Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kultura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Cel: Zaprezentowanie wybranych narzędzi pomiaru kultury lean management (LM) oraz przedstawienie etapów zastosowania jednego z takich narzędzi na przykładzie wybranej organizacji medycznej. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę krytyczną literatury przedmiotu, metodę studium przypadku, w tym analizę danych zastanych (wtórnych), metodę wywiadu pogłębionego, metodę samooceny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, metodę pracy koncepcyjnej, metodę analizy, syntezy oraz wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Wykazano, że przybywa narzędzi pomiaru LM, ale brakuje przykładów w obszarze opieki zdrowotnej. Badana placówka charakteryzuje się wysokim poziomem kultury LM, który może wynikać z wdrożonych przez nią wybranych narzędzi LM, ale także różnych systemów zarządzania, np. jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracownika, informacji, ciągłością działania, co do zasady ukierunkowanych na doskonalenie procesów. Ograniczenia: Ograniczenie uzyskanych wyników może wynikać z zastosowanej skali trzystopniowej Likerta. W przyszłości skala powinna być poszerzona do minimum skali pięciostopniowej. Zastosowanie praktyczne: Można zalecić wykorzystanie zaproponowanej metodyki do samooceny w placówkach różnego rodzaju, nie tylko medycznych. Oryginalność/wartość poznawcza: Oryginalność wynika z faktu, iż jest to pierwszy w kraju artykuł na temat kultury LM w organizacji medycznej. Wypełniono bowiem lukę badawczą, prezentując narzędzie samooceny kultury LM w tego typu placówce. Zaproponowano wieloetapową metodykę samooceny opartą na cyklu PDCA Deminga.
EN
Purpose: To present the selected tools for measuring lean management culture (LM) and to present the stages of using one of such tools on the example of a selected medical organization. Design/methodology/approach: The following research methods were used in the work: review and critical analysis of the literature on the subject, case study method, including analysis of existing (secondary) data, in-depth interview method, self-assessment method using a questionnaire, method of conceptual work, method of analysis, synthesis and logical concluding. Findings/conclusions: It has been shown that there are more and more tools for measuring LM, but there are no examples in the area of healthcare. The surveyed facility is characterized by a high level of LM culture, which may result from the selected LM tools implemented in it, but also various management systems, e.g. quality, environment, employee safety, information safety, business continuity, by definition focused on process improvement. Research limitations: The results obtained may be limited due to the applied three-point Likert scale. In the future, the scale should be extended to a minimum of a five-point scale. Practical implications: The proposed methodology of self-assessment of LM culture can be used in various types of institutions, not only medical ones. Originality/value: The originality comes from the fact that this is the first domestic article on the subject on LM culture in medical organization. The research gap was filled by presenting the LM culture self-assessment tool in a medical facility. A multi-stage self-assessment methodology based on the PDCA Deming cycle has been proposed.
2
PL
Prace realizowane w ramach międzynarodowego projektu naukowego zatytułowanego „Strasburg i Poznań. Pogląd na dzielnice cesarskie w czasach Cesarstwa Niemieckiego” („Strasbourg et Poznan. Regards croisés sur les quartiers de l’époque impériale allemande”), część I: „Niechciane przestrzenie. Transgraniczne i międzykulturowe uwarunkowania ochrony architektonicznego dziedzictwa współczesności” były początkiem badań nad transgranicznym dziedzictwem kulturowym – ważnym współcześnie zagadnieniem ochrony współczesnego dziedzictwa kulturowego. W pracy zaprezentowano autorskie studia i rozważania na temat wybranych zagadnień dotyczących kontekstu zjawisk modernizacyjnych, tak ważnych dla rozwoju architektury i budownictwa na obszarach transgranicznych w Polsce. Zawarte w niej treści są efektem systematycznych badań prowadzonych przez autorski zespół badawczy. Zebrany materiał ikonograficzny został zebrany spośród dostępnej literatury, a także z archiwów polskich i niemieckich.
