Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 364

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Procesy globalizacyjne skutkujące przenoszeniem fabryk do innych krajów wymagają od firm zachowania spójności zarówno w zakresie elementów widocznych dla klientów (jakość, marka, produkt), jak i niewidocznych (struktura, kultura organizacyjna, metody zarządzania). Przedmiotem artykułu jest ten drugi, niewidoczny dla klienta obszar. Autor poddał analizie dwie podstawowe strategie interkulturowe stosowane przez firmy: dywergencję i konwergencję. Dywergencja odbierana jako stawiająca na różnorodność i zorientowana na ludzi wydaje się współcześnie wyborem bardziej oczywistym. Presja interesariuszy zmusza jednak firmy do ujednolicania i standaryzowania, co w powszechnej percepcji kojarzy się ze złymi korporacyjnymi praktykami. Konwergencja, jeśli jest stosowana nieumiejętnie, jak pokazują przytoczone w artykule przykłady, prowadzi do kulturowych konfliktów i w konsekwencji zagraża interesom przedsiębiorstwa. Umiejętne łączenie obu tych podejść staje się najważniejszym zadaniem dla menedżerów w międzynarodowych firmach. Autor na podstawie wniosków z własnych badań wyróżnił pięć kluczowych czynników wpływających na przenikanie się dywergencji i konwergencji oraz ich nasilenie.
EN
Globalization processes, resulting in the relocation of enterprises to other countries require companies to maintain consistency in both: elements visible to the customer (such as quality, brand, product etc.) and those invisible (structure, organizational culture, management methods). The subject of the article is that invisible aspect. The author has analyzed two basic strategies used by companies: divergence and convergence, taking into account their possible advantages and disadvantages. Divergence, perceived as focused on diversity, seems to be the more obvious choice nowadays. Pressure from stakeholders, however, forces companies to unify and standardize, which is commonly associated with bad corporate practices. Convergence, if used incompetently, as the examples cited in the article show, leads to cultural clashes and, consequently, threatens the interest of the company. Skillful use of the combination of both approaches, becomes the most important task for managers in international companies. The author, based on his research, has identified five key factors influencing the interpenetration of divergence and convergence and their intensity.
PL
Współczesne zapewnienie bezpieczeństwa coraz częściej koncentruje się na zwalczaniu nowych wielopłaszczyznowych, powiązanych ze sobą i transnarodowych zagrożeń. Aby chronić takie wartości jak: wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo konieczna jest skuteczna międzynarodowa reakcja z wykorzystaniem kompleksowego i nowatorskiego zestawu instrumentów o chrakterze prawnym, organizacyjnym i technologicznym. Bezpieczeństwo stanowi bowiem priorytetowe wyzwanie, które można osiągnąć przede wszystkim za pomocą specyficznych metod wymagających coraz bardziej ambitnego, skoordynowanego i holistycznego podejścia. Szczególną rolę w tym obszarze wypełnia Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej - Interpol będąca istotnym wspierciem dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w kontekście bezprecedensowych, narastających globalnych zagrożeń.
EN
Contemporary security assurance is more and more common on combating new multi-faceted, interconnected and transnational threats. To protect such values as: control, safety and security is effective in the operation of the reaction using a comprehensive and special set of instruments with detailed, organizational and detailed characteristics. Safety is a standard priority that can be addressed primarily with the help of additional methods that are of an increasingly ambitious, coordinated and holistic standard. In this respect, they are part of the International Criminal Police Organization - Interpol, which is engaged in cooperation with law enforcement and the judiciary in the context of unprecedented, growing global criteria.
