Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania SEM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem występowania w dawnych papierach fotograficznych (XIX-wiecznych) metali przejściowych, szczególnie żelaza. Papiery fotograficzne były produkowane ze szlachetnych mas – szmacianych (len, bawełna), jednakże podczas przetwarzania tego surowca jak również podczas produkcji papieru mogło dochodzić do zanieczyszczania się drobinkami metali. Zanieczyszczenia metaliczne znajdujące się w papierach fotograficznych ujawniały się szczególnie w procesie uczulania papierów azotanem srebra. Tworzyły się wtedy czarne produkty reakcji dostrzegalne w badaniach mikroskopowych, a nawet okiem nieuzbrojonym. Również podczas przygotowywania papierów światłoczułych mogło dochodzić do kontaktu z elementami metalowymi (haczyki, pinezki, gwoździki) i powstawania ciemnych produktów reakcji. Zmiany te mogą budzić niepokój opiekunów zbiorów fotograficznych, konserwatorów podczas badania techniki wykonania lub oceny stanu zachowania, gdyż w pewnym stopniu przypominają zniszczenia biologiczne (ciemne kolonie grzybów). Produkty te były przedmiotem badań z użyciem mikroskopu elektronowego wyposażonego w detektory pierwiastków. Badania przeprowadzono na własnoręcznie wytworzonych odbitkach solnych, które po uczuleniu suszono w formie przypiętej żelaznymi szpilkami. Papiery solne to rodzaj papieru fotograficznego wynaleziony jeszcze w 1. poł. XIX w., powszechnie używany. W badaniach wykazano, że obecność żelaza w procesie uczulania może powodować powstawanie czarnych plamek/struktur w postaci nawet rozległych wykwitów srebra metalicznego. Na zbadanych obszarach wykwitów wykryto także inne pierwiastki – szczególnie złoto (z procesu tonowania) oraz siarkę (z procesu utrwalania). W badaniach potwierdzono część przewidywalnych mechanizmów tworzenia się ciemnych produktów reakcji, na których tworzenie się wywarły m.in. właściwości elektrochemiczne metali. Wskazano także na konieczność prowadzenia dalszych badań.
EN
The article draws attention to the problem of the occurrence of transition metals, especially iron in the form of micro particles, in old photographic papers (mainly from the 19th century). Photo papers were made of precious pulp – rags (linen, cotton), however, during the processing of rags as well as during the production of paper, they could be undesirably contaminated with metals. Also some photographic processes - in particular the use of metal elements (pins, tacks, hooks) during the drying of photographic papers in the process of formation of silver chloride (halide) caused direct, fatal contact of iron with the paper. Metallic impurities in photographic papers were revealed especially in the process of sensitizing papers with silver nitrate. Then, black reaction products were formed, visible in microscopic examinations and even with the naked eye. These changes may cause anxiety to the curators of photographic collections, conservators when examining the technique of making or assessing the state of preservation, because to some extent they resemble biological damage (dark colonies of fungi). These products were examined using an electron microscope equipped with element detectors. The research was carried out on hand-made salt prints (a type of photographic paper invented in the first half of the 19th century, widely used). Studies have shown that the presence of iron in the sensitization process can cause the formation of black spots/structures in the form of even extensive silver efflorescence. Other elements were also detected in the examined areas of silver - especially gold (from the toning process) and sulfur (from the fixing process). The research confirmed some of the predictable mechanisms of dark spot/structure formation caused by the electrochemical properties of metals. The need for further research was also indicated.
PL
Popularne systemy ocieplania ścian zewnętrznych składają się z dwóch podstawowych warstw: termoizolacyjnej i wierzchniej – dekoracyjno-ochronnej, nakładanej na materiał do izolacji cieplnej. Termoizolację łączy się z ocieplaną ścianą najczęściej przez: przyklejenie przy użyciu zaprawy klejącej, masy klejącej albo kleju poliuretanoweg oraz zamocowanie przy użyciu łączników mechanicznych. Warstwą mającą kontakt z otoczeniem zewnętrznym jest tynk cienkowarstwowy, którego grubość przyjmuje się z przedziału od 1 do 5 mm w zależności od oferowanego na rynku systemu. Technologia wykonywania ocieplenia nie jest skomplikowana, jednak z praktyki budowlanej wynika, że w trakcie eksploatacji ujawniają się różne wady tynków, a przyczyna ich wystąpienia często nie jest jednoznaczna. Autorzy artykułu, po wykonaniu wielu ekspertyz warstw elewacyjnych budynków, chcieliby zwrócić uwagę na strukturę wewnętrzną tynku cienkowarstwowego i jego nieciągłości, by szukać w nich przyczyn występujących wad.
