Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na podstawie danych zawartych w opracowaniu GUS „Ochrona środowiska 2019” omówiono charakterystykę wód w Polsce. Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie. Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodami w regionie wodnym są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Przedstawiono dane i bilanse zasobów wód powierzchniowych oraz zasoby eksploatacyjne wód podziemnych. Największy udział w poborze wody (69%) przypadał na cele produkcyjne, a na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej wynosił 21,5%. Produkcja wody przez zakłady wodociągowe w 2018 r. oparta była głównie o zasoby wód podziemnych (73%, tj. 1552,2 hm3), które są zdecydowanie lepszej jakości. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności było zróżnicowane w poszczególnych województwach i miastach. Omawiając gospodarowanie wodą w sieci wodociągowej przedstawiono długość sieci wodociągowej rozdzielczej (307 690,4 km), liczbę przyłączy do budynków mieszkalnych (5 682,4 tys.) oraz zużycie wody dostarczanej przez sieć wodociągową w gospodarstwach domowych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca (33,3 m3/rok). Wartości te zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat.
EN
The data derived from the work by the Statistics Poland entitled “Environment 2019” provided a basis for discussing the characteristics of water resources in Poland. Water resources management takes into account the division of the country into river basin districts, water regions and drainage basins. Regional Water Management Boards (Polish: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW)) are the organizational units responsible for water management in the water region. Data and balance of surface water resources (by RZGW) were presented, as well as exploitable underground water resources. The largest share in water intake (69%) was for production purposes, whereas 21.5% was for the operation of the water supply system. In 2018 water production by municipal waterworks was mainly based on groundwater resources (73%, i.e. 1552.2 hm3), which are of far better quality. Water consumption for the needs of the national economy and population varied in individual voivodships and cities. The discussion on water management in the water supply network included the length of water supply distribution network (307690.4 km), the number of connections to residential buildings (5682.4 thousand units) and the consumption of water supplied by the water supply network in households in Poland per one inhabitant (33.3 m3/year). These values have been changing over the course of recent years.
PL
Wirus to mały czynnik zakaźny, który replikuje się tylko w żywych komórkach organizmu. Wirusy nie mają własnego metabolizmu i wymagają komórki gospodarza do wytwarzania nowych produktów. Dlatego nie mogą naturalnie rozmnażać się poza komórką gospodarza. Kompletna cząstka wirusa, zwana wirionem, składa się z kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) otoczonego ochronną warstwą białka zwaną kapsydem. W grudniu 2019 roku nowatorski koronawirus (2019-nCoV) został rozpoznany w Wuhan w Chinach i spowodował ciężką chorobę i śmierć. Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak Bliskowschodni Zespół Niewydolności Oddechowej (MERS-CoV) i Zespół Ciężkiej Ostrej Niewydolności Oddechowej (SARS-CoV). Nowy koronawirus (nCoV) to nowy szczep, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi. Koronawirusy to wirusy RNA, które można podzielić na 4 rodzaje: alfa, beta, gamma i delta, z których wiadomo, że CoV alfa i beta zakażają ludzi. Objawy obejmują gorączkę, złe samopoczucie, suchy kaszel, duszność i zaburzenia oddechowe. Uważa się, że rozprzestrzenianie się osoby na człowieka występuje głównie poprzez kropelki oddechowe wytwarzane, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak rozprzestrzenianie się grypy i innych patogenów oddechowych. Od 31 grudnia 2019 r. do 9 lutego 2020 r. zgłoszono 37 609 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV) i 815 zgonów. Liczba zakażonych na całym świecie rośnie z dnia na dzień.
EN
A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses do not have their own metabolism, and require a host cell to make new products. They therefore cannot naturally reproduce outside a host cell. A complete virus particle, known as a virion, consists of nucleic acid (DNA or an RNA) surrounded by a protective coat of protein called a capsid. In December 2019 pathogenic novel coronavirus (2019-nCoV), was recognised with’s in Wuhan, China, and has caused serious illness and death. Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). A novel coronavirus (nCoV) is a new strain that has not been previously identified in humans. Coronaviruses are RNA viruses that can be divided into 4 genera: alpha, beta, gamma and delta, of which alpha and beta CoVs are known to infect humans. Symptoms include fever, malaise, dry cough, shortness of breath and respiratory distress. Person-to-person spread is thought to occur mainly via respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes, similar to how influenza and other respiratory pathogens spread. Since 31 December 2019 and as of 9 February 2020, 37609 laboratory-confirmed cases of novel coronavirus (2019-nCoV) infection have been reported and 815 deaths. The number of infected worldwide is increasing day by daily.
PL
W artykule omówiono elementy sieci wodnej Polski na podstawie danych nowego rocznika „Ochrona środowiska 2019” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny. Około 88% powierzchni Polski leży w dorzeczu dwóch największych polskich rzek: Wisły i Odry. Ważną rolę w gromadzeniu wód powierzchniowych odgrywają jeziora, wśród których większość zlokalizowanych w Polsce to zbiorniki polodowcowe. Elementem sieci wodnej są również kanały łączące istniejące naturalne drogi wodne oraz sztuczne zbiorniki wodne pełniące głównie funkcje retencyjne i przeciwpowodziowe. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi badania monitoringowe wód powierzchniowych w oparciu o wyznaczone jednolite części wód powierzchniowych (jcwp), które stanowią podstawową jednostkę gospodarowania wodami. Stan jednolitych części wód rzek i jezior ocenia się jako dobry lub zły, analizując wyniki klasyfikacji ich stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego.
