Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granulacja talerzowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Badania aglomeracji mączki wapiennej przeprowadzono w granulatorze talerzowym. Każda próba granulacji była realizowana podczas nawilżania złoża. Jako ciecz nawilżającą stosowano wodę lub wodny roztwór skrobi ziemniaczanej, które podawano przez 1-12 min. Stężenie roztworu zmieniano w zakresie 3-6%. Podczas badań mierzono skład granulometryczny złoża dla poszczególnych czasów prowadzenia procesu i wilgotność poszczególnych frakcji rozmiarowych. Na podstawie analizy bilansu masy oraz oceny skali migracji cieczy pomiędzy frakcjami ustalano masę materiału zgranulowanego, która przenosiła się z frakcji zarodków do innych frakcji rozmiarowych. Pozwoliło to na określenie, które mechanizmy granulacji dominowały w kolejnych etapach procesu. Ustalono również wpływ stężenia cieczy nawilżającej na te zjawiska.
EN
Fine granular chalk was granulated in a lab. plate granulator (diam. of 0.5 m) after addn. of wetting liq. to the tumbling bed for 1-12 min to study the nuclei mass transfer. Aq. solns. of potato starch at concns. of 3-6% as well as a H₂O were sep. dosed at a const. flow rate as nozzle-generated droplets with a size of approx. 5-6 mm. The sieve anal. and mass balance were used to det. changes in the mass of nuclei and mass transfer.
2
Content available remote Badania granulacji nawozowego wapna węglanowego metodą talerzową
PL
Badano proces granulacji mielonego wapienia o uziarnieniu poniżej 3,2 mm metodą granulacji talerzowej. Najlepszym lepiszczem okazał się wodny roztwór lignosulfonianu sodu o stężeniu 10% mas. Uzyskane wilgotne granule charakteryzowały się wytrzymałością na zgniatanie 5–6 N/granulę, przy zawartości ok. 6% mas. wilgoci. Lepszą jakość produktu uzyskano po wysuszeniu granulatu do wilgotności poniżej 3% mas., co pozwoliło na odsianie frakcji 2–5 mm, a wytrzymałość granul na zgniatanie wzrosła do powyżej 20 N/granulę. Zarówno wilgotny granulat, jak i granulat po suszeniu spełniały wymagania środka wapnującego WE typu G1.a.
EN
Crushed limestone (particle size below 3.2 mm) was mixed either with an aq. soln. of Na lignosulfonate (concn. 5-15% by mass) or with aq. H₂SO₄ (concn. 10%) in a lab. granulator. The wet granules (size 4.29-4.57 mm) showed the crushing strength 5.20-9,8 N/granule. Under pilot plant conditions, gypsum was also added (1-5%) to the fertilizer and the granules were dried down to the moisture content 1.5-3.0% by mass. The granules were 2-5 mm in size and showed an increased crushing strength (higher than 20 N/granule).
PL
Przedstawiono ocenę wpływu warunków nawilżania złoża w procesie granulacji talerzowej, na powstawanie i wzrost aglomeratów w okresie dostarczania cieczy wiążącej. Proces granulacji prowadzono w sposób okresowy w granulatorze talerzowym o średnicy D = 0,5 m i wysokości obrzeża H = 0,10 m, przy stałej prędkości obrotowej n = 0,167 s-1 i stałym kącie nachylenia osi talerza do poziomu α = 48°. Stosowano stałe objętościowe wypełnienie granulatora surowcem drobnoziarnistym ϕ = 0,05. Określano wpływ wilgotności złoża, intensywności nawilżania i położenia zraszacza na skład granulometryczny złoża otrzymanego bezpośrednio po zakończeniu dozowania cieczy wiążącej.
EN
Evaluation of the influence of bed wetting conditions during periodic disc granulation on the nucleation and growth of agglomerates is presented. The process of granulation was carried out in a disc granulator of diameter D = 0.5 m, rim height H= 0.1 m, at constant rotational speed n = 0.167 s-1 and slope angle between the disc and horizontal level α = 48°. A fixed volumetric disc filling with powder material equal to ϕ = 0.05 was used. The influence of bed moisture content, wetting intensity and location of sprinkler on particle size distribution of feed obtained after completing the wetting was determined.
