Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flood risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne sprawiły, że w wielu miastach nasila się występowanie poważnych zagrożeń powodziami rzecznymi i opadowymi. Powszechnie stosowane zabiegi w ochronie przed powodzią mają charakter rozwiązań technicznych, dominują postępowania ograniczające zagrożenie w miejscach wylewów w dolnych partiach zlewni. Tymczasem na występowanie zagrożenia powodziowego ma wpływ cała zlewnia położona powyżej. Jednym z istotnych rozwiązań ograniczania zagrożenia powodziowego jest przywracanie i rozwój retencji, w tym retencji naturalnej - bioretencji. Proponowane w niniejszej pracy podejście zlewniowe pozwala na rozwiązywanie problemów „u źródła” ich powstawania. Metoda uwzględnia analizy stanu bioretencji i opracowania koncepcji jej rozwoju, które bazuje na ocenie uszczelnienia, spływu powierzchniowego oraz istniejących terenów zielonych. W ramach niniejszej pracy poddano analizie fragment zlewni rzeki Serafa w Krakowie i Wieliczce w zakresie istniejących zasobów naturalnej retencji, możliwości odtworzenia ciągłości naturalnych dróg spływu i bioretencji w celu minimalizacji zagrożenia od powodzi. Przykładowa aplikacja zaproponowanego narzędzia opartego na ogólnie dostępnych danych i oprogramowaniu pokazuje możliwość uwzględnienia w praktyce przybliżonych zależności procesu opad-retencja-odpływ w obszarze miasta, w efekcie pokazując jak rozwój bioretencji w wyżej położonych obszarach może wpłynąć na redukcję zagrożenia powodziowego na terenie Bieżanowa. Szacunkowe obliczenie wielkości spływu powierzchniowego powstającego w każdym obrębie ewidencyjnym i zagregowanie spływów z obrębów zlokalizowanych powyżej może dostarczyć urbanistom niezbędnych informacji do prac studialnych dla potrzeb planowania przestrzennego, w tym rozwoju zieleni.
EN
Due to the progressive urbanization and climate change, in many cities the occurrence of serious threats of fluvial and pluvial floods is increasing. Commonly used flood protection measures are technical solutions, and the procedures to reduce the risk in flooding places in the lower parts of the catchment area are dominant. Meanwhile, the occurrence of flood risk is influenced by the entire catchment area located upstream. One of the important solutions to reduce the risk of flooding is the restoration and development of retention, including natural retention - bioretention. The catchment approach proposed in this paper allows to solve problems “at the source” of their formation. The method takes into account the analysis of the state of bioretention and the elaboration of a concept for its development, which is based on the assessment of sealing, surface runoff and existing green areas. As part of this study a fragment of the Serafa River catchment in Krakow and Wieliczka was analyzed in terms of the existing natural retention resources, the possibility of restoring the continuity of natural runoff routes and bioretention in order to minimize the risk of flooding. The exemplary application of the proposed tool based on publicly available data and software demonstrates the possibilities to consider in practice the approximate dependencies of the precipitation-retention-runoff process in an urban area, as a result showing how the development of bioretention in upstream areas can reduce the flood risk in Bieżanów. Estimating the amount of surface runoff generated in each cadastral unit and aggregating the runoff from the upstream units may provide urban planners with the necessary information for study work for the purposes of spatial planning, including greenery development.
EN
The European Union is strongly supporting regional integration tailored to build national resilience towards climate change driven hazards. This cooperation is developed by launching and implementation of the EU regional strategies. Poland is deeply involved in execution of the EU Strategy for the Baltic Sea Region while Hungary in EU Strategy for the Danube Region. On one hand both regions have their own problems, however, on the other they face similar challenges arising from climate change phenomena. This argument encourages learning from each other. One of the key problems related to climate change is water management, including flood management and adequate access to fresh water. Nowadays, the southern region of Europe, like the Danube Region including Hungary, is being more and more afflicted by limited access to fresh water. This is not the case in central and northern Europe yet. However, the problem can emerge soon in the Baltic Sea Region if the climate change will be continued. Already first symptoms of such scenario are being noticeable. Therefore, the main aim of the article is to present the Danube Region and Hungarian experiences related to water management in the context of climate change phenomena. The results constitute a lesson learnt from this region that can be easily adapted to the current and future challenges of the Baltic Sea Region.
