Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The objective of this research was to study the effects of size and spat origin of farmed Mytilus galloprovinciallis in mussel longlines in the east of Bou-Ismail Bay (central coastal Algeria, south-western Mediterranean). The study was conducted from October 2017 to July 2020 in the east of Bou-Ismail Bay. The mussel spat were obtained from four origin sites (Tlemcen, Tenes, Ain Tagourait and the study site) and were seeded on three spat sizes (10–30, 30–60 and >60 mm). The production performance of this species was analysed on 284 random mussel plots using average physical product (APP), gain and loss rates, condition index (CI), percentage of edibility (PE) and shell thickness index (STI). Apart from the CI and loss rate, the performance indicators showed significant differences according to spat size and source (p < 0.05). Overall, the highest APP (4.3) was recorded for the small seeded mussels (10–30) mm and for those originating from Tlemcen, near finfish cages (APP = 4.14). These individuals exhibited more efficient growth and physiology for commercial size and performed better than the spat collected at the study site. The results can be considered a valid contribution to best farming practice for optimising the production of this species in Algeria. It also contributes to the development of integrated multitrophic aquaculture (IMTA) methodology, which is suitable for use in the oligotrophic Western Mediterranean.
EN
Considerable climate changes have been observed in the last 50 years – warming in every spatial scale (global, continental, regional and local), changes in atmospheric precipitation and several weather extremes, shrinking of cryosphere and sea level rise. The warming since the mid-20th century has predominantly been due to greenhouse gas emissions from human activities, in particular the combustion of fossil fuels, farming and other changes in land use. The paper presents the aspects of impact of climate change for farming and food security and the impact of farming for climate change in Polish and global scale. Agriculture holds a meaningful potential of reduction of greenhouse gas emissions and of carbon sequestration. It will be necessary to manage optimally advantageous changes and effectively adapt to adverse changes.
EN
The aim of this paper was to analyze the Polish stakeholders from the organic sector in terms of their expectations towards the potential employees and to evaluate what kinds of the professional knowledge and skills are expected by the employers. A survey with stakeholders from the organic food chain was carried out in 2015 in Poland. The investigation has been conducted within a European project “Innovative Education towards the Needs of the Organic Sector” (http://eposproject.net/). A questionnaire with closed-ended questions was created in order to cover a range of different stakeholders. The survey consists of 72 records. Five groups of thematic points were chosen for the publication: (A) Type of graduate for optional employment, (B) Profile of disciplines of graduates, (C) Strategies for recruitment of graduates, (D) Requirements of the job, (E) Innovations in teaching methods. The results indicate that Polish enterprises within organic sector are interested in employing the graduates in organic food and farming studies. There is a need in Poland to create well-constructed university study programs covering organic food and farming. It is necessary to introduce innovative educational methods into the above programs in order to provide the alumni possibilities to acquire skills desired by the employers. Cooperation with enterprises within organic sector is a necessary element of the new created programs as the method to increase practical skills of the graduates and their possibilities to get an interesting job after graduation.
PL
Celem tej pracy była analiza polskich przedsiębiorców z sektora ekologicznego pod względem ich oczekiwań wobec potencjalnych pracowników i ocena, jakie rodzaje profesjonalnej wiedzy i umiejętności są oczekiwane przez pracodawców. Ankieta z polskimi przedsiębiorcami z sektora ekologicznego została przeprowadzona w roku 2015 w ramach projektu Europejskiego “Innovative Education towards the Needs of the Organic Sector” (http://epos-project.net/). Kwestionariusz z pytaniami zamkniętymi stworzony został w celu zbadania różnych przedsiębiorców. Przebadano 72 osoby. Pięć grup tematycznych zostało wybranych do publikacji: (A) typ absolwenta do ewentualnego zatrudnienia, (B) profil absolwentów, (C) strategia rekrutacji absolwentów, (D) wymogi pracy, (E) innowacje metod nauczania. Wyniki wskazują, że polscy przedsiębiorcy z sektora ekologicznego są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów studiów o kierunku ekologiczna żywność i rolnictwo. Istnieje w Polsce potrzeba stworzenia dobrze skonstruowanych programów studiów uniwersyteckich dotyczących ekologicznej żywności i rolnictwa. Zachodzi konieczność wprowadzenia do powyższych programów innowacyjnych metod nauczania w celu zapewnienia możliwości osiągania przez absolwentów umiejętności pożądanych przez pracodawców. Współpraca z przedsiębiorstwami sektora ekologicznego jest niezbędnym elementem nowych programów studiów jako metoda zwiększenia umiejętności praktycznych absolwentów i ich możliwości uzyskania ciekawej pracy po studiach.