EN
Organisations have to take into account rapid, non-linear changes in their environment that build pressure on the company‘s development strategy. Therefore, one of the key challenges and paradoxes is to how maintain mutual coherence between different areas of the organisation and simultaneously leverage being ambidextrous so as to continue with exploration and exploitation activities. The main goal of this paper is to present research results on the relation between strategic coherence and company ambidexterity. Strategic coherence is a proprietary concept allowing for measurement of the balance between the vertical and horizontal adjustment of an organisation. Vertical adjustment is the relation between strategy and the elements of the business model measured by: 1) the cascading of goals, 2) feedback on matching elements of the business model according to strategy, and 3) control over financial results and strategy implementation. Horizontal adjustment refers to matching the business model components measured by: 1) creating value, 2) capturing value, and 3) creating a synergy effect) Meanwhile, ambidexterity is determined by four areas: 1) company goals, 2) products, 3) market and 4) competitive advantage for both exploration and exploitation activities. The research survey was conducted with the use of the CATI method. Altogether, 400 medium-sized and large Polish companies were included in the study. To calculate the dependencies, the Pearson correlation coefficient was applied. The companies studied achieved similar results in terms of strategic coherence dimensions, as the vertical adjustment was 6.47, and the horizontal was 6.29 on a scale of 1–10. Meanwhile, in terms of ambidexterity, the companies achieved a moderate level, with the average value for exploration being 4.26, and that for exploitation 4.51 on a scale from 1 to 7. Based on correlation analysis, the relation between both variables has the shape of an inverted “U” with the most favourable point for ambidexterity at the “high strategic coherence” level. This study is a comprehensive guide for practitioners, and presents development guidelines for companies. The value of this research is an empirically validated framework that describes relations based on a dynamic balance between strategic coherence and two types of adjustment in the area of regulation – vertical and horizontal, as well as ambidexterity with two types of activity in the area of operations: exploration and exploitation. This study is unique and explores uncharted areas of strategic management.
EN
The article considers the problems of the energy industry in Ukraine, the causes and consequences of crisis phenomena, due to the influence of an unstable external socio-economic and political environment and imperfect decisions regarding reform and prospects for the development of the industry. Special attention was paid to the analysis of electricity, as one of the most important components of the energy industry in Ukraine. The models and forecasts developed in this work are based on the study of time series data for the main indicators of the electric power industry and can be applied in the development of individual elements of the new Energy Strategy of Ukraine in the conditions of an unstable external socio-economic and political environment in Ukraine.
PL
Artykuł analizuje problemy energetyki na Ukrainie, przyczyny i skutki zjawisk kryzysowych, wywołanych wpływem niestabilnego zewnętrznego otoczenia społeczno-gospodarczego i politycznego oraz niedoskonałych decyzji, dotyczących reformy i perspektyw rozwoju branży. Szczególną uwagę zwrócono na analizę energii elektrycznej, jako jednego z najważniejszych źródeł energetyki na Ukrainie. Modele i prognozy opracowane w tej pracy opierają się na badaniu danych szeregów czasowych dla głównych wskaźników elektroenergetyki i mogą być zastosowane w opracowaniu poszczególnych elementów nowej Strategii Energetycznej Ukrainy, w warunkach niestabilnej sytuacji zewnętrznej środowiska społeczno-gospodarczego i politycznego na Ukrainie.
EN
Purpose: The aim of the work is to present the concept of an application that enables people from various industries to establish contacts in the process of architectural design. Design/methodology/approach: The best solution to the problem would be to develop and design application and implement it on Android devices. Findings: Different types of business models will be compared with their effectiveness and popularity. In addition, the advantages and disadvantages of different strategies will be reviewed. Research limitations/implications: The work focuses on presenting the concept of an application that facilitates establishing contacts between representatives of architecture industries. Practical implications: This is an important issue for future users as it allows for product improvement. Originality/value: The application can be a preliminary step to developing a conflict management strategy.
EN
Purpose: The paper aims to show the application of the Balanced Scorecard in a mining services company as a tool enabling the implementation of the company's strategy. Design/methodology/approach: The aim of the paper will be achieved through web/desk research, critical analysis of literature on the topic of the paper and case study. Findings: The article contains a literature study of the Balanced Scorecard and indicates how important the development and implementation of the strategy is in the activities of mining services companies. The process of developing the strategy and its implementation is shown on the example of a mining services company (Polish abbreviation p.u.g.), existing on the mining industry market for more than twenty years, employing from 300 to 500 employees, depending on the situation in the market, with a defined mission and vision. The Balanced Scorecard (BSC) was used as a tool for translating the company's strategy into its operations. The strategic objectives and their measures, as well as the conditions for adopting BSC into the operations of a mining services company, are presented. Originality/value: The example of the application of the Balanced Scorecard in the selected mining services company presented in the article may serve as an example for other mining companies.
