Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supporting structures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Manufacturing technology and strength properties of new composite joints
EN
The paper presents the concept, technology of manufacturing and assembly of a new metal-composite-metal joint. The presented joint can be used in many constructions, especially in lightweight supporting structures. The research of the strength properties of the analysed composite joints of load-bearing structures is also presented.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję oraz technologię wykonania i montażu nowego węzła metal–kompozyt–metal. Węzeł ten można zastosować w wielu konstrukcjach, zwłaszcza w lekkich strukturach nośnych. Zaprezentowano także badania właściwości wytrzymałościowych analizowanych węzłów kompozytowych struktur nośnych.
PL
W niniejszym opracowaniu zilustrowane zostało zagadnienie oceny zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego wybranych węzłów konstrukcyjnych konkretnego obiektu, wieloczerpakowej koparki kołowej KWK 910 w ramach długotrwałej eksploatacji. Przedstawiono problemy z dostępnością lub wiarygodnością danych, które mogą wystąpić w trakcie długotrwałej rejestracji przebiegów obciążeń eksploatacyjnych, a które są podstawą do wyznaczania uszkodzeń zmęczeniowych i dalej do prognozowania pozostającej trwałości węzłów. Zaproponowane metody postępowania w obliczeniach zmęczeniowych w okresach, w których wspomniane problemy z rejestracją występują przedstawiono w części drugiej artykułu.
EN
The scope of the paper is to describe problems during calculating fatigue resource assessments of structural components of bucket-wheel excavator KWK-910, which may often appear during long-lasting exploitation. The considered problems refer to availability and thrustworthiness of loading data acquired during operating of the machine. Those data are basis for fatigue damage calculations as well as for fatigue resource assessments of the structural joints. In the second part of the paper there were also proposed some procedures in order to keep damage calculation in periods when loading data reveals as not useful because of above mentioned problems with load data availability.
PL
W niniejszym opracowaniu zilustrowane zostało zagadnienie oceny zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego wybranych węzłów konstrukcyjnych konkretnego obiektu, wieloczerpakowej koparki kołowej KWK 910 w ramach długotrwałej eksploatacji. W pierwszej części artykułu przedstawiono problemy z dostępnością lub wiarygodnością danych, które mogą wystąpić w trakcie długotrwałej rejestracji przebiegów obciążeń eksploatacyjnych, a które są podstawą do wyznaczania uszkodzeń zmęczeniowych i dalej do prognozowania pozostającej trwałości węzłów. W niniejszej części zaproponowano metody postępowania w obliczeniach zmęczeniowych w okresach, w których wspomniane problemy z rejestracją występują.
EN
The scope of the paper is to describe problems during calculating fatigue resource assessments of structural components of bucket-wheel excavator KWK-910, which may often appear during long-lasting exploitation. The problems considered in the first part of the paper refer to availability and thrustworthiness of loading data acquired during operating of the machine. Those data are basis for fatigue damage calculations as well as for fatigue resource assessments of the structural joints. In this part of the paper there were proposed some procedures in order to keep damage calculation in periods when loading data reveals as not useful because of above mentioned problems with load data availability.
EN
The paper is an analysis of typical supporting structures of photovoltaic generators that are the most exposed to the effects of external factors such as snow or heavy winds. Various construction solutions used to minimize the destructive effects of environmental factors were presented. The installation recommendations, including the strength properties of construction materials, were also presented. The method of distribution of photovoltaic modules in the generator has been analyzed, depending on the geographical location of the installation and the type of modules used. The theoretical analyzes will allow for the optimal design of the strength of the supporting structures, taking into account also the cost criterion, which is important due to materials used for this purpose, most often aluminum and stainless steel.
5
PL
W artykule przestawiono metodę wykonywania półautomatycznej diagnostyki konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia z wykorzystaniem zdjęć metrycznych. Diagnostyka linii elektroenergetycznych jest ważnym elementem ich eksploatacji, zwłaszcza z wyszczególnieniem, które elementy konstrukcji wymagają naprawy bądź wymiany, są to działania czasochłonne i zwykle kosztowne. Przedstawiona w artykule metoda może ułatwić określenie stanu technicznego słupów. Bazuje ona na porównaniu rzeczywistych zdjęć z obrazami wirtualnymi uzyskanymi na podstawie modeli 3D zgodnie z dokumentacją techniczną. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe jest poddanie analizie danych, także tych wcześniej zgromadzonych. Analizę można wykonywać w czasie rzeczywistym w trakcie prowadzenia badań. Praca w trybie on-line pozwoliłaby na szybką selekcję słupów do dalszej oceny.
EN
This paper presents the method of performing semi-automatic diagnostics the truss of high voltage lines with metric photos. The diagnostics of power lines is an important part of their work, especially whilst determining which elements of the structure require repair or replacement, it is usually time-consuming and expensive. The methods presented in this paper can help determine the technical condition of the truss. It is based on a comparison of real life images with virtual ones generated based on 3D models, based on technical documentation. With the aid of the implemented method, it is possible to analyze also the data previously collected. It may also be performed in real time during the test. Working online allows for a quicker selection of the truss for further evaluation.
6
PL
Bezpiecznie zaprojektowany fundament spełnia warunki wymaganej nośności, dopuszczalnych odkształceń, właściwej stateczności oraz wytrzymałości. Wybór odpowiedniego fundamentu jest także uzależniony od warunków panujących w podłożu gruntowym i wymogów technicznych obiektu. Fundamenty konstrukcji wsporczych mają ponadto dodatkowe, specyficzne zadania.