PL
Unia Europejska zdecydowanie wspiera integrację regionalną sprzyjającą budowaniu odporności państw członkowskich na zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Współpraca ta jest rozwijana poprzez uruchomienie i wdrożenie strategii regionalnych UE. Polska jest silnie zaangażowana w realizację strategii UE na rzecz regionu Morza Bałtyckiego, podczas gdy Węgry strategii na rzecz regionu Dunaju. Z jednej strony oba regiony mają własne problemy, jednak z drugiej stoją przed podobnymi wyzwaniami wynikającymi ze zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi. Zatem państwa zobowiązane są wymieniać się własnymi doświadczeniami szczególnie w zakresie tożsamych wyzwań. Jednym z kluczowych problemów związanych ze zmianą klimatu jest gospodarka wodna, w tym zarządzanie powodziami i dostęp do wystarczającej ilości słodkiej wody. Obecnie południowy region Europy, podobnie jak region Dunaju, w tym Węgry, jest coraz bardziej narażony na ograniczony dostęp do tego zasobu. Nie ma to jeszcze miejsca w Europie Środkowej i Północnej. Problem ten może jednak pojawić się wkrótce również i w regionie Morza Bałtyckiego, jeśli trend niekorzystnych zmian klimatycznych utrzyma się. Niestety pojawiają się już pierwsze symptomy takiego scenariusza. Dlatego głównym celem tego artykułu jest przedstawienie doświadczeń węgierskich w zakresie gospodarki wodnej i zmian klimatycznych w szerszym kontekście regionu Dunaju. Wyniki stanowią lekcję wyciągniętą z tego regionu, którą można stosunkowo łatwo zaadaptować na potrzeby obecnych i przyszłych wyzwań regionu Morza Bałtyckiego.
PL
Opisano wyniki własnej metody badania niestabilności stanów wody oraz wielkości przepływów, wprowadzając innowacyjną klasyfikację budowli piętrzących wodę. Podział budowli piętrzących na klasy oparto na kryterium prędkości krytycznej, mając na względzie minimalizację wpływu procesów biologicznych, erozji, sedymentacji oraz zatorów lodowych na środowisko w rejonie stopni wodnych, w celu zapewnienia przepustowości budowli przelewowo-upustowych stopnia wodnego podczas całego procesu użytkowania. Proponowana środowiskowa klasyfikacja budowli hydrotechnicznych została opracowana po dokonaniu identyfikacji i oceny występujących procesów związanych z sytuacjami o cechach ryzykownych. Celem klasyfikacji jest zabezpieczenie rejonu lokalizacji budowli piętrzących oraz stworzonych zbiorników wodnych przed degradacją i utratą ważnych funkcji o znaczeniu ponad regionalnym.
EN
The results of author’s method for evaluation of water levels (and discharges) instability as the function of time are described and new environmental classification of water headworks is proposed, based on water flow velocity criterium and application the “instability factors” for determination save water levels elevations (and outlet works discharge conveyance capacity), accepted for design and valid for the whole project life period. The classification is based on the assumption, that local channel processes and risks within the environment of hydraulic works will be eliminated or bed impacts limited. The main aim of applied classification is to protect the hydraulic waterhead structurs from degradation, aggradation and deterioration.
EN
The method of assessing the flood risk variability has been presented based on maximum value distributions. Hydrological data were used in the form of daily water levels for the period 1981-2013. The collected data originate from the Malczyce Hydrological Station on the 300th km of the Odra River. To assess the risk of flooding based on the collected data quarterly highs were selected. As a measure of flood risk, the authors suggested the probability of exceeding the emergency level in the studied section of the river. This risk was calculated using the theoretical distribution function of the quarterly heights of the water level. The study used the Gumbel distribution. A special attention was paid to the possibility of using the presented solutions for an integrated flood risk management process in accordance with applicable national and European legislation.
EN
This paper presents a GIS based method of indicating flood extent in a mountainous river basin. Only main river with the valley is object of this analysis. The approach used in this work combines analysis of digital elevation model (DEM) obtained from LIDAR data with presence of alluvial soils and quaternary formations. In addition, in this article an attempt of calculating flood wave height for delineated floodplain is presented. The results are compared with floodplains derived from one of the products of country-scale project „IT system for protection against extraordinary hazards” (ISOK) which are flood hazard maps and with the extent of The Great Flood of 1997. Indication of the area flooded during Poland’s Great Flood in July 1997 is based on the hydrological data from Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW – PIB).