EN
The article discusses the elements of the water network in Poland on the basis of data from a new yearbook “Environment 2019” published by Statistics Poland. About 88% of Poland’s territory lies in the basin of the two largest Polish rivers: the Vistula and the Oder. An important role in the accumulation of surface waters is played by lakes, most of which are post-glacial reservoirs located in Poland. The water network also includes canals connecting the existing natural waterways and artificial water reservoirs that mainly perform retention and flood protection functions. The Chief Inspectorate of Environmental Protection conducts surface water monitoring studies based on designated surface water bodies, which are the basic unit of water management. The status of river and lake water bodies is assessed as good or bad by analyzing the results of classifying their ecological status or ecological potential.
PL
W artykule omówiono charakterystykę i cykl rozwojowy pasożytniczego pierwotniaka Toxoplasma gondii oraz sposoby zarażenia. Na skutek przedostania się pasożyta do organizmu człowieka rozwija się choroba zwana toksoplazmozą, która może być nabyta lub wrodzona. Głównymi wrotami zarażenia są droga pokarmowa lub łożyskowa. T. gondii może bytować w wodach, była przyczyną kilku wodnopochodnych epidemii i stanowi poważny problem epidemiologiczny, szczególnie w przypadku krajów słabiej rozwiniętych.
EN
The article discusses the characteristics and life cycle of parasitic protozoan Toxoplasma gondii methods of infections. As a result of entering the parasite to the human body is a develop of disease called toxoplasmosis, which can be acquired or congenital. The main gateway of infection is the oral or bearing. T. gondii can exist in the waters, was the cause of several waterbone outbreaks and constitutes a serious epidemiological problem, especially in endemic regions.
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zawartymi m.in. w Ustawie „Prawo wodne” oraz ustawach towarzyszących, mamy dokładnie opisane definicje ścieków oraz warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. W związku z ukazaniem się nowego rocznika „Ochrona środowiska 2019” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny, istnieje możliwość przedstawienia danych liczbowych o ilości produkowanych i odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych zarówno w całej Polsce, jak i z podziałem na województwa, miasta i wsie. Proces odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi był w Polsce bardzo zróżnicowany. Największą liczbę ścieków produkowały województwa mazowieckie i świętokrzyskie, a najmniej lubuskie i podlaskie. Wartości te były ściśle powiązane ze zużyciem wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Na terenie Polski mieliśmy 160671,4 km sieci kanalizacyjnej, do której odprowadzano 1330,3 hm3 ścieków. W 2018 roku mieliśmy w Polsce 3257 oczyszczalni ścieków komunalnych, a 94,6% ludności miast i 42,9% ludności wsi korzystała z oczyszczalni ścieków. Problemem towarzyszącym oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych są powstające podczas procesów oczyszczania osady ściekowe, które z uwagi na swoje właściwości wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Były one głównie przetwarzane termicznie i stosowane w rolnictwie, a także składowane, stosowane do rekultywacji terenów i uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
EN
Polish regulations included, among others, in the Water Law and accompanying acts, provide precise definitions of sewage as well as conditions that must be met when sewage is discharged into waters or into the ground. Due to the release of a new yearbook ”Environment 2019” published by Statistics Poland, it is now possible to present figures on the amount of produced and discharged industrial and municipal sewage not only in Poland in general, but also in particular voivodships, cities and villages. In Poland, the process of discharging sewage into surface waters and into the ground was very diverse. The largest amount of wastewater was produced in Mazowieckie and Świętokrzyskie, and the smallest one: in Lubuskie and Podlaskie. These values were closely related to water consumption for the needs of the national economy and population. There was 160,671.4 km of sewage network in Poland, to which 1,330.3 hm3 of sewage was discharged. In 2018, Poland had 3257 municipal sewage purification plants and 94.6% of the urban population and 42.9% of the rural population benefited from the sewage purification plant. A problem that accompanies the purification process is sewage sludge which is generated as a by-product during sewage treatment of industrial or municipal wastewater and which requires appropriate management and disposal due to its properties. The sludge was mainly thermally processed and used in agriculture, as well as stored, used for land reclamation and cultivation of plants intended for the production of compost.
PL
W artykule omówiono możliwe skażenia wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp., epidemiologie tych skażeń oraz ich skutki zdrowotne.
