water and financial losses but also cause danger to personal and property safety due to possible soil suffusion. Thus, water corporations attempt to establish protection zones in vicinity of the pipes. At present, there are no standards that would determine the size of such zones. An analysis of the influence of selected parameters (hydraulic pressure in a water pipe, water table and soil hydraulic conductivity) on water outflow time and location during an underground water pipe failure was presented. Numerical simulation analysis of the 14 variants of a pipe failure, conducted using the FEFLOW v. 5.3 software, indicated influence of all the considered parameters. That influence was more pronounced with reference to the time of water outflow than to its place (within the trench in all the variants considered). The simulation results were empirically verified on the basis of the water outflow time in the controlled water pipe failure scenario under the actual conditions. It should be emphasized that obtained numerical simulation results are an approximation only and do not reflect the actual conditions due to some simplifying assumptions.
EN
Purpose: of this paper is a research on Vibratory Pile Hammer (VPH) efficiency improvement with the use of Magnetorheological Elastomer (MRE) controlled with external magnetic field. Design/methodology/approach: The analytical equations are made to describe physical dependence of MRE on VPH work. To describe elastomer properties reduced polynomial model proposed by Oon H. Yeoh was used. The shear tests for Magnetorheological Elastomer of two with different volume of carbonyl-iron particles and its influence on elastomer pillow implemented in VPH were carried out. Tests were carried out in external magnetic field and without it. Numerical analyses were conducted with the use of MSC Software applying Finite Elements Method (FEM). The FE model was built on the experimental boundary conditions. Findings: MRE significantly changes elastic properties under applied magnetic field, what can be used to stiffness and damping properties of the construction control. Research limitations/implications: In further analyses, the test results will be used for the evaluation and selection of MRE regulation system. Practical implications: The presented results were used in modification of Vibratory Pile Hammer to improve its efficiency and a maintain device in resonance. Originality/value: The new application of the phenomenon of MRE stiffness change caused by the variable external magnetic field will allow to keep the mechanical system in resonance.
EN
The article discusses some results of surveys regarding the scope of the implementation of tools such as database GIS, models of water supply network, models of wastewater system, monitoring systems of water supply network and wastewater network, method of water supply network failure assessment, method of wastewater network failure assessment, reduce system water losses, central dispatching system, remote reading of water meters. These tools creates the Integrated Systems of Technical Infrastructure Management (ISTIM) in the medium size of waterworks. The studies generally found that ISTIM in full configuration includes all the elements have not yet been implemented in the surveyed enterprises. Implemented individually while the individual elements of these systems with the fact that the cooperation of elements is still very limited.
PL
W artykule omówiono wybrane wyniki badań sondażowych dotyczących zakresu wdrażania takich narzędzi jak: bazy danych typu GIS, modele i systemy monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemy zdalnego odczytu wodomierzy, metody oceny awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, metody ograniczania strat wody oraz centralne dyspozytornie ruchu, które przy odpowiedniej współpracy tworzą Zintegrowane Systemy Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągowych średniej wielkości. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono generalnie, iż ZSZIT w pełnej konfiguracji obejmującej wszystkie elementy nie zostały jeszcze wdrożone w badanych przedsiębiorstwach. Wdraża się natomiast indywidualnie poszczególne elementy tych systemów z tym, że zakres współpracy elementów jest jeszcze bardzo ograniczony.
EN
The Wodnik project was developed as a system for the detection of leaks in water networks and flow control tests were performed on the network. Operation of the system is based on pressure measurements at selected points in the network, it will automatically detect water leaks on calibrated hydraulic model for the network. The solutions that have been developed within the framework of the project is an automatic process of measurement data collection, analysis algorithm to detect leaks and the possibility of remote control valves supervising flows in the network. Numerical simulations were conducted by developed algorithms. Water supply system was built in experimental 12 – loop micro scale. Also an original system for the automatic collection of measurement data was developed: pressure and environmental parameters: temperature and other, which then is transmitted wirelessly via the GSM standard to an external server. This device is equipped with a photovoltaic panel that allows autonomous operation in places where there is no possibility of using the power of the grid.