EN
Nowadays nearly 40% of Earth’s land is used by agriculture. Large areas of arable land are covered by cash crops monocultures, and most common intensive agricultural practices are highly dependent on water, synthetic mineral fertilizers, chemical pesticides, and increasingly also on the products of genetic engineering. The mentioned means of agricultural production, aiming at maximizing yields while decreasing direct production costs, resulted in the agriculture becoming in a very short time one of the economy branches with highly significant environmental impact. Some alternative agricultural systems have been developed in response to the increasing environmental and social concerns of intensive agriculture. One of such systems, earning growing interest worldwide, is organic farming. The presented paper shows and compares environmental impacts of organic vs. conventional agricultural production methods on the basis of available published research. According to the literature, global benefits of organic production methods include e.g. improvement of soil structure and fertility, reduction of soil degradation and erosion, protection of biodiversity, and increasing independence on external production inputs, in that water and non-renewable energy sources. All these features of organic production are important for protecting natural resources and fit well in the concept of sustainable development. It should be underlined that the mentioned environmental/ecosystem benefits of replacing industrial, intensive agriculture with the organic systems, translate into measurable economic values. However, as it is very difficult to internalize external (i.e. environmental) costs and benefits (e.g. ecosystem services) of agriculture, they are usually not taken into account in global economic evaluation of the systems, thus inhibiting development of organic sector.
PL
Blisko 40% powierzchni lądowej Ziemi zajmują obecnie tereny użytkowane rolniczo. Większość gruntów ornych pokrywają wielkoobszarowe uprawy monokulturowe, a stosowane intensywne praktyki rolnicze zależne są w ogromnym stopniu od syntetycznych nawozów azotowych, środków chemicznej ochrony roślin, i coraz częściej także od technik inżynierii genetycznej. Wymienione środki produkcji, mające służyć maksymalizacji plonów przy równoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji, mają swój udział w tym, że intensywne rolnictwo stało się w bardzo krótkim czasie jedną z gałęzi gospodarki o znaczącym negatywnym wpływie na środowisko. W odpowiedzi na negatywne konsekwencje środowiskowe i społeczne intensyfikacji produkcji rolniczej, pojawiły się alternatywne metody gospodarowania, w tym zyskujące dziś na znaczeniu rolnictwo ekologiczne. Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury naukowej podejmującej temat wpływu rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego na środowisko naturalne. Według dostępnej literatury, globalne korzyści wynikające ze stosowania ekologicznych metod produkcji rolnej to m.in. zwiększenie żyzności i poprawa struktury gleb oraz zapobieganie jej degradacji i erozji, ochrona bioróżnorodności, a także uniezależnienie produkcji od nakładów zewnętrznych, w tym przede wszystkim od nieodnawialnych źródeł energii. Wszystkie te cechy produkcji ekologicznej składają się na dbałość o trwałość naturalnych zasobów przyrodniczych i stanowią ważny element koncepcji zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić, że wymienione korzyści środowiskowe/ekosystemowe związane z zastępowaniem przemysłowego intensywnego rolnictwa przez system ekologiczny wiążą się z wymiernymi korzyściami ekonomicznymi produkcji rolniczej. Z uwagi na ich trudną internalizację, są one jednak często pomijane w globalnym rachunku ekonomicznym, co wpływa hamująco na rozwój sektora ekologicznego.
