Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łubin biały
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Osiem handlowych biostymulatorów zastosowano w uprawie grochu siewnego i łubinu białego (0,15-3 L/ha) aby zbadać ich wpływ na plon i cechy biometryczne roślin. Biostymulator zawierający SiO2 okazał się najbardziej skuteczny. Skuteczny był również biostymulator zawierający azot, molibden i środek powierzchniowo czynny, ale tylko w uprawie grochu. W uprawie łubinu białego skuteczny okazał się również biostymulator zawierający potas i aminokwasy.
EN
Eight com. microelements-contg. biostimulating formulation were used in peas and white lupine cultures (0.1-3 L/ha) to study their effects on yield and biometric traits of the plants. The SiO2-contg. formulations were most efficient. The N, Mo and surfactant-contg. formulation was also efficient but only in the culture of peats. The K and aminoacids-contg. formulation was also efficient but only in the white lupine culture.
PL
Doświadczenia wazonowe dotyczące oddziaływania pola magnetycznego na nasiona oraz wzrost, rozwój i plonowanie łubinu białego prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Czynnikiem I rzędu były dwie odmiany łubinu białego: Butan - typ tradycyjny i Katon - typ samokończący, a czynnikiem II rzędu - 3 ekspozycyjne dawki pola magnetycznego: D0 - brak stymulacji (kontrola), D1 - 10 750 J*m-3*s i D2 - 85 987 J*m-3*s. Przedsiewną obróbkę nasion polem magnetycznym wykonano w Katedrze Fizyki AR w Lublinie. Stymulacja nasion łubinu białego polem magnetycznym zwiększała dynamikę i równomierność wschodów. Efekty przedsiewnego oddziaływania pola magnetycznego na nasiona łubinu białego obserwowano także w późniejszych etapach wzrostu i rozwoju wyrosłych z nich roślin. Stwierdzono między innymi przyrost wysokości oraz zwyżkę plonu wegetatywnych i generatywnych organów roślin. Obydwie badane odmiany łubinu białego plonowały na podobnym poziomie i wykazywały podobną reakcję na zabieg przedsiewnej stymulacji nasion polem magnetycznym. Przyrost plonu nasion łubinu białego na skutek zastosowanej stymulacji magnetycznej był konsekwencją większej obsady strąków na roślinie, bowiem liczba nasion w strąku i masa 1000 nasion nie ulegały istotnym zmianom.
EN
The studies based on two-factorial design with various white lupine varieties (traditional form - Butan and determinate type - Katon) regarded as factor I, and different doses of magnetic field (D0 - without biostimulation - control, D1 - 10 750 J*m-3*s and D2 - 85 987 J*m-3*s - as factor II were run in the greenhouse of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy. Stimulation took place at Physics Department of Agricultural University in Lublin. Seeds were then sown into Mitscherlich pots containing 7 kg of medium-heavy soil. In order to analyse dynamics of fresh and dry matter increase plants were harvested at 7 previously fixed dates. Seed stimulation positively affected pea emergence and modified the course of white lupine development stages, what resulted in accelerating emergence, earlier flowering and ripening of plants. It was found that treating seeds with magnetic field significantly affected the quantity and rate of dry matter accumulation of particular white lupine organs.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie łubinu białego i bobiku. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były gatunki roślin strączkowych: łubin biały odmiany Butan i bobik odmiany Nadwiślański, a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy-niepunktowy oraz siew rzędowy-punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy badanych gatunków roślin oraz modyfikował wielkość plonu nasion. Rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych punktowo plonowały lepiej niż rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych niepunktowo. Stosując siew punktowy uzyskano istotnie wyższe plony nasion w porównaniu do siewu niepunktowego. Lepsze efekty stosowania siewu punktowego uzyskano w uprawie łubinu białego niż bobiku. Przyrost plonu nasion łubinu białego i bobiku na wskutek zastosowania siewu punktowego był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny.
EN
The paper presents test results regarding effect of point sowing on growth, development and cropping of white lupine and horse bean. A field experiment was carried out at the Farm Experimental Plant IUNG-PIB in Grabów, in the period of 2001-2003. The factor of the 1st order included species of the following leguminous plants: white lupine of Butan variation and horse bean of Nadwiślański variation, and the factor of the 2nd order - sowing methods: non-point seed drill and point seed drill. It was found out that sowing method had significant effect on the process of ontogeny of the tested plant species and modified size of seed crop. Plants grown out of seeds sown pointwise gave better crop than plants grown out of seeds sown non-pointwise. Use of point sowing enabled to achieve significantly higher seed crops when compared to non-point sowing. Use of point sowing gave better effects for cultivation of white lupine rather than horse bean. Growth of seed crop of white lupine and horse bean as a result of using point sowing was a result of lower losses of plants per corn-field, increased stock of pods on the plant and more seeds per plant.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania bryły powstałej na bazie owalu Cassiniego z talią do matematycznego opisu nasion łubinu białego odmiany Wat. Za główny wyznacznik poprawności modelu przyjęto porównanie objętości rzeczywistej nasiona z objętością teoretyczną otrzymanej bryły. Dodatkowymi kryteriami było oszacowanie błędów pól powierzchni poszczególnych przekrojów teoretycznych i rzeczywistych nasiona oraz długości ich obrysów, a także ocena wizualna badanych przekrojów odnośnie podobieństwa kształtów. Oszacowany błąd objętości na poziomie 4,5% pozwala wnioskować o poprawności przyjętego modelu.
