Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1784

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono proces kształtowania się szkolnictwa zawodowego i na jego tle rozwój edukacji elektryków w Lublinie. Głównym tematem jest historia Zespołu Szkół Energetycznych. Prezentuje jego korzenie, patronów, zmiany w nazwie i opis czasów zagrożeń oraz dynamicznej ekspansji na przestrzeni wieku.
EN
The article presents the process of shaping vocational education and, against its background, the development of electrician education in Lublin. The main topic is the history of the Complex of Energy Schools. It presents its roots, patrons, changes in the name and description of the times of threats and dynamic expansion over the course of the century.
PL
Artykuł opisuje historię Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach od momentu jego utworzenia w 1945 roku do czasów obecnych. Autorzy skupiają się na przemianach, jakie dokonały się w działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej Wydziału, jego strukturze oraz celach, jakie stawia współczesność nowoczesnej jednostce naukowodydaktycznej.
EN
The article describes the history of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice from its establishment in 1945 to the present day. The authors focus on the changes that have taken place in the Faculty's research, teaching and research activities, its structure and the goals of modern science and education.
3
Content available Historia elektroenergetyki wielkopolskiej
PL
W artykule przedstawiono skrócony zarys rozwoju elektroenergetyki w Wielkopolsce. Ograniczono się do obecnych granic województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania.
EN
The paper presents the history of the power industry in Wielkopolska region over the last 130 years. The following topics are discussed: the beginnings of the power industry at the time when Wielkopolska was under Prussian rule, later in the interwar period and during the Second World War. The last chapter describes the period from 1945 up to the present day.
PL
Rok 1952 jest rokiem, od którego liczona jest historia Wydziału Elektrycznego (aktualna nazwa: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - EAIiIB) Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Historia ta jest wielowątkowa i bardzo bogata. „Nauki elektryczne” były obecne w Akademii Górniczej (od roku 1949: Akademia Górniczo– Hutnicza) od początku Jej istnienia: już w roku 1920 na Wydziale Górniczym utworzono Zakład Elektrotechniki, kierowanie którym powierzono profesorowi Studniarskiemu. Funkcję kierownika Zakładu pełnił do roku 1946. Nazwa Wydziału na przestrzeni lat jego istnienia zmieniała się. Odzwierciedlała kierunki badawcze i kierunki studiów, które aktualnie Wydział realizował. Przez lata swojej działalności Wydział wypracował sobie niekwestionowaną pozycję nie tylko jednego z największych (w sensie kadrowym), ale także jednego z najlepszych wydziałów w kraju i zajmuje wysokie pozycje w wielu prestiżowych rankingach. Znamiennym wyróżnikiem Wydziału EAIiIB jest jego interdyscyplinarność. Słowa kluczowe: elektrotechnika, historia, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH.
EN
The year 1952 is the year from which we count the history of the Faculty of Electrical Engineering (current name: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering - EAIiIB) of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This story is multifaceted and very rich. "Electrical sciences" were present at the Mining Academy (from 1949: AGH University of Science and Technology) from the beginning of its existence: as early as 1920, the Electrical Engeneering Department was established at the Mining Faculty, the management of which was entrusted to Professor Studniarski. He was the head of the Department until 1946. The name of the Department changed over the years. It reflected the research and studies that the Faculty was currently pursuing. Over the years of its activity, the Faculty has developed an unquestionable position not only as one of the largest (in terms of personnel), but also one of the best departments in the country and occupies high positions in many prestigious rankings. The distinctive feature of the EAIiIB Faculty is its interdisciplinarity. Key words: electrical engineering, history, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering, AGH.
PL
W artykule przedstawiono historię i cele powołanego w 1958 r. przez absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej Stowarzyszenia Wychowanków. Organizacja nie tylko zwołuje Zjazdy absolwentów ale również utrwala pamięć o wychowawcach i wychowankach Wydziału, poprzez udział w staraniach o tablice pamiątkowe profesorów, wydawnictwa i wspomnienia. Szczególną uwagę poświęcono wybitnemu elektrykowi prof. Stanisławowi Fryzemu.
