Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagospodarowanie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Przedstawiono kierunki zastosowania biowęgla w szeroko rozumianej ochronie środowiska i rolnictwie wraz z uwarunkowaniami prawnymi do jego wykorzystania. W ostatnich latach obserwuje się narastające problemy związane z koniecznością zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych (w tym również osadów ściekowych), poprawy właściwości gleb oraz zmniejszenia ilości stosowanych nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ważne jest również ograniczenie emisji gazów oraz sekwestracja węgla w glebie. Odpowiedzią na te problemy może być biowęgiel (karbonizat). Produkt ten odznacza się dużą zawartością węgla organicznego i związków mineralnych. Otrzymywany jest w procesie pirolizy takich biomateriałów, jak biomasa rolnicza, odpady ulegające biodegradacji, rośliny energetyczne i odpady leśne. Ma bardzo dobre właściwości sorpcyjne, jest również doskonałym nośnikiem mikroorganizmów. Biowęgiel znalazł wiele zastosowań zarówno w rolnictwie, jak i w ochronie środowiska. Jednym z podstawowych zastosowań jest wykorzystanie go jako materiału strukturotwórczego dodawanego do mieszkanki kompostowej. Biowęgiel jest przedmiotem badań naukowych i jego status nie jest jeszcze w Polsce uregulowany prawnie. Nie jest też oficjalnie dopuszczonym środkiem do wprowadzania do gleby na terenie Unii Europejskiej. Proces jego legalizacji jako „produktu przeznaczonego do odżywiania roślin” jest nadal przedmiotem konsultacji i nieustających badań naukowych.
EN
A review with 25 refs.
PL
W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano przepisy Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, związane najpierw z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi, a następnie z gospodarowaniem tego rodzaju odpadami, czyli ich wykorzystywaniem. Tę ostatnią kwestię warto kontynuować.
EN
There was done an inventarization of 41 coal mining dumping grounds, gathering waste material from 27 mines. Considering the fact, that five mines belong to multi-motion plants the research comprised 32 hard coal deposits. Source data with localization of particular dumps have been obtained from archival materials from the mines and municipalities, in the boundaries where the dumps occur as well as free accessible published materials (books, scientific papers). The data have been verified, in the beginning on the basis of topographical maps, orthophotomaps and aerial photographs and then, after vision done during field works they have been drawn on the topographic base, what resulted in creating the map of post-mining dumping grounds. Valorisation of coal mining waste dumps, using already repeatedly presented method, included defining of: name of the dump, coal mine from where the wastes come from, state of the dump, surface of the dump, type of technical and biological reclamation, accessibility of the object, possibilities of recovery of coal and the results have been drawn on the map. On the basis of collected and elaborated data there was done an attempt of defining of potential possibilities of recovery of coal from the dumps and connecting of coal quality in exploited deposits and coal content in waste material. The results showed that in spite of initial information that the majority of the dumps comprise potential objects of coal recovery of coal from waste material, eventually only in some cases (thirteen objects) the recovery seems to be economically justified.
PL
Dokonano inwentaryzacji 41 zwałowisk odpadów pogórniczych pochodzących z 27 kopalń. Z uwagi na fakt, że pięć kopalń są kopalniami wieloruchowymi, badania objęły swoim zasięgiem aż 32 złoża węgla kamiennego. Dane źródłowe (wraz z miejscami lokalizacji poszczególnych zwałowisk) pozyskano, zarówno z materiałów archiwalnych, jakimi dysponują zakłady górnicze i urzędy miast (w granicach których występują te zwałowiska), jak również z powszechnie dostępnych materiałów opublikowanych (tj. książek, monografii, artykułów naukowych). Zweryfikowane, początkowo na podstawie dostępnych map topograficznych, ortofotomap oraz aktualnych zdjęć lotniczych, a następnie na podstawie wizji w ramach prac terenowych, dane zostały naniesione na podkład topograficzny, czego rezultatem jest mapa zwałowisk odpadów pogórniczych. Waloryzacja zwałowisk, wykorzystująca wielokrotnie już zaprezentowaną metodę, obejmowała określenie: nazwy zwałowiska, kopalni, z której pochodzą zwałowane odpady, stanu zwałowiska, powierzchni zwałowiska, rodzaju rekultywacji technicznej i biologicznej, dostępności obiektu oraz możliwości odzysku węgla, zaś jej wyniki zostały naniesione na wykonaną uprzednio mapę. Na podstawie zebranych i opracowanych danych podjęto próbę określenia potencjalnych możliwości odzysku węgla ze zwałowisk oraz powiązania jakości węgla w złożach eksploatowanych i węgla w materiale odpadowym. Wyniki badań wykazały, iż pomimo wstępnej informacji, że większość badanych zwałowisk stanowi potencjalne obiekty odzysku węgla z materiału odpadowego, ostatecznie tylko w kilkunastu przypadkach (trzynaście obiektów) odzysk ten wydaje się ekonomicznie uzasadniony.