EN
The article discusses possible water contamination with parasitic protozoa of the genus Giardia sp., epidemiologies of these contaminations and their health effects.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń wynikających ze skażenia wody stadiami dyspersyjnymi pasożytniczych pierwotniaków i robaków. Woda najczęściej jest źródłem zarażenia pierwotniakami, takimi jak np. Cryptosporidium. Zanieczyszczenie wody formami dyspersyjnymi pasożytów jest ściśle powiązane z zanieczyszczeniem gleby. Dotyczy to głównie okresów, w których zmianie ulegają warunki atmosferyczne sprzyjające przemieszczaniu się patogenów z gleby do wody. Do takich czynników należą wiosenne roztopy, ulewne deszcze, powodzie i inne. Monitorowanie źródeł zanieczyszczenia wody pozwala zapobiegać wodnopochodnym epidemiom dotyczącym wody pitnej oraz zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych.
EN
The aim of this article is to present the dangers of water contamination by dispersal stages of parasitic protozoa and worms. Water is the most common source of protozoan infections such as Cryptosporidium spp. Water contamination by dispersal forms of the parasites is closely related to soil contamination. This applies mainly to periods of changeable weather conditions promoting the transmission of pathogens from soil to water. Such factors include spring thaw, heavy rains, floods, and others. Monitoring of sources of water pollution helps to prevent water-borne epidemics regarding drinking water and water reservoirs used for recreational purposes Monitoring of sources of water pollution helps to prevent water-borne epidemics regarding drinking water and water reservoirs used for recreational purposes.
PL
Skażenie wody oraz zmiany klimatyczne bezpośrednio wpływają na występowanie wielu chorobotwórczych pasożytniczych form dyspersyjnych. Do najgroźniejszych dotychczas poznanych organizmów wodnych zalicza się Naeglerię fowleri, potocznie zwaną ,,amebą wyjadającą mózg’’. Uznawana jest za czynnik etiologiczny pierwotnego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (Primary Amebic Meningoencephalitis, PAM). Śmiertelność tej choroby sięga blisko 99% i dotyczy głównie osób korzystających z wodnych form rekreacji. Pojedyncze przypadki zarażenia pierwotniakiem odnotowano po spożyciu wody wodociągowej.
EN
Contamination of water and climate change directly affects the occurrence of many pathogenic parasitic forms dispersion. For the most dangerous aquatic organisms known so far include Naeglerię fowleri amoeba commonly called ,, eat the brain “. It is considered to be the primary etiologic factor for encephalitis and meningitis (Primary Amebic Meningoencephalitis, PAM). The mortality rate of this disease is nearly 99% and concerns mainly people who use forms of aquatic recreation. Isolated cases of infection with the protozoan observed after the consumption of tap water.
PL
Monitorowanie parametrów wody basenowej jest istotne z uwagi na zdrowie osób korzystających z basenu jak i pracowników obsługi. Jakość wody w basenach powinna być porównywalna do jakości wody pitnej. Korelacja pomiędzy parametrami norm mikrobiologicznych i fizykochemicznych umożliwia poprawę higienicznych warunków wody w kąpieliskach. Bezpieczeństwo i wygoda użytkowników basenów kąpielowych to główny cel technologii oczyszczania wody basenowej. Wysokie wymagania w zakresie jakości wody basenowej są powodem poszukiwania nowych rozwiązań i technologii jej oczyszczania oraz udoskonalania rozwiązań już istniejących. Podstawą dobrze pracujących systemów oczyszczania wody basenowej jest efektywna filtracja i dezynfekcja.
EN
Monitoring the parameters of pool water is important due to the health of pool users and workers. The quality of water in pools should be comparable to the quality of drinking water. Correlation between parameters of microbiological and physicochemical norms makes the improvement of hygienic environment in pools possible. The safety and convenience of pool users are the main things pool water cleaning technology aims to achieve. High requirements in terms of pool water quality are the cause for developing new solutions and technologies for it’s purifying and further upgrading those currently in use. The basis of correctly working purifying systems is effective filtration and disinfection.
PL
W szpitalach, które używają radioizotopów do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych bezpieczne usuwanie odpadów radioaktywnych jest istotnym elementem ogólnego zarządzania jednostką. Bardzo ważne w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi jest zapewnienie takich warunków, aby osoby postronne, personel szpitala, a także pacjenci nie byli narażeni na promieniowanie przekraczające dopuszczalne limity. Szpitale muszą zatem zapewnić odpowiednią infrastrukturę i zasoby kadrowe, żeby sprostać wszystkim wymaganiom radiacyjnym zapisanym w Prawie atomowym. Istotnym przedsięwzięciem jest zatem odpowiednio zaplanowane, zaprojektowane, wykonane, obsługiwane i regularnie monitorowane rozwiązanie wodno-kanalizacyjne. W artykule przedstawiono możliwe sposoby postępowania z wodą i ze ściekami zawierającymi radioizotopy.
EN
In hospitals that use radioisotopes for diagnostic and therapeutic applications, an important element of overall unit management is the safe disposal of radioactive waste. An important element in the management of radioactive waste is the provision of such conditions that third persons, hospital staff and patients are not exposed to radiation exceeding the acceptable limits. Hospitals must therefore provide adequate infrastructure and human resources to meet all the radiation requirements set forth in the Atomic Law. An important project is therefore a properly planned, designed, constructed, serviced and regularly monitored water and sewage solution. The article presents possible solutions for handling water and wastewater containing radioisotopes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.