Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porty lotnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Porty lotnicze w Polsce i ich obsługa transportowa
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów obsługi transportowej portów lotniczych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na ich obsługę transportem kolejowym. Przedstawiono informacje szczegółowe dotyczące linii dojazdowych do portów, a także istniejące rozwiązania komunikacyjne z wykorzystaniem drogowych środków transportu publicznego. Dla każdego portu lotniczego obsługiwanego połączeniem kolejowym załączona jest mapa układu linii kolejowych.
EN
The purpose of this article is to present ways of transport service of airports in Poland. Special attention was paid to their service using the railway line. Detailed information on airport access were presented also including public bus transport. For each airport serviced by railway a map of the line layout was included.
2
Content available remote Abandoned heritage – the first European airports
EN
Due to the development of air transport and urban expansion, the locations of pre-war airports were often changed. The question of the fate of the abandoned airports and their entire infrastructure arose. This article looks at the issue of derelict, pre-war airfields. Examples of airports which were successfully adapted as well as the ones which were abandoned and closed yet but equally important in historical context are shown. In this paper, alternative possibilities for using the former civil airports which allowed memory of important, historical events to be honoured are shown as well as benefits of their preservation are presented.
PL
W związku z rozwojem transportu lotniczego oraz ekspansji urbanistycznej lokalizacja przedwojennych portów lotniczych często ulegała zmianie. Rodzi się pytanie: jaki los spotkał opuszczone lotniska i ich całą infrastrukturę? Niniejszy artykuł porusza kwestię opuszczonych przedwojennych lotnisk. Przedstawione zostają przykłady udanych adaptacji ww. portów lotniczych, jak również tych niszczejących, ale niemniej istotnych w kontekście historycznym. W artykule zostają ukazane alternatywne możliwości wykorzystania dawnych cywilnych lotnisk, dzięki którym stało się możliwe uhonorowanie pamięci po ważnych wydarzeniach historycznych. Przedstawione także zostały korzyści płynące z działań mających na celu zachowanie tych miejsc.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw, w szczególności portów lotniczych. Zaprezentowano najważniejsze kierunki Strategii rozwoju transportu. Omówiono model zrównoważonego rozwoju, a także zaproponowano wybrane działania władzy lotniczej, umożliwiające zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego.
EN
The study presents aspects related to the sustainable development, especially of airports. There were presented key directions of the Strategy of Transport Development. The study includes model of sustainable airport development, as well as selected activities of civil aviation authorities, that may lead to assure the sustainable development of air transport.
PL
Okres po wejściu Polski do Unii Europejskiej to czas bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. PKB wzrósł w tym czasie o 118%. Wchodząc do Unii nasz PKB na mieszkańca sięgał zaledwie połowy średniej unijnej. W 2017 roku było to już 70%, przy czym region stołeczny to aż 150% unijnego PKB per capita. Na ten wzrost złożyły się także wyniki sektora TSL. Fundusze unijne pozwoliły na dofinansowanie szeregu inwestycji infrastrukturalnych. Zmiany są widoczne we wszystkich regionach kraju. Polska w wyniku wejścia do struktur jednolitego rynku wewnętrznego stała się europejskim liderem jeżeli chodzi o międzynarodowe przewozy drogowe. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwa obszary, gdzie zmiany były największe. Chodzi o regionalne porty lotnicze i porty morskie.
PL
W artykule omówione zostały wybrane elementy infrastruktury transportu lotniczego. Charakterystyce poddano podstawowe strefy portów lotniczych oraz terminale. W artykule wyjaśniono również dlaczego ważna jest identyfikacja portów lotniczych i jak tego typu obiekty można klasyfikować. Opracowano analizę zrealizowanych w latach 2016-2017 usług transportowych w polskich portach lotniczych, wymieniono najważniejsze ze względu na liczbę obsłużonych pasażerów lotniska funkcjonujące w naszym kraju oraz przedstawiono najpopularniejszych przewoźników realizujących przewozy osób za pomocą samolotów.