4
Content available remote Pozostałości z sortowania tworzyw sztucznych jako składnik paliw z odpadów
PL
Wobec rosnącego poziomu selektywnej zbiórki odpadów w Polsce i na świecie znaczenia nabiera racjonalne zagospodarowanie pozostałości po sortowaniu tych odpadów. Przedstawiono wyniki badań paliwowych właściwości pozostałości po sortowaniu tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Badane odpady pochodziły z nowoczesnej sortowni przeznaczonej dla selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i papieru z gospodarstw domowych, znajdującej się w Śląskim Centrum Recyklingu w Gliwicach. Wyniki badań wykazały w pozostałości po sortowaniu tworzyw sztucznych duży udział (ok. 90%) frakcji wysokokalorycznej nadającej się jako komponent do wytworzenia paliwa alternatywnego. W ramach frakcji nienadających się jako składnik paliwa z odpadów zidentyfikowano m.in. PVC, opakowania po substancjach niebezpiecznych oraz puszki aluminiowe. Zaproponowano także modernizację linii technologicznej, tak aby pozostałość po sortowaniu i wyeliminowaniu frakcji niepożądanych mogła być wykorzystana bezpośrednio po rozdrobnieniu jako paliwo alternatywne np. w cementowni lub elektrociepłowni.
EN
Various types of plastics, paper and cardboard-contg. mixts. were sepd. on a sorting line from selectively collected municipal solid waste in the Silesian region. The combustible properties of the residues (including Cl-content) were detd. in accordance with the relevant stds. A high calorific value (approx. 90%) of the analyzed residues and low Cl content (except for PVC-contg. residues) enabled use of the residues as a raw material for the prodn. of an alternative fuel. Addnl., a modernization of the technol. line was proposed to increase its functionality.
PL
Przedstawiono metodologię badań procesu biodegradacji prototypowych wyrobów wytworzonych z polilaktydu i jego kompozycji polimerowych z polihydroksyalkanianami w warunkach kompostowania przemysłowego. Próbki inkubowano w pryzmie kompostowej, systemie kontenerowym KNEER oraz systemie BIODEGMA na terenie Stacji Segregacji i Kompostowni w Zabrzu. Opracowana metodologia pozwala ocenić, czy testowane materiały i wytworzone z nich produkty końcowe o odpowiednich właściwościach użytkowych, po spełnieniu swojej funkcji, kwalifikują się do recyklingu organicznego.
EN
This work presents a methodology for testing the biodegradation process of prototype products made of polylactide and its polymer compositions with polyhydroxyalkanoates under conditions of industrial composting. The samples were incubated in a composting pile, KNEER containers system or BIODEGMA system at the Segregation and Composting Station in Zabrze. The developed methodology allows the assessment of whether the tested materials and final products, with appropriate functional properties, are suitable for organic recycling.
PL
W sierpniu 2016 r. uchwalono w Polsce nowy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO). Wyszczególnia on szereg działań niezbędnych dla systemu gospodarki odpadami, które wpisują się w model gospodarki o obiegu zamkniętym.