EN
The paper presents the results of studies concerning the possibility of applying a solid generated on the basis of the Cassini's oval to a mathematical description of white lupine seeds, var. Wat. In order to determine the model accuracy, the actual seed volume was compared with the theoretical volume of the seed solid obtained. Additional criteria were estimation of errors in the surface areas of particular theoretical and actual seed sections and outline lengths, and a visual evaluation of the seed sections examined with regard to shape similarity. The estimated volume error was at a level of 4.5%, which indicates high accuracy of the model employed.
PL
Nasiona łubinu białego odmiany Wat, o zróżnicowanej wilgotności (12%, 15%, 20%, 25%) poddawano działaniu promieni podczerwonych w temperaturze 60°C, 70°C, 110°C, 160°C i 190°C przez 30s, 60s, 120s i 160 sekund. Badano zmiany parametrów geometrycznych pojedynczych nasion (grubość, średnica) w zależności od wilgotności i zastosowanego sposobu napromieniania podczerwienią. Stwierdzono, że wzrost wilgotności nasion łubinu zwiększał ich wymiary, natomiast działanie promieni podczerwonych zwiększało grubość nasion, zmniejszając ich średnicę.
EN
The seeds ot white lupine, Wat cultivar, of differentiated moisture content (12%, 15%, 20%, 25%) were treated by intrared radiation at the temperatures of 60, 70, 110, 160 and 190 degC for 30, 60, 120 and 160 sec. Geometrical parameters of single lupine seeds (thickness, diameter) were measured as affected by different moisture content and applied intrared treatments. It was found that the moistening increased the dimensions of lupine seeds, whereas the intrared irradiation resulted in increasing thickness of the seeds at diminishing their diameters.
EN
White lupine and pea seeds were crushed in a roller mill of the type H 181. The mixture obtained was subjected to pneumatic separation. The process was evaluated taking into consideration the granulometric composition and bulk density of ground cotyledons and seed coats. The best results were achieved for seeds which were dried before grinding to humidity lower than 13%.
PL
Rozdrabnianie nasion łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H 181. Otrzymaną mieszaninę poddano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu rozdrabniania był skład granulometryczny i gęstość usypna rozdrobnionych liścieni i okrywy nasiennej. Najlepsze efekty uzyskano, stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion do wilgotności poniżej 13%.
EN
In order to remove their coats, white lupine seeds were erushed in a roller mill of the type H 181. The mixture obtained was subjected to pneumatic separation. The process was evaluated taking into consideration the apparent and total efficiency of seed coat removal, fraction purity and effective productivity. The best results of seed coat removal were achieved for seeds which were dried before grinding to humidity of ca. 13%. Seed crushing and coat separation resulted in the high purity of the cotyledon fraction (ca. 10% of seed coats), the highest crude protein level (43%) and the lowest crude fiber content of the cotyledon fraction (ca. 6%). Effective productivity was equal to ca. 2t/h.
PL
Usuwanie okrywy z nasion łubinu białego prowadzono, stosując rozdrabnianie nasion na mlewniku typu H 181, a następnie poddając otrzymaną mieszaninę separacji pneumatycznej i wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu były: efektywność pozorna i całkowita usuwania okrywy ansiennej, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty usuwania okrywy nasiennej uzyskano, stosując przed rozdrabnianiem tylko suszenie nasion do wilgotności ok. 13%. Po rozdrobnieniu nasion i separacji okrywy nasiennej uzyskano dużą czystość frakcji liścieni (ok. 10% cząstek okrywy nasiennej), najwyższy poziom białka ogólnego (43%) i najniższą zawartość włókna surowego we frakcji liścieni (ok. 6%), a wydajność efektywna wynosiła ok. 2 t/h.
PL
Rozdrabnianie nasion bobiku, łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H181. Otrzymaną mieszaninę poddawano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu wydzielania okrywy nasiennej były: efektywność pozorna i całkowita, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty uzyskano stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion bez ich nawilżania.
EN
The seeds of faba bean, white lupine and pea were ground in the H181 mill. Obtained mixture was pneumatically separated to eliminate the seed coats. The efficiency of seed coat removal was evaluated on the basis of total and apparent effectiveness, purity of achieved fractions and working capacity. Best results were achieved for seeds dried before grinding, without any moistening treatment.
9
Content available remote Badania podstawowych właściwości fizycznych nasion łubinów
PL
Przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych nasion łubinów: wąskolistnego odmiany Emir, żółtego odmiany Juno, białego odmiany Bardo. Wymiary nasion, masę pojedynczych nasion, masę właściwą, gęstość usypowa, współczynnik tarcia zewnętrznego i współczynnik restytucji energii kinetycznej określono w przedziale wilgotności 10-25%. Otrzymane zależności przedstawiono za pomocą startystycznie istotnych równań regresji, mających zastosowanie w matematycznym modelowaniu procesów roboczych. Wzrost wilgotności badanych nasion łubinów powoduje wzrost ich wymiarów, masy pojedynczych nasion, współczynnika tarcia zewnętrzengo, natomiast spadek masy właściwej, gęstości usypowej i współczynnika restytucji energii kinetycznej.
EN
Paper presented the basic physical properties of lupine seeds as a result of conducted investigations. The seeds of following lupines were examined: angustifoliate lupine of Emir cultivar, yellow lupine of Juno cultivar and white lupine of Bardo cultivar. From among the physical properties of lupine seeds there were determined the seed dimensions (length, width, thickness), the weight of single seeds, specific weight, bulk density, friction coefficient and the coefficient of kinetic energy restitution, for the seed moisture content ranging from 10 to 25%. The relationships between particular basic mechanical properties and the moisture content of lupine seeds were presented by statistically significant regression equations being applied in methematical modelling of working processes. Increasing moisture content of tested lupine seeds increased their dimensions, weight of the single seeds and internal friction coefficient, whereas decreased the specific weight, bulk density and the coefficient of kinetic energy restitution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.