PL
W ramach projektu Wodnik został stworzony system informatyczny do wykrywania wycieków w sieciach wodociągowych oraz przeprowadzono próby sterowania przepływami w sieci. Działanie układu oparte jest na pomiarach ciśnień w wybranych punktach sieci, który automatycznie wykryje wycieki wody dla skalibrowanego modelu hydraulicznego sieci. Rozwiązania, które zostały opracowane w ramach projektu to automatyczny proces zbierania danych pomiarowych, ich analiza przez algorytm do wykrywania wycieków oraz możliwość zdalnego sterowania zasuwami, nadzorującymi przepływy w sieci. Zostały przeprowadzone symulacje numeryczne opracowanych algorytmów. Zbudowano eksperymentalną sieć wodociągową 12 pierścieniową w mikro skali. Opracowano również autorski system do automatycznego zbierania danych pomiarowych: ciśnienia oraz parametrów środowiskowych: temperatury oraz innych, które później bezprzewodowo są przesyłane za pomocą standardu GSM na zewnętrzny serwer. Urządzenie to zostało wyposażone w panel fotowoltaiczny, który umożliwia autonomiczną pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości skorzystania z zasilania z sieci energetycznej.
EN
The aim of the paper is to present the process of defining criteria for assessing the quality of the design concept of the central control water production on the example of a large water company. An important element of this process is the discussion on the proposals of criteria, which took place at the meetings of the evaluation committee. Presented results of the discussion may be helpful for other water companies during the publication and resolving new tenders. The basis for defining criteria was to determine of objective features used during estimation and classification of submitted offers in the tender for described above concept. Proposed criteria has been created in cooperation of special team comprising researchers and staff of water company.
PL
Celem artykułu jest prezentacja procesu definiowania kryteriów oceny jakości oferty na koncepcję projektową i projekt centralnego sterowania produkcją wody, na przykładzie dużego przedsiębiorstwa wodociągowego. Prezentowane wyniki dyskusji nad wyborem kryteriów pozacenowych mogą być pomocne dla innych przedsiębiorstw wodociągowych przy ogłaszaniu i rozstrzyganiu nowych przetargów. Podstawą definiowania kryteriów było ustalenie zobiektywizowanych cech, ze względu na które oceniano i następnie klasyfikowano składane w ofercie koncepcje i projekty. Propozycje kryteriów powstały w wyniku współpracy specjalnego zespołu złożonego z pracowników naukowych i pracowników przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.
EN
The correct determination of water demand is an essential task that effects the quality of the project, and also influences the trouble free operation of domestic installations and water supply networks. In the case of installations the basis of calculations is invalid standard PN-92/B-01706, because the current standard PN-EN 806-3:200 has a very limited range. During designing of water networks The Regulation of the Minister of Infrastructure of 2002 and The Guidelines for programming of water amount of 1991 are applied. All of these acts constitute a kind of averaging the results of research conducted in recent years in different places and in different conditions. Results obtained on the basis of these documents, not always reflect the real conditions of water demand occurring in specific objects. This applies particularly to public buildings. Therefore, the authors of the article concluded that it is essential to test water demands of health care facility - the chosen neuropsychiatric hospital. Obtained results were compared with the results of calculations carried out on the basis of the standards mentioned earlier.
