Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power losses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
This paper discusses optimal allocation planning of synchronous distributed generation (SDG) on mesh grid power system, using breeder genetic algorithm (BGA) method. This optimization technique was built to allocate SDG units for obtaining the smallest power losses, while all buses voltage awakens in standard value. Furthermore, the proposed method was tested on IEEE 30 bus test system, and the optimal solution was reached for three SDG unit installation on 27.73 MW + j1.502 MVAr total power, with 22.46% power losses reduction.
PL
W artykule omówiono optymalne planowanie alokacji synchronicznej generacji rozproszonej (SDG) w systemie elektroenergetycznym sieci kratowej z wykorzystaniem metody algorytmu genetycznego rozpłodnika (BGA). Ta technika optymalizacji została zbudowana w celu alokacji jednostek SDG dla uzyskania najmniejszych strat mocy, podczas gdy napięcie wszystkich magistrali zawiera się w wartości standardowej. Ponadto zaproponowana metoda została przetestowana na systemie testowym magistrali IEEE 30 i osiągnięto optymalne rozwiązanie dla instalacji trzech jednostek SDG o łącznej mocy 27,73 MW + j 1,502 MVAr, przy obniżeniu strat mocy o 22,46%.
EN
The design of the power electronics system requires a crucial step – power loss estimation. When losses are estimated by the simulation approach it can significantly reduce the design time of the device cooling solution. This paper presents an estimation of power losses in three phaseinverter in different operation points, to determine the worst-case scenario. For this simulation, MATLAB Simulink is used, and simulation results in the form of the losses are used in another software to visualize thermal spreading at the heatsink.
PL
W projektowaniu urządzeń energoelektronicznych dużą rolę odgrywa ocena strat mocy skutkujących wydzielaniem ciepła. Artykuł prezentuje ocenę strat mocy w trójfazowym przekształtniku. Określono rozpraszanie się ciepła w tym urządzeniu.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów toru zasilania zgrzewarki rezystancyjnej na parametry wyjściowe procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego, to jest w szczególności średnicę uzyskiwanego jądra zgrzeiny. W zależności od rodzaju zgrzewarki struktura toru zasilania elektrod zawiera różne elementy, wpływające pośrednio na proces. Najczęściej są to przewody i szyny doprowadzające prąd oraz różnego rodzaju przekształtniki energoelektroniczne. W artykule wykazano w jaki sposób każdy z tych elementów wpływa na parametry procesu zgrzewania.
EN
The influence of components of the supplying path in resistance welding machine on parameters of welding process, particularly diameter of welding nugget is presented in the paper. Depending on type of welding machine the supplying path includes different types of conductors and wires and power electronic converters. Analysis presented in the paper reports influence of these elements on parameters of welding process.
4
PL
Na przykładzie dwóch transformatorów olejowych grupy III przedstawiono dwa kryteria determinujące wymianę transformatorów na nowe. Transformator o mocy znamionowej 670 kVA z roku 2006 zasilał, poprzez falownik AC/DC/AC, piec indukcyjny. Transformator po 5 latach eksploatacji miał zużytą izolację. Konieczność wymiany transformatora na nowy determinowało kryterium zużytej izolacji. Degradacja izolacji była spowodowana przez impulsy napięcia generowane w czasie komutacji zaworów energoelektronicznych. Drugi transformator, o mocy znamionowej 400 kVA z roku 1964, ma straty mocy jałowe 3 razy większe, a straty obciążeniowe 1,5 razy większe od strat w transformatorach o tych samych parametrach produkowanych obecnie. Wymianę transformatora na nowy determinowało kryterium energii strat w transformatorze.
EN
Two criteria determining the replacement of transformers with new ones are presented on the example of two group III oil transformers. A 670 kVA transformer from 2006 powered an induction furnace via an AC/DC/AC inverter. The transformer after 5 years of operation had worn insulation. The necessity to replace the transformer with a new one determined the criterion of used insulation. Insulation degradation was caused by voltage pulses generated during commutation of power electronic valves. The second transformer with a rated power of 400 kVA from 1964 has an idle power loss 3 times greater and load losses 1,5 times greater than losses in transformers with the same parameters currently produced. Replacement of the transformer with a new one was determined by the criterion of energy loss in the transformer.
