Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oprogramowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Quality in use, evaluated by the end user, is one of the attributes of software. It is not a directly measurable quantity. Its level, along with the emergence of new needs on the user’s part, will be subject to change, for example if the need to modify the interface, introduce new functions or improve the software’s flexibility occurs. This forces the company’s management to decide on a software upgrade. However, such actions are expensive, so the decisions have to be highly rational. The article examines software quality in use based on specified quality criteria. In the theoretical part, various models of software quality in use are presented based on a literature review, method of quantification of quality criteria was discussed and measures of quality were determined. Meanwhile, in the empirical part, the results of research surveys on the quality in use of CRM, class software conducted among its users are shown. Based on the results of these studies and statistical analysis, the criteria for the assessed software were categorised. The presented assessment algorithm allows rational decisions regarding further development work related to the adaptation of this software to the needs of users.
PL
Jednym z atrybutów oprogramowania jest jakość użytkowa, oceniana przez użytkownika końcowego. Nie jest ona wielkością bezpośrednio mierzalną. Jej poziom, wraz z pojawieniem się nowych potrzeb po stronie użytkownika, będzie ulegał zmianie, np. w przypadku konieczności zmiany interfejsu, wprowadzenia nowych funkcjonalności czy też poprawy elastyczności oprogramowania. Wymusza to na kierownictwie firmy podjęcie decyzji o upgradzie oprogramowania. Działania te są jednakże kosztowne, zatem podejmowane decyzje muszą cechować się wysoką racjonalnością. Celem artykułu jest badanie jakości użytkowej oprogramowania w oparciu o wyróżnione kryteria jakościowe. W części teoretycznej, na podstawie kwerendy literatury, zaprezentowano różne modele jakości użytkowej oprogramowania, przedstawiono metodę kwantyfikowania kryteriów jakościowych i określania miar jakości użytkowej. Natomiast w części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych jakości użytkowej oprogramowania klasy CRM, przeprowadzone wśród jego użytkowników. W oparciu o wyniki tych badań i analizę statystyczną dokonano kategoryzacji ważności kryteriów dla ocenianego oprogramowania. Zaprezentowany algorytm oceny pozwala na podjęcie racjonalnych decyzji w zakresie dalszych prac rozwojowych związanych z dostosowaniem tego oprogramowania do potrzeb użytkowników.
EN
Only a few of learning aids and simulations of physical phenomena allow for building interactive experiments; experiments similar to those that should be conducted in physics laboratories at schools. Group of staff from Gdansk University of Technology decided to fill this market niche by designing and constructing a set of virtual experiments – so called e-experiments. To avoid common problems that a lot of IT products brought to failure, they prepared procedures in accordance with the best practices of software and requirement engineering. If requirement specification and development process have been preceded by proper and detailed stakeholders’ identification and characteristic, there is a chance that product will be widely accepted. The paper below describes the process of the e-experiments development with the consideration interests of the target group – young people from e-generation (digital generation) and the teachers.
PL
Na rynku można znaleźć wiele pomocy naukowych i symulacji zjawisk fizycznych – występują one jako samodzielne aplikacje lub jako składnik większych pakietów edukacyjnych. Jednak tylko niektóre z nich umożliwiają budowanie interaktywnych eksperymentów podobnych do tych, które powinny być przeprowadzane w laboratoriach fizycznych w szkołach. Grupa pracowników z Politechniki Gdańskiej postanowiła wypełnić tę niszę na rynku poprzez zaprojektowanie i budowę zestawu wirtualnych eksperymentów - tak zwanych e-doświadczeń. Wytworzenie produktu informatycznego zgodnie z wcześniej opracowanymi procedurami i dobrymi praktykami inżynierii wymagań pozwala na uniknięcie typowych problemów, a następnie na jego wdrożenie. Dopiero wtedy deweloper może się przekonać czy jego rozwiązanie zostało dobrze przyjęte przez jego przyszłych użytkowników. Jeśli proces tworzenia specyfikacji wymagań i implementacja zostały poprzedzone prawidłową i szczegółową identyfikacją oraz charakterystyką udziałowców to jest szansa, że produkt zostanie zaakceptowany. W wystąpieniu opisany zostanie proces tworzenia e-doświadczeń, ze zwróceniem szczególnej uwagi na grupę docelową - młodych ludzi należących do tzw. e-generacji (cyfrowego pokolenia) i nauczycieli, odpowiedzialnych za ich edukację w dziedzinie fizyki.
PL
W miarę rozwoju technik łączności radiowej coraz więcej funkcji w systemach radiowych przejmuje oprogramowanie, prowadząc do powstania idei Software Radio. W okresie ostatnich lat Software Radio pojawiło się zwłaszcza jako nowa alternatywa dla globalnych systemów radiokomunikacji osobistej trzeciej generacji. Dokonano przeglądu koncepcji, struktur i rozwiązań technicznych rozpatrywanych w ramach teoretycznych i eksperymentalnych badań nad tym zagadnieniem.
EN
As radio communications technology continues its rapid development more functions of contemporary radio systems are implemented in software, leading toward the software radio. During the last years the software radio has especially emerged as new alternative for third-generation global personal communications systems. In this article are presented concepts, architecture and technology solutions considered in the theoretical and experimental research works on this topic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.