EN
The paper presents a numerical analysis of the impact of the light car in the road infrastructure performed. Analysis conducted in the LS-Dyna environment made it possible to verify the selection of the design features of the foot of the mast. Accepted structure should meet the requirements for the Non-Energy categories according to PN-EN 12767.
PL
Wraz z rozwojem środków transportu kołowego rosną wymagania stawiane przed infrastrukturą drogową w zakresie wytrzymałości, trwałości, ale również bezpieczeństwa .Jako bezpieczniejsze przyjmuje się rozwiązania, w których konstrukcje wsporcze nie pochłaniają energii, a ulegają rozdzieleniu lub odkształceniu podczas gdy pojazd kontynuuje ruch ze zmniejszoną prędkością. Ryzyko wystąpienia obrażeń pierwotnych u pasażerów podczas uderzenia w taką konstrukcję jest niższe w porównaniu do konstrukcji pochłaniających energię. Wymagania dotyczące zachowania pojazdów podczas uderzenia w nieruchome konstrukcje wsporcze dla urządzeń drogowych zostały opisane w normie PN-EN 12767. Norma ta określa poziomy bezpieczeństwa biernego, uwzględniając ruch pojazdów i pasażerów po zdarzeniu drogowym [1]. Najwyższy stopień ograniczenia skutków uderzenia zapewniają konstrukcje nie pochłaniające energii NE. Poprawność doboru cech konstrukcyjnych infrastruktury drogowej jeszcze na etapie konstruowania jest weryfikowana analizami komputerowymi. Do modelowania uderzeń w elementy infrastruktury drogowej powszechnie wykorzystywane jest środowisko LS-Dyna [2, 3]. W pracy podjęto problematykę modelowania uderzenia lekkiego pojazdu w maszt konstrukcji wsporczej dla planszy informacyjnej.
PL
W artykule zaprezentowano i porównano ze sobą rozkłady obciążenia wewnętrznego w łożyskach wieńcowych, które zabudowano w różnych podzespołach wsporczych. Wskazano punkty nadmiernego obciążenia przenoszonego przez łożysko, które pracuje w podzespołach wsporczych niezapewniających odpowiedniej ostoi dla łożyska wieńcowego.
EN
In the article was presented and compared between themselves distribution of inner load in slewing bearing. It was built from different subassemblies. It was shown the points of excessive overload transferred by the bearing It is working in subassemblies which not providing the appropriate frame for the slewing bearing.
PL
Wielowymiarowe łożyska toczne są elementami, których uszkodzenie powoduje długotrwałe wyłączenie maszyny z eksploatacji. Identyfikacja przyczyn uszkodzenia łożyska wymaga sprawdzenia prawidłowości obróbki cieplnej, określenia struktury warstwy wierzchniej bieżni uszkodzonego łożyska, sprawdzenia prawidłowości montażu, wartości obciążeń zewnętrznych. Konieczne jest także wyznaczenie nierównomierności dystrybucji obciążeń wewnętrznych w łożysku, ponieważ łożyska wielkowymiarowe są posadowione na relatywnie wiotkich podzespołach wsporczych. Na przykładzie łożyska podparcia mostu koparki odkrywkowej, które uległo silnej degradacji, pokazano sposób wyznaczenia dystrybucji obciążeń wewnętrznych. Przedstawiono modele numeryczne, w których uwzględniono zjawisko tarcia pomiędzy podzespołami wsporczymi a pierścieniami łożyska.
EN
The large size roller bearings are the elements, which damage causes the long-term turn off the machine out of service. Identification of the causes of bearing failure demands the verification of the regularity of the heat treatment, also the determination of the structure of the surface layer of damaged bearing raceway the verification of the correct installation and the values of external loads. It is necessary to determine the uneven inner load distribution in the bearing because the large-size bearings are founded on a relatively slender supporting components. Based on the example of the bridge supporting bearing of the excavator, which underwent the strong degradation it is shown, how to determine the distribution of internal loads. The numerical models that include the effect of friction between the supporting subassemblies and the bearing rings are shown.
PL
Wiele miast posiada charakterystyczne dla siebie obiekty, dzięki którym są rozpoznawalne w świecie. Londyn kojarzony jest z Big Benem, Paryż z wieżą Eiffla, Warszawa z Pałacem Kultury. Kraków to Wawel, Sukiennice, a od niedawna także Kraków Arena, oddana do użytku w maju 2014 r., położona na terenie rozległego terenu rekreacyjnego niemal w centrum miasta. Taką wizytówką warto się chwalić.
EN
Many cities have their distinctive landmarks that make them globally famous. London is usually associated with Big Ben, Paris - with the Eiffel Tower, and Warsaw - with the Palace of Culture and Science. Kraków has its Wawel Hill or Sukiennice, and quite recently also the Kraków Arena which was commissioned as recently as in May of 2014, located in the vast recreational area almost in the very city centre. Such a showpiece is worth being proud of.
11
Content available Bezpieczne konstrukcje wsporcze na drogach
PL
Tradycyjne konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów drogowych są niebezpieczne przy zderzeniach z nimi pojazdów. Bezpieczne konstrukcje wsporcze są tak projektowane, aby przy zderzeniu pochłaniały energię i niszczyły się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pasażerów.
EN
Traditional supporting structures for signs and signals are dangerous during vehicle collision. Safe supporting structures are designed in the way that they absorb energy and they are damaged in the manner which are not threaten the passenger safety.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.