PL
W artykule zanalizowano zagadnienie strat mocy w coraz powszechniej stosowanych w technice elektromagnesach nadprzewodnikowych. Rozpatrzono straty mocy wynikłe z nieliniowości charakterystyk prądowo-napięciowych przewodów nadprzewodnikowych, straty powstałe wskutek zjawisk histerezy w cyklu powolnie zmiennego prądu elektromagnesu nadprzewodnikowego, a także straty generowane w doprowadzeniach prądowych do tych elektromagnesów.
EN
The article analyzes the issue of power losses in superconducting electromagnets increasingly used in electricity. Power losses resulting from non-linearity of current-voltage characteristics of superconducting wires, losses resulting from hysteresis phenomena in the cycle of slowly varying current of a superconducting electromagnet were considered, as well as losses generated in current leads to these electromagnets.
PL
Zazębienie jest jednym z ważniejszych węzłów tocznych w obiegowej przekładni cykloidalnej. Składa się ono z kół, których zarysy utworzone są wg krzywych cykloidalnych, oraz ze współpracujących z nimi rolek. Rozróżnia się zazębienie epicykloidalne i hipocykloidalne. Podczas pracy przekładni na skutek przenoszonego obciążenia oraz tarcia w zazębieniu występują straty mocy. W pracy przedstawiono metodę analityczną wyznaczania strat w zazębieniu cykloidalnym z uwzględnieniem odchyłek wykonawczych elementów tworzących to zazębienie. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyznaczenie rozkładu luzów międzyzębnych oraz sił w miejscach styku zarysów z rolkami, a w konsekwencji rozkładu strat mocy w zazębieniu. Rozkład sił międzyzębnych zweryfikowano poprzez badania elastooptyczne zespołu kół z zazębieniem cykloidalnym. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że wpływ zmian mimośrodowości na rozkład sił międzyzębnych jest istotny. A także, że rozkład strat mocy w zazębieniu ma ścisły związek z rozkładem sił międzyzębnych i ma bardzo podobny charakter.
EN
Gearing is one of the most important rolling nodes in a cycloidal planetary transmission. It consists of gears whose outlines are created according to cycloidal curves and the rollers cooperating with them. The epicycloidal and hypocycloidal gearing can be distinguished. There are power losses during the transmission operation, due to the transmitted load and friction in the gearing. The paper presents an analytical method for determining losses in cycloidal gearing, taking into account the manufacturing deviations of the elements making this gearing. The analysis allowed determining the distribution of intertooth clearances and forces at the points of contact between the profiles and the rollers, and consequently the distribution of power losses in gearing. The distribution of intertooth forces was verified by elastooptic tests of the gears set with cycloidal gearing. The results of the calculations indicate that the influence of eccentricity changes on the distribution of intertooth forces is significant and also that the distribution of power losses in gearing is closely related to the distribution of intertooth forces and has a very similar character.
7
Content available remote Metody pomiaru strat mocy w rdzeniach dławików
PL
W artykule omówiono źródła strat mocy występujących w materiałach magnetycznych wykorzystywanych do budowy dławików lub transformatorów oraz przeanalizowano wybrane literaturowe metody pomiaru tych strat. Opisano wybrane z tych metod i wskazano ich ograniczenia wynikające z zastosowania rozważanych metod pomiarowych. Wykazano potrzebę opracowania nowej metody pomiarowej.
EN
The article discusses the sources of power losses occurring in magnetic materials used to build the inductor or the transformers. The paper analyses selected literature methods for measuring these losses and presents the limitation of proposed methods. The overview of literature indicates the need to develop a new measurement method.