EN
The current political situation in the world, marked by the conventional military conflict between Russia and Ukraine, growing contradictions and the desire to redefine the international order obviously translate into increased interest in the armaments market. The authors undertook to work out the issue related to the definition of a new battlefield, factors determining the demand for weapons. This topic is particularly relevant at the time of the current events beyond Poland’s eastern border. Military threats resulting from the geographic location and neighborhood of Poland clearly place us as an important, geostrategic player. Only a modernly equipped army is able to ensure the security and integrity of its borders and this modern equipment should be produced domestically as much as possible. The questions that the article tried to answer concern the following: what product and purchase strategy should be implemented by the Polish Armed Forces to face current and future threats? And what should be the direction of implementation of equipment and armaments based on the most modern solutions for production. Therefore, four concepts of building a strategy and the conditions determining its development were presented, in particular from the angle of the Russian-Ukrainian war.
8
Content available National security challenges and threats
EN
The catalogue of threats which currently exist in the national security environment and may occur in the future is constantly growing. These phenomena are characterized by diversity, intensity, as well as unpredictability of the scale and consequences of their occurrence. The diversity of threats results from the fact that they are a consequence of mutually interacting political, military, economic and social, demographic and environmental processes and phenomena. Their character causes that they increasingly often lead to the occurrence of a crisis situation, and thus to the disruption of the normal functioning of the state. The article attempts to analyze the specific determinants of national security.
EN
In this article, the authors give general overview of the effect of the pandemic crisis on the aviation industry. The current pandemic crisis seriously affect the aviation business, consequently, affect the logistic chain all over the world especially in the second half of 2019 early 2020. As aviation industry, plays a major role in transportation logistic all over the world, the authors also, analyzed the impact of manner of managing the business during the crises to cope with difficulties and reduce the total company losses. They believe that a good and successful manager who determines the company’s strategy and perceptions are able to rescue the industry by means of finding alternative methods for maintain business and reduces total losses. The ability of management to be agile comes to work in such situations by choosing the exact team and exact policy. The authors conducted a survey to answer the main two questions: which of the management strategy is more adaptive for aviation organizations in crises? And what is the impact of the team management on the management strategy in crises? The Survey show that the best strategy for managing maintenance and Repair Organizations MRO is Alliances. Also, Survey reflect the importance of teamwork management in crisis to cup with negative consequences.
PL
W artykule autorzy dokonują ogólnego przeglądu wpływu kryzysu pandemicznego na przemysł lotniczy. Obecny kryzys pandemiczny poważnie wpływa na biznes lotniczy, w konsekwencji wpływa na łańcuch logistyczny na całym świecie, zwłaszcza w drugiej połowie 2019 roku i na początku 2020 roku. Ponieważ przemysł lotniczy odgrywa główną rolę w logistyce transportu na całym świecie, autorzy analizowali również wpływ sposobu zarządzania firmą podczas kryzysów, aby poradzić sobie z trudnościami i zmniejszyć całkowite straty firmy. Uważają, że dobry i skuteczny menedżer, to taki który określa strategię firmy i jest w stanie uratować przemysł poprzez znalezienie alternatywnych metod utrzymania działalności i zmniejszenie całkowitych strat. Zdolność zarządzania do bycia skutecznym (odnoszącym sukcesy) sprawdza się w takich sytuacjach poprzez wybór odpowiedniego zespołu i odpowiedniej polityki. Autorzy przeprowadzili badanie, aby odpowiedzieć na dwa główne pytania: która ze strategii zarządzania jest bardziej adaptacyjna dla organizacji lotniczych w kryzysach? I jaki jest wpływ zarządzania zespołem na strategię zarządzania w kryzysach? Badanie pokazuje, że najlepszą strategią zarządzania organizacjami utrzymania ruchu i napraw MRO jest sojusz. Ponadto, badania odzwierciedlają znaczenie zarządzania pracą zespołową w sytuacjach kryzysowych z negatywnymi konsekwencjami.