EN
Selected elements of the air transport infrastructure have been discussed in the article. Basic zones of airports and terminals have been characterised. The article also explains why identification of airports is important and how these types of structures can be classified. An analysis of transport services delivered in 2016-2017 at Polish airports was conducted, the most important airports, as for the number of passengers served in our country, were mentioned as well as the most popular carriers providing the transport of people by means of airplanes were presented.
6
Content available remote Komunikacja autobusowa do portów lotniczych w Polsce
PL
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce. Dokonane zostały też liczne inwestycje w porty lotnicze regionalne. W obsłudze transportowej portów lotniczych transport autobusowy odgrywa obecnie kluczową rolę. W większości miast ma on dominujący udział w dowozach pasażerów do lotnisk. Większe porty lotnicze mają także rozwinięty system autobusowych połączeń krajowych, a także międzynarodowych do państw sąsiednich. Mimo że rośnie w Polsce liczba portów lotniczych obsługiwanych koleją, to rola transportu autobusowego jest coraz ważniejsza ze względu na wolumen przewozów. Artykuł jest próbą przedstawienia rozwiązań transportowych w obsłudze polskich portów lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej.
EN
In recent years there has been a dynamic development of air transport in Poland. Also numerous investment in regional airports have been made. Bus transport is currently playing a key role in airport transport service. In most cities it is the dominant share in passenger transport to airports. Larger airports also have developed systems of national and international bus connections to neighbouring countries. Despite the fact that the number of airports serviced by rail is growing in Poland, the role of bus transport is growing in terms of the volume of transport. The article is an attempt to present transport solutions in the service of Polish airports with particular emphasis on bus transport.
PL
W niniejszym artykule zawarto opis oraz możliwości wykorzystania systemu Ground Safety (GS), który dedykowany jest do nadzoru przestrzeni naziemnej portu lotniczego. System umożliwia kompleksową kontrolę oraz zarządzanie ruchem na powierzchni całego portu. Oprócz nadzoru w czasie rzeczywistym możliwe jest między innymi archiwizowanie oraz odtwarzanie danych, komunikacja obustronna między użytkownikami a bazą, a także przesyłanie komunikatów zbiorczych. Wyposażenie gości lotniska w nadajnik pozwala na stały dostęp do jego podstawowych parametrów oraz aktualnej pozycji. Artykuł opisuje możliwości obniżania poziomu ryzyka występowania zdarzeń niebezpiecznych i niepożądanych oraz pokazuje sposoby na zwiększanie ogólnego bezpieczeństwa jednostki.
EN
This article describes the Ground Safety (GS) system and shows the possibilities of its use. System is dedicated to the supervision of the airport's ground space. GS enables comprehensive control and traffic management on the entire port area. In addition to real-time supervision, it is possible, among another, to archive and restore data preserving its integrity, two-way communication, and also bulk messages broadcasting. The equipment of the airport guests in the transmitter allows constant access to its basie parameters and current position. The article describes the possibilities of reducing the risk level of oceurrence dangerous and undesirable incidents. It also shows how to inerease the overall security of the unit.
PL
Transport lotniczy odgrywa bardzo istotna rolę w gospodarce każdego kraju. Z jednej strony wpływa na rozwój gospodarczy, a z drugiej strony sam podlega przemianom rynkowym. Taka zależność wywiera wpływ na podmioty funkcjonujące na rynku usług transportu lotniczego. Przewoźnicy, porty lotnicze dążą do maksymalizacji swoich danych operacyjnych i finansowych. W Polsce w większości portów lotniczych udziałowcami/akcjonariuszami są władze publiczne, które wspierają rozwój portów lotniczych. Oprócz bezpośredniego zaangażowania na funkcjonowanie operatorów zarządzających infrastrukturą lotniczą, wskazuje się także formy pośrednie, m.in. budowę układu komunikacyjnego do portów lotniczych, budowę infrastruktury kolejowej i drogowej. Dynamiczny rozwój wskazanej infrastruktury doprowadził do zwiększenia obszaru oddziaływania portu lotniczego, tzw. catchement area. Głównym celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że sprawny system dowozowo-odwozowy do portów lotniczych jest ważnym elementem budowania potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw transportu lotniczego
EN
Air transport is an important element in the development of every country. Aviation impact on economic development, and the economy has an impact on air transport. This relationship has an impact on entities operating on the market for air transport services. Air carriers, airports want to achieve maximize their operational and financial data. In Poland, most airports shareholders are the public authorities, which support the development of airports. Public institutions involved directly and indirectly. Indirect, because the building communication system to airports, modernizing rail and road infrastructure. The dynamic development of this infrastructure has resulted to an increase in catchement area. Air transport companies realize specific development strategies, they are forced to take measures to increase competitiveness. Most often this is done by intangible factors.