EN
Strasbourg and Poznań share a cultural heritage associated with Germany that has still not been fully researched. Under Germany’s rule, in both cities new premiere districts were built, and both acquired the status if imperial residential cities. The project is devoted to the existence and perception of this heritage and to the ways it has been assimilated: from the time of its inception to the present. Germany as a common “third party” is regarded as an intermediary in the European affinity, which is presented in the form of research publications and a Polish-German-French travelling exhibition. The expansion of the two cities happened at different moments in time (Strasbourg from 1878, and Poznań after 1900) and in different political circumstances (in Alsace-Lorraine, the emperor was a representative of the nation, and in Poznań, he presented himself as ruler in his own country). Despite this, their urbanisation processes reveal numerous similarities, starting with a similar population of 180 000 inhabitants before World War I, through the imperial palaces as a hub for the cities’ development and the establishment or expansion of cultural institutions (a museum, an opera, a library and universities), to a modern transportation, hygiene, defence and education infrastructure. Furthermore, in many cases the same people were associated with both cities, namely the urbanist Josef Stübben, the director of the imperial museums Wilhelm v. Bode and the Prussian Minister of Post Heinrich von Stephan. The research on the spatial structure and places of memory of German provenance is an important aspect of establishing an understanding between two nations, and in the recent years, it has been the subject of some significant publications. The project “Strasbourg and Poznań. Different Views on Imperial Districts during the German Empire” is an attempt to place the Franco-Polish dialogue in a broader context, and to inscribe the spatial expansion of two European cities, Strasbourg and Poznań, into the common European cultural heritage.
PL
Prace realizowane w ramach projektu naukowego zatytułowanego „Niechciane przestrzenie. Transgraniczne i międzykulturowe uwarunkowania ochrony architektonicznego dziedzictwa współczesności – część II” były zakończeniem i dopełnieniem badań nad ważnym współcześnie zagadnieniem ochrony współczesnego dziedzictwa kulturowego. W pracy zaprezentowano autorskie studia i rozważania na temat wybranych zagadnień dotyczących kontekstu zjawisk modernizacyjnych, tak ważnych dla rozwoju architektury i budownictwa w okresie PRL. Celem pracy było odnalezienie kontekstów i materiałów wyjściowych polskiej modernizacji w latach 1945-1989, które staną się dopiero punktem wyjścia do przyszłej oceny najciekawszych oraz najbardziej wartościowych dokonań powojennej architektury oraz urbanistyki polskiej. Zawarte w niej treści są efektem systematycznych badań prowadzonych od kilkunastu lat przez autora nad architekturą i urbanistyką w Polsce okresu komunizmu. Zebrany materiał ikonograficzny został zebrany spośród dostępnej literatury, a także z archiwów polskich i niemieckich.
EN
Works carried out as part of the scientific project titled “Unwanted space. Cross-border and intercultural conditions for architectural protection of the heritage of modern times – part II”, were the completion and complement of research on the contemporary issue of protection of contemporary cultural heritage. The work presents original studies and reflections on selected issues concerning the context of modernization phenomena, so important for the development of architecture and construction in the period of the Polish People’s Republic. The aim of the work was to find contexts and starting materials of Polish modernization in 1945-1989, which will become the starting point for the future assessment of the most interesting and the most valuable achievements of post-war Polish architecture and urbanism. The contents contained in it are the result of systematic research carried out for over a dozen years by the author over architecture and urban planning in Poland during the communist period. The collected iconographic material was collected from available literature, as well as from Polish and German archives.
EN
The research subject discussed in the article is the main conditions of the cultural nationality of The Italian Republic. In the first part of the text, the notions of spiritual and material cultural heritage and the concept of national identity are described and explained. Next, the problem of Italian national identity is discussed. The Italian Republic is a young state with a strong regional identity and still weak national identity. Italy is inhabited by many ethnic groups, often characterized by diverse cultures and customs. The situation is complicated by the Italian Peninsula’s history, which contributed to the conflict of interest between the north and south. The author analyzes history, language, and religion, searching for common elements determining Italian nationality. Italian society, as mentioned above, has still been searching for its national identity. Unification of the nation is a process that is in progress. It is still a challenge for both the authorities and the citizens. Finally, the elements of Italian material cultural heritage are characterized, and the domains of cultural heritage and the institutions responsible for their security are described.