10
Content available remote System bezpieczeństwa narodowego : strategiczne dokumenty planistyczne
PL
Państwowe dokumenty strategiczne powstają w rezultacie określonych procesów, czyli zamierzonego ciągu czynności, zaprojektowanego w celu osiągnięcia sprecyzowanego wyniku. Chcąc, aby powstał jakikolwiek dokument musi pojawić się podmiot, który podejmie decyzję o jego stworzeniu. Nieodłącznym zjawiskiem związanym ze sformalizowaną, stałą i hierarchiczną strukturą organów i instytucji państwa jest też, odzwierciedlająca ten stan rzeczy, hierarchiczna struktura dokumentów państwowych. Tworzenie dokumentów strategicznych jest wyrazem zdolności najwyższych organów kierowniczych danej organizacji do formułowania koncepcji i ich gotowości do podejmowania stosownych działań w dziedzinach ważnych dla istoty jej funkcjonowania. Działania tego rodzaju, ujmowane w skali ogólnych celów, odnoszą się do sposobu wykorzystania wszystkich środków, będących w dyspozycji w dużym horyzoncie czasowym i przestrzennym. Strategie są elementarnym narzędziem do uzyskania zakładanego poziomu rozwoju państwa we wszystkich gałęziach jego funkcjonowania. Przyjęte w strategiach cele stanowią podstawę do uruchomienia procesów planistycznych i określenia możliwości ich osiągnięcia w zakładanym czasie. W państwie działanie strategiczne jest domeną osób wchodzących w skład najwyższych władz lub decydentów mających uprawnienia do działania w określonej dziedzinie jego aktywności. W opracowanym artykule zostanie podjęty wysiłek opisania złożonej materii narodowych dokumentów strategiczno-planistycznych, ściśle powiązanych lub wprost wynikających ze strategii bezpieczeństwa narodowego. Poddane analizie dokumenty, wyznaczają ramy i kierunki rozwoju bezpieczeństwa narodowego, a także ich dokumenty wykonawcze. Do dokumentów wykonawczych autor zaliczył Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej i Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz plany niższych szczebli. Zapoznanie się z krótką analizą omawianych dokumentów pozwoli na pozyskanie podstawowej wiedzę i zrozumieniu procesów związanych z rozwojem, planowaniem i reagowaniem, a także zobrazuje znaczący wpływ na przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym i niemilitarnym.
EN
State strategic documents are produced as a result of specific processes, an intended sequence of activities, designed to achieve a specific result. In order for any document to be created, there must be an entity that will make the decision to create it. An inherent phenomenon related to the formalized, permanent and hierarchical structure of state organs and institutions is also the hierarchical structure of state documents that reflects this state of affairs. The creation of strategic documents is an expression of the ability of the highest management bodies of a given organization to formulate concepts and their readiness to take appropriate actions in areas important for the essence of its operation. Actions of this type, when captured in the scale of general goals, relate to the way of using all resources at the disposal in a large time and spatial horizon. Strategies are an essential tool to achieve the assumed level of the state’s development in all branches of its functioning. The aims adopted in the strategies constitute the basis for launching planning proccesses and determining the possibility achieving them within the assumed time. In a state, strategic action is the domain of the highest authorities or decision-makers authorized to act in a specific area of its activity. In the article, an effort will be made to describe the complex matter of national strategic and planning documents, closely related or directly resulting from the national security strategy. The analyzed documents set the framework and directions for the development of national security, as well as their executive documents. The executive documents include the Political and Strategic Defense Directive of the Republic of Poland and the Defense Response Plan of the Republic of Poland, as well as lower-level plans. Getting acquainted with a short analysis of the discussed documents will allow you to acquire basic knowledge and understanding of the processes related to development, planning and response, as well as illustrate a significant impact on counteracting military and non-military threats.
EN
Understanding and promoting the CSR is an important societal issue, and circumstances force modern-minded management to abandon the classical model of only the necessary fulfilment of legally set obligations. There has been a lot of study done on employee perceptions of CSR in the workplace, but very little has been done on how employees comprehend CSR and how they received it at their work-place in chosen countries. Research was carried out based on a questionnaire survey with data collection from September 2020 to March 2021, with a total of 1103 respondents. The aim of the article is to describe the CSR concept among employees meaning in selected countries: Zimbwabwe, Czech Republic, Poland. The measuring instrument used in the study was the questionnaire method, in which the research tool is a questionnaire CAWI - Computer Assisted Web Interview. It was shown that enterprises apply CSR activities, but they are not fully aware of the CSR benefits.
