Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  separation distance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents numerical analysis of voltages between LPS and nearby electrical equipment, and separation distances necessary to prevent dangerous sparking during direct lightning strikes. The analysis is focused on the role of induced and ground potential voltage components. The computation of voltages was carried out with specialized software that uses advanced numerical methods based on electromagnetic field theory approach. Based on the results sparking distances were calculated and compared with separation distances according to EN 62305-3.
PL
Artykuł przedstawia analizy numeryczne napięć pomiędzy LPS a pobliskim urządzeniem elektrycznym oraz odstępów izolacyjnych wymaganych w celu uniknięcia przeskoków podczas wyładowań piorunowych. Analizowano rolę dwu składowych napięcia: indukowanej i związanej z rozkładem potencjału w gruncie. Obliczenia napięć wykonano za pomocą oprogramowania wykorzystującego metody numeryczne oparte na teorii pola. Na bazie wyników wyznaczono odległości przeskoku i porównano je z odstępami izolacyjnymi zgodnie z EN 62305-3.
2
Content available remote Strong stationary duality for Möbius monotone Markov chains : examples
EN
We construct strong stationary dual chains for nonsymmetric random walks on square lattice, for random walks on hypercube and for some Ising models on the circle. The strong stationary dual chains are all sharp and have the same state space as original chains.We use Möbius monotonicity of these chains with respect to some natural orderings of the corresponding state spaces. This method provides an alternative way to study mixing times for studied models.
PL
Wprowadzona do stosowania norma PN-EN 62305 kreuje nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Kwalifikuje ona obiekty budowlane do czterech klas ochrony odgromowej LPS na podstawie analizy ryzyka utraty zdrowia i życia istot żywych, utraty dóbr materialnych oraz utraty dostawy mediów. Norma PN-EN 62305 stanowi opracowanie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, które jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – Normy Europejskiej EN 62305, stanowiącej wprowadzenie – bez jakichkolwiek zmian – Normy Międzynarodowej IEC 62305. Ten dosłowny przekaz wymaga jeszcze wielu uszczegółowień, wyjaśnień i interpretacji, z uwagi na sposób tłumaczenia, jak również zawartą treść.
EN
Introduced to apply a norm PN-EN 62305 creates new rules for the design and construction of Lightning Protection Systems. It qualifies construction objects to the four classes of lightning protection LPS based on the analysis of the risk of loss of health and life of living beings, the loss of property and loss of media delivery. PN-EN 62305 is the development of Polish Committee for Standardization, which is a translation – without any changes – of European Norm EN 62305, which is the introduction – without any changes – of International Standard IEC 62305. This literal message still requires many clarifications, explanations and interpretations because of the way of translations as well as the content contained.
PL
Przedstawiono zasady ochrony odgromowej paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na płaskim dachu budynku z wykorzystaniem przewodów o izolacji wysokonapięciowej z ekranem półprzewodzącym jako zwodów. Taki układ gwarantuje istotne ograniczenie wartości prądu pioruna przepływającego przez elementy chronione oraz radykalne zmniejszenie przepięć indukowanych w układach wewnętrznych obiektu. Przewody izolowane umożliwiają łatwe uzyskanie bezpiecznych odstępów izolacyjnych w obiekcie chronionym.
EN
The paper discusses principles of the lightning protection of the photovoltaic panels installed on the flat roof of the building using the high voltage insulated cables with the semi-conductive screen as air terminals. This arrangement provides significant reduction of the part of lightning current flowing through the elements of the object and significant reduction of induced surge in the internal systems of the building. Insulated cables make it easy to obtain the secure separation distances in the protected object.
PL
W artykule przedstawiono możliwości budowy linii napowietrznych w otoczeniu obiektów budowlanych oraz budowy takich obiektów w sąsiedztwie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych. Zawarto stosowne wymagania co do odstępów izolacyjnych według aktualnej normy dotyczącej budowy linii napowietrznych. Zawarto również wymagania sprecyzowane w innych przepisach techniczno-budowlanych.
EN
This paper presents construction possibilities of overhead lines in the neighborhood of buildings and construction building objects in the vicinity of the existing overhead power lines. The paper contains requirements for insulation distances according to the current standards for the construction of overhead lines and requirements specified in other technical and construction regulations.
6
Content available remote Izolowane przewody w ochronie odgromowej obiektów budowlanych
PL
Omówiono specyfikę ochrony odgromowej budynków z zastosowaniem przewodów izolowanych z ekranem półprzewodzącym i bez ekranu. Taki układ gwarantuje istotne ograniczenie wartości prądu pioruna przepływającego przez elementy obiektu oraz radykalne zmniejszenie przepięć indukowanych w układach wewnętrznych obiektu. Przewody izolowane umożliwiają łatwe uzyskanie bezpiecznych odstępów izolacyjnych w obiekcie chronionym.