EN
Nowadays technologies are changing every day and with them all services and tools in cases of disaster situations increase. However some sectors such as emergency planning and response are still having difficulties to implement the new technologies. In our paper we will present idea on how new technologies in flood risk mapping visualization can give more options to the first responders and optimize their time for reaction. The test area is located in Armenia, where exist a special dam constructed for mining purposes. It is built in earthquake vulnerable area and we evaluate the risk of dam break at that location. The final results which are flood risk maps are implemented in specially developed open source web-GIS tool. This tool is applicable for decision making in operational room or any other first responder facilities.
8
Content available remote Flood risk assessment and mapping using AHP in arid and semiarid Regions
EN
Identifying flood risk-prone areas in the regions of extreme aridity conditions is essential for mitigating flood risk and rainwater harvesting. Accordingly, the present work is addressed to the assessment of the flood risk depending on spatial analytic hierarchy process of the integration between both Remote Sensing Techniques (RST) and Geographic Information Systems (GIS). This integration results in enhancing the analysis with the savings of time and efforts. There are several remote sensing-based data used in conducting this research, including a digital elevation model with an accuracy of 30 m, spatial soil and geologic maps, historical daily rainfall records, and data on rainwater drainage systems. Five return periods (REPs) (2, 5, 10, 25, 50, 100, and 200 years) corresponding to flood hazards and vulnerability developments maps were applied via the weighted overlay technique. Although the results indicate lower rates of annual rainfall (53–71 mm from the southeast to the northwest), the city has been exposed to destructive flash floods. The flood risk categories for a 100-year REP were very high, high, medium, low, and very low with 17%, 41%, 33%, 8%, and 1% of total area, respectively. These classes correspond to residential zones and principal roads, which lead to catastrophic flash floods. These floods have caused socioeconomic losses, soil erosion, infrastructure damage, land degradation, vegetation loss, and submergence of cities, as well life loss. The results prove the GIS and RST effectiveness in mitigating flood risks and in helping decision makers in flood risk mitigation and rainwater harvesting.
EN
One of most common natural catastrophes in Poland are undoubtedly floods. Climatic change contributes to more and more often and violent occurrences of the maximum flow in rivers, which increases flood damage. Inadequate land management and the unjustified belief in the effectiveness of technical flood control measures can also contribute to flood damage. The development of water management (including flood protection) should be carried out in a sustainable way by integrating social, environmental, and economic objectives. In flood protection, those measures that are least invasive to the natural environment should be used first; in particular, non-technical flood protection methods (e.g., flood risk assessment and management, and the proper definition and management of flood plains). One of the bases for the sustainable development of water management is the preparation of models that can help us calculate the likelihood of maximum flow and to identify areas that are at risk of flooding. On this basis, the proper spatial policy and prevention of flood effects will be possible. This article presents the probabilistic analysis carried out on the flood risk dynamics for a selected area of the Odra River basin. The authors based their risk dynamic assessment on the results from the distributions of the maximum values for a selected hydrological characteristic – the flow rate. Based on the daily flow data from the years of 1994–2013 collected at a hydrological station on the Odra River in Malczyce, the 30-day flow maxima were set individually for four 5-year periods. Then, a probabilistic model of the maximum flow was developed based on these peaks for each 5-year period. The resulting models were used to estimate flood risks and for analyzing the dynamics for the studied area.