EN
The green energy agenda has become one of the most important issues in international relations. Many island states of the Oceania have taken the course of green economy construction. The Caribbean states are in some way similar to the Oceania ones and have also made several steps towards greener future. Some of these states are tightly connected with international tourism, leading to the high dependence of their economies from touristic revenues. The article examines this interconnection, including economic component in the analysis. The major question of the article is how does (or doesn’t) tourism influence the development of green energy in the Caribbean states. The two major economies examined in the region are Cuba and Dominican Republic as the two examples of the totally different economic systems and approaches to the development of the green energy. The key findings of the article include such conclusions as the possibility of synergetic interdependence between tourism, economy and green energy and the positive effects this interdependence has. The other finding is that the Cuban method of introducing green energy is less effective than the Dominican one. The novelty of the article includes the comparison of the two economic models in the Caribbean and the development of strategies for the green energy proliferation in the countries.
PL
Agenda zielonej energii stała się jedną z najważniejszych kwestii w stosunkach międzynarodowych. Wiele wyspiarskich stanów Oceanii przeszło na kurs budowy zielonej gospodarki. Państwa karaibskie są w pewien sposób podobne do krajów Oceanii i również poczyniły kilka kroków w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. Niektóre z tych państw są ściśle powiązane z turystyką międzynarodową, co prowadzi do silnego uzależnienia ich gospodarek od przychodów z turystyki. W artykule przeanalizowano to powiązanie, uwzględniając w analizie komponent ekonomiczny. Głównym pytaniem artykułu jest to, w jaki sposób turystyka wpływa (lub nie) na rozwój zielonej energii w krajach karaibskich. Dwie główne gospodarki badane w regionie to Kuba i Dominikana jako dwa przykłady całkowicie odmiennych systemów gospodarczych i podejść do rozwoju zielonej energii. Do kluczowych ustaleń artykułu należą takie wnioski, jak możliwość synergicznej współzależności między turystyką, gospodarką i zieloną energią oraz pozytywne skutki tej współzależności. Drugim wnioskiem jest to, że kubańska metoda wprowadzania zielonej energii jest mniej skuteczna niż dominikańska. Nowością artykułu jest porównanie dwóch modeli gospodarczych na Karaibach oraz opracowanie strategii proliferacji zielonej energii w tych krajach.
EN
The global pandemic of COVID-19 is forcing companies to respond to extremely turbulent conditions in the business environment and constantly adapt management strategies to changing conditions. A very effective tool that directly impacts a company success and competitiveness is corporate culture. The aim is to find out whether there are any changes in the value preferences of employees that support company competitiveness in corporate culture in Slovak companies due to a global pandemic. Research on corporate culture took place in 2020 and 2021. It is based on the Organizational Culture Assessment Instrument methodology. Tukey's HSD test was used to evaluate the significance of differences in employees' value preferences. The results show that the global pandemic affected the value preferences of employees in the corporate culture. Differences were confirmed at current and required levels of corporate culture in terms of gender, too. It is recommended that the corporate culture provides the space for employee development.
PL
Globalna pandemia COVID-19 zmusza firmy do reagowania na niezwykle turbulentne warunki w otoczeniu biznesowym i ciągłe dostosowywanie strategii zarządzania do zmieniających się warunków. Bardzo skutecznym narzędziem bezpośrednio wpływającym na sukces i konkurencyjność firmy jest kultura korporacyjna. Celem badań jest sprawdzenie, czy w słowackich firmach zachodzą zmiany w preferencjach wartościowych pracowników, które wspierają konkurencyjność tychże firm w związku z globalną pandemią. Badania kultury korporacyjnej odbyły się w 2020 i 2021 roku. Opierają się na metodologii Instrumentu Oceny Kultury Organizacyjnej. Do oceny istotności różnic w preferencjach wartościowych pracowników wykorzystano test HSD Tukeya. Wyniki pokazują, że globalna pandemia wpłynęła na preferencje wartościowe pracowników w kulturze korporacyjnej. Potwierdzono różnice na obecnym i wymaganym poziomie kultury korporacyjnej również w aspekcie płci. Zaleca się, aby kultura korporacyjna zapewniała przestrzeń dla rozwoju pracowników.