EN
Conducting plant protection operations belongs to the most unhealthy jobs from among a range of agricultural activities. A direct contact with chemical substances negatively influences the functioning of the digestive and respiratory systems. In extreme cases it results in poisoning and even death of the person who had a direct contact with the chemical. The objective of the article was to evaluate the application of safety rules when dealing with pesticides both when preparing a liquid form of the active substance and while spraying plants and conditioning seeds for sowing. The research was conducted by interviewing people directly on their farms. Based on the collected data connected with the application of pesticides, the operations were identified where a direct contact of the chemical substance with the farmer’s skin or an internal organ was observed. Health side-effects were also presented in dealing with pesticides as a result of neglecting the application of personal protection measures. It was also described how to store plant protection products on farms and which protection measures should be taken to avoid uncontrolled contact with the pesticide while applying it. It was reported that about 40% of farmers do not follow the safety rules while applying or preparing chemical substances for usage. Consequently, it results in the irritation of skin, eyes and the whole respiratory system, and in some cases to nausea and headaches.
PL
Wśród szeregu prac związanych z działalnością rolniczą do najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia należy przeprowadzenie zabiegu ochrony roślin. Bezpośredni kontakt z substancjami chemicznymi negatywnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego oraz oddechowego człowieka. W skrajnych przypadkach prowadzi to zatrucia, a nawet do śmierci osoby, która miała bezpośredni kontakt z substancją chemiczną. Celem artykułu było dokonanie oceny poziomu przestrzegania zasad bezpieczeństwa w kontakcie z pestycydami zarówno w fazie przygotowania cieczy roboczej, jak również podczas zabiegów opryskiwania roślin i zaprawiania nasion do siewu. Badania wykonano za pomocą wywiadu przeprowadzonego bezpośrednio w gospodarstwach rolnych. Na podstawie danych zidentyfikowano te prace związane z wykorzystaniem pestycydów, w których nastąpił bezpośredni kontakt substancji chemicznej ze skórą bądź narządem wewnętrznym rolnika. Przedstawiono także skutki zdrowotne pracy z pestycydami jako konsekwencję nie stosowania środków ochrony indywidualnej. Opisano także w jaki sposób powinny być przechowywane środki ochrony roślin w gospodarstwach rolnych oraz jakie środki ostrożności należy podejmować, by nie doprowadzić do niekontrolowanego kontaktu z pestycydem podczas jego stosowania. Stwierdzono, że około 40% rolników nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w fazie stosowania oraz przygotowywania substancji chemicznych do użycia. W konsekwencji prowadzi to do podrażnienia skóry, oczu oraz całego układu oddechowego, a w kilku przypadkach odnotowano także nudności i bóle głowy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem zasobów i nakładów pracy ludzkiej, przeprowadzonych w 2009 r. w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych. Uzyskane wyniki porównywano z przewidywanymi na 2015 r. nakładami pracy w projektach technologicznej modernizacji badanych obiektów. W latach 2009-2012 badano gospodarstwa o powierzchni od 8 do 150 ha UR. W 2009 r. średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła 44,23 ha, a w 2015 r. będzie wynosić 49,49 ha UR, czyli zwiększy się o 11,9%. W celu określenia współzależności między powierzchnią gospodarstwa, a nakładami pracy, podzielono badane obiekty na 11 grup obszarowych, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. Wraz ze zwiększającą się powierzchnią UR w gospodarstwie zwiększają się zatrudnienie i nakłady pracy na gospodarstwo, a maleją te wskaźniki w przeliczeniu na powierzchnię UR. Średnie zatrudnienie w badanych obiektach wyniosło w 2009 r. 2,87 prac.·gosp.-1 i 6,50 prac.·100 ha-1 UR. Nakłady pracy własnej i obcej wynosiły łącznie średnio 5751 rbh·gosp.-1 i średnio 130,1 rbh·ha–1 UR. W 2015 r. średnie nakłady pracy własnej i obcej wyniosą 5340 rbh·gosp.-1 i 107,8 rbh·ha-1, czyli zmniejszą się o 7,2% na gospodarstwo i o 17,1% średnio na ha UR. Wskaźniki technicznego uzbrojenia pracy ludzkiej energią ciągników wynosiły i będą wynosić średnio 28,0 i 29,0 cnh·100 rbh-1 i będą mieścić się w przedziale od 13,7 cnh·100 rbh-1 (II grupa) do 47,7 cnh·100 rbh-1 pracy produkcyjnej rolników (grupa XI).
