Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  apparent power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Titanium alloys belong to the group of difficult-to-cut materials, machining of which leads to a number of challenges including large thermal loads on the cutting inserts and difficulties in obtaining a high quality machined surface. Great cutting forces, in turn, result in increased energy consumption. Therefore, it becomes important to attempt to reduce the amount of power consumed during machining, which can be achieved, among other things, by reducing the value of the coefficient of friction in the cutting zone. This paper presents a study on the influence of the size as well as the Cu nanoparticle concentration added to cutting fluid in MQL method on the power grid parameters while turning of Ti6Al4V titanium alloy. In this research, nanoparticles of 22 nm and 65 nm at concentrations of 0.5 wt% and 0.75 wt% were used. Turning process was carried out with constant cutting parameters and variable aerosol formation parameters, i.e. mass flow rate of nanofluid and volumetric flow rate of air. Based on the study, the use of 22 nm nanoparticles at 0.5 wt% concentration is recommended to achieve the smallest monitored values of the power grid parameters. The statistical analysis revealed that, out of the aerosol formation parameters considered, both the air flow rate and nanofluid flow rate do not significantly affect the values of the analysed power network parameters. However, the most significant factor is the variable nanoparticle size.
EN
Using the theory of electrical engineering for the load sinusoidal voltage and current, the power losses in the transmission line represented by an L-type equivalent circuit are determined. It is found out that for a cable transmission line the total power loss depends on both the real values of voltage and current and the difference between the initial phases of the latter. This results in a change in power losses in the line under conditions of constant real values of voltage and current – apparent power.
PL
Określono analitycznie straty mocy w linii przesyłowej, reprezentowane przez równoważny obwód typu L. Ustalono, że dla linii transmisji kablowej całkowita strata mocy zależy zarówno od skutecznych wartości napięcia i prądu, jak i od różnicy między początkowymi fazami tej ostatniej. Prowadzi to straty mocy w warunkach stałych wartości prądu i napięcia.
EN
A new definition formula for apparent power of the three-phase system is justificated. It is the average geometric value of the currents power losses and short circuit power of the voltage source loaded by transmission line resistances. The Buchholz's apparent power formula follows from this definition as a special case if both zero sequence components of currents and voltages are nil. Under unbalanced voltage the meaning of apparent power in accordance with proposed formula may exceed Buchholz's one more than on 10%. The generalized definition formula for introduced by Professor Fryze concept of power system’s active current is grounded. It is part of the short-circuit current that is equal to ratio between load power and short-circuit power of the voltage source. In such way specified active current provides up to 15% power losses gain in the transmission line compared to the original Fryze’s definition in the presence of voltage zero-sequence component.
PL
Opracowano nową formułę określającą pozorną moc układu trójfazowego. Jest to średnia wartość geometryczna strat prądu i mocy zwarciowej źródła napięcia obciążonego rezystancją kabla. Wzór na pozorną moc Buchholza wynika z tej definicji jako szczególnego przypadku, gdy oba składniki zerowej sekwencji prądów i napięć są zerowe. Przy niezrównoważonym napięciu pozorna wartość mocy zgodnie z proponowaną formułą może przekroczyć wartość formuły Buchholza o więcej niż 10%. Przedstawiono uogólnioną formułę determinującą koncepcję prądu czynnego systemu elektroenergetycznego wprowadzoną przez Profesora Fryzego. Jest to część prądu zwarciowego, równa stosunkowi mocy obciążenia i mocy zwarciowej źródła napięcia. W ten sposób określony prąd czynny zapewnia do 15% wzrost strat mocy w linii transmisyjnej w porównaniu z pierwotną definicją Fryze'a w obecności składowej zerowej napięcia.
PL
pracy wykazano, że wartości mocy biernej, obliczone na podstawie składowych wektorów przestrzennych napięcia i prądu zgodnie ze znaną formułą, mogą być ujemne, pomimo że napięcie wyprzedza w fazie prąd. Dotyczy to układów wielofazowych, w tym trójfazowych maszyn prądu przemiennego, w których nastąpiła zmiana kolejności faz. Zaproponowano skorygowaną formułę obliczania mocy biernej układu wielofazowego dla przypadku przeciwnej kolejności faz oraz podano interpretację matematyczną.