EN
The article presents the history and goals of the Alumni Association established in 1958 by graduates of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. The organization not only convenes the Alumni Reunions, but also preserves the memory of the teachers and pupils of the Faculty by participating in efforts to obtain memorial plaques for professors, publications and memoirs. Particular attention was paid to the outstanding electrician prof. Stanisław Fryze.
PL
Wykłady z napędu elektrycznego oraz prostowników na Wydziale Elektrycznym znalazły się już w pierwszym opublikowanym Programie Politechniki Śląskiej na rok akademicki 1946/47. W pierwszej części artykułu przedstawiono usytuowanie napędu elektrycznego w programach studiów w pierwszym okresie funkcjonowania Wydziału. Przedstawiono także sylwetki wykładowców napędu elektrycznego w tym okresie, profesorów Jana Obrąpalskiego, Zygmunta Gogolewskiego, Jerzego Siwińskiego. W drugiej części przedstawiono historię Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, oraz omówiono wpływ profesora Zygmunta Kuczewskiego na wytyczenie kierunków badań i dydaktykę w zakresie napędu elektrycznego i energoelektroniki.
EN
Lectures on electric drive and rectifiers were already included in the first published curriculum at the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology for the 1946/47 academic year. The first part of the article presents the positioning of the electric drive in the study programs and the thematic scope of the lectures on drive in the first period of the existence of the Faculty of Electrical Engineering. Also presented are the profiles of the lecturers of the electric drive in that period, professors Jan Obrąpalski, Zygmunt Gogolewski, Jerzy Siwiński. The second part presents the history of the Department of Power Electronics, Electric Drive and Robotics, as well as the influence of Professor Zygmunt Kuczewski on setting directions and on the development of research and teaching activities in the field of electric drives and power electronics. The development of some of the research and teaching laboratories established at that time were characterized. The last part of the article briefly discusses the subject of research conducted by the employees of the Department and the development of the teaching base in the last 30 years.
PL
Ryszard Jodzis był również tłumaczem języka francuskiego i rosyjskiego, przewodnikiem turystycznym PTTK oraz pułkownikiem Wojska Polskiego.
PL
Na podstawie notek biograficznych ponad 1000 osób przedstawiono stan kadry inżynierskiej w zakresie elektrotechniki w 1936 r. Podano uczelnie, w których wykształcenie zdobywali polscy inżynierowie elektrycy. Omówiono liczbę osób z dyplomem inżyniera elektryka zamieszkujących poszczególne rejony przedwojennej Polski. Podano miejsca pracy w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej. Omówiono zaangażowanie w działalność Związku Polskich Inżynierów Elektryków oraz liczbę kobiet inżynierów elektryków.
EN
On the basis of biographical notes of over 1000 people, the condition of the engineering staff in the field of electrical engineering in 1936 was presented. The higher schools where Polish electrical engineers were educated were given. The number of people with an electrical engineering degree who lived in regions of pre-war Poland was discussed. Place of jobs in various fields of engineering activity are given. Participation in the activities of the Association of Polish Electrical Engineers and the number of women electricians was presented.
PL
Dalsze postępy w testowaniu zabezpieczeń zaowocowały urządzeniami przenośnymi. Specjalnie dla zabezpieczenia odległościowego, ziemnozwarciowych przekaźników kierunkowych, zabezpieczenia generatorowego i zabezpieczeń kolejowych opracowano funkcje pomocnicze. Część z nich została zamontowana bezpośrednio w szafach. Dotyczyło to również urządzeń testowych.
PL
Oddział Toruński Stowarzyszenia Elektryków Polskich powstał w 1921 r. jako jeden z pierwszych oddziałów Stowarzyszenia i od początku istnienia wyraźnie wyróżniał się działalnością. Historia Oddziału związana jest z elektryfikacją Pomorza, a szczególnie Torunia i Ziemi Toruńskiej.