EN
Paper presents the results of studies conducted in 2009 on utilization of the resources and inputs of human labour in selected 53 family farms. Obtained results were compared with the labour inputs provided for 2015 year in the projects of technological modernization for investigated objects. Within the years 2009-2012 the studies included farms of the acreage ranging from 8 to 150 ha AL. In 2009 the average farm acreage amounted to 44.23 ha, while in 2015 it will reach 49.49 ha AL, increasing by 11.9%. In order to determine the relationship between farm acreage and labour inputs, the objects tested were divided into 11 area groups; the groups from I to IX consisted of the 5 farms, groups X and XI included 4 farms each. Together with raising AL area of the farm, increase the employment and labour inputs in farm; however, these indices decrease as accounted per the AL area. Average employment in surveyed objects in 2009 amounted to 2.87 workers per farm, or 6.50 workers per 100 ha AL. Inputs of the labour, own and hired, reached jointly on average 5751 work-hrs per farm and 130.1 work-hrs per ha AL. In 2015 average inputs of labour (own and hired) will reach 5340 work-hrs per farm, and 107.8 work-hrs per ha, thus being lower by 7.2% per farm, and by 17.1% per ha, on average. Indices of human labour technical equipment with the tractor power amounted, and will amount (on average) to 28.0 and 29.0 tractor-hrs per 100 work-hrs; these indices will range within 13.7 tractor-hrs per 100 work-hrs (II group) and 47.7 tractor-hrs per 100 workhrs of productive labour of the farmers (group XI).
EN
The purpose of this publication is to show some changes in supply and demand correlations on the cereal market after Poland’s accession into the European Union. To meet the above objective there were compared some data concerning the volume of domestic cereal production and its cereal species structure, foreign trade balance, domestic consumption and purchase price levels. The formation of the above mentioned items was analyzed for two periods. The first one covered the years 1995-2003 whereas the second one was from 2004 to 2012. This allowed us to make some interesting comparisons through the prism of Poland’s accession to the EU. Additionally, long time series increased their reliability. To study supply and demand correlations, there were applied various statistical methods including dynamic indexes, trend models, analyses of correlation and various regression. A comprehensive analysis of the gathered research material allowed us to answer the question about some quantitative and qualitative changes which took place on the cereal market after Poland’s accession to the EU.
