Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chmura obliczeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania umożliwiającym dostęp na żądanie do konfigurowalnych zasobów obliczeniowych za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie jest to jedna z najszybciej i najintensywniej rozwijanych technologii informatycznych, która jest wprowadzana do coraz liczniejszych obszarów działalności człowieka. Szczególnie interesujące jest zastosowanie chmury obliczeniowej w działalności przemysłowej, takiej jak projektowanie inżynierskie. Wiele systemów IT opartych na chmurze obliczeniowej jest rozwijanych, aby wspierać proces projektowania. W artykule przedstawiono i opisano ideę przetwarzania w chmurze oraz dostępne obecnie usługi i aplikacje używane w projektowaniu inżynierskim oparte na tej technologii. Zaprezentowano również praktyczny przykład systemu wykorzystującego przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, który jest stosowany w projektowaniu inżynierskim.
EN
Cloud computing is a model for on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Currently it is one of the fastest and most intensively developed information technology, which is introduced into the more and more areas of human activity. Of particular interest is the applicability of cloud computing in industrial activity such as engineering design. A lot of IT system based on cloud computing is developed to support the design process. The idea of cloud computing and the currently available services and applications used in engineering design, which are based on this technology, are described and discussed in the paper. A practical example of cloud-based system applied in engineering design is also presented.
PL
W logistyce szczególnie potrzebne są wszechstronne, zaawansowane systemy wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw XXI wieku, zapewniające współpracę, przejrzystość, zgodność i szybkość we wszystkich procesach. Jest to kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Wybierając odpowiednie rozwiązania IT, menedżerowie łańcucha dostaw powinni przygotować swoją działalność na przyszłe wyzwania, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Dziś podstawą do integracji – często zupełnie różnych rozwiązań IT, są właśnie wdrożenia cloudowe.
PL
Cloud computing jako sposób dostępu poprzez sieć komputerową do współdzielonych i łatwo konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (sieci, serwerów, aplikacji czy usług), które na żądanie i dynamicznie mogą być przydzielane i zwalniane, przy równoczesnym minimalnym zaangażowaniu obsługi technicznej zyskuje na znaczeniu również w odniesieniu do procesów logistycznych, których informatyzacja powoduje pojawienie się w przestrzeni wirtualnej danych (użytkownika, konsumenta etc.) w coraz szerszym zakresie. Powyższe procesy, choć wydają się nieuniknione, zasługują na przyjrzenie się im z szerszej perspektywy – psychologicznej, socjologicznej jak również, a i może przede wszystkim, prawnej. Celem artykułu jest wskazanie na zagrożenia, które wiążą się z przetwarzaniem danych przy pomocy chmury obliczeniowej oraz jak powyższe zagadnienie jest ujmowane przez różne systemy prawne.
5
Content available remote Magazynowanie danych w chmurze a bezpieczeństwo informacji
PL
Chmura obliczeniowa jest rozwiązaniem korzystnym, jednak nie nadaje się do implementacji w każdych warunkach. W przypadku produkcji, a w szczególności newralgicznych procesów sterowanych w czasie rzeczywistym, korzystanie z chmury musi być dobrze przemyślane i zastosowane jedynie częściowo, z uwzględnieniem wielu ograniczeń i jedynie w formie chmury prywatnej.
PL
W artykule skupiono się na efektywnych metodach transmisji, obliczeń i sterowania w sieciach typu mgła (fog). Sieci te proponowane są jako lepsze rozwiązanie dla przyszłych sieci teleinformatycznych oraz Internetu rzeczy niż oparte na chmurze obliczeniowej czy też na całkowicie rozproszonym działaniu sieci i jej zarządzaniu. Przyczyną są ich lepsze możliwości spełnienia wymagań stawianych przed przyszłymi sieciami masowej komunikacji urządzeń, obejmujących m.in. ultrawysoką niezawodność, ultraniskie opóźnienie (poniżej 1 ms), niski pobór mocy i ciągłość oferowanych usług. Możliwości sieci teleinformatycznych o architekturze typu mgła wynikają z tego, że realizują one zadania związane z transmisją, sterowaniem i przetwarzaniem danych w sposób elastyczny, tj. rozproszony, scentralizowany lub pośredni w lokalnych centrach sterowania siecią, przechowywania danych i obliczeń. Jest to szczególnie istotne dla krytycznych zastosowań Internetu rzeczy i wymagających pod względem niezawodności, opóźnień i efektywności energetycznej.