PL
Prawidłowe wyznaczenie zapotrzebowania na wodę stanowi podstawowe zadanie wpływające na jakość wykonanego projektu, a także rzutuje na bezproblemową eksploatację instalacji i sieci wodociągowych. W przypadku instalacji wodociągowych za podstawę obliczeń nadal przyjmuje się normę PN-92/B-01706, która została unieważniona lub normę PN-EN 806-3:2006, która ma bardzo ograniczony zakres. Przy projektowaniu sieci obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. oraz Wytyczne do programowania ilości wody z 1991 r. Wszystkie powyższe akty stanowią swego rodzaju uśrednienie wyników badań prowadzonych w latach ubiegłych w różnych obiektach i w różnych warunkach. Uzyskane na ich podstawie wielkości zapotrzebowania nie zawsze odpowiadają rzeczywistym warunkom poboru wody, panującym w konkretnych obiektach. Dotyczy to szczególnie obiektów użyteczności publicznej. W związku z powyższym autorzy artykułu uznali za celowe przeprowadzenie badań zużycia wody w obiekcie służby zdrowia – wybranym szpitalu. Uzyskane rezultaty zostały porównane z wynikami obliczeń przeprowadzonymi w oparciu o wspomniane standardy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych awaryjności obiektów sieci wodociągowej funkcjonującej w dużym mieście. Badaniami objęto system dystrybucji wody o długości około 1615 km, przy czym przewody rozdzielcze stanowiły około 1 200 km, przewody magistralne około 220 km i przewody tranzytowe około 190 km. Głównym celem badań była ocena i zilustrowanie awaryjności sieci wodociągowej i jej elementów na mapach numerycznych miasta. Oceniono wpływ rodzaju (funkcji – magistralne, rozdzielcze) i materiału (stal, żeliwo głównie szare, PVC, PE, azbestocement, żelbet) przewodów, ciśnienia w sieci, pory roku, rodzaju gruntu oraz występowania wód gruntowych (poniżej i powyżej 2 m pod powierzchnią terenu) na awaryjność obiektów sieciowych. Na potrzeby analiz awaryjności wyodrębniono odpowiednie obiekty badawcze. Obiekty te są podstawą tworzenia bazy danych w GIS do celów zarządzania awariami. Zamieszczono fragment planu siatki ulic ze wskazaniem miejsc awarii wraz z ich opisem. Zidentyfikowano następujące rodzaje uszkodzeń: uszkodzenie korozyjne, pęknięcie poprzeczne, pęknięcie podłużne, uszkodzenie armatury, uszkodzenie mechaniczne, wypchnięcie uszczelnienia, wyrwanie płata rury. Uszkodzenia te powodowały także skutki w pracy przewodu, jak przerwa i zakłócenie w pracy. W całym okresie obserwacji odnotowano 1991 uszkodzeń na przewodach sieci wodociągowej. Zdecydowanie najwięcej awarii (96%) wystąpiło na przewodach rozdzielczych. Badana sieć wodociągowa nie wyróżnia się wysoką awaryjnością. Średnia intensywność uszkodzeń wyniosła 0,27 uszk./km·rok i jest porównywalna z intensywnością uszkodzeń sieci wodociągowych miast polskich badanych w latach 2005-2008 (0,37 uszk./km·rok). Uzupełniającym rezultatem badań jest hierarchizacja obiektów pod względem ryzyka ich awarii. Ustalono, że największym ryzykiem awarii są obarczone przewody rozdzielcze wykonane z żeliwa (szarego), ułożone w glinach zwałowych i na głębokości poniżej 2 m.