PL
Wprowadzane nowe przepisy legislacyjne, regulujące w naszym kraju obrót paliwami stałymi, zwracają uwagę na konieczność rozwijania i doskonalenia sposobów i metod zagospodarowania mułów węglowych z węgla kamiennego. Celem pracy było wykazanie, czy parametry filtracyjne (głównie współczynnik filtracji) mułów węglowych są wystarczające do budowy warstw izolujących na składowiskach na etapie ich zamykania i jakie jest zapotrzebowanie na materiał w przypadku takiego postępowania. Analizę przeprowadzono dla składowisk odpadów komunalnych na obszarze województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Dla mułów węglowych z górnictwa węgla kamiennego wartości współczynnika filtracji mieszczą się w zakresie 10–8‒10–11 m/s, przy średniej wartości 3,16×10–9 m/s. Można wnioskować, że materiał ten spełnia zasadniczo kryteria szczelności dla przepływów poziomych i często też pionowych. Przy zagęszczaniu, wzrastającym obciążeniu czy mieszaniu z popiołami lotnymi ze spalania węgla kamiennego oraz iłami osiągany współczynnik filtracji często obniża swoje wartości. Na podstawie przeprowadzonej analizy można sądzić, że muły węglowe mogą zostać wykorzystane do budowy mineralnych barier izolujących. Na koniec roku 2016 na obszarze województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego czynnych było 50 składowisk odpadów komunalnych. Jedynie 36 z nich uzyskało status instalacji regionalnej, blisko 1/3 obiektów znajduje się w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Pozostałe składowiska zostaną przeznaczone do zamknięcia. Zakładając konieczność zamknięcia wszystkich czynnych obecnie składowisk odpadów komunalnych, zapotrzebowanie na muły węglowe wynosi ogółem 1 779 000 m3, co przy przyjętych założeniach daje masę 2 704 080 Mg. Całkowita ilość wytwarzania mułów węglowych jest w Polsce bardzo duża. Tylko dwie podstawowe grupy górnicze wytwarzają rocznie łącznie około 1 500 000 Mg mułów węglowych. Budowa warstw izolujących na składowiskach odpadów obojętnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne jest interesującym rozwiązaniem. Takie zastosowanie jest perspektywiczne, ale nie rozwiąże całościowo problemu związanego z wytwarzaniem i zagospodarowaniem tego materiału odpadowego. Istotne jest poszukiwanie kolejnych rozwiązań.
EN
The new legislative provisions, regulating the trade in solid fuels in our country, draw attention to the need to develop and improve methods and methods of managing hard coal sludge. The aim of the work was to show whether filtration parameters (mainly the permeability coefficient) of hard coal sludge are sufficient for construction of insulating layers in landfills at the stage of their closing and what is the demand for material in the case of such a procedure. The analysis was carried out for landfills for municipal waste in the Opolskie, Śląskie and Małopolskie provinces. For hard coal sludge, the permeability coefficient values are in the range of 10–8–10–11 m/s, with the average value of 3.16×10–9 m/s. It can be concluded that this material generally meets the criteria of tightness for horizontal and often vertical flows. When compaction, increasing load or mixing with fly ash from hard coal combustion and clays, the achieved permeability coefficient often lowers its values. Based on the analysis, it can be assumed that hard coal sludge can be used to build mineral insulating barriers. At the end of 2016, 50 municipal landfills were open in the Opolskie, Śląskie and Małopolskie Provinces. Only 36 of them have obtained the status of a regional installation, close to 1/3 of the municipal landfill are within the Major Groundwater Basin (MGB) range. The remaining storage sites will be designated for closure. Assuming the necessity to close all currently active municipal waste landfills, the demand for hard coal sludge amounts to a total of 1,779,000 m3 which, given the assumptions, gives a mass of 2,704,080 Mg. The total amount of hard coal sludge production is very high in Poland. Only two basic mining groups annually produce a total of about 1,500,000 Mg of coal sludge. The construction of insulating layers in landfills of inert, hazardous and non-hazardous and inert wastes is an interesting solution. Such an application is prospective, but it will not solve the problem related to the production and management of this waste material as a whole. It is important to look for further solutions.
8
Content available remote Zagospodarowanie odpadów z procesów flotacji rud cynkowo-ołowiowych
PL
Omówiono technologie pozyskiwania koncentratów ZnS i PbS oraz możliwości zastosowania poflotacyjnych odpadów z procesu wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych do podsadzania wyrobisk górniczych (podsadzki zestalane), do produkcji materiałów budowlanych i nawozów mineralnych, a także wykorzystanie odpadów flotacyjnych ze stawów osadowych do odzysku minerałów użytecznych. Omówienia dokonano na podstawie zagospodarowania odpadów flotacyjnych pochodzących z polskich kopalń rud cynku i ołowiu.
EN
A review, with 56 refs., of uses of the wastes in prodn. of building materials and mineral fertilizers as well as mining excavations fillings and raw material for the Zn and Pb recovery.