PL
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie zmian w relacjach popytowo-podażowych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na rynku zbóż. Aby zrealizować powyższe zadanie zostały porównane dane dotyczące wielkości krajowej produkcji zbóż oraz jej struktury gatunkowej, salda handlu zagranicznego, zużycia krajowego, a także poziomu cen skupu od rolników. Kształtowanie się wymienionych wielkości zostało przeanalizowane dla dwóch okresów. Pierwszy z nich obejmował lata 1995-2003, a drugi zaś zawierał się pomiędzy rokiem 2004, a 2012. Pozwoliło to na dokonanie interesujących porównań poprzez pryzmat akcesji Polski do UE. Z kolei długie szeregi czasowe podniosły ich wiarygodność. Do zbadania zachowania się relacji popytowo-podażowych zostały wykorzystaną wielorakie metody statystyczne, wśród których znalazły się m.in. indeksy dynamiczne, modele trendu, analizy korelacji oraz regresji wielorakiej. Kompleksowa analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany ilościowe i jakościowe dokonały się na rynku zbóż po akcesji Polski do UE.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wybrane środki produkcji. Stwierdzono, że nawozy mineralne kupują wszyscy ankietowani rolnicy, przy czym połowa z nich kupuje nawozy NPK, azotowe, fosforowe, potasowe i wapniowe, a 10% – tylko dwa rodzaje nawozów. Prawie wszyscy rolnicy kupują środki chwastobójcze, grzybobójcze i owadobójcze, a 40% kupuje środki gryzoniobójcze, ale w większości przypadków nie należą do nich rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni większej niż 50 ha i nastawione na produkcję roślinną. Nawozy mineralne (oprócz wapniowych) rolnicy kupują raz na pół roku lub raz na rok, przy czym z tej drugiej grupy około 60% gospodaruje na ponad 50 ha i tyluż samo prowadzi gospodarstwa mieszane. Środki ochrony roślin w większości są kupowane dwa lub raz w roku. Okres magazynowania nawozów jest bardzo różny, ale najliczniejszą grupę stanowią magazynujący przez pół roku. Przedstawione wyniki badań sugerują, że działania logistyczne firm zajmujących się dystrybucją środków produkcji stosowanych w rolnictwie powinny się opierać na analizie wielkości gospodarstw i ich typie w danym regionie, ponieważ stwierdzono wpływ tych czynników na strukturę zakupów środków produkcji.
EN
The paper presents results of the research concerning supply of agricultural farms in the selected production means. It was found out that all respondents purchase mineral fertilizer, while half of them buy NPK nitrogen, potassium and calcium fertilizers and 10% - only two types of fertilizers. Almost all farmers buy weed killers, antifungal and insecticidal substances and 40% buy antirodent substances, but in majority of cases this group does not include farmers, who run farms with the area exceeding 50 ha and producing plants. Mineral fertilizers (except for calcium) are bought by farmers every 6 months or once a year, while 60% out of the second group farms on over 50 ha and the same number carries out mixed farming. Crop protection chemicals are bought in majority twice or once a year. Period of storing fertilizers is varied but farmers storing for half a year constitute the most numerous group. The presented results suggest that logistic activities of companies, which distribute production means used in farming, should be based on the analysis of the farms size and their type in a given region, because impact of these factors on the structure of purchase of production means was determined.
PL
Badania miały na celu pogrupowanie państw UE 27 w jednorodne zbiory pod względem podobieństw w obszarze zdolności i możliwości roślinnej produkcji rolnej oraz uszeregowanie pozycji Polski w kontekście tego zagadnienia. Wykorzystano w tym celu metody grupowania aglomeracyjnego. Liczną grupę zakwalifikowaną w jedno skupienie stanowią państwa z wysokim wskaźnikiem pozyskiwania plonów z hektara upraw, tj. Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Szwecja, Słowenia, Irlandia, Finlandia, Wielka Brytania, Włochy. Polska charakteryzuje się wysokim udziałem gruntów ornych i jednocześnie posiada jedną z najniższych w Unii wartość uzyskiwania plonu z hektara. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Statistica 10.0.
EN
Research aimed to grouping the EU 27 states in homogeneous sets as regards similarities in the capacities and capabilities of crop agricultural production and ranking of Polish position in the context of this issue. The agglomerative method of clustering was used for this purpose. The states with high rates of harvesting of yields per hectare, i.e. Austria, Belgium, Holland, Germany, France, Sweden, Slovenia, Ireland, Finland, Great Britain, Italy constitute a numerous group admitted to one cluster. Poland has a high proportion of arable land in EU and also one of the lowest rate of the yields per hectare. The study was conducted using the Statistica 10.0.
PL
W badaniach przeprowadzono redukcję wymiarowości danych z wykorzystaniem metody analizy składowych głównych. Analizie poddano dwie grupy zmiennych: wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich oraz areał upraw w Europie. Z wymiaru 13 zmiennych otrzymano dwie główne składowe, które w 95% wyjaśniają zmienności pierwotnych danych.
EN
In the study, dimensionality reduction of data was carried out using the method of Principal Components Analysis (PCA). Two groups of variables were analyzed - size of population of livestock and crop areas in Europe. Two principal components explaining in 95% variability of the original data were obtained from dimension of the 13 variables.