EN
The study of flood risk involves the knowledge of the spatial variability in the characteristics of the vegetation cover, terrain, climate and changes induced by the intervention of humans in watersheds. The increased needs of the actors in land management mean that static maps no longer meet the requirements of scientists and decision-makers. Access is needed to the data, methods and tools to produce complex maps in response to the different stages of risk evaluation and response. The availability of very high spatial resolution remote sensing data (VHSR) and digital terrain model (DTM) make it possible to detect objects close to human size and, therefore, is of interest for studying anthropogenic activities. The development of new methods and knowledge using detailed spatial data, coupled with the use of GIS, naturally becomes beneficial to the risks analysis. Indeed, the extraction of information from specific processes, such as vegetation indices, can be used as variables such as water heights, flow velocities, flow rates and submersion to predict the potential consequences of a flood. The functionalities of GIS for cartographic overlay and multi-criteria spatial analysis make it possible to identify the flood zones according to the level of risk from the flood, thus making it a useful decision-making tool. This study was carried out on the territory of watersheds in the Annaba region, East of Algeria. The choice was guided by the availability of data (satellites images, maps, hydrology, etc.) and hydrological specificities (proximity to an urban area). The adopted model is divided into two parts. The first part is to establish a methodology for the preservation of wetland biodiversity and the protection of urban areas against floods. Thanks to the multi-criteria spatial analysis and the functionalities of the GIS, we established a flood risk map for the watershed defined above. The result was satisfactory compared with the field reality. The second part of the model consisted of the integration of cadastral information with the flood risk map obtained in the first part of our research. The primary objective of this mapping is to contribute to the development of flood risk management plans (in the sense of risk reduction). The mapping stage also provides quantitative elements to more accurately assess the vulnerability of a territory.
PL
Badanie ryzyka powodzi wymaga wiedzy o przestrzennej zmienności pokrywy roślinnej, terenu, klimatu i zmian wywołanych interwencją człowieka w zlewniach. Zwiększone potrzeby uczestników zrządzania gruntami oznaczają, że statyczne mapy nie spełniają już wymogów stawianych przez naukowców i decydentów. Potrzebny jest dostęp do danych, metod i narzędzi, aby wytworzyć złożone mapy niezbędne na różnych etapach oceny ryzyka. Dostępność teledetekcji o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHSR) umożliwia wykrycie obiektów o rozmiarach człowieka i dlatego jest przedmiotem zainteresowania w badaniach aktywności antropogenicznej. Rozwój nowych metod i wiedzy z zastosowaniem szczegółowych danych przestrzennych w powiązaniu z GIS przynosi korzyści w analizie ryzyka. Istotnie, pozyskiwanie informacji (np. wskaźniki roślinne) o specyficznych procesach może być wykorzystane, podobnie jak inne zmienne, np. wysokość wody, prędkość przepływu, natężenie przepływu czy zasięg zalewu, do przewidywania potencjalnych skutków powodzi. Możliwość nakładania danych w GIS i wielokryterialna analiza przestrzenna umożliwia zidentyfikowanie stref powodziowych według poziomu zagrożenia, czyniąc ją użytecznym narzędziem w podejmowaniu decyzji. Przedstawione badania prowadzono w zlewniach regionu Annaba we wschodniej Algierii. W trakcie wyboru kierowano się dostępnością danych (obrazy satelitarne, mapy, hydrologia etc.) i szczególnymi właściwościami hydrologicznymi (bliskość obszarów miejskich). Przyjęty model podzielono na dwie części. Pierwsza faza polegała na ustaleniu metodologii ochrony różnorodności biologicznej środowisk podmokłych i ochrony terenów zurbanizowanych przed powodzią. Dzięki wielokryterialnej analizie przestrzennej i możliwościom GIS utworzono mapę ryzyka powodziowego dla tak zdefiniowanej zlewni. W porównaniu z realiami terenowymi wynik okazał się satysfakcjonujący. Druga faza modelu polegała na integracji informacji katastralnych z mapą ryzyka powodzi uzyskaną w pierwszej części badań. Podstawowym celem mapowania było przyczynienie się do rozwoju planów zarządzania ryzykiem powodziowym (ostatecznie: ograniczenia ryzyka). Etap mapowania zapewnił także ilościowe podstawy do dokładniejszej oceny podatności badanego terenu na zalanie.