9
Content available remote Analiza progów rentowności polskich regionalnych portów lotniczych
PL
Problematyczność wysokich kosztów naziemnej infrastruktury lotniczej nie kończy się po fazie planowania i budowy nowych portów lotniczych. Po oddaniu infrastruktury w użytkowanie koszty jej amortyzacji i utrzymania przez lata stanowią znaczący udział w kosztach związanych z działalnością portów lotniczych. Wysoki udział kosztów stałych jest bezpośrednim powodem występowania silnej dźwigni operacyjnej. W efekcie koniecznością staje się zapewnienie młodym portom lotniczym zewnętrznego finansowania w początkowym okresie ich rozwoju. Właściciele spółek zarządzających wyżej wspomnianą infrastrukturą powinni być zatem żywo zainteresowani kwestią jak najszybszego osiągnięcia progu rentowności, a w konsekwencji zdjęciem ciężaru bezpośredniego subsydiowania działalności lotniczej w regionie. Celem niniejszego artykułu jest analiza progów rentowności w polskich regionalnych portach lotniczych jako przyczynek do dyskusji o możliwych minimalnych wolumenach przewozowych i przychodach, które nowo powstające porty lotnicze muszą osiągnąć, by jako spółki nie generowały straty. Główną metoda badawczą są narzędzie oparte na funkcjach regresji.
EN
The problematic nature of the high costs of building terrestrial aviation infrastructure does not end after the planning phase and the construction of new airspace. After the infrastructure has been commissioned, the cost of its depreciation and maintenance over the years represents a significant contribution to the cost of operating the airport. The high share of fixed costs is a direct reason for strong leverage. As a result, it is imperative to provide external financing to young airports at an early stage of their development. Owners of companies managing the above-mentioned infrastructure should be vividly concerned about the earliest possible break-even point, and consequently, the burden of direct subsidizing aviation activities in the region. The purpose of this article is to analyze the profitability thresholds at Polish regional airports as a means to discuss possible minimum volumes and revenues that emerging airports need to achieve as they do not generate losses. The main research method is a tool based on regression functions.
10
Content available Polityka bezpieczeństwa w porcie lotniczym
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem portów lotniczych i statków powietrznych. Na wstępie wyjaśniono najważniejsze pojęcia użyte w tekście oraz wskazano podstawy prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa lotniczego. Omówiono politykę bezpieczeństwa stosowaną przez zarządzających portem lotniczym, określono kompetencje poszczególnych elementów systemu ochrony oraz opisano techniczne urządzenia wspomagające bezpieczeństwo.
EN
The following article is a description of the issues related to the safety at the airports and in aircrafts. In the text author explains the most important terms that have been used in a context of airport security and describes the legal bases regulating airport security activities. In addition the article identifies the main risks to aviation security: the acts of unlawful interference. The author uses a pragmatic approach in context of existing theory and analyses in respect to practice. He also assesses the general security of airport system, with the research answering the question: How do security procedures improve Airport security?