EN
This paper focuses on effective communication, computing and control methods in fog networks. A fog network is considered as a better architectural solution for future teleinformatic networks and the Internet of Things (IoT) than the cloud-based or edge-computing architectures. This is because it has functionalities that allow for fulfilling the requirements stated for the future massive-communication networks, such as ultra-high reliability, ultra-low delay (below 1 ms), low power consumption and pervasive connectivity. The fog network architecture allows for flexible processing of tasks related to communication, computing and control of the network, i.e., either in the centralized (using cloud), distributed (using edge devices) or intermediate manner. It is particularly important for mission-critical and energy-efficient applications of IoT.
PL
Według badania Zebra Technologies, do 2024 roku 6 na 10 pracowników magazynów otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji, a blisko 90 proc. firm jest w trakcie rozbudowy swoich magazynów lub planuje ich powiększenie. W logistyce, zaawansowanej w korzystaniu z innowacyjnych rozwiązań IT, generuje się coraz więcej danych, które wykorzystywane są przy optymalizacji łańcuchów dostaw.
8
Content available remote Whose fault is it? Correctly attributing outages in cloud services
EN
Cloud availability is a major performance parameter in cloud Service Level Agreements (SLA). Its correct evaluation is essential to SLA enforcement and possible litigation issues. Current methods fail to correctly identify the fault location, since they include the network contribution. We propose a procedure to identify the failures actually due to the cloud itself and provide a correct cloud availability measure. The procedure employs tools that are freely available, i.e. traceroute and whois, and arrives at the availability measure by first identifying the boundaries of the cloud. We evaluate our procedure by testing it on three major cloud providers: Google Cloud, Amazon AWS, and Rackspace. The results show that the procedure arrives at a correct identification in 95% of cases. The cloud availability obtained in the test after correct identification lies between 3 and 4 nines for the three platforms under test.
9
Content available remote Using blockchain to access cloud services: a case of financial service application
EN
Most cloud providers use centralized servers to manage data. However, centralized servers still suffer the risks of single point of failure and data theft. We add a blockchain to the cloud service and propose a new architecture to manage data. Using blockchain as a connector to utilize the tamperproof, traceable, and data-sharing features of the blockchain to ensure that the transaction data are properly stored in each node. We use the stock simulation trading service to extend and divide the research design into two levels, namely, system and application services. First, we directly write the data into the blockchain. Second, we alternatively store the data in the cloud and then write it into the blockchain. Finally, the two versions are compared and analyzed to investigate their feasibility and performance. At the application service, we implement the smart contract for the existing stock transaction process to achieve real-time settlement.
EN
Cloud computing is increasingly recognized as a new way to use on-demand, computing, storage and network services in a transparent and efficient way. The development of applications in cloud environments is faced with the need to efficiently schedule a large number of tasks and resources. However, in the most of the time, the resources in cloud are not efficiently utilized due to inadequate scheduling task algorithm in virtual machines. Therefore, task scheduling is one of the most challenging issues in cloud computing. In this paper, we propose two-objective virus optimization algorithm of the makespan and the cost for mapping tasks to virtual machines in order to meet the needs of cloud service quality and proper assignment of resources. Thus based on genetic algorithm and some parameters of Virus optimization algorithm are redefined to strengthen sorting ability between virus infection strategies. Using CloudSim simulator, our combined methods aims to improve the performance of scheduling algorithms and outperforms the some existing approaches for task scheduling in Cloud computing.
11
Content available remote Big data platform for smart grids power consumption anomaly detection
EN
Big data processing in the Smart Grid context has many large-scale applications that require real-time data analysis (e.g., intrusion and data injection attacks detection, electric device health monitoring). In this paper, we present a big data platform for anomaly detection of power consumption data. The platform is based on an ingestion layer with data densification options, Apache Flink as part of the speed layer and HDFS/KairosDB as data storage layers. We showcase the application of the platform to a scenario of power consumption anomaly detection, benchmarking different alternative frameworks used at the speed layer level (Flink, Storm, Spark).
12
Content available remote A design and experiment of automation management system for platform as a service
EN
Security [11] and quality [4] of cloud computing services represent significant factors that affect the adoption by consumers. Platform as a Service (PaaS) is one of cloud computing service models [14]. Management of database systems, middleware and application runtime environments is automated in PaaS [2]. PaaS automation management issues and requirements were collected in three rounds from information technology experts using Delphi technique. In this paper, PaaS automation quality and security management system is proposed and evaluated. Evaluation of the management system was based on experiment in a private cloud for an organization undergoing a transformation toward PaaS computing.