EN
In the paper it is shown, that values of reactive power, calculated on the basis of components of voltage and current space vectors in accordance with the well-known formula, may be negative, even though the current is lagging relative to the voltage. This concerns multi-phase systems, incl. three-phase electric machines of alternating current, in which a phase sequence has been reversed. The corrected formula for calculation of reactive power of multi-phase system for the case of reverse phase sequence is suggested and the mathematical interpretation is added.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia analizy mocy w układach z nieliniowym odbiornikiem energii oraz adekwatne wyniki pomiarów mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC. Pomiary wskazują na duże odkształcenie prądu pobieranego przez obrabiarkę, jednak pomimo tego spełnione jest równie mocy w swej podstawowej postaci. Jednocześnie pomiary potwierdzają teorię mówiącą, iż moc czynna przenoszona przez wyższe harmoniczne posiada ujemna wartość.
EN
This article presents selected issue of power analysis in non-linear energy receiver systems and the corresponding power measurement results of a CNC machine tool. Measurements indicate a large distortion of the current consumed by the machine, yet nevertheless the power equation in its basic form is met. At the same time measurements confirmed the theory, that the active power transmitted by the higher harmonics has a negative value.
PL
Praca jest próbą spojrzenia, z punktu widzenia techniki mikrofalowej, na zagadnienia do techniki mikrofalowej nienależące: na zjawiska dotyczące mocy w sieciach energetycznych oraz na obwody prądu stałego. W pierwszym przypadku motywacją do takiego podejścia jest tocząca się wśród elektryków dyskusja dotycząca interpretacji zjawisk fizycznych,związanych z oscylacjami mocy biernej. Wychodząc z założenia, że równania Maxwella wyjaśniają wszystkie makroskopowe zjawiska elektromagnetyczne, zastosowano technikę mikrofalową do obwodów 50-hertzowych, ilustrując rozwiązania przykładami. W technice mikrofalowej do wyjaśniania zjawisk związanych z mocą używa się opisu za pomocą jedynie dwóch fal przenoszących moce czynne; nie używa się w niej pojęcia mocy biernej do opisu do zjawisk energetycznych (choć tu go użyto w celach porównawczych). Rozważania ograniczono do jednofazowych przebiegów sinusoidalnych. Podejście to pozwoliło na odkrycie zjawiska zmiany wartości współczynnika mocy (cos φ) wzdłuż jednorodnej bezstratnej linii przesyłowej. Na zakończenie pokazano, że w obwodach prądu stałego fale również istnieją, chociaż nie można ich zmierzyć. Podstawą takiego stwierdzenia jest przekonanie, że zjawiska fizyczne nie zmieniają się „nagle”; tzn., że pochodne po czasie muszą być skończone.
EN
The paper describes the use of microwave technique methods in the power phenomenon in electric power lines, which do not belong to the microwave technique at all. Starting from the assumption that Maxwell’s equations explain all macroscopic electromagnetic effects, the microwave method to the 50Hz circuits has been applied and the results have been illustrated by examples. Finally, it is explained that waves in DC circuit also exist, although, it is impossible to measure them. The reason to claim such conclusion results from the fact that physics does not change instantly.
EN
We present a dynamic decomposition of apparent power in a polyphase network, based on measurements taken within a portion of a single cycle of the ac fundamental. We show that two time samples suffice for a definition that provides an attractive trade-off between computational cost and dynamic performance. The sub-cycle (or near-instantaneous) metrics that we introduce connect the time- and frequency–domain approaches in a natural way, and address the key weaknesses of the existing instantaneous decompositions. Furthermore, our power metrics are amenable to refinements via symmetrical components, thus connecting with concepts commonly used in system protection. We illustrate the sub-cycle decomposition via two polyphase examples: one of conceptual interest, the other an actual industrial voltage sag event.
