Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overvoltage protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Rezonansowy wzmacniacz klasy E z tranzystorem GaN - wybrane praktyczne aspekty
PL
W referacie przedstawiono obliczenia projektowe oraz rezultaty pomiarów dla rezonansowego wzmacniacza klasy E z tranzystorem GaN GS61008P. Dla zbudowanego układu o nominalnych parametrach: moc wyjściowa POnom= 100 W, częstotliwość fpnom= 13,56 MHz, napięcie zasilania EZnom= 24 V opracowano efektywny bramkowy układ sterujący o minimalnej mocy zasilania PZDR = 0,22 W. W pracy zbadano wpływ sposobu sterowania kluczem tranzystorowym na sprawność energetyczną wzmacniacza przy częstotliwościowej (FM) regulacji mocy wyjsciowej. Ponadto, wskazno na konieczność zabezpieczenia tranzystora GaN przed uszkodzeniem na wypadek zaniku bramkowego sygnału sterującego w układach zasilanych dławikowo.
EN
In the paper a design project and measurement results for a resonant Class E amplifier with a GaN GS61008P transistor have been presented. The designed and built amplifier operated at the frequency fnom= 13.56 MHz with output power POnom= 100 W from suppy voltage EZnom= 24 V, and minimum supply power of its gate driver was only PZDR= 0.22 W. Frequency control of the amplifier h.f. output power and the amplifer efficiency were tested for various methods of the transistor driving. Moreover, it was proved that GaN transistors require overvoltage protection circuits if applied to h.f. amplifiers with a supply choke.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z ochroną sieci trakcyjnej 3 kV DC przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych i procesów komutacyjnych. Zwięźle uwidoczniono problemy wynikające z istnienia tych przepięć, ich źródeł i przedstawiono aktualny stan ochrony przed tymi przepięciami. Omówiono koncepcję ochrony przed przepięciami z wykorzystaniem warystorowych ograniczników przepięć. Zaprezentowano wyniki badań nowego systemu ochrony przed przepięciami.
EN
The article presents issue of determinating an optimal distance between varistors located on 3 kV DC catenary. Line attenuation as a function of distance has been determined during preliminary tests for the following measurement configurations: catenary network unloaded (open), catenary network charged by a value of resistance close to the value of wave impedance of the catenary network test section, catenary network charged by a low voltage varistor. The results allowed to estimate the optimal distance between the varistors and they were verified on the catenary network on Żmigród Test Ring using a surge generator with an amplitude of about 15 kV and varistors designed to work in rail-way enviroment. The methodology and results of these studies were presented and analyzed in this paper.
PL
Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach wywołać pożar. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa ma na celu zabezpieczenie budynku przed skutkami takich zjawisk. Okazuje się jednak, że niewłaściwie zaprojektowana lub niewłaściwie wykonana może stwarzać niebezpieczeństwo dla budynku oraz dla ludzi, zwierząt lub urządzeń, które się w nim znajdują.
PL
Ochrona odgromowa systemów PV służy do ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych. Ochronę tę realizuje się za pomocą układów zwodów tworzących strefę ochronną, tak by w wyznaczonej przez nie bryle geometrycznej znalazło się chronione urządzenie.
PL
Omówiono kwestie określenia optymalnej odległosci między warystorami znajdującymi sie w sieci trakcyjnej 3 kV DC. Tłumienie impulsu udarowego w funkcji odleglości ustalono w czasie wstępnych badań terenowych. Poza tym w badaniach laboratoryjnych określono optymalne odległości między warystorami, które zostanaą zainstalowane w przyszłości w sieci trakcyjnej. W badaniu wykorzystano generator przepięć przy maksymalnej amplitudzie impulsu 6900 V i kształcie impulsu 1,2/50 us. Wyniki zweryfikowano w rzeczywistej sieci trakcyjnej w okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie przy zastosowaniu generatora udarowego o amplitudzie około 15 kV po włączeniu do sieci trakcyjnej warystorów przystosowanych do pracy w tej sieci.
EN
The article describes method of determination an optimal distance between varistors located on a catenary network 3 kV DC. Railway network attenuation as a function of distance has been determined during preliminary fields tests. The purpose of laboratory research was to determine the optimal distance between varistors, which will be installed in the future on the catenary network. The study used surge generator with a maximum pulse amplitude 6900 V surge and pulse durations of 1.2/50 us. The results allowed to estimate the distance between the varistors. The results were verified on the catenary network in Żmigród ring using a surge generator with an amplitude of about 15 kV and varistors designed to work on the catenary network.