11
PL
Analiza umowy „otwartego nieba” wskazuje, iż jest ona oparta na podstawowych teoriach handlu międzynarodowego. Stanowi ona, iż pełna liberalizacja międzynarodowego rynku usług transportu lotniczego doprowadzi do zwiększenia wydajności systemu oraz zapewni dodatkowe korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Nieodłączną konsekwencją liberalizacji jest wzrost konkurencji na rynku, a co za tym idzie – pojawienie się nowych produktów. W ten sposób powstały linie niskokosztowe, które zaczęły oferować rozwiązania niespotykane u klasycznych przewoźników. Doświadczenia w Europie pokazują, iż deregulacja rynku doprowadziła do niewielkiego wzrostu konkurencji pomiędzy klasycznymi przewoźnikami, zaś w przypadku rynku przewoźników niskokosztowych w krótkim czasie nastąpił wzrost popytu na transport pasażerski oraz rozwój portów lotniczych. Głównym celem artykułu jest analiza zmian wielkości lotniczego ruchu pasażerskiego w europejskich portach lotniczych w latach 2010–2015. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż najważniejsze europejskie porty lotnicze ze względu na tendencję rozwoju podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Do grupy o tendencjach spadkowych zaliczyć należy część portów hiszpańskich, cypryjskich oraz port na wyspie Kos. W drugiej grupie, z tendencją wzrostu liczby pasażerów, znajdują się pozostałe porty lotnicze. Ogromne znaczenie dla ich rozwoju posiadają loty czarterowe, jednak na przykładzie Polski zauważyć można ich słabnący wpływ na wielkość ruchu pasażerskiego. W Polsce w 2015 roku ich udział zmalał do 15,5% ogólnej liczby pasażerów. W odróżnieniu od lotów czarterowych wzrasta znaczenie przewozów pasażerskich, tak zwanych tanich linii lotniczych. Najwięksi z przewoźników niskokosztowych zdobyli ponad 60% udział w polskim rynku.
EN
Analysis of the “open skies” agreement indicates that it is based on the basic theories of international trade. It provides that the full liberalization of the international air transport market will increase the efficiency of the system and provide additional benefits to all market participants. An inherent consequence of liberalization is the creation of increased competition on the market and thus often leads to the creation of new products. That is how low-cost airlines were created, which have begun to offer solutions uncommon at classical carriers. Experiences in Europe show that deregulation of the air transport market has led to a slight increase of competition between traditional carriers and in the case of a low-cost airlines market has resulted in a short time that the demand for passenger transport and airport infrastructure was developing. The main aim of this article is an analysis of changes in the volume of air passenger traffic at European airports in years 2010–2015. The analysis shows that the most important European airports, due to the tendency of development, can be divided into two main groups. To the group of declining trends should be included a part of the Spanish ports, the Cypriot ports and the port of Kos. In the second group with increased trend in the number of passengers are other airports. Utmost importance for their development have charter flights. However, on the example of Poland can be observed their weakening impact on the volume of passenger traffic. In Poland in 2015 their contribution decreased to 15.5% of the total number of passengers. Great importance for the number of passengers using air transport is characterized by connections offered by the so-called low cost airlines. The largest of the low-cost carriers have gained more than 60% share in the Polish market.air transport, airports, Europe, tourism movement
PL
W artykule omówiona została problematyka związana z zagrożeniami terrorystycznymi dla portów i linii lotniczych, ponadto przedstawiono rozwiązania systemowe w zakresie zwalczania terroryzmu lotniczego.
EN
Paper discussed the problem of terrorist threats to ports & airlines and system resolution of air terrorism fighting.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena funkcjonowania sytemu dowozowego do portów lotniczych w Polsce na podstawie badań pierwotnych. Przeprowadzone zostały one metodą wywiadu osobistego w polskich portach lotniczych i obejmowały pytania dotyczące konkurencji na polskim rynku transportu lotniczego, w tym wykorzystania transportu kolejowego jako środka transportu dowozowego do portów lotniczych.