PL
Celem pracy było określenie relacji pomiędzy wyposażeniem technicznym a technologią uprawy roli w gospodarstwach ekologicznych. Spośród 100 objętych badaniami obiektów, z uwagi na strukturę użytkowania ziemi i kierunek produkcji, zostały wybrane 88 gospodarstwa, w których stosowano technologię uprawy roli. Wyniki uzyskane w tych obiektach poddano analizie w poniższym artykule. Ze względu na areał użytków rolnych gospodarstwa podzielono na 4 grupy: (I) do 5 ha - 26 obiektów, (II) 5,01-10 ha - 28 obiektów, (III) 10,01-15 ha - 13 obiektów , (IV) powyżej 15 ha - 21 obiektów. W gospodarstwach ekologicznych średnich i większych (powyżej 10 ha) obserwuje się wysokie wyposażenie w brony talerzowe i glebogryzarki, przy jednocześnie malejącym wyposażeniu w kultywatory. Wskazuje to na rosnące znaczenie technologii uprawy uproszczonej i kombinowanej w tych gospodarstwach. W porównaniu do klasycznych pługów, zastosowanie bron talerzowych umożliwia także szybsze i płytsze przykrycie obornika. Ten ostatni czynnik nie jest bez znaczenia dla procesu mineralizacji substancji organicznej, która w warunkach produkcji ekologicznej odgrywa dominującą rolę. Agregaty uprawowe stanowią niewielką ilość w porównaniu do innych maszyn, szczególnie w gospodarstwach najmniejszych, co wskazuje na stosowanie jeszcze tradycyjnych oraz pracochłonnych technologii uprawy roli.
EN
The purpose of the work was to determine relation between technical equipment and cultivation technology in ecological farms. From among 100 facilities which were covered by the research, in consideration of the structure of land use and production orientation, 88 farms were selected where technology of farming was applied. The results obtained in these facilities were subjected to analysis in the following article. The farms were divided into 4 groups because of the area of arable land: (I) up to 5 ha - 26 facilities, (II) 5.01-10 ha - 28 facilities , (III) 10.01-15 ha - 13 facilities, (IV) more than 15 ha - 21 facilities. Considerable equipment of average and big ecological farms (above 10 ha) in disc harrows and soil millers is reported at the simultaneous decrease of cultivators equipment. It proves an increasing significance of the simplified and combined farming technology in these farms. Moreover, in comparison to classical ploughs, using disc harrows enables faster and shallow coverage of manure. The last factor is not insignificant for the process of mineralization of organic substance, which in the conditions of ecological production plays a dominant role. Farming aggregates constitute a small amount in comparison to other machines, especially in the smallest farms, which proves application of yet traditional and labour consuming farming technologies.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań nad wyposażeniem i działalnością 53 towarowych gospodarstw rodzinnych. Prezentowane parametry wyposażenia tych gospodarstw w środki mechanizacji i budownictwa można wykorzystać do naukowo-technicznych analiz porównawczych, a także do prognozowania przemian technicznych na wsi i w rolnictwie.
EN
Paper presents selected results of studies on the equipment and activity of 53 market oriented family farms. Described parameters of the farm equipment with the means of mechanization and buildings may be useful to preparing scientific-technical comparative analyses as well as to forecasting technical transformations in the countryside and in agriculture.
13
Content available Sposoby wykorzystania internetu w rolnictwie
PL
Rolnictwo, jak każda inna gałąź gospodarki, wymaga swobodnego dostępu do rzetelnych informacji. Jednym ze źródeł takich informacji jest globalna sieć informatyczna Internet. Obecnie nie ma już prawie żadnych barier natury technicznej, aby korzystać z zamieszczonych w internecie zasobów. Zakup komputera, odpowiedniego oprogramowania jak również przewodowy lub bezprzewodowy sposób podłączenia do sieci nie stanowi dziś problemu. W celu stwierdzenia możliwości wykorzystania internetu w prowadzeniu produkcji rolniczej przeprowadzono na terenie Wielkopolski badania ankietowe.