EN
The term flooding is often associated with a stream overflow or a marine flood, runoff- floods is rarely considered, and today suffers from a lack of knowledge and control of the phenomenon. This paper, presents a geographic information system iRIP@ – Flooding by Intense Pluvial Runoff (French acronym), which is a new tool to mapping flooding by runoff as a tool for decision-making by mapping runoff flooding in Gareat El Taref catchment (Northeast Algeria), with identifying the area of production, transfer and accumulation of flood. Us results, we have cards represent the potential of a territory to generate the various hydraulic dynamics of runoff: the runoff production card, the runoff transfer, the runoff accumulation card, the runoff-flooding card. A visual simulation on the flood risk card indicates that the areas with an important runoff flood risk are the communes of Khenchela Oum El Bouaghi Ain El Beida and F'kirina. Moreover, the roads that join Khenchela with Ain El Beida and with Oum El Bouaghi. Khenchela city is exposed to a great risk of flooding by runoff, the solution proposed by the authorities and that summarizes by the construction of a canal is not sufficient, because on the one hand the north of the city remains exposed to this risk. On the other hand, a large area of runoff production is located between the canal and the city. It is probably operating to encourage farmers to introduce certain agricultural practices that are part of a sustainable management of flood risk by runoff.
PL
Termin powódź jest często kojarzony z wezbraniem rzeki lub powodziami sztormowymi. Powodzie spływowe są rzadziej brane pod uwagę, a ich znajomość i kontrola zjawiska są niewystarczające. W pracy przedstawiono system informacji geograficznej iRIP (Fr. Indicateur de Ruissellement Intense Pluvial), który jest nowym narzędziem do mapowania powodzi i może służyć jako wsparcie procesów decyzyjnych w odniesieniu do zlewni Gareat El Taref (północnowschodnia Algieria) poprzez identyfikowanie obszarów powstawania, przemieszczania i akumulacji wód powodziowych. W wyniku prac uzyskano mapy przedstawiające potencjalne możliwości generowania spływów o różnej dynamice: mapę tworzenia spływów, mapę przemieszczania spływów, mapę akumulacji spływów i mapę powodzi spływowych. Wizualna symulacja mapy ryzyka powodziowego wskazuje, że obszary o znaczącym ryzyku obejmują gminy: Khenchela, Oum El Bouaghi, Ain El Beida i F'kirina oraz drogi łączące Khenchela z Ain El Beida i z Oum El Bouaghi. Miasto Khenchela jest narażone na duże ryzyko powodzi spływowej. Rozwiązania proponowane przez władze sprowadzają się do budowy kanału i są niewystarczające, ponieważ północ miasta nadal pozostaje narażona na ryzyko, a ponadto duże obszary powstawania powodzi usytuowane są między kanałem a miastem. Prawdopodobnie pomocne byłyby zachęty dla rolników, aby wprowadzali pewne praktyki rolnicze, które są elementem zrównoważonego zarządzania ryzykiem powodzi spływowych.
PL
W artykule wyznaczono pierwsze polskie wskaźniki wartości mienia na terenach mieszkalnych, mogące znaleźć zastosowanie przy tworzeniu projektu rozporządzenia określającego wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (delegacja ustawowa art. 174 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne), zastępującego uchylone Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Wskaźniki opublikowane w ww. rozporządzeniu z 2012 r. były wskaźnikami niemieckimi adaptowanymi do warunków polskich. Podejście to było spowodowane brakiem krajowych danych statystycznych niezbędnych do wyznaczenia wartości majątku. W artykule oszacowano wskaźniki wartości mienia na terenach mieszkalnych na podstawie ogólnopolskiego ankietowego badania zasobności gospodarstw domowych wykonanego w 2016 r. przez Narodowy Bank Polski.
EN
The article presents the first Polish property value indicators for residential areas, which can be used in draft resolution setting requirements for elaboration of flood risk and flood hazard maps (delegated legislation Article 147 of the Water Law act of 20 July 2017), replacing the repealed Regulation of the Minister of Environment, the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy, the Minister of Administration and Digitisation and the Minister of Internat Affairs of 21 December 2012 on elaboration of the flood hazard maps and flood risk maps. The indicators published in the 2012 Regulation were German indicators adapted to Polish conditions. Such approach resulted from the lack of national statistical data necessary to determine the vatue of property. The authors estimate the property value indicators in residential areas based on the nationwide survey on material situation of households, carried out in 2016 by the National Bank of Poland.
EN
In the work the matrix methods of flood risk analysis and assessment were presented. Also the issue of flood risk in terms of its regulations was presented. The flood risk analysis and assessment were performed with the use of risk matrix for one of the Subcarpathian commune. For this purpose, flood risk maps were prepared and potential flood losses were calculated in accordance with existing legislation.