EN
The paper presents results of field reliability tests of water supply network. The investigated network is located in a big city. The study coverd 1615 km of water distribution system including a distribution network aprox. 1200 km a main pipelines aprox. 220 km and transit pipelines aprox. 190 km. Main aims of the presented research were an evaluation of failures of water supply network and its elements and an illustration of these failures on numerical maps of the city. During the investigation, authors estimated the influence of following factors on network’s objects failures: the type of a pipes (function – main and distribution pipelines), their material (steel, grey cast iron, asbestos-cement, reinforced concrete, PVC, PE) , pressure head, seasons, type of soil and groundwater level (below and above 2 m of the ground level). For the purposes of failure analysis the relevant research objects were extracted. These objects are the basis for the creation of a GIS database for the management failures. A fragment of the street grid plan indicating the points of failures and their descriptions were posted. The following types of failures were identified: damage to corrosion, crack transverse, longitudinal fracture, damage to fittings, mechanical damage, pushing seals, pipe wrench lobe. These failures caused to the following effects in the pipeline work: interruption and disruption in the work. Throughout the observation period 1991 failures were recorded on water supply network. By far the largest failure because 96% occurred on distribution lines. The water supply network is not distinguished by a high failure rate. The average failure rate was 0.27 failures /(km·year) and is comparable with the intensity of failure to the water supply networks of Polish cities surveyed in the 2005 to 2008 (0.37 failures /(km·year).The additional effect of the investigation is an elaboration of the network’s objects failure risk hierarchy. The greatest risk of a failure exists in conditions of distributing pipes, made by gray cast iron, located over 2 m under the ground level in boulder clay.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych awaryjności sieciowych obiektów kanalizacyjnych tworzących systemy odprowadzania ścieków w dużym mieście. Badaniami objęto 1568 km sieci kanalizacyjnych, w tym sieć ogólnospławną około 429 km, sieć sanitarną około 660 km, sieć deszczową około 470 oraz przewody tłoczne około 9 km. Głównym celem badań była ocena i wizualizacja awaryjności sieci kanalizacyjnych i kanałów na mapach numerycznych miasta. Oceniono wpływ rodzaju sieci, wymiaru (poniżej i powyżej 300 mm) i materiału kanałów (kamionka, beton i żelbet, żeliwo szare, PVC), pory roku, rodzaju gruntu oraz występowania wód gruntowych na awaryjność obiektów sieciowych. Na potrzeby analiz awaryjności wyodrębniono odpowiednie obiekty badawcze. Obiekty takie są podstawą tworzenia bazy danych w GIS do celów zarządzania awariami. Zamieszczono fragment planu siatki ulic ze wskazaniem miejsc awarii wraz z ich opisem. Zdefiniowano trzy grupy zdarzeń awaryjnych, tj. zamulenie – pełne zablokowanie przepływu, niedrożność – częściowe blokowanie przepływu, i inne zdarzenia, głównie mechaniczne uszkodzenia. Analiza uzyskanych wyników pokazała, że blisko ¾ wszystkich zarejestrowanych zdarzeń to niedrożności powodujące zakłócenia w przepływie, ale nieblokujące go całkowicie. W badanym okresie zaobserwowano tendencję malejącą w zakresie awaryjności badanych sieci kanalizacyjnych. Uzupełniającym efektem badań jest hierarchizacja obiektów pod względem ryzyka ich awarii. Ustalono, że największym ryzykiem awarii są obarczone kanały sanitarne o średnicy poniżej 300 mm, ułożone w piaskach wodnolodowcowych i lodowcowych przy głębokości zalegania wód gruntowych do 5 m ppt.
EN
The paper presents results of field reliability tests of sewer systems. The investigated networks are located in a big city. The study covered 1568 km of sewer systems, including a combined network approx. 429 km, a sanitary network approx. 660km storm water network approx. 470 and approx. 9 km of pressure pipelines The main aims of the research were an estimation and illustration of failures of the sewer system and drain network and pipes on numerical maps of the city. During the investigation, authors estimated the influence of following factors on network’s objects failures: the type of a network, pipe’s dimension (above and below 300 mm) and material (stoneware, concrete and reinfored concrete, grey cast iron, PVC), season, kind of soil, presence and level of groundwater. For the purposes of failure analysis the relevant research objects were extracted. These objects are the basis for the creation of a GIS database for the management failures. A fragment of the street grid plan indicating the points of failures and their descriptions were posted. Three groups of failure events were defined ie, silting-complete blockage of the flow, obstruction – partially blocking the flow and other events mainly mechanical damages. Analysis of the results showed that nearly three-quarters of all recorded events are obstruction causing disruptions in the flow but not blocking it completely. During the period considered declining trend of failure of sewer systems were observed. The additional effect of the investigation is an elaboration of the network’s objects failure risk hierarchy. The greatest risk of failure exists in conditions of sanitary drains with dimensions less than 300 mm, located in glacial and water-glacial sands with groundwater level lower than 5 m below terrain.