PL
W artykule przeprowadzono analizę stanu nieustalonego w obwodzie zawierającym indukcyjność, warystor i kondensator. Celem tej analizy jest wyznaczenie wartości chwilowych wielkości elektrycznych w obwodzie, które są pomocne do oszacowania jakości ochrony przeciwprzepięciowej. Wyniki symulacji porównano z eksperymentem. Przedstawiono metodę wyznaczania wartości pojemności kondensatora współpracującego z warystorem.
EN
In the article the analysis of transient circuit containing inductance, varistor and a capacitor has been carried out. The purpose of this analysis is to determine the instantaneous value of electrical circuit that is useful for evaluating the quality of surge protection. The simulation results were compared with the experiment. We present a method for determining the value of the capacitor cooperating with varistor.
7
Content available remote Analiza przepięć ziemnozwarciowych w sieciach rozdzielczych
PL
Zwarcia doziemne są szczególnie częste w sieciach kablowych rozdzielczych. Podczas zwarć doziemnych pojawiają się przepięcia o dużych wartościach maksymalnych spowodowane wielokrotnymi zapłonami i gaszeniem łuku elektrycznego w miejscu zwarcia. W celu ograniczenia prądu ziemnozwarciowego, szybkiego zgaszenia łuku w miejscu zwarcia i ograniczenia przepięć ziemnozwarciowych, punkt neutralny sieci elektrycznych jest łączony przez cewkę lub rezystor. Sieci elektryczne rozdzielcze o małym prądzie ziemnozwarciowym mogą pracować z punktem odizolowanym od ziemi. W artykule zamieszczono analizę przepięć ziemnozwarciowych w rzeczywistej sieci rozdzielczej kablowo-napowietrznej. Podstawą analizy były wyniki symulacji przepięć podczas zwarć doziemnych w sieci przy różnych sposobach połączenia punktu neutralnego sieci z ziemią. Do ochrony przepięciowej urządzeń zastosowano ograniczniki przepięć z tlenków metali. Symulacje prowadzono zgodnie z teoriami Petersa i Slepiana oraz Petersena, przy wykorzystaniu programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
Overvoltages occurring under earth faults duration occur especially often in distribution cable electric networks. Significant values of overvoltages are caused by multiple ignitions of electric arc occurring in earth fault place. In order to limit short circuit current and overvoltages, neutral point of electric networks can be connected to earth by Petersen coil or resistor. Neutral points of electrical networks with small value of earth fault current can be designed as isolated from earth. This paper presents an analysis of overvoltages during short circuit to earth performed for real medium voltage cable network. Simulations have been performed for various ways of the neutral point connection to earth. Metal oxide surge arresters have been applied to provide overvoltage protection for devices installed in analyzed electrical network. Simulations have been performed in the EMTP-ATP program according to two short circuit theories – the Petersen`s theory, as well as the Peters` and Slepian`s theory.
8
PL
Praca zawiera szerokie omówienie oraz porównanie właściwości statycznych i udarowych uziemień stosowanych w systemie elektroenergetycznym do ochrony przeciwprzepięciowej. W końcowych rozdziałach dokonano analizy konstrukcji systemów uziemień z punktu widzenia skuteczności w systemie ochrony układu izolacyjnego od przepięć oraz podano szereg wskazówek dotyczących właściwego doboru uziemień stanowisk słupowych głowic kablowych.
EN
The work includes extensive discussion and comparison of static and surge properties of earthings used in the power system for overvoltage protection. In the final chapters, analyzes the construction of earthing systems from the point of view of effectiveness in the protection of the insulation system from overvoltages and some advice for the proper selection of pole position earthings with cable terminations.
9
PL
W sieciach elektroenergetycznych średnich napięć coraz szersze znaczenie znajdują wyłączniki próżniowe. Wyróżnia je duża trwałość i niezawodność działania. Wykazują one jednak specyficzne właściwości wpływające na przebiegi przepięć łączeniowych. W artykule przedstawiono analizę narażeń przepięciowych transformatorów rozdzielczych. Podstawą analizy były wyniki badań przepięć generowanych podczas wyłączania transformatorów wyłącznikami próżniowymi. Analizowano wpływ konfiguracji układów elektrycznych i ograniczników przepięć z tlenków metali na przepięcia łączeniowe.
EN
The importance of vacuum breakers used in medium voltage electrical networks has increased. They are extremaly durable and reliable and due to their special qualities. They can influence the switching surge waveforms. The following paper presents an analysis of overvoltages generated by vacuum breakers during the process of switching off the transformers. Additionally, the influence of configuration of electrical network and metal oxide surge arresters on switching overvoltages was also analysed.
PL
Dzięki stale rozwijającym się technologiom, które sa również aplikowane w polski system trakcji kolejowej, obserwujemy wyraźny wzrost poziomu technicznego wyposażenia sieci trakcyjnej, stacji trakcyjnych oraz systemów SRK, które w połączeniu z wprowadzanymi nowoczesnymi systemami komunikacji mają zapewnić realizowanie bezpiecznego transportu kolejowego.