EN
Aviation in the XXI century is the fastest growing sector. Also in Poland there is a large growth in air traffic, particularly in the last few years, the effect of growth the air traffic system is the development of airport links. This indicates competition in the transport market, but also on air market. As a result of these factors, following competition between airports. One of the instruments of competition is an efficient system of airports links. The main aim of this article is to evaluate the functioning of this system on the Polish aviation market based on research.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9352--9358, CD3
PL
Istotą sformułowania skutecznej strategii rozwoju portu lotniczego jest dostosowanie działań portu lotniczego do oczekiwań jego interesariuszy wewnętrznych tj. właścicieli, zarządu i pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych, wśród których wymienia się pasażerów. Autor na podstawie badań preferencji pasażerów przeprowadzonych w lipcu 2013 roku w MPL Katowice podejmuje próbę wyjaśnienia znaczenia badań preferencji pasażerów dla budowania strategii rozwoju portu lotniczego. W ciągu tygodnia, czterech ankieterów przeprowadziło wywiady bezpośrednie z 1400 pasażerami portu lotniczego w Katowicach wykorzystując kwestionariusze ankiety. Zastosowano losowy dobór próby. Po podstawowej analizie statystycznej dokonano prezentacji wyników. Identyfikacja struktury pasażerów według celu podróży, oraz wydatków poniesionych w porcie lotniczym może być przesłanką do formułowania strategii marketingowej. Informacje dotyczące obszaru ciążenia, czyli miejsca zamieszkania pasażerów, najbliższych konkurentów, konkurencji potencjalnej i substytucyjnej może stanowić podstawę formułowania strategii konkurowania. Informacje o środkach transportu wykorzystywanych podczas podróży do portu lotniczego mogą służyć projektowaniu strategii inwestycji w infrastrukturę parkingową i dojazdową.
PL
Na rynku transportu lotniczego funkcjonują zróżnicowane podmioty pod względem siły oddziaływania na rynek. Najważniejszym podmiotem tego rynku są pasażerowie, nabywcy posiadający swoje potrzeby w odniesieniu do realizacji usługi lotniczej oraz zgłaszający oczekiwania pod adresem przewoźników. W oparciu o powyższe założenia wyłonił się główny cel badawczy – dokonanie analizy postulatów przewozowych pasażerów korzystających z transportu lotniczego. W oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w polskich portach lotniczych dokonano ustalenia oraz uszeregowano najważniejsze postulaty kierowane pod adresem operatorów lotniczych. Do głównych postulatów należy zaliczyć: bezpośredniość, czas podróży, dogodne godziny wylotu i przylotu oraz siatkę połączeń lotniczych przewoźnika. Należy jednak zauważyć, że marka przewoźnika, lojalność wobec niego oraz bezpieczeństwo nie mają aż tak dużego wpływu na wybór usługi transportu lotniczego.
EN
The diverse stockholders regarding their market force operate at the air transport market. The most important one are passengers, the buyers with its needs in relation to the implementation of air services and the applicant waiting at carriers. Based on the above assumptions emerged main research objective - to analyze traffic demands of air transport passengers. On the basis of empirical research carried out in Polish airports have been established and they are ranked the most urgent demands directed at air operators The main users demands include: directness, travel time, time of departure and arrival or scheduled air carrier grid. It should be noted, however, that the carrier brand, loyalty to him, and safety do not have any influence on the choice of air transport services.
PL
Na przełomie wieków wzrosło znacznie zapotrzebowanie na transport lotniczy i duże porty lotnicze obsługujące lawinowo wzrastającą liczbę turystów. Szczególne zapotrzebowanie na wielomilionową obsługę pasażerską odnotowuje się w Azji. Temu tematowi poświęcony jest cykl artykułów, zawierających charakterystyki ostatnio wybudowanych lub budowanych obecnie portów lotniczych. W trzech pierwszych częściach artykułu przedsta-wiono historię portu lotniczego w Pekinie i Terminalu 3, stanowiącego symbol zrównoważonego projektowania architektonicznego i uznanego za najbardziej przyjazny obiekt na świecie. W czwartej części cyklu o intrygujących lotniskach scharakteryzowano terminal Queen Alia International Airport w Ammanie (w Jordanii), o intrygującym kształcie i osobliwymi elementami budowlanymi. Piąta i szósta część cyklu poświęcona międzynarodowemu portowi lotniczemu zaprowadziła Czytelników do Korei Południowej na lotnisko Incheon, które docelowo będzie mogło obsłużyć do 100 min pasażerów rocznie. W siódmej i ósmej części cyklu artykułów autorka przedstawiła otwarty do ruchu w listopadzie 2013 r. międzynarodowy w Zatoce Perłowej port lotniczy Shenzhen Bao’an w Chinach. Ostania część z cyklu artykułów poświęcona jest Terminalowi 3.