EN
This article deals with the subject of simulation of power losses and thermal processes occurring in semiconductors, as illustrated by an example of a DC/DC buck converter. The simulations were performed in PLECS software. The results obtained from the program were compared with measurement results of a laboratory converter model. The physical model is based on the same components as assumed in the simulation. Similarly, the parameters of the transistor control signal were the same. During operation of the converter, the temperature changes were analyzed using a K-type thermocouple. Based on the obtained results of the temperature measurement in the steady state of the converter operation, the correctness of the simulation carried out in the PLECS program was verified and confirmed.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zwarć skrośnych występujących w scalonych, komercyjnych sterownikach bramkowych stosowanych powszechnie z tranzystorami MOSFET mocy i pracujących z częstotliwością sięgającą 30 MHz. Zwarcia skrośne w wyjściowym stopniu wzmacniającym drajwera są niezwykle istotne dla działania całego układu falownika. Wpływ zwarć objawia się dużymi stratami mocy biegu jałowego drajwera scalonego, które mogą sięgać nawet 30 W. Tak duża wartość mocy strat znacząco obniża sprawność całego przekształtnika oraz bezpośrednio wpływa na sprawność samego drajwera, która rzadko przekracza 60%. W artykule opisano problematykę identyfikacji zwarć oraz innych zjawisk występujących w sterownikach bramkowych (twardo-przełączalnych) pracujących z częstotliwościami sięgającymi 30 MHz. Przeprowadzone badania wykazały istnienie alternatywnych rozwiązań komercyjnych sterowników bramkowych charakteryzujących się niejednokrotnie lepszymi parametrami statycznymi i dynamicznymi.
EN
This paper presents the problem of short circuits in integrated drivers IXYS Corporation. The problem of short circuits in high frequency driver operating in inverter, is very important for example in efficiency or power losses determining. The short circuit in output amplifier by the drivers affects on the total power losses in this driver. All drivers in this project have been tested for operating frequency from 10 MHz to 30 MHz. Additionally, this paper presents a characteristics of power losses at idle for eight tested drivers - four integrated drivers and four discrete drivers have been designed. The new discrete drivers design has been developed as a PCB circuit on a thermal clad technology with the use of discrete low power components. The PCB board are made of IMS material, which consist of aluminum base (1.5 mm), the layers of ceramic insulator (100 μm) and cooper layer (35 μm). The power losses in integrated driver DEIC420 associated of short circuits are even 30 W for 30 MHz. The new MOSFET discrete drivers characterized by 5 W of power losses in this same work conditions.
EN
This paper presents a proper methodology for assessing and forecasting the active energy losses in LV distribution networks, based on the real measurements, provided by smart meters. The proposed methodology uses a characteristic load profile estimation based on knowledge data discover (KDD) approach and daily energy. The results are comparable with the real case, that use the energy profile from smart meters.
11
PL
Artykuł przedstawia metodę określenia strat mocy w układach napędowych z układami przekształtnikowymi. Obliczenia wykonano na przykładzie walcarki napędzanej pierwotnie przez silnik prądu stałego zasilany z przekształtnika tyrystorowego, a po modernizacji przez silnik asynchroniczny sterowany przemiennikiem częstotliwości. W obu układach po stronie sieci zasilającej zastosowano pasywny filtr L-C. W analizie strat mocy uwzględniono niesinusoidalny przepływ prądu w elementach instalacji elektrycznej obejmującej transformator oraz kable średniego napięcia. Na podstawie pomiarów komputerowych obliczono wartości mocy oraz zawartości wyższych harmonicznych prądów w systemie zasilania układów napędowych walcarki. Wykonane obliczenia umożliwiły oszacowanie strat mocy i energii elektrycznej w układzie walcarki.
EN
The article presents a method for calculating power losses in drive systems with converter systems. Calculation was made on the example of a rolling mill originally driven by a DC motor supplied from a thyristor converter, and after modernization with asynchronous motor controlled by a frequency converter. Passive L-C filter was used on the supply side in both systems. The power loss analysis includes the nonsinusoidal currents in the electrical installation including the transformer and medium voltage cables. Power values and harmonic currents were calculated in the power system of the mill drive systems on the basis of computer measurements. The calculations made it possible to estimate electrical power losses in the rolling mill system.