12
Content available remote Wybrane problemy ochrony przed przepięciami w obwodach sygnałowych
PL
Omówiono zasadnicze problemy techniczne związane z ochrona przed skutkami przepięć w obwodach sygnałowych. Wskazano narażenia przepięciowe - wartości napięć i prądów udarowych rejestrowanych w eksploatacji tych obwodów. Omówiono metody badań i rodzaje stosowanych udarów probierczych do wyznaczania odporności udarowej przyłączy urządzeń elektronicznych. Przedstawiono konstrukcję urządzeń przeciwprzepięciowych i stosowane układy połączeń w ochronie przeciwprzepięciowej.
EN
The paper discusses the fundamental technical problems related to the protection against the effects of surges in signal circuits. Surge exposures have been indicated - the voltage and current values of the surges recorded during operation of that circuits. The research methods and the types of strokes to determine the impulse resistance of the electronics device connectors have been reviewed. The paper presents the design of the surge protection devices and the used circuits in the surge protection.
PL
Urządzenia elektryczne niskiego napięcia są poddawane działaniu przepięć powstających w sieciach i instalacjach niskiego napięcia oraz przepięć powstających w sieciach rozdzielczych. Analiza narażeń przepięciowych w sieciach niskiego napięcia ma duże znaczenie ze względu na wzrastającą liczbę urządzeń elektrycznych niskiego napięcia i aparatury elektrycznej wrażliwej na oddziaływanie przepięć oraz zwiększające się wymagania odnośnie do niezawodności ich działania. Przepięcia powstające w sieciach rozdzielczych docierają do sieci niskiego napięcia między innymi w wyniku zjawiska przenoszenia przepięć przez uzwojenia transformatorów rozdzielczych. Uzwojenia transformatorów stanowią bowiem złożone nieliniowe układy elektryczne między którymi istnieją silne sprzężenia elektromagnetyczne. Przyczyną powstawania przepięć o największych wartościach w sieciach rozdzielczych są wyładowania piorunowe do linii napowietrznych. Podstawą analizy przepięć w układach elektroenergetycznych są głównie wyniki symulacji komputerowych wykonane z zastosowaniem modeli urządzeń odzwierciedlających zjawiska fizyczne w warunkach szybkozmiennych zjawisk przejściowych. W artykule przedstawiono analizę przepięć piorunowych w sieciach niskiego napięcia przenoszonych przez transformatory rozdzielcze na podstawie wyników obliczeń przepięć wykonanych z zastosowaniem programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Do obliczeń zastosowano wysokoczęstotliwościowy model transformatora rozdzielczego, opracowany na podstawie wyników rejestracji funkcji przenoszenia. Analizowano wpływ beziskiernikowych ograniczników przepięć z tlenków metali na przepięcia piorunowe przenoszone przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia.
EN
Low voltage electrical devices are affected on overvoltages occurred in low voltage networks and in medium voltage networks. Analysis of overvoltages in low voltage networks is very important due to increasing number of low voltage equipment and increasing demands on electrical reliability. Overvoltages occurred in medium voltage networks are transferred through power transformer windings to low voltage networks. Transformer windings behave as non linear electromagnetic coupled elements. Origin of transferred overvoltages with biggest maximal values are lightning overvoltages to overhead lines. Main research area in this field of study is made with computer simulations which uses high frequency models. This paper presents analysis of lightning overvoltages transferred to low voltages netwoks through power transformer windings made by simulations performed in Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Simulations uses high frequency transformer model which was developed with measured frequency characteristics. Analysis of influence of metal oxide surge arresters on maximal values of overvoltages transferred to low voltage windings was done.
PL
Kolejowa sieć trakcyjna narażona jest na działanie przepięć pochodzenia zewnętrznego (wyładowania atmosferyczne) i wewnętrznego (przepięcia komutacyjne). Artykuł przedstawia koncepcję zastosowania warystorowych ograniczników przepięć do ochrony sieci trakcyjnej.
15
Content available remote Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach średniego napięcia
PL
Przedstawiono problemy oddziaływania przepięć na urządzenia elektroenergetyczne w sieciach SN. Omówiono ochronę tych urządzeń przed skutkami przepięć oraz zasady ochrony z wykorzystaniem ograniczników tlenkowych. Wskazano sposoby instalowania urządzeń ochronnych oraz konieczność indywidualnego rozwiązywania systemów ochronnych. Przedstawiono zmiany wartości przepięcia indukowanego, w liniach SN o typowych wysokościach prowadzenia przewodów nad ziemią.