EN
Popular external wall insulation systems consist of two basic layers: thermal insulation and rendering system, connected to the insulated wall by means of adhesive layer and mechanical fasteners. The contact layer with the surroundings is a finishing coat, the thickness of which ranges from 1 to 5 mm, depending on the system offered on the market. The technology of wall insulation is not complicated, but construction practice shows, that many finishing coat defects are revealed during the exploitation, and the reason for their occurrence is not clear. The authors of the article, after making many expert opinions of the rendering systems of buildings, would like to draw attention to the internal structure of the thin-layer plaster and its discontinuities, in order to look for the causes of the defects in them.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań modyfikacji opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem Li2O naniesionych na gorącą powierzchnię wyrobów. Badania wytrzymałościowe takie jak ciśnienie wewnętrzne, nacisk osiowy, wytrzymałość na udar świadczą o zmodyfikowaniu powierzchni szkła i zwiększeniu wytrzymałości butelek. Uzyskano satysfakcjonujące wyniki transparentności, odporności chemicznej i mikrotwardości powierzchni. Przedstawiano również wyniki badań zmodyfikowanej nanowarstwy na powierzchni szkła za pomocą SEM.
EN
The results of modification of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of Li2O marked on hot surfaces of products were presented in this work. Strength tests such as internal pressure, vertical load and impact strength proved the obtainment of modified surfaces of the glass which increased strength of bottles. The satisfactory results were obtained with respect to transparency, chemical resistance and surface microhardness. SEM investigations of the modified functional coatings on the glass surface are also presented.
EN
Purpose: Traditional nanofibers are weak in mechanical strength and also they lack in functional capacity to some extent for some of high performance applications. In this paper, in the light of these facts, development of plasma treated nanofibers having novel morphologies was reported. In other words, the surface of the nanofibers was treated using corona plasma instrument to differentiate fiber morphology so that they gain potential functional capabilities. To answer the question whether dramatic changes into nanofibrous architecture could be possibly obtained, the experiments were designed and carried out at different plasma and electrospinning process parameters such as different concentration of polymers solutions and bombardment of different power range and density to assess their consequences. SEM investigations and camera shots revealed that plasma treatment have provided unique structural changes even at low frequencies due to large surface area to volume ratio of nanofibers. The effect of plasma treatment on nanofibers alignment and morphology resulted in formation of duple and triple agglomerated nanofibers and a dramatic decrease in fiber diameters. Treated nanofibers might have switchable liquid absorption properties as well as specific air permeability that could be potentially used for functional applications. Findings: The experimental design and findings are unique in nanofibers literature in terms of application of standard plasma process and carbonization trials together as well as suggestion and introduction of a novel idea into development of a new apparatus in order to produce plasma treated nanofibers simultaneously. Practical implications: Practically, experimental results have also shown that, apart from application of plasma over nanofibers after electrospinning, it is expected that integration of electrospinning process and plasma process together will likely have better and longer lasting effects on fiber morphology. To this aim, a novel joint electrospinning/plasma apparatus could be designed with combination of a plasma box right after electrospinning area.
PL
W niniejszej pracy poddano analizie wpływ użytego kruszywa na właściwości termiczne kompozytów betonowych o niemodyfikowanej matrycy cementowej. Przetestowano trzy rodzaje kruszyw: kruszywo kamienne o dużej szczelności oraz dwa kruszywa lekkie: keramzytowe oraz popiołoporytowe. Przeprowadzono rtęciowe badania porozymetryczne samych kruszyw, jak również betonów na ich bazie. Wykonane mieszanki betonowe charakteryzowały się niemodyfikowaną matrycą cementową, dzięki czemu możliwe było porównanie zróżnicowanych właściwości betonów wynikających z wariantowo dobranego kruszywa gruboziarnistego. W pracy przygotowano dwa rodzaje próbek: płytkowe do badań cieplnych oraz sześcienne potrzebne do przeprowadzenia testów wytrzymałości betonu na ściskanie. Próbki przez pierwsze 28 dni przechowywano w komorze klimatycznej w wysokiej wilgotności, następnie próbki umieszczono w powietrzno-suchych warunkach laboratoryjnych. Parametry termiczne betonów testowano przez pierwszy rok dojrzewania w zadanych przedziałach czasu. Podobnie wykonywano badania wytrzymałości na ściskanie po 7, 14, 28 dniach oraz po 3, 6 i 12 miesiącach dojrzewania betonu. W publikacji wykazano wyraźną korelację między porowatością kruszywa a przewodnością cieplną i ciepłem właściwym betonów. Struktura kruszywa miała również niebagatelny wpływ na tempo wysychania betonów. Przedstawiono także zależność między porowatością kruszyw a wytrzymałością betonu na ściskanie. W pracy pokazano także zdjęcia SEM przekrojów przez badane betony.