4
Content available remote Granulacja popiołów lotnych uzyskanych ze spalania węgla brunatnego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących granulacji popiołów lotnych. Granulację prowadzono w sposób okresowy w granulatorze talerzowym przy stałej prędkości obrotowej 30 obr/min. Materiał sypki nawilżano podczas ruchu przesypowego przy stałym natężeniu zraszania. Otrzymane wyniki pozwoliły określić parametry procesu oraz właściwości uzyskanego granulatu.
EN
Investigation results dealing with the granulation of fly ashes are presented in the paper. Granulation was conducted periodically in a disc granulator at constant rotational speed of 10 rpm. Loose material was wetted during tumbling at constant volumetric liquid flow rate. Results allowed one to describe process parameters and acquired granulate properties.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów procesowo-aparaturowych na właściwości produktu wytworzonego w procesie mokrej granulacji talerzowej w układzie ciągłym. Jako zmienne parametry stosowano prędkość obrotową talerza, kąt nachylenia jego osi oraz natężenie podawania surowca proszkowego. Jako modelowy materiał drobnoziarnisty stosowano bentonit odlewniczy, a jako ciecz wiążącą użyto wodę destylowaną. Stosowano stały stosunek natężenia podawania cieczy wiążącej do natężenia podawania surowca, równy 0,4 kg cieczy/kg proszku. Opracowano zależność wpływu badanych parametrów na wartość średniego rozmiaru granul w produkcie końcowym, otrzymanym po ustaleniu się warunków procesu ciągłego.
EN
The paper presents the results of the study of process-equipment parameters influence on the properties of product formed in the continuous, wet, drum granulation process. Plate rotational speed, the inclination angle of its axis and the intensity of powder material delivery were treated as variable parameters. Foundry bentonite powder was used as model of fine-grained material and distilled water as binding liquid. Constant ratio between the intensity of binding liquid delivery and the intensity of raw material delivery, equal to 0.4 kg of liquid/kg of powder, was applied. The influence of study parameters on the average size of granules in the final product obtained after the establishment of continuous process conditions was worked out in this study.
PL
W artytykule przedstawiono proces otoczkowania nasion jako proces bezciśnieniowej granulacji. Przedstawiono parametry procesu mające wpływ na żywność przeprowadzanych badań. Opracowano schemat stanowiska badawczego, urządzenia do bezciśnieniowej aglomeracji materiałów pylistych.
EN
Encapsulation of seeds as the process of non-pressure granulation is described in the paper. Process parameters influencing the effectiveness of performed tests were presented. An experimental setup comprising the device for non-pressure agglomeration of dusty materials was elaborated.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z bezciśnienlową aglomeracją. Celem pracy jest charakterystyka procesu otoczkowania nasion, wybór parametrów urządzenia służącego do otoczkowania nasion. Proces otoczkowania to w przede wszystkim przetwarzanie materiałów pylistych i proszkowych w formę zgranulowaną. Przesypowa granulacja w talerzach granulacyjnych polega na formowaniu i narastaniu cząstek w ruchomym złożu materiału. Przedstawiono proces otoczkowania nasion, w tym charakterystykę nasion otoczkowanych. Omówiono podstawowe stany nasycenia granulki cieczą nawilżającą oraz mechanizmy procesu granulacji. Przeprowadzono analizę parametrów mających wpływ na efekt końcowy procesu. Wymieniono surowce używane w procesie granulacji. Scharakteryzowano korzyści otrzymane podczas procesu granulacji wpływające na rozwój nasion. Przedstawiono schemat urządzenia, w którym przeprowadza się proces bezciśnieniowej aglomeracji.
EN
The paper presents selected Issues related to non-pressure agglomeration. Aim of this study is to characterize the process of encapsulation of seeds, the choice of device parameters used for encapsulation of seeds. The process of encapsulation is the first processing of materials sputtered and powder in granulated form. Bulk granulation in the plates is formation and accumulation of particulate material in a movable bed. The process of encapsulation of seeds, including seeds characteristics. The basic states of liquid saturation of pellets week and mechanisms of the granulation process. An analysis of the parameters affecting the final result of the process. Lists the raw materials used in the process of granulation. Characterized the benefits received during the granulation process affecting the development of seeds. The schema of the device, which carries out the process of non-pressure agglomeration.
8
Content available remote Ocena właściwości produktu mokrej granulacji talerzowej
PL
W pracy dokonano oceny wpływu wilgotności oraz intensywności nawilżania złoża na gęstość nasypową granulatu wytworzonego w procesie granulacji talerzowej. Intensywność nawilżania zmieniano stosując różną liczbę końcówek zraszających przy stałym objętościowym natężeniu przepływu cieczy przez każdą z nich. Określono zależności wpływu badanych parametrów nawilżania, a także czasu prowadzenia procesu na zmiany gęstości nasypowej złoża.