EN
Over the last years, there has been a rising interest in wound-rotor synchronous motors (WSM) for electric vehicle drive application. They provide analternative to permanent magnet motors (PSM) which are subject to shortage issues with the rare-earth material supply [5]. Although an analytical solution of the WSM minimum copper losses problem exists [1], the associated assumptions of unlimited voltage and constant motor inductances are mostly not applicable for electric vehicle applications. This paper proposes a simple method to improve the convergence of a numerical solution of the copper loss minimization problem subject to a nonlinear equality constraint (motor torque) and inequality constraints (available voltage and maximum current). A set / tree of weighted locally linearized (LoLiMoT) models replaces nonlinear lookup tables specifying the inductances Ld, Lq, Lf in terms of the currents Id, Iq and If. A benefit of this is that the analytical expressions for the Jacobian and the Hessian matrices of the objective function and the constraints functions are readily available to a gradient-based numericaloptimization function. The calculation results presented in the paper show a reduction of the necessary number of iteration steps. In addition, straightforward modification of the presented method allows optimization also under consideration of magnetic losses.
EN
Power losses are one of many factors affecting the energy effectiveness of production processes, however despite this, commonly investigated ranges of power losses do not explain how they change in the stages being different from a typical driving mode. This investigation focuses on low working conditions of a robot electric motor and the properties of power losses changes while going from a driving mode into a stand-still mode of electric motor work. Apart from determined values of power maps components, this work shows how to manage with technical limitations in performing measurements of industrial robot electrical states at the industrial conditions, like high disturbances, noise and limited range of robot axis angle position.
PL
Straty mocy są jednym z wielu czynników wpływających na efektywność energetyczną procesów produkcyjnych, jednak pomimo tego, najczęściej badane zakresy strat mocy nie określają sposobu ich zmian w trybach pracy odmiennych od typowej pracy napędowej. Opisane badania zostały skoncentrowane na niskim zakresie warunków pracy silnika robota przemysłowego oraz na własnościach zmian postaci strat mocy podczas przechodzenia ze stanu pracy napędowej do pracy statycznej. Oprócz wyznaczonych wartości komponentów map mocy, w pracy przedstawiono techniczne rozwiązania umożliwiające wykonywanie pomiarów stanów elektrycznych robota w warunkach przemysłowych, którymi były zniekształcenia, zakłócenia oraz ograniczony zakres pozycji kątowych badanego przegubu robota.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze zmiennością obciążenia trakcyjnego i jego wpływem na straty mocy w podstacjach trakcyjnych prądu stałego. Przedstawiono sposób określania wpływu uśredniania prądu, który ma często miejsce w obliczeniach trakcyjnych. Wykazano, że uśrednianie prądu ma znaczący wpływ na niedokładność obliczeń bądź pomiarów mocy i energii w układach zasilania trakcji prądu stałego. Przedstawiono zagadnienia zmienności obciążenia trakcyjnego.
EN
The article discusses issues related to the variability of traction load and its impact on power losses in DC traction substations. Presented is the method of determining the influence of current averaging, which often happens in traction calculations. It has been shown that the averaging of the current has a significant impact on the inaccuracy of calculations or measurements of power and energy in DC traction power systems. The issues of variability of traction load are presented.
15
Content available remote Rozdział strat mocy i sprawność inwertorowej zgrzewarki rezystancyjnej
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej rozdziału głównych strat mocy oraz wyniki badań laboratoryjnych opracowanych modeli przekształtników do inwertorowej zgrzewarki rezystancyjnej. Przedstawiono wyniki pomiarów strat mocy i sprawności głównych podzespołów.
EN
The article presents the results of numerical analysis of the power losses distribution and results of laboratory tests of prototype inverter developed for resistance welding equipment. The results of power losses and main components efficiency measurements are presented.
PL
Niniejszy referat omawia kwestie związane z możliwymi do zastosowania strategiami sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym pełniącym rolę łącznika pomiędzy elementami stało– i przemiennoprądowymi w hybrydowej mikrosieci niskiego napięcia. Rozważane strategie zostaną sprawdzone w testowej mikrosieci niskiego napięcia, w różnych warunkach jej pracy. Wyniki obliczeń symulacyjnych zostaną przedstawione w formie tabelarycznej oraz graficznej, a na ich podstawie opracowane zostaną wnioski końcowe.
EN
This paper discusses issues related to possible control strategies of AC/DC electronic power converter operating as a link between DC and AC elements in hybrid low voltage microgrid Considered control strategies will be tested in a test microgrid, under different conditions of its operation. The results of simulation will be presented in tabular and graphical form and, based on them, the conclusions will be developed.