EN
The paper presents the impact of aggregate on the thermal properties of concrete composites with non-modified cement matrix. Three types of aggregates were tested: normal aggregate of high tightness and two lightweight aggregates: leca and lytag. Mercury porosimetry tests were conducted on aggregates, as well as on the concretes made on their basis. Concrete mixes were characterized by an unmodified cement matrix which enabled to compare the diverse properties of concretes made with different aggregates. Two types of samples were prepared in this study: plates samples for the thermal tests and cubic samples necessary for the examination of the compressive strength. The samples were kept in climate chamber for the first 28 days in high humidity atmosphere, subsequently were put in laboratory air-dry conditions. Thermal parameters of the concretes were tested during the first year of curing at specified time intervals. Likewise compressive strength tests were conducted after 7, 14, 28 days and 3, 6 and 12 months of concrete curing. In the manuscript a high correlation was observed between the porosity of aggregates and the thermal conductivity and specific heat. The structure of the aggregate had a considerable impact on the pace of concretes drying. The association between the porosity and compressive strength was also presented. The paper also shows the SEM images of the cross-sections of the tested concretes.
EN
Exploitation on Zn-Pb ores in Upper Silesia region dates back to the XIII century. Analyzed slags are associated with Hohenlohe smelting plant which started its work in 1804 as an iron smelter, and continued as zinc smelter since 1873. Waste material from smelting plant production was stored in Katowice – Wełnowiec, although nowadays most of it has been used for commercial purposes. Slags are composed of silicates and aluminosilicates, e.g. willemite, pyroxene- and melilite-group, K-feldspar accompanied by silico-phosphates close to perhamite, harrisonite and arsenate-chloride with composition similar to nealite. Chemical composition of most phases is simple with some unique substitutions in case of Sr and Ce.
EN
Flame subsonic spraying is capable of depositing dense cermet coatings. Incorporation of ceramics into the coating increases erosion resistance for mass fractions of Al2O3-40% TiO2 below 40%. In the 3-body abrasion test, the mass losses of cermet coatings were found greater than for either Ni-5% Al or Al2O3 -40% TiO2 coating which was caused by the dominating effect of microstructure. The microstructure of cermet coating expressed in terms of splat shape factor, pore shape factor and porosity volume fraction depended on the chemical composition of the feedstock material. Large values of ceramic grain shape factor (over 1.5) corresponded to high wear resistance. Effect of surface roughness, pores and cracks on mass loss in wear tests was proven in SEM examinations.
PL
Natryskiwanie płomieniowe poddźwiękowe umożliwia wytwarzanie powłok o stosunkowo nieznacznej porowatości. Wprowadzenie ceramiki do materiału powłoki zwiększa odporność na erozję dla udziałów objętościowych Al2O3-40% TiO2 poniżej 40%. Wyznaczone w badaniach ścieralności ubytki masy powłok cermetalowych były wyższe od ubytków masy powłok Ni-5% Al oraz Al2O3-40% TiO2, co było spowodowane istotnym wpływem mikrostruktury. Mikrostruktura powłoki, wyrażona przez współczynniki kształtu ziaren i porów oraz przez udział objętościowy porowatości, zależała od składu chemicznego materiału proszkowego. Wysokie wartości współczynnika kształtu ziaren ceramiki (powyżej 1,5) były skojarzone z wysoką odpornością na zużycie. Wpływ chropowatości, porów i pęknięć na ubytek masy w testach zużycia został potwierdzony w badaniach SEM.
PL
W artykule opisano materiały nanoporowate ze szczególnym uwzględnieniem węglowych materiałów porowatych. Scharakteryzowano różne metody otrzymywania materiałów porowatych o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej. Omówiono metodę wytwarzania nanoporowatych materiałów węglowo-palladowych, opracowaną w ITR. Zaprezentowano możliwość aplikacji uzyskanych warstw jako warstwy aktywne w detektorach wodoru i jego związków.
EN
Nanoporous materials with partteular consideration carbonaceous porous materials were described. Various methods of synthesis of materials with a high specific surface area were characterized. The method of production of carbonaceous-pallad nanoporous materials, invented in Tele and Radio Research Institute was discussed. Obtained nanoporous films can be used as active layers in hydrogen sensors application.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.