EN
The main technical problems associated with the formation and effects of overvoltages for equipment operated at MV power networks are discussed. The specific protection of that equipment against overvoltages and surge protection rules using metal oxide surge protection devices are presented. The paper identifies the appropriate ways of installing protective devices. It is stated that the individual protective systems are needed.
PL
W artykule scharakteryzowano laboratoryjny model odcinka sieci trakcyjnej, przedstawiono metodykę badań, które miały na celu wstępne oszacowanie odległości rozmieszczania warystorowych ograniczników przepięć na sieci trakcyjnej, następnie zaprezentowano i przeanalizowano wyniki tych badań.
EN
Article describes laboratory model of catenary segment and the methodology of research studies that were elaborated to pre-estimate the distance between varistor surge protectors on 3kV DC catenary. The results of laboratory tests were presented and analyzed.
PL
W obiektach przemysłu chemicznego i petrochemicznego często występuje gazowa atmosfera wybuchowa. Analizując możliwości zapewnienia bezawaryjnego działania systemów kontrolno-pomiarowych należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych. W artykule przedstawiono zasady doboru i montażu urządzeń do ograniczania przepięć w tych obwodach.
EN
In chemical and petrochemical industrial plants potentially explosive areas develop frequently. To achieve the necessary plants availability and safety for control and measurements systems the overvoltages protection in intrinsically safe circuits are indispensable. In paper the criteria for the choice and installation of surge protective devices in these circuits are presented.
PL
Bezawaryjne i niezawodne działanie urządzeń i systemów elektronicznych można osiągnąć stosując bezprzerwowe systemy zasilania, generatory prądotwórcze oraz ograniczając napięcia i prądy udarowe w instalacji elektrycznej. Układy urządzeń do ograniczania przepięć należy dobrać i rozmieścić w sposób zapewniający ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez prąd piorunowy oraz przepięcia do poziomów dopuszczalnych dla instalacji elektrycznej oraz zasilanych urządzeń. Uwzględniając powyższe wymagania przedstawiono podstawowe rozwiązania systemów ograniczania przepięć.
EN
Destruction-free and correct work of electronic devices or systems is possible to achieve using uninterruptible power systems, electric power generators and limiting voltage and current surges in low-voltage power systems. The arrangements of surge protective devices should be place and montage in such manner, that their protected against some part of lightning current and limited overvoltages to the levels which are required for low-voltage installation and for supply ports of devices. Taking these facts into account, the basic systems of overvoltages protection are presented.
PL
W artykule omówiono zasady zabezpieczania wybranych systemów inteligentnych instalacji elektrycznych przed przepięciami i zwarciami. W instalacjach inteligentnych, szczególnie typu magistralnego, wykorzystujących komunikację cyfrową, są stosowane urządzenia z członem mikroprocesorowym, bardzo czułe na zwarcia i przeciążenia, dlatego problem właściwego ich zabezpieczenia nabiera istotnego znaczenia. Uszkodzenie instalacji tego typu zawsze będzie wiązało się z dużymi stratami materialnymi. Dodatkowym minusem jest pogorszenie funkcjonalności instalacji lub w skrajnych przypadkach blokada jej działania.
EN
In the paper the principles of overvoltage and overcurrent protection of selected electrical intelligent installations systems are discussed. The devices, especially these with the microprocessor, used in the BUS-type intelligent systems with digital communication, are very sensitive to overvoltages and short-circuit currents. This way, the proper protection of such kind devices becomes critical. Damage to the intelligent installation is rather expensive and may be cause of the reduction of its functionality or finally blocking its action.
PL
Artykuł analizuje m.in. wpływ czasu trwania na niszczącą energię zwarcia i wskazuje na związek między czasem trwania a skalą uszkodzeń wywołanych przez zwarcie łukowe. Dowodzi, że zabezpieczenia nadprądowe z nastawioną zwłoką czasową przekraczającą 1 sekundę nie stanowiły żadnej ochrony przed skutkami zwarć łukowych. - Zwarcia łukowe trwające ponad sekundę powodują ogromne uszkodzenia rozdzielni, wskutek których straty mogą sięgać setek tysięcy złotych, a życie ludzkie jest poważnie zagrożone.
EN
The article points out that both the industrial and utility power plants annually face a number of outage events accompanied by high-power arc faults. According to the survey of Polish Energy Institute concerning work-related accidents, the average arc fault accident rate falls into the range of 0.35-0.45 per 1,000 employees. Furthermore, the paper provides an analysis of an impact of arc fault duration time on damaging power surge and identifies a relationship between the duration time and scale of damage caused by an arc fault. The author also undertakes to prove that overcurrent protection devices with a time delay of over 1 second cannot provide an efficient protection against arc faults.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.