EN
This paper presents the impact of rainfall on the degree of flood risk in the basin of the middle Bobr River in western Poland. When the average rainfall level reaches 15 to 20 mm, this apparently calm river may dramatically change its character within just one week. The most important flood risks are flood waves in the headwaters. Because of the mountain character of the river basin, during intensive rainfall there is a huge surface runoff and the water level rises rapidly in the river. This phenomenon was observed in June 2017 in the town of Zagan (Lubuskie Voivodeship). It has been shown that the course and dynamics of hydrological processes occurring in the Bobr River basin depend on its physical and geographical characteristics and the influence of anthropogenic factors. The location is one of the main cause of numerous floods for Zagan, on the other hand changes in land development plays significant meaning in flood hazards. Continuous monitoring of the river is the basis for a comprehensive forecast of flood risks.
PL
W artykule przedstawiono wpływ natężenia opadów atmosferycznych na stopień zagrożenia powodziowego w dorzeczu środkowego Bobru. Ta na pozór spokojnie płynąca rzeka, w ciągu zaledwie tygodnia, przy średnim opadzie 15-50 mm, może diametralnie zmienić swój charakter. Największe zagrożenie powodziowe stanowią wezbrania powodziowe występujące w górnym biegu rzeki. Z uwagi na górski charakter dorzecza, podczas występowania opadów o znacznym natężeniu obserwowane są duże spływy powierzchniowe, co prowadzi do gwałtownego przyboru wody w rzece. Zjawisko takie zarejestrowano w czerwcu 2013 r. w Żaganiu. W pracy wskazano, że przebieg i dynamika procesów hydrologicznych zachodzących w dorzeczu Bobru zależą od jego cech fizycznych i geograficznych oraz od wpływu czynników antropogenicznych. Jako główną przyczynę powodzi wskazano lokalizację miasta; istotne znaczenie w zagrożeniu powodziowym ma również zagospodarowanie terenu. Podstawą kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej jest więc ciągły monitoring rzeki.
RU
В статье изложены подходы к определению возможных мест затопления урбанизированных территорий на примере г. Минск (Беларусь). Расчеты проводились по двум направлениям: с точки зрения оценки пропускной способности коллекторов дождевой канализации и формирования бессточных понижений рельефа.
EN
The article describes approaches to the determination of possible flooding locations of urbanized areas using the example of Minsk city (Belarus). Calculations were carried out in two directions: from the point of view of estimating the through put capacity of runoff water collectors and the formation of drainless depressions of the relief.
PL
W nadwarciańskich miastach Wielkopolski obszary szczególnego zagrożenia powodzią nie przekraczają zwykle 15% powierzchni miasta, ale w znacznym stopniu kształtują ich wizerunek. Funkcjonalnie przeważają tam tereny użytków zielonych, choć występują też sporadycznie funkcje przemysłowe i mieszkaniowe. W połowie miast nadwarciańskich występują wały przeciwpowodziowe, a tereny potencjalnie zagrożone powodzią zajmują około 20% powierzchni. Obszary zagrożone powodzią w badanych miastach są w różnym stopniu pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zapisy MPZP w znacznym stopniu chronią tereny zieleni nadwodnej, jednak nie są w pełni wykorzystywane dla kształtowania miejskich terenów nadrzecznych w oparciu o współczesne standardy europejskie.
EN
The areas of the special flood hazard in the riverside towns of the Wielkopolska Region usually do not exceed 15% of the total area of each town, but they make a significant contribution to their image. Considering their function the grassland prevails there, although there are also occasional industrial and residential functions. The floodbanks can be found in the moiety of towns but approximately 20% of their area can be potentially flooded. The flood hazard areas in the examined cities are covered by local spatial development plans (MPZP) to a varying extent. The local acts of law (MPZP) usually protect waterside green areas, but they are not fully used to shape urban waterfronts according to European standards.