EN
Throughout the world, tourism is perceived as a viable tool to help alleviate poverty by enhancing employment and equality in many underserved countries such as South Africa. However, tourism may not be established in all regions since each region has diverse industrial potential, which makes it difficult to quantify and develop the appropriate planning and execution of beneficial development strategies. Moreover, tourism development and management, local economic development (LED), and destination management require a systematic local analysis and strategy to establish full implementation and sustainability protocols. The primary aim of this study is to contribute to the enhanced knowledge and expertise associated with the comprehensive ability to determine if a specific region should develop its tourism industry in order to optimise the acquisition of tourism’s enormous benefits. This study utilised a quantitative approach methodology in collecting data from the community, businesses, and government within the region of the Vaal Triangle in South Africa. Moreover, our research used SPSS to analyse the robustness of the statistical data. This study should also augment the extant literature relating to the overall potential of various industries within local regions and expand on the challenges tourism confronts in the development of LED and destination management. The results of the study could also establish a framework for scholars, destination managers and policymakers to determine a region’s ability to compete by incorporating all three ranges of LED, which will confirm that strategies and development proposals are tailored to the specific region.
PL
Na całym świecie turystyka jest postrzegana jako realne narzędzie pomocy w łagodzeniu ubóstwa poprzez zwiększanie zatrudnienia i równości w wielu zaniedbanych krajach, takich jak Republika Południowej Afryki. Jednak turystyka może nie być prowadzona we wszystkich regionach, ponieważ każdy region ma zróżnicowany potencjał przemysłowy, co utrudnia określenie ilościowe i opracowanie odpowiedniego planowania i realizacji korzystnych strategii rozwoju. Ponadto rozwój i zarządzanie turystyką, lokalny rozwój gospodarczy (LED) i zarządzanie destynacją wymagają systematycznej lokalnej analizy i strategii w celu ustanowienia protokołów pełnego wdrożenia i zrównoważonego rozwoju. Podstawowym celem tego badania jest przyczynienie się do poszerzenia wiedzy i doświadczenia związanego z wszechstronną umiejętnością określenia, czy dany region powinien rozwijać swoją branżę turystyczną w celu optymalizacji pozyskiwania ogromnych korzyści z turystyki. W badaniu wykorzystano metodologię podejścia ilościowego do zbierania danych od społeczności, firm i rządu w regionie Trójkąta Vaal w Afryce Południowej. Ponadto w naszych badaniach wykorzystano SPSS do analizy odporności danych statystycznych. Badanie to powinno również uzupełnić istniejącą literaturę dotyczącą ogólnego potencjału różnych branż w regionach lokalnych i rozszerzyć wyzwania, przed jakimi staje turystyka w rozwoju technologii LED i zarządzania destynacją. Wyniki badania mogą również ustanowić ramy dla naukowców, menedżerów destynacji i decydentów politycznych w celu określenia zdolności regionu do konkurowania poprzez uwzględnienie wszystkich trzech gam LED, co potwierdzi, że strategie i propozycje rozwoju są dostosowane do konkretnego regionu.
15
Content available remote Outer Space Treaty and Land Grab : False Security?
EN
The article explores origins of the outer space law in context of strategic considerations of powers that drafted it - the USA and USSR. It concludes that contrary to common perception, outer space law does not prohibit land grab, but rather has frozen this question for the time being while leaving backdoors to such action if needed. Both powers were aware of this and explicitly aimed at this type of solution since on one hand, they wanted stability that law can provide by preventing the other side from gaining advantage, on the other hand, at the same time they were unwilling to forfeit possibility of gaining it themselves. As result, law of outer space, embodied in Outer Space Treaty (OST), became ambiguous, vague and open for interpretation, whereas dominant perception and opinion was that Treaty declared the entirety of outer space a common heritage of mankind in a clear and definitive manner. The fact that it was not so was not immediately apparent. In recent years, changes in space access costs have altered calculation of risks to rewards, and eliminated previous strategic considerations that stopped space powers from executing backdoors baked into the OST. As result some states - notably the USA - are becoming more assertive in realm of space in order to prevent their rivals from using those backdoors first, preparing their utilization while maintaining that their actions are perfectly legal and legitimate.