PL
Przedstawiono dynamiczny rozkład mocy pozornej w obwodzie wielofazowym, oparty na pomiarach w części pojedynczego okresu harmonicznej podstawowej. Pokazano, że dwie próbki wystarczają dla defininicji, która jest atrakcyjnym kompromisem pomiędzy kosztem obliczeniowym a zachowaniem dynamicznym. Wprowadzone pod-okresowe (lub niemal-chwilowe) macierze, łączą podejście w dziedzinie czasowej z podejściem w dziedzinie częstotliwości w sposób naturalny i dotycza˛ kluczowej słabości istniejących rozkładów chwilowych. Ponadto, wprowadzone macierze mocy są podatne na uproszczenia z pomocą składowych symetrycznych, nawiązując w ten sposób do metod powszechnie stosowanych w technice zabezpieczeniowej. Rozkład pod-okresowy ilustrowany jest dwoma przykładami wielofazowymi: jeden o charakterze poznawczym i drugi dotyczący przemysłowej zapaści napięcia.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono sposób analityczno-numeryczny wyznaczania wartości mocy wydzielanej na próbkach walcowych kompozytowych przez prąd upływnościowy powierzchniowy w ujęciu teorii perkolacji. W przyjętym modelu sformułowano w zapisie macierzowym prąd perkolacji, impedancję i moc wydzielaną na powierzchni próbek kompozytowych. Celem pracy było wyznaczenie wartości mocy traconej na powierzchni próbek kompozytowych. Materiał i metody: Podstawą opracowania była literatura dotycząca perkolacji. Badania starzeniowe oparto metodzie MGR (ang. Merry-Go-Round) dla próbek kompozytowych. Zastosowano metodę tak analityczno-numeryczną jak i doświadczalną. Wyniki opracowano numerycznie w programie MathCAD. Wyniki: W wyniku obliczeń analityczno-numerycznych uzyskano wartości mocy pozornej wydzielanej na powierzchni badanych próbek kompozytowych. Opracowano graficznie charakterystyki mocy pozornej. Wniosek: Podczas badania starzeniowego próbki kompozytowej metodą MGR, po osiągnięciu progu perkolacji następuje wzrost mocy pozornej wydzielanej na jej powierzchni.
EN
Introduction: Analytical and numerical determination of power occurring on cylinder composite samples by surface leakage current in the aspect of percolation theory have been presented in the paper. In the given model the value of percolation current, impedance and power occurring on the samples have been defined in matrix notation. Some determinations of power in the aspect of percolation theory have been elaborated in the paper. The main aim of the paper is some determination of apparent power values on the surface of composite samples. Material and methods: The basis of the study was literature contained percolation theory. The study was based on aging method MGR (Merry-Go-Round) for composite samples. In the paper have been used not only the analytical and numerical but also some experimental method. The results have been numerically elaborated in the MathCAD program. Results: Using some analytical and numerical calculations have been obtained the values of apparent power emitted on the surface of the tested composite samples. The apparent power characteristics have been graphically elaborated in the study. Conclusion: During the senescence study of the composite sample by MGR method, after reaching the percolation threshold there is an increase apparent power emitted on its surface.
9
Content available On the Definition of Apparent Power
EN
In this paper, the widely recognised apparent power definitions, which are Arithmetic, Vector, IEEE standard, DIN standard apparent power definitions and the apparent power definition of Mayordomo and Usaola, are rigorously reviewed, and their abilities on the measurement of the system’s power transfer efficiency are analysed by using a specially derived apparent power, which is calculated in terms of the total line losses of the system with and without the reactive power compensation. In the analyses, two major compensation strategies, namely the minimum line loss (MLL) and sinusoidal and balanced current (SBC) compensation strategies, are considered to determine the total line loss of the system with the compensation. Therefore, in a representative nonsinusoidal and unbalanced test system, the results are simulated by taking into account unbalance among the resistances of neutral and phase lines. The simulated results show that under nonsinusoidal and unbalanced conditions, the unbalance among the resistances of neutral and phase lines highly affects the system’s power transfer efficiency. Additionally, Mayordomo and Usaola’s apparent power definition can be used for proper measurement of the power transfer efficiency in the nonsinusoidal and unbalanced systems. On the other hand, the accuracies of the rest of the reviewed definitions considerably depends on unbalance among the resistances of neutral and phase lines. It should also be mentioned that the accuracies of the apparent power definitions are considerably not affected by the type of compensation strategy.