PL
Aby zminimalizować skutki powodzi, Polska podjęła prace nad formułowaniem polityki racjonalnego kształtowania ryzyka powodziowego. Efektem tych prac są Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. PZRP obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, wskazują cele zarządzania powodziowego oraz działania prowadzące do ich osiągnięcia. Ważnymi elementami PZRP są listy inwestycji strategicznych rekomendowanych do realizacji w danych regionach wodnych w latach 2016-2021; ich realizacja pozwoli na zmniejszenie negatywnych skutków powodzi oraz redukcję ryzyka powodziowego. W opracowaniu przedstawiono analizę porównawczą przestrzennego rozkładu nakładów inwestycyjnych rekomendowanych w PZRP oraz rozkładu przestrzennego potencjalnych strat powodziowych dla obszarów zagrożonych powodzią o średnim prawdopodobieństwie jej wystąpienia. Analiza ta może stanowić podstawę do oceny racjonalności i trafności lokalizacji przewidzianych do realizacji inwestycji w okresie pierwszego cyklu planistycznego.
EN
In order to minimize the effects of floods, Poland has begun works on elaboration of a policy of rational flood risk shaping. The result of these works are the Flood Risk Management Plans (FRMP) for river basins and water regions. FRMP cover all aspects of the flood risk management, indicate the flood management goals and actions leading to their achievement. Among the important FRMP elements are the lists of strategic investments recommended for implementation in water regions in the years 2016-2021, mitigating the negative results of floods and reducing the flood risk. The study presents a comparative analysis of the spatial distribution of investments recommended in FRMP and that of potential flood losses for the areas threatened with flood with the medium probability of occurrence. This analysis will allow to evaluate the rationality and accuracy of the planned investments locations in the first planning cycle.
18
Content available remote Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains
EN
The present paper reviews selected outcomes of the FLORIST project devoted to flood risk in the region of the northern foothills of the Tatra Mountains in Poland and summarizes novel results. The project encompassed theoretical, field, and modeling work. It was focused around observation-based hydroclimatology; projections for the future; dendrogeomorphology; as well as influence of transport of large wood on fluvial processes. The project improved understanding and interpreting changes in high-flow frequency and magnitude as well as changes in flood risk in the region, related to the presence of large wood in mountain streams. A unique database on past episodes of intense precipitation and flooding was created, harnessing multiple sources. The project showed that the analysis of tree rings and wood logs can offer useful information, complementing and considerably enriching the knowledge of river floods in the region of northern foothills of the Tatra Mountains. Retrospective and scenario-defined modeling of selected past fluvial events in the region was also performed.
EN
The aim of the article is to assess the variability of the floods’ risk with the use of maximal values distribution. In the authors’ researches, the hydrometric data in the form of daily water levels from the period of years 1981-2013 will be used. The collected data come from the hydrological station in town Trestno, located in the 242.1 km of Odra River (in southern-west Poland). For the purpose of estimating the flood risk, quarterly highs from the collected data have been selected. Authors have taken the probability of exceeding the alarm states for the analyzed section of the river as a measure of the risk of appearing floods. This risk has been calculated by using the theoretical cumulative distribution of quarterly highs of the water levels. The Frechet distribution was used in the studies as well. At the same time, the article has paid significant attention to the possibility of adapting the shown solutions for the integrated flood risk management process in accordance with the current National and European legislations.
PL
Analizie poddano maksymalne dobowe przepływy w Odrze zmierzone w latach 1971–2013 w stacji hydrologicznej w Malczycach. Z całego zbioru danych wyselekcjonowano maksymalne przepływy roczne i do ich rozkładu empirycznego dopasowano trzy rozkłady teoretyczne – Gumbela, Frecheta i logarytmiczno-normalny. Przedstawiony przykład analizy probabilistycznej zagrożenia powodziowego w dorzeczu Odry na Dolnym Śląsku może być skutecznym narzędziem w ocenie wystąpienia ryzyka powodziowego. Otrzymane w ten sposób wyniki mogą zostać wykorzystane do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń związanych z zagrożeniem powodziowym, a także do porównywania wybranych obszarów dorzecza pod względem zagrożenia powodziowego.
EN
The maximum daily flows in the Oder river from the period of 1971 to 2013 were analyzed in Malczyce hydrological station. From the entire data set the maximum annual flows were selected and their empirical distributions were fitted against the three theoretical distribution models: Gumbel, Frechet and the lognormal. The presented case of probabilistic flood risk analysis for the Oder catchment in Lower Silesia may become an effective flood risk assessment tool. The results may be employed to probability assessment of certain events related to flood risk and also to compare the flood risk in selected catchment regions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.