PL
W 2021 r. przypadał jubileusz 100-lecia utworzenia Oddziału Radomskiego SEP, który należy do najstarszych oddziałów Stowarzyszenia. W 1919 r. powstało 6 oddziałów założycielskich, tworząc Stowarzyszenie Elektryków Polskich (w ówczesnej nomenklaturze 6 kół Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich), a w 1921 r. powstały Oddziały (Koła) Radomski i Toruński.
PL
Wraz z rozwojem miast, związanym z rosnącą liczbą mieszkańców, od końca XIX w. pojawiło się wiele problemów dotyczących nie tylko budownictwa czy transportu, ale także higieny. Jednym z elementów tego ostatniego był problem z usuwaniem śmieci.
PL
O tym, jak ważnie jest prawidłowe i czytelne oznakowanie budynków i innych nieruchomości, nie trzeba nikogo przekonywać. Wynika to przede wszystkim z potrzeby bezbłędnego i szybkiego odszukania właściwego adresu przez służby ratunkowe, zwłaszcza na nowych osiedlach lub terenach peryferyjnych. A jak to się kształtowało na przestrzeni wieków?
PL
Ponad dwieście lat temu szkocki inżynier, John Loudon McAdam, zrewolucjonizował metodę budowy dróg. Głównym budulcem stał się tłuczony kamień polny.
PL
Początki brukowanych dróg i ulic w Polsce przypadły na wiek XVIII. Pierwsze odcinki budowano w miastach. Jednak były to rozwiązania dalece niedoskonałe.
PL
Wpływ na zmianę cen paliw płynnych miało wiele czynników. Przede wszystkim były to sytuacja geopolityczna na świecie oraz odkrywanie nowych złóż ropy naftowej.
EN
The article presents a brief history of the Palaeontological Section of the Polish Geological Society, a member of the International Palaeontological Association since 1975. The activities of the Palaeontological Section have been focused on organization of scientific conferences. During almost five decades of its existence, the Section organised 24 conferences, two field seminars and two scientific sessions, covering very broad and diverse research subjects. The participants of these meetings were all those who are interested in palaeontology and geology, not only members of the Section. In 1993 the Section was co-organiser of the International Conference Global boundary events. Initiated by the Section, the Committee for Documentary Affairs of Geological-Palaeontological Collections was established in 1976. In 1984, the Committee published a preliminary report on zoological and palaeontological collections housed at 21 public institutions in Poland.
EN
The Holy Cross Branch of the Polish Geological Society was established in 1963. Its first chairman was Czesław Żak. Among the presidents, who performed this function for several terms, the following should be mentioned: Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa, Jerzy Gągol and Anna Mader. The largest number, 120 members, was in 1981. Currently, it has 24 members. The activities of the Branch included organizing scientific meetings with papers on various topics, field conferences, both domestic and foreign, as well as scientific conferences and sessions and conventions of the Polish Geological Society in the Holy Cross Mountains.
EN
This work focuses on the origin, the history and milestones that led to the conceptualization of sustainable development (SD). Not only is the concept of SD broad, but it is often used interchangeably with the more general (but sometimes also more specific) concept of sustainability. The concept of SD is analysed based on its development and relationships with sustainability and related scientific (theoretical) and practical concepts. The rationale behind this work lies in clarifying the meaning of SD, including the concept of sustainability, and, on the basis of this, identifying the main ways of moving closer towards the aims of SD, including quality of life and wellbeing. The limitations of the concept are identified and summarized, as are the alternatives to SD and sustainability. The rationale behind this work lies not only in the clarifying of the SD concept, but also in the normative evaluation of this concept in relation to the wellbeing and quality of life of the Earth’s population for an infinite time period, while maintaining the supply of ecosystem services which the planet provides, taking into account that these resources are not only a source of people’s wellbeing, but are essential for people’s survival in general. Hence this work includes an in-depth sophisticated consideration of the SD concept based on its historical development, with a focus on the most crucial milestones, as well as normative assessments of the concept resulting from this knowledge.
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.