PL
W artykule omówiono początki prawa kosmicznego w kontekście obaw strategicznych mocarstw, które je stworzyły - USA i ZSRR. W przeciwieństwie do powszechnej opinii prawo kosmiczne nie zapobiega tzw. land grab, czyli zagarnięciu terytorium niczyjego. Na gruncie tego prawa kwestia ta bowiem została zamrożona na czas nieokreślony, ale pozostały furtki do podjęcia takich działań w razie potrzeby. Obydwa mocarstwa celowo do tego dążyły. Z jednej strony pragnęły stabilności, jaką daje umowa międzynarodowa, z drugiej starały się uniemożliwić konkurentowi uzyskanie przewagi. Ale nie chciały też stracić możliwości uzyskania tejże przewagi samodzielnie. W rezultacie prawo przestrzeni kosmicznej ucieleśnione w Traktacie o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty) stało się nieprecyzyjne, stwarzające pole do interpretacji, podczas gdy w powszechnym postrzeganiu traktat miał określać kosmos w całości jako znajdujący się pod klauzulą wspólnego dziedzictwa ludzkości. O tym, że tak jednak nie jest, powszechnie wiedziano. W ostatnich latach zmiany w kosztach dostępu do przestrzeni kosmicznej zmieniły kalkulacje ryzyka i zysków oraz rozproszyły obawy strategiczne, które wstrzymywały mocarstwa kosmiczne od wykorzystania luk w prawie. W rezultacie niektóre państwa, szczególnie USA, zaczęły ekspansywniej działać w przestrzeni kosmicznej, by uniemożliwić rywalom wykorzystanie owych luk, zarazem utrzymywały, że wszystkie te działania są legalne w świetle prawa międzynarodowego.
16
Content available remote Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny
PL
W publikacji omówiono wytyczne dotyczące stosowania ogólnych zasad zrównoważonego rozwoju w budynkach i obiektach inżynierskich. Pokazano podmiotom zaangażowanym w prace budowlane, jak uwzględnić te zasady podczas podejmowania decyzji w celu zwiększenia wkładu prac budowlanych w zrównoważony rozwój. Przedstawiono podejście, krok po kroku, w celu zachęcania do stosowania zasad przez wszystkich interesariuszy na każdym etapie, od decyzji o budowie i początkowego opracowania założeń projektu, do końca okresu eksploatacji. Zebrany materiał może być pomocny zainteresowanym stronom we włączeniu myślenia o zrównoważonym rozwoju we wszystkich fazach cyklu życia budynku lub robót inżynieryjnych i we wszystkich istotnych kwestiach będących przedmiotem zainteresowania.
EN
The publication discusses the guidelines for the application of the general principles of sustainable development in buildings and engineering facilities. It shows the entities involved in construction work how to take these principles into account when making decisions to increase the contribution of construction work to sustainability. A step-by-step approach was presented to encourage application of the principles by all stakeholders at every stage, from the decision on the construction and initial design development to the end of the life cycle. The material collected can help the stakeholders to incorporate sustainability thinking into all phases of a building life cycle or engineering work and all relevant issues of interest.
PL
Moc i liczba rozproszonych źródeł energii, które można przyłączyć do sieci dystrybucyjnej bez degradacji warunków jej eksploatacji, są ograniczone. Aby je zwiększyć, niezbędna jest modernizacja sieci i stosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych platformy technologicznej smart grid. Istniejące w każdym kraju indywidualne uwarunkowania (słabe i mocne strony procesu transformacji) sprawiają, że różny jest zbiór działań potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w rozwoju rozproszonych zasobów energetycznych (źródeł i magazynów) i różna powinna być kolejność ich realizacji. W artykule zwrócono uwagę na te aspekty polskiego procesu transformacji energetycznej, które pozwolą wykorzystać szanse na osiągnięcie sukcesu przy jednoczesnym redukowaniu w największym stopniu skutków istniejących zagrożeń.