EN
Farming, as every other branch of economy, requires the free access to the reliable Information. A worldwide computer network Internet is one of sources of such information. At present already there is almost no barriers of technical nature for using resources placed in the Internet. Purchase of the computer, ofrelerant software as well as the wired or wireless way of connecting to the mains don't constitute the problem today. In the aim to define the possibility of using the Internet in agricultural production, the survey was conducted on the terrain of Wielkopolska.
PL
Fermentacja metanowa umożliwiająca produkcję czystego ekologicznie paliwa (biogazu) oraz utylizację szkodliwych odpadów, stanowi nieodzowny element przyszłościowych planów technologicznych w chowie zwierząt; jest również istotnym przedsięwzięciem zmniejszającym obciążenie środowiska takimi substancjami, jak: metan, siarkowodór, amoniak, tlenki azotu. Należy zatem prowadzić intensywne badania innowacyjnych rozwiązań biogazowni, przeznaczonych dla specjalistycznych gospodarstw rodzinnych i farmerskich.
EN
Two important features are closely combined with the process of methane fermentation. They include the possibility of producing pure, ecological fuel (biogas) as well as the recycling of harmful animal wastes. Thus, methane fermentation is an important element for the future technological plans in livestock production. It is also a significant solution reducing the charge of environment with such substances as methane, hydrogen sulfide, ammonia, nitrogen oxides. Therefore, it is absolutely necessary to conduct intensive research works on innovative development of biogas generating plants, provided for specialistic farms as well as the market directed farms operating on larger scale of production.
15
Content available Etapy rozwoju mechanizacji produkcji zwierzęcej
PL
Przedstawiono tendencje rozwoju mechanizacji, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej oraz zmian roli czynników produkcji w rolnictwie krajów rozwiniętych. Zwrócono uwagę na ewolucję zmian wymagań społeczeństwa odnośnie warunków pracy, dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska naturalnego i jakości produktów żywnościowych, która wraz z czynnikami natury ekonomicznej będzie wyznaczać kierunki dalszego rozwoju mechanizacji produkcji zwierzęcej.
EN
Study presented the development trends in farm mechanization with particular regard to animal production, and the changing role of production factors in agriculture of developed countries. Special attention was paid to evolution in the requirements of the society concerning human labour conditions, animal welfare, respect to natural environment and the quality of food products. Such evolution, together with the factors of economic nature, will indicate the directions of further development in mechanization of animal production.
EN
The general aim of the paper is to present the range of information and cartographic features of chosen contemporary atlases – thematic maps, scales, graphic techniques applied, etc. Thematic maps provide moderate or high value for agriculture. The high information value for farming is contained in 9 soil maps and 25 climatic maps, for agriculture development in 6 soil maps and 10 agriclimatic maps and for farmland valuation in 3 soil maps and 12 climatic maps. The most useful for agricultural purposes are: Atlas of Geographical Environment, Atlas of Climatic Risk for Crop Cultivation, Atlas of Soil Moisture, regional climatic atlases.
PL
Głównym celem pracy jest prezentacja zakresu informacji i charakterystyka kartograficzna wybranych współczesnych polskich atlasów – map tematycznych, skali, technik graficznych itp. Mapy tematyczne dostarczają informacji o umiarkowanej lub dużej wartości dla rolnictwa. Dużą wartość informacyjną dla upraw roślin ma 9 map glebowych i 25 map agroklimatycznych, dla rozwoju rolnictwa – 6 map glebowych i 10 map agroklimatycznych, a dla wyceny gruntów – 3 mapy glebowe i 12 map agroklimatycznych. Najbardziej przydatne w rolnictwie są: Atlas środowiska geograficznego, Atlas ryzyka klimatycznego, Atlas uwilgotnienia gleb oraz atlasy regionalne.