PL
[...]W artykule dokonano analizy funkcjonowania polskiego rynku usług transportu lotniczego po akcesji do Unii Europejskiej. Podczas badań wskazano na dwie najważniejsze płaszczyzny, na podstawie których można badać i analizować rynek: działalność przewozową i działalność operatorów odpowiedzialnych za infrastrukturę lotniczą - porty lotnicze. Wskazano na najważniejsze korzyści wynikające z integracji, a jednocześnie z wprowadzenia polityki open sky. W ostatniej części artykułu przedstawiono perspektywy rozwoju ruchu lotniczego w Polsce.[...]
XX
The main aim of this article is to present a balance of the decade of Polish air transport market in the European Union having taking into account selected entities of the aviation market. This article analyzes the functioning of the Polish air transport market after the polish accession to the European Union. During the study two main areas were pointed: air carriers activity and activity of the airports. The most important benefits of integration and the benefits of introducing of the open sky policy were indicated. The last part of article presents the perspectives od development of air traffic in Poland.
18
Content available remote Infrastruktura portów lotniczych w Unii Europejskiej
PL
Głównym motorem rozwoju portów lotniczych w Polsce jest rozwój gospodarczy i koordynacja gospodarki z partnerami Unii Europejskiej. Rozwój transportu lotniczego w Polsce wynika również z rozwoju społecznego i potrzeb kulturowych, umożliwia on przemieszczanie ludzi i ładunków na znaczne odległości w krótkim czasie. Kluczową rolę we właściwym funkcjonowaniu portu lotniczego odgrywa dopasowanie przepustowości poszczególnych elementów jego infrastruktury do występującego zapotrzebowania na usługę transportową. Do oceny wybrano arbitralnie 131 portów lotniczych (kryterium wyboru była dostępność danych i w miarę reprezentatywna grupa aglomeracji Europy). Analiza parametrów portów europejskich pozwoliła na ustalenie tendencji rozwojowych portów.
EN
The main factor of growth Polish airports is economic development and coordination of economy with European Union partners. The growth of air transport in Poland follows from social and cultural needs. It allows to transfer people and cargo far distance in quick time. Fundamental key in proper functioning of the airport is adjusting between capacity particular elements their infrastructure and demand of transport service. The study included a group of 131 arbitrarily chosen airports (based on the criteria of data availability and being located in a fairly representative group of European agglomerations). The analysis of characteristics of European airports allowed for the determination of airport development trends
19
Content available remote Analiza konkurencji na rynku polskich portów lotniczych po Euro 2012
PL
Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy polskimi portami lotniczymi po ich dynamicznej rozbudowie na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012. Artykuł zawiera analizę geograficznych stref oddziaływania portów lotniczych przy użyciu izochron 60 i 120 minutowych. Jej celem jest wskazanie obszarów nakładania się potencjalnych stref oddziaływania konkurencyjnego oraz wskazanie rejonów kraju o niewystarczającym pokryciu usługami transportu lotniczego. Dodatkowo użyto czterowymiarowej analizy map grup strategicznych z wykorzystaniem informacji o rodzaju obsługiwanych kierunków oraz ilości i profilu ich pasażerów do zidentyfikowania faktycznej struktury konkurencji polskiego sektora portów lotniczych.
EN
The aim of the article is to show the interaction between Polish airports after their dynamic expansion for UEFA European Football Championship 2012. The article contains an analysis of the impact of airports' geographical catchment areas using isochrones of 60 and 120 minutes. Its aim is to identify areas of potential overlap and competitive impact zones and indicate regions of the country with insufficient coverage of air transport services. In addition, the paper contains a 4D map of strategic groups using information about the type of supported directions and the amount and profile of their passengers to identify the actual structure of the competition in the Polish airport sector.
PL
Rozwój gospodarczy świata wpływa na coraz większe zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie i towarowe cargo transportem lotniczym. Powiększająca się liczba podróżnych i coraz większa masa przewozowa powoduje, że lotniska i terminale pracują na granicach przepustowości. Powyższe czynniki powodują, że pod koniec XX w. wzrosło bardzo zapotrzebowanie na rozbudowę istniejących lotnisk i budowę dużych terminali, szczególnie w krajach azjatyckich i arabskich.
EN
The paper concerns on the issue of Beijing airport development, especially construction of Terminal 3. The author describes seven different designs of this investment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.