EN
An influence of moisture content and bed moisturizing intensity on bulk density of granulate produced in piąte granulation process was evaluated in the study. Moisturizing intensity was changed via appli-cation of a variety of sprinkling nozzles at the constant liquid yolumetric flow rate through each of them. An influence of moisturizing parameters and process time on bulk density was determined in the paper.
PL
Badano wpływ kąta pochylenia talerza granulatora oraz czasu trwania granulacji na rozkład wielkości granul, ich powierzchnię właściwą, gęstość usypową oraz porowatość zgranulowanego złoża. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów.
EN
The influence of the angle that was used to lean the granulator's plate and the time of granulation on granules' size layout, their surface, coning density and the porosity of granulated crops was examined. Diagrams were used to describe the results.
PL
W Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach opracowano podstawy technologii wytwarzania aktywnych tlenków glinu w formie wytłoczek, tabletek i kulek z materiału uzyskanego w wyniku szybkiej kalcynacji technicznego wodorotlenku glinu. Aktywny tlenek glinu w postaci wytłoczek wykorzystano między innymi jako nośnik katalizatorów hydroodsiarczania.
EN
Instytut Nawozów Sztucznych (Fertilizers Research Institute) developed production technology of active aluminas in the form of extrudates, pellets and balls on the basis of material produced in the process flash calcination of technical aluminium hydroxide. Active alumina in the form of extrudates was applied for example as a support of hydrodesulfurization catalysts.
PL
Przedstawiono obszerne fragmenty badań granulowania proszków do prania metodą talerzową. Badano przebieg procesu granulacji pyłów z jednoczesnym zwilżaniem granulowanego materiału oraz przy stałej wilgotności ładunku. Zbadano wpływ głównych parametrów procesu na wielkość powstających cząstek oraz na ilość niezgranulowanego pyłu. Podstawowe właściwości granulowanego proszku porównano z właściwościami znanych proszków handlowych.
EN
Plate granulation of washing powders containing high proportion of dust, as defined by the yield of transfer through the 0,316 mm sieve. Granulation was performed either by moisturizing the material during the granulation run or by granulating at constant water content of the charge. Dependencies of the granule size and the amount of dusty material left as functions of the main parameters of the process were obtained. Properties as the mean particulate diameter, the dust content and bulk density were compared with the corresponding properties of some washing powders accessible in the market.
PL
Artykuł zawiera streszczenie pracy doktorskiej obronionej 17.07.2005 r. w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w Katedrze Aparatury Procesowej. W pracy przedstawiono model matematyczny opisujący dynamikę oddziaływań złoża na ścianki i dno talerza podczas realizacji procesu granulacji, pozwalający na ustalenie charakteru zależności opisującej nakłady energetyczne procesu. Przedstawiono również doświadczalną weryfikację zaproponowanych zależności w oparciu o przeprowadzone badania wpływu średnicy, stopnia wypełnienia i pochylenia talerza granulatora oraz własności przetwarzanego złoża na wartości momentu jednostkowego (zredukowanego) podczas procesu granulacji bentonitu odlewniczego w granulatorach talerzowych. W badaniach jako parametry zmienne stosowano: średnicę talerza granulatora, kąt pochylenia aparatu i stopień wypełnienia talerza materiałem ziarnistym.
EN
A mathematical model describing the dynamics of interactions between the bed, walls and disk bottom during granulation is discussed in the paper. The model characterises the relation that defines energy input of the process. The proposed relations have been verified experimentally based on the investigation of the effect of diameter, filling degree and inclination of the disk in the granulator and processed bed properties on unit (reduced) torque during granulation of foundry bentonite in disk granulators. Variables used in the experiments included disk diameter, the angle of granulator inclination and degree of filling the disk with granular material.
