Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Student preparation for entrepreneurship has become a key strategic goal in the knowledge economy over the past decade. Young entrepreneurs represent the potential for successful start-ups, their innovative development and sustainable growth. The explored topic of difference between men and women is most significant in case of entrepreneurship propensity. The male population is more self-confident at all whilst the women have less various responses to the surveyed questions. All the dependent variables involved in the data set reach higher standard deviation for the male population than for the female population. Many research studies draw attention to gender differentiation in student attitudes towards entrepreneurship. Men choose to become entrepreneurs much more often than women, which is affected by many factors. The analysis outcome can conclude that gender of students is significant determinant of attitude toward both entrepreneurship environment (p < 0.05) and especially entrepreneurship propensity (p < 0.001).
PL
Przygotowanie studentów do przedsiębiorczości stało się kluczowym celem strategicznym gospodarki opartej na wiedzy w ostatnim dziesięcioleciu. Młodzi przedsiębiorcy reprezentują potencjał udanych start-upów, ich innowacyjny rozwój i trwały wzrost. Zbadany temat różnicy między kobietami i mężczyznami ma największe znaczenie w przypadku skłonności do przedsiębiorczości. Populacja mężczyzn jest bardziej pewna siebie, podczas gdy kobiety mają mniej różnych odpowiedzi na ankiety. Wszystkie zmienne zależne związane z zestawem danych osiągają wyższe odchylenie standardowe dla populacji mężczyzn niż dla populacji kobiet. Wiele badań naukowych zwraca uwagę na zróżnicowanie płci w postawach studentów wobec przedsiębiorczości. Mężczyźni częściej stają się przedsiębiorcami niż kobiety, na które wpływa wiele czynników. W wyniku analizy można stwierdzić, że płeć studentów jest istotnym wyznacznikiem stosunku do środowiska przedsiębiorczości (p < 0,05), a zwłaszcza skłonności do przedsiębiorczości (p < 0,001).
EN
The aim of the article is to point out the gender differences in the assessment of the selected variables in terms of work “satisfaction” and “motivation - lack of motivation” among employees. The research made use of the material obtained from primary sources. The primary sources were data collected from questionnaires filled out by the inhabitants of Slovakia. The sample consisted of SMEs’ employees. Using the method of random sampling we have identified 442 SMEs. Within this group we have reached out to a total of 665 employees. The research sample included 136 respondents. The research sample consisted of employees of various organizations, like those working in the manufacturing sector, commerce, services, administration and other not specified fields. The results point to the fact that the women’s job satisfaction, in contrast to men, significantly affects the recognition of the superior. In the case of work motivation - the demotivation of women is significantly influenced by the fear of losing the workplace and also by the unfair behavior of the superior.
PL
Celem artykułu jest wskazanie różnic między płciami w ocenie wybranych zmiennych pod kątem „satysfakcji” zawodowej i „motywacji lub braku motywacji” wśród pracowników. W badaniu wykorzystano materiał pozyskany ze źródeł pierwotnych. Źródłami tymi były dane zebrane z ankiet wypełnianych przez mieszkańców Słowacji. Próba składała się z pracowników MŚP. Korzystając z metody losowego pobierania próbek, zidentyfikowano 442 MŚP. W ramach tej grupy badawczej autorzy łącznie dotarli do 665 pracowników. Próbka badawcza objęła 136 respondentów. Próba badawcza składała się z pracowników różnych organizacji, pracujących w sektorze wytwórczym, handlu, usługach, administracji i innych niewyszczególnionych dziedzinach. Wyniki wskazują, że zadowolenie z pracy kobiet, w przeciwieństwie do mężczyzn, znacząco wpływa na uznanie przełożonego. W przypadku motywacji do pracy - na demotywację kobiet znacząco wpływa strach przed utratą miejsca pracy, a także niesprawiedliwe zachowanie przełożonego.
EN
Healthcare management is a very complex problem in each country. There are different conditions as well as economic, health and social bonds in the countries, while a constant emphasis on healthcare system efficiency is the common feature in each country. Specific and current field of healthcare is day surgery. It is less costly and its savings are in the most of rationally functioning economic systems used for financing more complex surgeries. The paper reflects on the above-mentioned aspects and its primary aim is to evaluate the day surgery efficiency during 2009 – 2013 by applying Malmquist indices. So the object of our case study is group of day surgery facilities in Slovak regions. The subject is dynamic data envelopment analysis on basis of Malmquist indices. Results of our case study offer valuable information for health and social policies’ managers, and especially for setting up stabilization and regulation mechanisms in a process of healthcare system development in Slovakia.