EN
The paper discusses issues related to monitoring quality and pressure of water transmitted using water supply networks. Special attention was paid to methods of determining location of measuring points, which to a large extent influence effectiveness of the monitoring system. The purpose of the paper is to present authors’ own method of determining location of points of measuring quality and pressure of transmitted water. The basis for considerations was a real water supply network in a city of about 10.000 residents. The presented method is based on existence of self-similarity properties of the set of fractals formed by the geometrical structure of the water supply network. It is a rank-ordered method involving 3 basic stages - reduction of the number of potential measuring points, providing more details of a target location and checking usefulness of selected points for monitoring purposes. At the preparatory stage, existence of fractal properties of the examined network structure is required to be demonstrated as well as the construction of its numerical model. The ranking is based on two indicators referring by analogy to human circulatory system monitoring and elements of the risk theory. This theory was also used to evaluate usefulness of selected measuring points for monitoring purposes.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania geometrii koła przedniego samochodu w zależności od ugięcia sprężyny w kolumnie typu McPherson. Symulację przeprowadzono za pomocą dodatku Solver programu Excel.
EN
This paper presents a method of modeling the geometry of the front wheel of the car depending on the deflection of the spring in the column MacPherson. The simulation was performed using Excel Solver.
19
Content available remote Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz awarii sieci wodociągowej Lublina w latach 2008-2010. Na podstawie udostępnionych przez przedsiębiorstwo danych zostały określone liczba i lokalizacja awarii, w zależności od rodzaju przewodów, ich materiału i wieku. W dalszej kolejności przeprowadzono analizę rodzajową awarii. Podjęto również próbę określenia przyczyn uszkodzeń. W końcowej fazie analizy uszkodzeń określono wartość współczynnika intensywności uszkodzeń. Na podstawie analizy badany obiekt określono jako średni, pod względem awaryjności w warunkach polskich.
EN
The paper presents the results of failure analysis of Lublin water network in 2008-2010 year. Basing on data received from local water company authors have elaborated the number and localization of failures, in dependence on type, material and age of conduits. Next the analysis of type of failures and attempt of failure reasons have been done. In the final part of analysis the failure intensity coefficient has been estimated. Basing on realized analysis the authors have classified the investigated network in medium category of failures in Polish conditions.
PL
Wykorzystanie międzynarodowych standardów szacowania strat wody do oceny efektywności systemu jej dystrybucji przekłada się bezpośrednio na możliwość poprawy jakości zarządzania systemami wodociągowymi. W pracy wykazano nieprzydatność do tej oceny procentowego wskaźnika strat wody, który nie uwzględnia wielu czynników wpływających istotnie na wielkość tych strat. Przeprowadzone rozważania zostały odniesione do standardów światowych w zakresie zarządzania systemami dystrybucji wody, rekomendowanych przez International Water Association (IWA). Najważniejszą miarą, jaką wykorzystano do oceny efektywności dystrybucji wody w systemach wodociągowych był infrastrukturalny wskaźnik wycieków (ILI – Infrastructure Leakage Index). Dużą przydatność tego wskaźnika zilustrowano na przykładzie oceny efektywności dystrybucji wody w mieście średniej wielkości (Siedlce). Uzyskane wyniki (ILI w przedziale 2÷4) potwierdzają możliwość wprowadzenia usprawnień w celu zwiększenia rentowności systemów wodociągowych poprzez poprawę zarządzania ciśnieniem w sieci, aktywną kontrolę wycieków oraz konserwację sieci.
EN
Application of international standards of water loss estimates to the effectiveness assessment of water distribution system translates into the opportunity to improve quality of water supply system management. The water loss percentage indicator is found not to be useful for water loss estimates as it does not take into account many factors significantly affecting the magnitude of losses. The presented considerations relate to global standards for water distribution system management, recommended by the International Water Association (IWA). A key measure used to evaluate the effectiveness of water distribution in water supply systems is the infrastructure leakage index (ILI). Great usefulness of this parameter is illustrated by the exemplary evaluation of water distribution system for the medium-sized town of Siedlce. The results obtained (ILI in the range of 2–4) confirm that in order to increase profitability of water supply systems there is a potential for improvements in terms of network pressure management, leakage control, and network maintenance.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.