PL
Pod koniec sierpnia br. Ministerstwo Środowiska przedstawiło na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o u.c.p.g. oraz niektórych innych ustaw, rozpoczynając tym samym proces konsultacji i uzgodnień. Projekt stanowi zbiór propozycji zmian – niejednokrotnie o charakterze systemowym – które w różnym stopniu wpłyną na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
PL
W artykule przedstawiono metody zagospodarowania niewykorzystanych resztek kompozytów cementowych. Każda z nich wpisuje się w ideę zrównoważonego budownictwa, co więcej, współcześnie zagospodarowanie i utylizacja takich odpadów jest obowiązkiem prawnym nałożonym na producenta tych odpadów. W artykule przedstawiono badania granulatu pozyskanego jedną z tych metod.
EN
Methods of management of cement composites unused remains are present in the article. Each of these methods is a part of the sustainable construction idea. Moreover, the management and utilization of such waste is a legal obligation imposed on the producer of this waste. Some tests of granulate obtained by one of mention methods are also present in the paper.
PL
Problematyka zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ma coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Wśród dyscyplin naukowych wyodrębniła się nawet aerobiologia, która jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się badaniem mikroorganizmów i materiałów biologicznych związanych z powietrzem atmosferycznym, w tym ich uwalnianiem do atmosfery, transportem, rozprzestrzenianiem, depozycją, a także wpływem na rośliny, zwierzęta i ludzi. Do najczęściej analizowanych cząstek biologicznych w powietrzu należą bakterie, grzyby, wirusy, pyłki roślin, toksyny i alergeny, gdyż stanowią one największą część bioaerozolu znajdującego się w powietrzu. Odgrywają one szczególną rolę w wyjaśnieniu etiologii, patogenezy i mechanizmów szerzenia się wielu epidemii, w których ważną rolę odgrywa powietrze, a szczególnie bioaerozol, mogący zawierać drobnoustroje chorobotwórcze lub substancje o działaniu alergicznym i toksycznym. Mając to na uwadze, w pracy omówiono powstawanie, przenoszenie oraz szkodliwość aerozoli biologicznych, które powstają w takich obiektach komunalnych, jak oczyszczalnie ścieków czy zakłady przetwarzania odpadów. W tej grupie wyróżnia się aerozole pierwotne i wtórne, natomiast ze względu na źródło emisji mogą być one pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Bioaerozole składają się głównie z cząstek o wielkości od około 0,001 µm do 250 µm. Ponieważ biorą one udział w rozprzestrzenianiu się patogenów i łatwo przenikają do układu oddechowego ludzi i zwierząt, dlatego w ostatnich latach zanotowano wzrost zainteresowania tymi cząstkami. W badaniach procesu powstawania aerozoli i bioaerozoli zwraca się uwagę na mechanizm pękania pęcherzyków powietrza przemieszczających się w cieczy i wynoszenia do atmosfery bioaerozolu znajdującego się w błonie pęcherzyka i na granicy faz ciecz-powietrze. Cząstki aerozolu wynoszone do atmosfery ulegają bezpośredniej sedymentacji lub utrzymują się w powietrzu i są przenoszone przy udziale wiatru nawet na znaczne odległości. Depozycja cząstek bioaerozolu może być sucha lub mokra i wzrasta wraz z ich wielkością. Ważną rolę w procesie unoszenia i transportu niektórych bioaerozoli odgrywa kształt i obecność komór powietrznych. Podkreśla się, że potencjalnym źródłem szkodliwych bioaerozoli w powietrzu są głównie oczyszczalnie ścieków i zakłady przeróbki odpadów, w których powstają aerozole zawierające patogenne bakterie, grzyby i toksyny, a skład i wielkość danego bioaerozolu ma znaczący wpływ na jakość powietrza w ich sąsiedztwie. Ponieważ bioaerozole mogą być emitowane do otaczającego powietrza na różnych etapach oczyszczania ścieków, są one najczęściej badaną grupą czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w sąsiedztwie tych obiektów, niestety brakuje w Polsce znowelizowanych przepisów dotyczących mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza.