EN
A mathematical model describing the dynamics of interactions between the bed, walls and disk bottom during granulation is discussed in the paper. The model characterises the relation that defines energy input of the process. The proposed relations have been verified experimentally based on the investigation of the effect of diameter, filling degree and inclination of the disk in the granulator and processed bed properties on unit (reduced) torque during granulation of foundry bentonite in disk granulators. Variables used in the experiments included disk diameter, the angle of granulator inclination and degree of filling the disk with granular material.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny opisujący dynamikę oddziaływań złoża na ścianki i dno talerza podczas realizacji procesu granulacji, pozwalający na ustalenie charakteru zależności opisującej nakłady energetyczne procesu. Przedstawiono również doświadczalną weryfikację zaproponowanych zależności w oparciu o przeprowadzone badania wpływu średnicy, stopnia wypełnienia i pochylenia talerza granulatora oraz własności przetwarzanego złoża na wartości momentu jednostkowego (zredukowanego) podczas procesu granulacji bentonitu odlewniczego w granulatorach talerzowych. W badaniach jako parametry zmienne stosowano: średnicę talerza granulatora, kąt pochylenia aparatu i stopień wypełnienia talerza materiałem ziarnistym.
EN
Changes of torque during foundry bentonite granulation in disk granulators were studied. Variable parameters were the diameter and inclination angle of the granulator disk and filling of the disk with granular material. The bed of loose material was wetted drop-wise during tumbling, at a constant volumetric liquid flow, by a sprinkler that ensured uniform supply of the wetting liquid. In every trial the instantaneous values of net torque were measured. The effect of the disk diameter, its angle of inclination, filling with raw material and moisture content of the granulated bed on torque changes was assessed. A correlation equations was proposed to describe the effect of the above parameters on the reduced torque change.
PL
Przeprowadzono badania zmian momentu obrotowego podczas procesu granulacji bentonitu odlewniczego w granulatorach talerzowych. W badaniach zmieniano: średnicę i kąt pochylenia talerza granulatora oraz stopień wypełnienia talerza materiałem ziarnistym. Złoże materiału sypkiego nawilżano kroplowo w czasie jego ruchu przesypowego, przy stałym objętościowym natężeniu dopływu cieczy, za pomocą zraszacza zapewniającego równomierne podawanie cieczy zwilżającej. Podczas każdej próby mierzono chwilowe wartości momentu obrotowego na wale granulatora. Przeprowadzono ocenę wpływu średnicy aparatu, jego kąta pochylenia, stopnia wypełnienia talerza oraz wilgotności granulowanego złoża ziarnistego na zmianę momentu obrotowego. Zaproponowano dwa równania korelacyjne opisujące wpływ w/w parametrów na zmianę zredukowanego momentu obrotowego.
15
PL
Doświadczalnie określono zmiany momentu obrotowego podczas procesu granulacji bentonitu odlewniczego w granulato-rach talerzowych. W czasie badań zmiennymi parametrami były: średnica bębna granulatora, kąt pochylenia talerza i stopień wypełnienia talerza materiałem ziarnistym. Podczas każdej próby mierzono chwilowe wartości momentu obrotowego na wale granulatora. Przeprowadzono ocenę wpływu średnicy aparatu, oraz wilgotności granulowanego złoża ziarnistego na zmianę momentu obrotowego.
EN
Changes of torque during fine material (foundry bentonite) granulation in disc granulators were investigated. A diameter and angle of inclination of the disc and its filling with, granular material were selected as varying parameters. During each test instantaneous values of torque acting on the granulator shaft were measured. The effect of disc diameter and moisture content of a granular material bed on torque in the whole granulation cycle was measured.
16
Content available remote Granulowanie bezciśnieniowe produktów rolno-spożywczych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań głównych parametrów procesu granulowania bezciśnieniowego, talerzowego wybranych grup materiałów rolno-spożywczych, takich jak wielkość granulek, parametrów konstrukcyjnych granulatora (średnica talerza i wysokość obrzeża), kąt i częstość obrotów talerza granulacyjnego oraz wydajność.
EN
Paper presented the investigation results dealing with the basic parameters of pressureless, disk-type pelleting of selected agricultural and food materials. Size of pellets, construction parameters of pelleting machine (disk diameter, rim height), angle and rotation frequency of pelleting disk and the output, were determined.
PL
Zaprezentowano przebieg badań nad utylizacją popiołów lotnych, (a także po spalaniu fluidalnym), produktów odsiarczania i odpadów przemysłowych. Wskazano na oryginalne technologie uzyskiwania granulatu. Omówiono jego zastosowanie.
EN
Presented is course of investigations concerning the utilisation of flue ashes (also after fluidal combustion), de-sulphurisation products and industrial wastes. Original technologies of achieving granulate ara shown. Use of the granulate fis discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.