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są najważniejsze uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego Republiki Włoskiej. W pierwszej części tekstu opisano i wyjaśniono zagadnienia z zakresu duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości narodowej, najważniejszych elementów bezpieczeństwa kulturowego, które stanowi integralną część bezpieczeństwa narodowego. Następnie został poruszony problem włoskiej tożsamości narodowej. Republika Włoska to młode państwo o silnych tożsamościach regionalnych i wciąż jeszcze słabej tożsamości narodowej. Włochy zamieszkuje grup etnicznych i społecznych o często odmiennych kulturach i obyczajach. Sytuację dodatkowo komplikuje zawiła historia Półwyspu Apenińskiego, która przyczyniła się do konfliktu interesów pomiędzy północą a południem kraju. Autorka analizuje czynniki, które determinują narodowość włoską, takie jak: historia, język, religia, poszukując części wspólnych. Społeczeństwo włoskie, jak wspomniano wcześniej, wciąż poszukuje tożsamości narodowej. Zjednoczenie narodu to proces, który nadal trwa. Stanowi wciąż wyzwanie dla władz państwowych i obywateli. Na koniec scharakteryzowano elementy materialnego dziedzictwa kulturowego Włoch oraz opisano dobra dziedzictwa kulturowego i najważniejsze instytucje odpowiedzialne za ich ochronę.
PL
Miasto jest miejscem społeczności. Zarówno pod względem formy jak i treści, jest najbardziej publicznym przejawem aspektów kultury, w tym sztuki. Ucieleśnia naszą pamięć kulturową, będąc zarazem miejscem ciągłej odnowy kultury i sztuki. Większość zjawisk, które łączymy z ideą kultury wynika z przestrzennych i funkcjonalnych elementów struktury miasta, które stają się synonimami „Polis”- Miasta. Oferowały agorę, świątynie, stadiony, teatry... - obiekty dla sztuki. W nich rodziło się poczucie tożsamości danej społeczności i przekonanie, że kultura dzieje się w teatrach, salach koncertowych... lub muzeach. Współczesne budynki dla kultury, teatrów, muzyki, winny być przyjazne, przystępne i łatwo dostępne, o kordialnym klimacie, funkcjonalne. Powinny „mówić” o tym, co w nich żywe i codzienne. Nie mają być pomnikami. Celem pracy jest dokonanie, poprzez autoanalizę i eksplorowanie, oceny podejmowanego we własnej twórczości zagadnienia synergii wewnętrznych przestrzeni publicznych obiektów kultury z przestrzeniami publicznymi miasta, rozumianych jako logicznie ze sobą powiązane przestrzenne zdarzenia wzbogacające zrozumienie i odczuwanie atmosfery miasta. Celem pracy jest też ujawnienie, w oparciu o autorefleksję wynikającą z analizy wybranych przykładów, w tym własnych projektów, nici powiązań pomiędzy budynkami dla kultury, obiektami - świadkami przeszłości miast i otwartymi publicznymi przestrzeniami ulic, placów, parków i naturalnego pejzażu.
EN
The city is a place of community. Both in form and content, it is the most public display of aspects of culture, including art. It embodies our cultural memory, which is also a place of constant renewal of culture and art. Most of the phenomena that we associate with the idea of culture stem from the elements of the city that become synonymous with “Polis” - the City. They offered agora, temples, stadiums, theatres... - facilities for art. That culture takes place in theatres, concert halls... or museums. Contemporary buildings for culture, theatres, music, etc. should be user-friendly and easily accessible, with a cordial atmosphere, functional. They should speak of what is alive and everyday in them. They are not meant to be monuments. The aim of the work is to explore and evaluate the issues of internal public spaces of cultural buildings as a development of the city’s public space and their significance in this context.
6
Content available Sztuka architektury jako przekaźnik informacji ?
PL
Współczesny świat stał się globalną wioską. Doszło do momentu, w którym komunikacja może odbywać się w czasie rzeczywistym pomiędzy rozmówcami niezależnie od dystansu, jaki ich dzieli. Obraz „płaskiej ziemi” nabrał nowego, symbolicznego znaczenia. Skutkiem czego, posiadamy dostęp do nieograniczonej ilości komunikatów z całego świata. W konsekwencji, przekazywane informacje tracą swoje indywidualne cechy, poprzez ich nadmierne upowszechnienie. Co za tym idzie tracą również część znaczenia i siłę oddziaływania. W skutek czego odbiorcy nie czują już wartości przekazów i wszystko staje się ogólnie względne. Niestety podobny obraz zunifikowania i zatracania indywidualnego charakteru przekazu obserwujemy od lat również na polu sztuki (w tym architektury). Warto zatem zastanowić się, co opowie o nas architektura kolejnym pokoleniom ? Czy można ją traktować jako nośnik informacji? Przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami architektonicznym – obiektów zarówno zrealizowanych jak i koncepcyjnych (w formie pracy dyplomowej).