EN
Nowadays, problems of atmospheric air contamination become increasingly important. Aerobiology, an interdisciplinary science has even developed to study microorganisms and biological materials related to the atmospheric air, including their release to the atmosphere, transport, distribution, deposition as well as effects they have on plants, animals and humans. The biological molecules most often analyzed in the air include bacteria, fungi, viruses, plant pollens, toxins and allergens as they constitute the largest bioaerosol fraction in the air. They play a special role in explaining etiology, pathogenesis and spread mechanisms of many epidemics where the air and specifically bioaerosol play an important role as carrying pathogens, toxins or allergens. With this specifically in mind, the paper discusses the process of formation, transmission and harmfulness of bioaerosols originating from such municipal facilities as wastewater treatment plants or solid waste processing facilities. Primary and secondary bioaerosols may be distinguished in this group, whereas based on the emission source, they may be of natural and anthropogenic origin. The bioaerosol molecules range from 0,001 μm to 250 μm. Due to their role in the spread of pathogens and ease with which they enter the respiratory system of humans or animals, a notably increased interest in these molecules could be observed during recent years. In their research on aerosol and bioaerosol formation process, authors focus on the bursting mechanism of the air bubbles passing through a liquid and release of bioaerosols located in the membrane, and on the liquid-air interface, into the atmosphere. The aerosol particles released into the atmosphere undergo direct sedimentation or remain in the air, where they are transported by wind even over considerable distances. Deposition of aerosol particles may be dry or wet and increases with the particle size. Presence of aeration chambers and their shape play an important role in the release of some bioaerosol particles into the air and their transport. It is emphasized that potential sources of harmful bioaerosols in the air include mainly municipal objects (wastewater treatment and solid waste processing plants), where aerosols carrying pathogenic bacteria, fungi and toxins are generated, while composition and concentration of a given bioaerosol has a significant impact on air quality in the vicinity of such objects. As bioaerosols may be emitted to the surrounding air at different stages of the wastewater treatment, they are the most commonly studied group of hazardous and bothersome agents occurring in the vicinity of treatment plants. Unfortunately, there is a lack of revised regulations in place regarding the microbial air contamination in Poland.
12
Content available remote Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, dotyczących strat strumienia ciepła do otoczenia przez zewnętrzną powierzchnię pieca obrotowego. Badania wykazały, że konstrukcja ścian pieca obrotowego ma istotny wpływ na straty strumienia ciepła do otoczenia. Wskazano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych ścian pieca obrotowego i wynikającą z ich zastosowania redukcję przepływu strumienia ciepła do otoczenia.
EN
The article presents the results of experimental research on the installation of thermal treatment of medical waste focus on loss of heat flow to the environment through the external surface of the rotary kiln. Tests have proven that the wall structure of a rotary kiln has a significant effect on heat flow losses to the environment. Examples of constructional solutions of rotary kiln walls and the resulting reduction in the flow of heat flux to the environment were shown.
PL
Wraz z galopującym rozwojem gospodarczym oraz technologicznym w wielu państwach świata dochodzi do intensyfikacji postępu, poprawy komfortu życia oraz znacznej ilości innych, często pobocznych i pomijanych w ostatecznym rozrachunku czynników. Wpływają one w mniejszym lub większym stopniu na wizerunek otaczającej nas codzienności. Dwa z nich to zapotrzebowanie energetyczne oraz ilość generowanych odpadów. Owe czynniki łączą się i wzajemnie przeplatają.
PL
Właściwości fizykochemiczne odpadów technologicznych z produkcji mas włóknistych i papieru potwierdzają możliwość ich zagospodarowania. Sposób wykorzystania w konkretnych przypadkach zależy jednak od posiadanego zaplecza technicznego oraz przepisów regulujących dopuszczalne prawnie rozwiązania. Obecne tendencje w tej dziedzinie sprzyjają zagospodarowaniu odpadów organicznych o charakterze biomasy jako nośników energii. Przeprowadzone badania odpadów z produkcji celulozy i papieru wykazały, że w większości przypadków parametry suchych odpadów są zbliżone do własności paliw kopalnych, jak węgiel brunatny i torf, oraz drewna opałowego i innych rodzajów biomasy. W odniesieniu do tradycyjnych paliw, wadą paliwa z odpadów jest zawarta w nich woda, którą przed spaleniem materiału należy usunąć. Część odpadów, pochodzących zwłaszcza z przerobu włókien wtórnych, wykazuje zawartość metali ciężkich wyższą niż w tradycyjnych paliwach, jakkolwiek zawartość ta pozostaje nadal nieistotna. Zależy ona główne od rodzaju przetwarzanego surowca i stopnia domknięcia obiegu wodnego instalacji. Na potrzeby badań, obok wykonanych oznaczeń właściwości fizykochemicznych odpadów, wykonano rozeznanie wśród producentów celulozy i papieru dotyczące rodzajów wytwarzanych odpadów, ich ilości i sposobów zagospodarowania. Określono ilościowe udziały poszczególnych odpadów w ich zagospodarowaniu oraz wskazano techniki, które w obecnych warunkach cieszą się największym powodzeniem. Stwierdzono, że największy udział wśród technik zagospodarowania odpadów stanowi odzysk ich potencjału energetycznego w procesie spalania w kotłach biomasowych. W dalszym ciągu duże znaczenie ma deponowanie odpadów na składowiskach.