PL
W artykule przedstawiono informacyjny system wykorzystywany w doradztwie rolniczym na terenach wiejskich. W systemie tym użytkownik końcowy wykorzystuje środowisko MS Windows 98 i wyższe jego wersje oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja 5.0 i jej wyższe wersje, a także inne przeglądarki internetowe. Na poziomie nadawcy informacji wykorzystana jest technologia Linux JSP + serwlety. Zawartością informacyjnego systemu są instrukcje służące do rozwiązywania problemów takich jak: zarządzanie i marketing, finansowanie działalności rolniczej, dotacje, perspektywy rozwoju regionu, ochrona środowiska naturalnego, planowanie i ustalanie norm oraz budowa bazy danych służąca do zarządzania terenami wiejskimi.
EN
The information system for supporting decision-making on the level of rural regions with closed relation to multifunctional and sustainable farming is presented in the paper. The users PC platform is minimum MS Windows 98 and higher in combination with Internet Explorer version 5.0 and higher, or Netscape version 4.50 and higher is respected on the side of end users. On the level of information provider, the Linux, Postgre, JSP+servlets technologies are used. The database of the system contains the instructions for solving main decision-making situations on the rural levels on (in) the field (area) of management and marketing, position (standing) of the municipality, economic activity and financing of municipalities, subsidies, development and administration of the municipality, environmental protection, land-use planning and building-permit procedure etc. and providing statutes (standards- numerical etalons) for the data support of the decision-making situation within the rural regions (e.g. prices, limits, rates etc.).
PL
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę dwuwymiarowych kodów DataMatrix oraz propozycje zastosowania ich do znakowania produktów, narzędzi, towarów wykorzystywanych w produkcji rolniczej. Symbole DataMatrix posiadają dużą pojemność informacyjną pozwalające na zakodowanie w nich pełniejszej informacji o oznakowanym produkcie czy przedmiocie.
EN
The paper presents a short overview of the two-dimensional DataMatrix codes, together with suggestions for their implementation in the marking of products, tools, and other goods used in farming. The DataMatrix code symbols are characterized by high data capacity allowing for encoding a wider range of information concerning the marked object or product.
19
PL
Przedstawione w pracy wyniki zostały opracowane na podstawie 2-letnich badań, prowadzonych w 20 gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Polski Południowej. Badania prowadzono w ramach projektu badawczego KBN pt. "Postęp naukowo-techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej". Zakresem badań objęto określenie zasobów produkcyjnych gospodarstw rolniczych, a także: wykorzystanie środków energetycznych, zużycie nośników energetycznych i pracochłonność produkcji oraz wartość uzyskanej produkcji. Czynniki te w sposób bezpośredni lub pośredni decydują o substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną. Stąd też efektem końcowym opracowania jest model substytucji nakładów pracy ludzkiej.
EN
Data presented in the paper are based on the results of two-year studies conduced on 20 farms localized on the area of southern Poland. Investigations were carried out within the frames of research project “Scientific and technical progress and rational energy management in agricultural production sponsored by the state Committee of Scientific Research (KBN). Investigations covered the assessment of productive resources on the farms, the utilization of energetic means, energy carrier and labour consumption in production as well as the value of production gain. These factors, in direct or indirect way, decide on the hand work substitution by mechanized work. Thus, the final result of the study is a model of human labour substitution.
20
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu transformacji polskiej gospodarki żywnościowej w kierunku wprowadzania mechanizmów rynkowych. Przemysł rolno-spożywczy, biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na nowe maszyny i urządzenia, zapewniające możliwości zaawansowanego przetwarzania produktów rolnych, konkurencyjności polskiego przemysłu rolno-spożywczego, należał w latach dziewięćdziesiątych do najszybciej rozwijających się części gospodarki.
EN
In a paper the analysis of transformation process in Polish food and agricultural industry in a direction of market action has been presented. The food and agricultural industry, taking in consideration increasing demand for a new machines and mechanisms which gives possibilities of advanced agriculture's products processing and competitive of Polish food and agricultural industry, was in 90's one of the fastest developing part of economy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.