PL
Zarządzanie opieką zdrowotną jest bardzo złożonym problemem w każdym kraju. Istnieją różne warunki, zarówno ekonomicznych, zdrowotnych jak i społecznych więzi w krajach, podczas gdy stały nacisk na wydajność systemu opieki zdrowotnej jest wspólnym elementem w każdym kraju. Specyficznym i aktualnym obszarem opieki zdrowotnej jest chirurgia jednego dnia. Jest to mniej kosztowne, a oszczędności są w większości racjonalnie funkcjonujących systemów gospodarczych wykorzystywane do finansowania bardziej złożonych operacji. Artykuł odnosi się do wyżej wymienionych aspektów, a jego głównym celem jest ocena efektywności chirurgii jednego dnia w latach 2009 - 2013 przy zastosowaniu indeksu MALMQUISTA. Przedmiotem niniejszego studium przypadku jest grupa placówek chirurgii jednego dnia w regionach Słowacji. Tematem jest dynamiczna metoda data envelopment analysis na podstawie indeksu MALMQUISTA. Wyniki naszego studium przypadku dostarczają cennych informacji dla menedżerów zdrowia i polityki społecznej, w szczególności do tworzenia mechanizmów stabilizacji i regulacji w procesie rozwoju systemu opieki zdrowotnej na Słowacji.
EN
Business ethics is a determinant of company competitiveness. Obeying ethical principles is elementary for positive company culture and company identity creation. It influences implementation of changes in an organization and achieving strategic goals. The Balanced Scorecard system is considered to be an essential element of the management system implementation strategy, where effectiveness of BSC is being able to clearly describe the strategy and linking it with the steering system. The utility of Balanced Scorecard in different types of organizations confirms its wide adaptability concept. The paper analyses the relationship between the strategic managerial system Balanced Scorecard and business ethics. The aim of this paper is the analysis the relationship between ethical orientation and the performance organization, and subsequently the systematization of the conditions for the introduction of moral values in BSC strategic map. This paper is a follow-up to a research realized in a period of 2009-2012 in Slovak organizations providing services in the area of Balanced Scorecard system implementation and it compares its results with the expected theoretical solutions.
PL
Etyka biznesu jest wyznacznikiem konkurencyjności firmy. Przestrzeganie zasad etycznych jest elementarne dla pozytywnej kultury firmy i tworzenia tożsamości firmy. Ma to wpływ na wdrażanie zmian w organizacji i realizację celów strategicznych. System Zrównoważonej Strategicznej Karty Wyników uznawany jest za istotny element strategii wdrażania systemu zarządzania, w którym efektywność BSC jest w stanie wyraźnie opisać strategię i powiązanie jej z systemem kierowania. Użyteczność Zrównoważonej Strategicznej Karty Wyników w różnych typach organizacji potwierdza szeroką koncepcję zdolności adaptacyjnych. W niniejszym artykule dokonano analizy zależności między strategicznym systemem kierowania Zrównoważonej Strategicznej Karty Wyników a etyką biznesu. Celem artykułu jest analiza relacji między orientacją etyczną a wydajną organizacją, a następnie systematyzacja warunków wprowadzenia wartości moralnych w mapie strategicznej BSC. Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań realizowanych w okresie 2009-2012 w słowackich organizacjach świadczących usługi w zakresie wdrażania systemu Zrównoważonej Strategicznej Karty Wyników i porównuje swoje wyniki z oczekiwanymi rozwiązaniami teoretycznymi.
EN
Social services represent a tool of social policy as well as a dynamic social system. This article focuses on a heterogeneous structure of social service providers and it gives rise to a debate of a network optimization of social facilities in the Slovak regions in the context of demographic changes as well as morbidity of inhabitants, social dependency due to various reasons, etc. The Prešov Region had been chosen to analyze the structure of social service providers in order to evaluate an actual situation and particularities in an existing social model of a given region. The analysis’ outputs showed inevitability of an access to deeply structured data and realization of multi-dimensional analyses that reflect demographic aspects, morbidity and social dependency of inhabitants in a given region.
PL
Usługi socjalne stanowią narzędzie polityki socjalnej, a także dynamiczny system socjalny. Niniejszy artykuł skupia się na niejednorodnej strukturze dostawców usług socjalnych i daje podstawę do dyskusji o optymalizacji sieci placówek socjalnych w regionach Słowacji w kontekście zmian demograficznych, a także zachorowalności mieszkańców, zależności socjalnej z różnych przyczyn, etc. Region Preszów został wybrany do analizy struktury dostawców usług socjalnych w celu oceny rzeczywistej sytuacji i specyfiki w istniejącym modelu socjalnym danego regionu. Wyniki analizy wykazały nieuchronność dostępu do głęboko ustrukturyzowanych danych i realizacji wielowymiarowych analiz, które odzwierciedlają aspekty demograficzne, zachorowalność i zależność społeczną mieszkańców w danym regionie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.