EN
A physicochemical properties of technological waste from pulp and paper production acknowledges the possibilities of their further reuse. The possibility of reusing the waste materials in specific cases depends however on the available technological background as well as abidance to current law regulations. Current trends in this field foster the reuse of the organic biomass wastes as energy resource. Conducted research of waste materials obtained from the pulp and paper production showed that in most cases the dry waste material has similar properties as fossil fuels i.e. lignite, peat, fire-wood and other biomass materials. One of the biggest drawback of the waste material fuels when compared to traditional types is that the waste material fuels contain water which has to be removed from them before burning. Some waste materials that originate especially from the processing of secondary fibers contain more heavy metals than standard fuels, however that amount is still insignificant. Mostly it depends on the type of raw material that was processed as well as the degree of water system closure along the installation. Waste material physicochemical properties were determined as well as a reconnaissance was carried out among the pulp and paper manufacturers concerning the types and amounts of generated waste materials and the ways of utilization / reuses. It was found that the main share among the waste reuse techniques has a recovery of their energy potential by burning them in biomass furnaces. Landfilling the produced solid wastes is still a widely used practice.
PL
Zagospodarowanie odpadów to bardzo istotne zadanie współczesnej gospodarki. Jego realizacja daje wielowymiarowe korzyści, dlatego zagadnieniom tym poświęca się coraz więcej uwagi. W procesie badawczym skoncentrowano się na opracowaniu sposobu utylizacji surowców wtórnych poprzez ich spienianie. Dobrano stosunki ilościowe składników w zestawie oraz ustalono optymalne warunki temperaturowo-czasowe. Zaproponowano użycie jako środka spieniającego odpadu z rozbiórki skrzydeł wiatraków. Otrzymane szkła piankowe zbadano pod kątem ich budowy wewnętrznej. Uzyskano bardzo zadowalające efekty spieniania materiałow zawierających w zestawie surowcowycm odpad z rozbiórki skrzydeł wiatraków, będący kompozytem na osnowie żywicy organicznej.
EN
Waste management is a very important task for the modern economy. Its realization gives multidimensional benefits, so attention is paid to this issue. The research process focused on developing a way to utilize recycled materials by foaming them. The quantitative ratios of ingredients in the set were chosen, and the optimum temperature and time conditions were determined. The use of the waste of wind turbine blades as a foaming agent was proposed. The obtained foam glass was tested for internal structure. Very satisfactory results were obtained for the foamed materials containing raw material waste from the waste of wind turbine wings, which is a composite of an organic resin matrix.
PL
W obecnych czasach gospodarka odpadami, zwłaszcza odpadami komunalnymi, staje się coraz ważniejsza. Ze względu na to, że odpady stanowią coraz większy problem, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym ich liczba rośnie z każdym rokiem, ważne jest więc podjęcie działań w celu poprawnego postępowania z odpadami. Nieużytkowane odpady są kierowane na składowiska odpadów i mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko ekologiczne, ale także środowisko społeczne - składowiska mogą mieć znaczący wpływ również na warunki życia społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie procesów gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska. Opisano procesy zachodzące w czasie gospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o działalność wybranego przedsiębiorstwa. Wzrost świadomości ekologicznej, recyklingu, pozyskiwania surowców wtórnych wpływa na racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby móc odpady poddać recyklingowi należy zebrać je oraz przetransportować do zakładów utylizacji, sortowni lub bezpośrednio na wysypiska odpadów.
EN
Paper discussed the processes of municipal waste management in line with the principles of sustainable economic development and environmental protection. The processes involved in the management of municipal waste are described on the basis of the selected activity enterprise. Increasing environmental awareness, recycling, and recycling of raw materials will affect the rational management of municipal waste. In order to be able to recycle waste, it is necessary to collect and transport it to disposal plants, sorting centres or directly to landfill sites.
PL
Zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa, zawartej pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w pierwszej kolejności RPO środki finansowe powinny być kierowane na rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia oraz recyklingu.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.