EN
The power and number of distributed energy sources that can be connected to the distribution network without degrading its operating conditions are limited. To increase them, it is necessary to modernize the network and use various technical solutions of the smart grid technology platform. The individual conditions existing in each country (strengths and weaknesses of the transformation process) mean that the set and sequence of implementation of activities necessary for achieving success in the development of dispersed energy resources (sources and storage) are different. The article highlights those aspects of the Polish energy transformation process that will allow the existing opportunities to be used to achieve success, while reducing the effects of existing threats.
PL
Niniejszy artykuł ilustruje zastosowanie metod SWOT i TOWS do analizy wybranych aspektów funkcjonowania rynku energetyki rozproszonej na potrzeby opracowania Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Strategia ma wspierać realizację celów przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 02.02.2021 r. dokumentu strategicznego Polityka energetyczna Polski 2040, wdrażającego politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej na terenie Polski. Jednym z głównych założeń tej polityki jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Służy temu wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych stymulujących osiąganie kolejnych efektów w najbliższych dziesięcioleciach. Realizacja celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. jest kluczowa dla transformacji gospodarki energetycznej w niskoemisyjną.
EN
This paper illustrates the application of the SWOT and TOWS methods to analyse selected aspects of distributed energy market functioning for the purpose of developing a Strategy for Development of Distributed Energy in Poland. The strategy is to support the implementation of the objectives of the strategic document Energy Policy of Poland 2040 adopted by the Council of Ministers on 02.02.2021, which implements the European Union climate and energy policy in Poland. One of the main assumptions of this policy is to achieve climate neutrality in the EU by 2050. Achievement of the EU climate and energy targets for 2030 is crucial for the energy transition to a low-carbon economy.
19
PL
Głównym celem niniejszego artykułu było określenie czynników, które przyczyniły się do kształtowania bezpieczeństwa zewnętrznego oraz międzynarodowego Polski po 1989 r. Autorzy poruszyli główne problemy kształtowania się polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w okresie transformacji systemowej oraz przemian na arenie międzynarodowej po 1989 r. W pierwszej części artykułu autorzy opisali stosunki RP z innymi państwami. W głównej części autorzy scharakteryzowali doktryny i strategie obowiązujące w państwie polskim po 1989 r. W kolejnej części przedstawiali współpracę ze strukturami międzynarodowymi, której istotnymi cezurami czasowymi były przełom polityczny 1989 r. oraz przystąpienie do NATO w 1999 r. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były okresem radykalnych przemian polityczno-ustrojowych w Polsce, w związku z tym również bezpieczeństwo doświadczało rewolucyjnych zmian.
EN
The main aim of this article is to identify the factors that contributed to shaping the external and international security of Poland after 1989. The authors discuss the main problems of shaping the foreign and security policy of the Republic of Poland (RP) in the period of systemic transformation and changes on the international arena after 1989. In the first part of the article, the authors describe the relations of the Republic of Poland with other countries on the arena of international politics. In the main part, the authors characterize the doctrines and strategies which are in force in Poland after 1989. In the next part, they present cooperation with international structures, which was marked by the political break-through in 1989 and NATO accession in 1999. The 1990s were a time of radical changes of political system in Poland and also security system has undergone revolutionary changes.
EN
At the present time, with continuous market changes, customer satisfaction and meeting the needs of employees are the most important factors for building managerial systems and implementing of the strategy in many companies. The goal of this paper is to develop a multi-faced knowledge management-based strategy combining analytical and qualitative methods and processes for small and medium enterprises (SMEs) that managers can use to achieve strategic performance goals in their organizations. Various methods with the currently used modern technologies and a developed organizational culture make up the knowledge management system as a method inspired by the leadership, focused primarily on customer satisfaction and meeting the needs of employees. A multi-faced approach for building knowledge management-based strategy in small and medium companies is developed. It is based on practical experience and a research literature background incorporating implemented technologies and tools in quality environment with the usage of knowledge management. This research depicts a proposal of knowledge management-based strategy as a response to the lack of studies that address the knowledge management in building strategy in SME. Furthermore, this approach enhances the existing literature, giving insight in the collection of current business models.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.