EN
For organizations, cloud computing means savings: personnel, hardware, and premises. It is also a whole range of other advantages and benefits. In order to use them it is necessary to conclude properly structured agreements with the service provider. In the course of trade, they usually have the form of an universal contract template, whose prior examination of the legal guarantees declared by the supplier determines the achievement of the intended goal. It is therefore worth to be aware of the meaning of clauses concerning data security, the scope of the provider's liability or the rules for the choice of applicable law.
PL
Dla organizacji chmura obliczeniowa oznacza oszczędności: kadrowe, sprzętowe, lokalowe. To również cały szereg innych zalet i korzyści. Aby z nich skorzystać konieczne jest zawarcie odpowiednio skonstruowanych umów z usługodawcą. W obrocie gospodarczym najczęściej mają one postać uniwersalnych wzorców, których wcześniejsze przestudiowanie pod kątem deklarowanych przez dostawcę gwarancji prawnych, warunkuje osiągnięcie wspomnianego celu. Warto zatem być świadomym znaczenia treści klauzul dotyczących bezpieczeństwa danych, zakresu odpowiedzialności dostawcy czy zasad wyboru prawa właściwego.
14
Content available remote Energy efficient data center resources management using beam search algorithm
EN
Modern data centres consume large amounts of power resulting in high levels of carbon dioxide emission. The data centre is a virtual environment in which the workload is performed by virtual machines. A widely used technique to decrease data centre power consumption is to consolidate the virtual machines using a minimal number of physical servers. The authors propose a two-stage method to solve the virtual machine consolidation problem in cloud data centres. The proposed method is programmed in C# to evaluate it and to perform modelling using Google cluster-usage traces. The proposed method enables powering off nearly fifty percent of the previously selected physical servers by using an acceptable number of migrations of virtual machines.
PL
Nowoczesne centra danych zużywają duże ilości energii, co powoduje emisję dwutlenku węgla. Centrum danych reprezentuje zwirtualizowane środowisko, w którym obciążenie jest obsługiwane przez maszyny wirtualne. Powszechną techniką zmniejszania zużycia energii w centrach danych jest konsolidacja maszyn wirtualnych przy użyciu minimalnej liczby serwerów fizycznych. Autorzy proponują dwustopniową metodę rozwiązania problemu konsolidacji maszyn wirtualnych w chmurowych centrach danych. Proponowana metoda jest zaprogramowana w języku C# w celu jej oceny i przeprowadzenia modelowania za pomocą śladów użycia klastrów Google. Proponowana metoda pozwala wyłączyć prawie 50% serwerów fizycznych wcześniej wybranych do wyłączenia przy użyciu dopuszczalnej liczby migracji maszyn wirtualnych.
PL
Systemy zarządzania budynkiem to część tematyki związanej z inteligentnymi domami, to zautomatyzowanie budynku polegające na połączeniu 3 komponentów: sensorów, urządzeń wykonawczych i jednostek obliczeniowych. Algorytmy sztucznej inteligencji będą mogły w przyszłości na bazie naszych zachowań oraz informacji z sensorów przewidzieć nasze potrzeby i samodzielnie określić działania niezbędne do ich realizacji. To właśnie jest przejawem sztucznej inteligencji. Rozwijające się na coraz większą skalę algorytmy sztucznej inteligencji w obszarach związanych z przewidywaniem potrzeb i zachowań wskazują na taką właśnie drogę rozwoju również dla SZB. Sprzyjać temu będzie również możliwość porozumiewania się głosem z automatyka budynków, jako naturalna formą komunikacji z użytkownikiem. Powyższe obserwacje można przenieść na pole badań nad zachowaniami ludzkimi. Przewidywane jest bardzo przychylne przyjęcie sztucznej inteligencji w zastosowaniach komercyjnych. Konsekwencją tak rozumianej ewolucji jest spekulacja co do terminu kiedy myślenie abstrakcyjne będzie również w zasięgu sztucznej inteligencji.
EN
Building management systems are a part of the subject of smart homes, which are automated buildings based on a combination of three types of components: sensors, controlling devices and computation units. Artificial intelligence algorithms will be able to predict our needs based on our behaviours coupled with information gathered from sensors and determine the actions needed to satisfy them by themselves. It is a manifestation of artificial intelligence. Artificial intelligence algorithms that are being developed on an increasingly large scale in areas associated with the prediction of needs and behaviours indicate a similar path of development for BMS as well. This will also be aided by the ability to verbally communicate with building automation systems, which is going to be a natural manner of communicating with the user. The observations listed above can be transferred to the field of studying human behaviours. The commercial application of artificial intelligence is predicted to be positively received. The consequences of evolution understood in this manner is speculation concerning the point in which abstract thinking will find itself within reach of artificial intelligence.