EN
The paper discusses specifics of the lightning protection of the structures using the insulated cables provided with semi-conductive screen or without the screen. This arrangement provides significant reduction of the lightning current value flowing through the elements of the object and a drastic reduction of induced surge in the internal systems of the building. Insulated cables facilitate obtaining the secure separation distances in the protected object.
7
Content available remote Wyznaczanie odstępów izolacyjnych do celów ochrony odgromowej w budynkach
PL
Jednym z elementów ochrony odgromowej w budynku jest zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych pomiędzy urządzeniami i instalacjami niskonapięciowymi a przebiegającymi w ich pobliżu elementami urządzenia piorunochronnego. W artykule przedstawiono zasady wyznaczania oraz wyniki szacowania odstępu izolacyjnego według zaleceń normy PN-EN 62305-3 i obliczeń numerycznych odległości, przy której wystąpi przeskok napięciowy według kryterium stałej powierzchni. Analizy numeryczne prowadzono dla rożnych kształtów prądów piorunowych.
EN
Lightning protection in a building requires maintaining appropriate separation distances between low voltage equipment and installations and elements of Lightning Protection System running nearby. The paper presents methods and results of estimation of separation distance according to recommendations provided by standard PN-EN 62305-3 and numerical calculations of distance at which flashover might occur according to constant area criterion. The numerical analyses were performed for different lightning current waves.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analiz zagrożeń związanych z występowaniem przeskoków iskrowych oraz oceną odstępów izolacyjnych w obiektach budowlanych trafionych przez wyładowania piorunowe. Rozważane są obiekty z urządzeniami piorunochronnymi oraz instalacjami i urządzeniami elektrycznymi na dachach oraz zagrożenia przeskokami iskrowymi do tych instalacji i urządzeń. Analizy prowadzono w oparciu o wyniki obliczeń numerycznych, które konfrontowano z wynikami prostych oszacowań prowadzonych zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-3.
EN
The paper presents the analyses of threats related to flashovers and estimation of separation distances in buildings struck by lightning. Few-storey buildings with electrical installations and equipment located on their roofs and flashovers to these installations and equipment are analyzed. The analyses are based on the results of numerical calculations, which are confronted with the results of approximate procedures provided in the standard PN-EN 62305-3.
EN
Threats of flashovers to electrical equipment located on roofs of buildings struck by lightning and application of different methods for estimation of separation distances for protection of this equipment are analyzed and compared. Large, few-storey buildings with different external LPS (Lightning Protection Systems) are taken into considerations. The analyses are based on the results of numerical calculations, confronted with the results of approximate procedures proposed in the European and international standards on lightning protection EN/IEC 62305-3.
PL
Analizowane są zagrożenia przeskokami iskrowymi do urządzeń i instalacji elektrycznych na dachach obiektów budowlanych trafionych przez wyładowania piorunowe oraz różne metody szacowania odstępów izolacyjnych w celu ochrony tych urządzeń. Analizy bazują na wynikach obliczeń numerycznych oraz zaleceniach europejskich i międzynarodowych normach ochrony odgromowej EN/IEC 62305-3.
10
Content available remote Odstępy izolacyjne w ochronie odgromowej obiektów budowlanych
PL
Urządzenia oraz instalacje na dachach, ścianach lub wewnątrz obiektów budowlanych należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. Tworząc warunki zapewniające taką ochronę należy umieścić urządzenia oraz instalacje w przestrzeniach chronionych i zachować minimalne odstępy izolacyjne pomiędzy tymi urządzeniami a zwodami na dachach obiektów. W artykule przedstawiono metody określania wartości odstępów izolacyjnych dla różnych konfiguracji urządzeń piorunochronnych.
EN
Devices and installations on the roofs, walls or inside the structures should be protected against direct influence of lightning currents. To achieve such protection devices or installations should lie within the protective spaces and minimum separation distances between these devices and elements of air-termination or down-conductor systems are required. The objective of this paper is to study the values of separation distances for different configurations of lightning protection systems.
11
Content available remote Analysis of Separation Distances between LPS and Devices on the Building Roof
PL
Urządzenia na dachach obiektów budowlanych należy chronić przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Tworząc warunki zapewniające taką ochronę należy umieścić urządzenia w przestrzeniach chronionych i zachować minimalne odstępy izolacyjne pomiędzy tymi urządzeniami a zwodami na dachach obiektów. W artykule przedstawiono wyznaczone wartości odstępów izolacyjnych dla różnych konfiguracji urządzeń piorunochronnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.