17
Content available Power losses in the three-phase gas-insulated line
EN
This paper presents an analytical method for determining the power losses in the three–phase gas–insulated line (i.e., high-current busduct) of circular cross–section geometry which phase conductors are placed in vertex of a square. The mathematical model takes into account the skin effect and the proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase conductors and enclosures (i.e., screens). The power losses produced by high-current busducts are usually calculated numerically with the use of a computer. However, the analytical calculation of the power losses is preferable, because it results in a mathematical expression for showing its dependences on various parameters of the line arrangement. Moreover, knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high-current busducts.
PL
W artykule przedstawiono sposób określania współczynnika k8 strat ciśnieniowych ΔpMp (oporów przepływu) w kanałach wewnętrznych silnika hydraulicznego SWSB-63, współczynnika wyznaczonego przy natężeniu przepływu równym teoretycznej wydajności QPt pompy zasilającej silnik, strat odniesionych do ciśnienia nominalnego pn układu hydraulicznego. Nawiązano do modelu zachowania energetycznego silnika hydraulicznego obrotowego zaproponowanego przez Z. Paszotę.
EN
The article presents the method of determining the coefficient k8 of pressure losses ΔpMp (flow resistance) in the hydraulic motor channels type SWSB-63. The coefficient determined at the working liquid intensity in the channels is equal to the pump theoretical capacity QPt and losses related to the nominal pressure pn of the hydraulic system. It was related to the energy conservation model of rotary hydraulic engine proposed by Z. Paszota.
EN
This paper examines the impact of the fringing field at an air gap on the temperature distribution, power loss and other properties of toroidal ferrite inductors with a dual air gap. An air gap constitutes a discontinuity in a magnetic path of an inductor, representing significantly greater reluctance to magnetic flux than that of a ferrite core. The magnetic flux does not cross the air gap in straight lines, but fringes out into the surrounding medium causing electromagnetic interactions with the copper winding enclosing the air gap. This phenomenon is a function of the air gap and the windings geometry as well as the operating frequency. The net effect of the fringing flux is to shorten the gap and to decrease the effective reluctance of the magnetic path. Consequently, coils wound on magnetic cores with a relatively large single air gap, thus with an exacerbated fringing effect, exhibit higher inductance than those with multiple, quasi-distributed or distributed air gaps of the same effective length as the discrete one. The presented research investigates the effects of splitting a discrete air gap on the electromagnetic and thermal properties of toroidal ferrite inductors.
20
Content available remote Konstrukcja bezszczotkowego silnika do zakrętarki elektromechanicznej
PL
W artykule przedstawiono kilka wariantów rozwiązań konstrukcyjnych silnika bezszczotkowego do napędu zakrętarki elektromechanicznej. Celem pracy było określenie w jakim stopniu poszczególne rozwiązania konstrukcji silnika elektrycznego wpływają na ograniczenie strat mocy generowanej przez ten silnik. W tym celu zaprojektowano oraz wykonano 5 modeli silnika bezszczotkowego BLDC z magnesami trwałymi różniących się m.in: długością pakietu, rodzajem i grubością blach pakietu, rodzajem obróbki powierzchni zewnętrznej pakietu oraz konstrukcją wirnika. Następnie, modele silników poddano laboratoryjnym badaniom cieplnym, w wyniku których wyznaczono straty mocy dla każdego z tych modeli. Porównanie wyników badań dla każdego modelu pozwoliło na określenie stopnia w jakim modyfikacje konstrukcji silnika wpływają na ograniczenie strat mocy.
EN
This article presents several design variants of the brushless electric motor for application in the drive system of electric torque wrench. The aim of the study was to determine an influence of the particular design solution on the reduction of power losses in the electric motor. For this purpose, a five models of BLDC permanent magnet motors were designed and manufactured. Models differed inter alia in: stator stack length, type and thickness of the used stack metal sheet, type of stator's external surface machining, rotor design. Then, the laboratory thermal tests were conducted in which the power losses for each of the model were measured. The comparison of the measurement results for each model allowed to determine the impact of the particular design solution on the reduction of power losses.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.