16
PL
Dzisiejszy sprzęt komputerowy posiada moc obliczeniową umożliwiającą przeprowadzanie symulacji wirtualnej. Nawet najmocniejsza maszyna w przypadku wykorzystania modelu o wysokiej szczegółowości oraz rozdzielczości może być niewystarczająca. Przejście na symulację konstruktywną spowoduje utratę na szczegółowości symulacji. Możliwe jest jednak zastosowanie rozproszonej symulacji wirtualnej w chmurze obliczeniowej. Przykładem zastosowania takiego rozwiązania jest produkt SpatialOS firmy Improbable.
EN
Today's personal computers have the computing power to perform virtual simulation. However, even the most powerful machine in the case of using a high detail model and resolution may be insufficient. The transition to constructive simulation will result in a loss of detail in the simulation. However, it is possible to use a distributed virtual simulation in the computing domain. An example of such a solution is the SpatialOS product of the Improbable company.
PL
Systemy, które oferują usługi chmury obliczeniowej są jednymi z najszybciej rozwijających się obszarów ICT (ang. Information and Communication Technologies). Oferowany szeroki wachlarz usług oraz rosnąca liczba użytkowników sprawia, że konieczne stało się opracowanie odpowiednich metod analitycznych umożliwiajżcych analizę takich systemów. W artykule zaproponowano koncepcję modelu analitycznego opracowanego w oparciu o model idealnej wiązki niepełnodostępnej.
EN
Cloud computing is among the fastest-developing areas of Information and Communication Technologies (ICT). The increasing number of users and the number of services offered by the network makes it necessary to develop new methods of network modeling and analysis. The paper presents a concept of model of cloud computing based on the Erlang’s Ideal Grading (EIG) model.
EN
The most recent incarnation of distributed paradigm is cloud computing. It can be seen as the first widely accepted business model of mass consumption of the distributed computing resources. Despite the differences in business models and technical details regarding cloud platforms, the distributed computing underlies cloud. Communications in cloud systems include transmissions of the results of cloud applications, users interactions, and exchange of data between different services that compose applications. The latter becomes more critical as applications become richer as well as more complex, and may consist of services operated by various providers. The effective communication between components of cloud systems is thus critical to the end user satisfaction and to the success of cloud services. We will discuss different cloud computing models (communication aware and unaware). Main focus will be placed on communication-aware directed acyclic graph (CA-DAG), which extends the classical DAG model by explicitly modeling communication tasks. Moreover, we will analyze and consult computational complexity of this innovative distributed computation model inspired by the characteristics of cloud computing. Providing a proof of strong NP-hardness of the problem allows for a future implementation and evolution of the communication-aware DAG models.
19
Content available Czy nasze dane w chmurze są bezpieczne?
PL
Błyskawiczny rozwój technologii oprogramowania oraz zwiększenie wydajności urządzeń przyczynia się do tworzenia nowoczesnych rozwiązań problemów, z którymi borykają się korporacje, firmy jak i zwykli użytkownicy chmury. Obecnie większość przedsiębiorstw nie wyobraża sobie pracy bez wykorzystania chmury do przechowywania swoich danych. Jednak jednym z największych problemów wykorzystania chmury to jej bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono modele usług wraz z modelem rozmieszczenia chmur oraz rodzaje ataków.
EN
Rapid development in software technology and increase in efficiency of devices lead to finding new solutions for problems that corporations, companies, as well as common users of the cloud faced for years. Currently, most companies cannot imagine working without the cloud, where their data can be stored. One of the biggest issues concerning the cloud is the safety of its usage. The article shows various service and deployment models along with types of attacks.
PL
Scharakteryzowano wybrane aspekty chmury obliczeniowej, tj. jej potencjał jako nowej technologii informatycznej, rolę standaryzacji rozwiązań chmurowych dla rozwoju tej technologii i administrowanie chmurą obliczeniową. Przedstawiono scenariusze świadczenia usług e-administracji w modelu chmury obliczeniowej i strategie ewolucji modelu świadczenia usług w kierunku rozwiązań chmurowych. Opisano wyzwania związane z wdrażaniem chmury obliczeniowej w administracji publicznej i rekomendacje dotyczące wyboru modelu chmury obliczeniowej do realizacji usług administracji publicznej.
EN
The article presents some aspects of cloud computing technology, for instance the potential of cloud computing as a new information technology, role of cloud computing standards in development of this technology, as well as administration of cloud computing. The article presents the scenarios introduction of e-administration services in the cloud computing model, as well as strategies of evolution of service models in the cloud computing direction, too. The article describes also challenges related to deployment of cloud computing as well as recommendations for selection of cloud computing model for provision of public administration services.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.