10
Content available remote Non-pulsed mode of supply in a three-phase system at asymmetrical voltage
EN
Two orthogonal decompositions of a total three-phase current are considered for a three-phase system with asymmetric sinusoidal voltage at the connection point of asymmetrical loading. In the first one the total current is represented as an orthogonal sum of balanced and nonbalanced current components, the balanced component containing Fryze's active current (active power). In the second decomposition the total current is represented as an orthogonal sum of pulsed and non-pulsed current components. Both decompositions are used to create the optimal mode of supply with a constant instantaneous power at asymmetrical voltage.
PL
Analizowano ortogonalna dekompozycję prądów trójfazowych w systemie z napięciem asymetrycznym dołączonym do asymetrycznego obciążenia. Prąd całkowity jest sumą składowej zrównoważonej i niezrównoważonej.
EN
The no-load loss and apparent power of a 3 phase, 3 limb transformer core were measured using two separate sets of variacs, one with high harmonics and the other with negligible harmonics. Higher no-load and apparent power was observed while using variacs with high harmonics than the variacs with negligible harmonics and the difference in percentage was beyond acceptable limits. The need for adequate excitation voltage waveform for measuring magnetic characteristics of a transformer core under no-load is therefore demonstrated.
PL
Straty mocy czynnej oraz moc pozorna trójfazowego trójkolumnowego transformatora zostały zmierzone przy użyciu dwóch zestawów autotransformatorów: z względnie dużymi oraz zaniedbywalnymi zniekształceniami. Wyższe straty jałowe i moc pozorną zaobserwowano dla pomiarów z użyciem autotransformatorów wprowadzających zniekształcenia. Wykazuje to potrzebę użycia odpowiedniego napięcia zasilania do pomiarów magnetycznych transformatorów w stanie jałowym.(
12
Content available remote Fryze - Buchholz - Depenbrock: a time-domain power theory
EN
Several power theories trying to explain the difference between the physically defined active power and the apparent power are known – and under discussion. This paper gives an overview of a universal time-domain power theory mainly developed by Fryze, Buchholz and Depenbrock. It is verified by theoretical considerations and explained by examples. The theory allows the assessment of loads concerning effectivity of energy transfer and the application-specific splitting of currents into desirable and undesirable components – which in turn can, e.g., be compensated.
PL
Szereg teorii mocy stara się wyjaśnić różnice między fizycznie zdefiniowaną mocą czynną a mocą pozorną i zagadnienie to jest ciągle dyskutowane. Niniejszy artykuł przedstawia uniwersalną teorię mocy w dziedzinie czasowej rozwinięta głównie w pracach Fryzego, Buchholz’a i Depenbrock’a. Potwierdzona jest ona teoretycznie i wyjaśniona na przykładach. Teoria ta umożliwia ocenę obciążeń odnośnie skuteczności przesyłu energii oraz zastosowań odnośnie rozkładu prądów na składowe użyteczne i nieużyteczne, które mogą być następnie kompensowane.
PL
Przedmiotem artykułu, który stanowi drugą część opisu właściwości energetycznych i energetyczno-jakościowych obwodów elektrycznych z przebiegami niesinusoidalnymi okresowymi [63], jest uzasadnienie tezy, że „teoria mocy” dla ww. obwodów winna się opierać na wielkościach mających jednoznaczną interpretację fizykalną (prąd, napięcie, ich wielkości skuteczne, moc chwilowa, moc czynna oraz moc pozorna).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.