EN
The modern world has become a global village. There has been a point where communication can take place in real time between the callers regardless of the distance that separates them. The image of the "flat earth" has acquired a new, symbolic meaning. As a result, we have access to an unlimited number of messages from around the world. Consequently, the information transmitted loses its individual characteristics through its excessive dissemination. Hence, they also lose some of their significance and impact. As a result, recipients no longer feel the value of messages and everything becomes generally relative... Unfortunately, a similar picture of unifying and losing the individual character of the message has also been observed in the field of art (including architecture) for years. Therefore, it is worth considering what architecture will tell us about next generations ? Can it be treated as an information carrier? The thoughts were illustrated by several examples of architecture – both completed and conceptual objects (in the form of a diploma thesis).
EN
One of the most transparent manifestations of globalization processes currently occurring is the phenomenon of economic migration. It is associated with the movement of large masses of people from poor, economically underdeveloped regions often disturbed by armed conflicts to economically developed countries with already shaped prosperity. Migration processes pose many economic, social and cultural problems that discourage the population of wealthy countries from receiving incoming migrants. This article was organized in order to firstly consider the impact of economic migration on the phenomenon of changes in the population structure and thus cultural changes that might result from it. The next stage of the conducted analysis refers to the problem of commodification of artworks created with in the area of culture. An important effect of the conducted research is to draw attention to the phenomenon of blurring differences, and , as a result, the emergence of widely accepted, supranational cultural patterns. Finally, the undertaken research identifies possible opportunities and threats for sustainable development of culture on an economically diverse world.
8
EN
The article presents a case study; an analysis and a proposal concerning the improvement of the conditions of occupational health and safety in a reloading terminal of a logistics company. The specificity of the workplace means that employees are exposed to a permanent overload of the musculoskeletal system, which is determined in the process of transporting loads of significant mass. After the analysis, the introduction of changes in the conditions of safe and hygienic work at selected positions was suggested. Qualitative research using the observation method, as well as a quantitative approach after introducing changes in working conditions show a change in employees' attitudes to their work, as well as their higher performance. After a year of operation of the proposed and introduced changes, it was decided to introduce them for new employees and external companies working at the transshipment terminal.
EN
Transformational leadership has been acknowledged as innovative means of empowering employees. However, its applicability in developing countries remains unproven due to the different perspective in organizational cultures. This article aims at investigating the practice of paternalistic and transformational leadership and firm performance of the public sector organization in Indonesia mediated through organizational culture. The data were taken from the leaders and members of the public sector organization from South Kalimantan of Indonesia. The smart PLS was used for analysis. As Indonesia is still reflecting a traditional bureaucratic type culture in favour of paternalistic leadership, implementation of transformational leadership is only partially applicable. Empirical insights into transformational leadership attempts most clearly indicate that Indonesian’s ability to fit into this framework is problematical, but gradually, the concept is accepted. Thus, Indonesia can adopt the well-developed country administrative models, carefully examine their future and adversative effects, and selectively practice only those parts of such models that are appropriate to its societal contexts and people's need. This research implies that although public sector reform becomes more differentiated in the future and a variety of governance reforms emerge in the forms of law-driven, service-driven, or citizen-driven will be located within the context of a country’s overall cultural dimensions.
PL
Przywództwo transformacyjne zostało uznane za innowacyjny sposób wzmacniania pracowników. Jednak jego zastosowanie w krajach rozwijających się pozostaje nieudowodnione z powodu odmiennej perspektywy kultur organizacyjnych. Artykuł ma na celu zbadanie praktyki przywództwa paternalistycznego i transformacyjnego oraz zdecydowanych działań organizacji sektora publicznego w Indonezji, w których pośredniczy kultura organizacyjna. Dane zostały pobrane od liderów i członków organizacji sektora publicznego z południowego Kalimantanu w Indonezji. Do analizy wykorzystano inteligentny PLS. Ponieważ Indonezja nadal odzwierciedla tradycyjną kulturę biurokratyczną na rzecz paternalistycznego przywództwa, wdrażanie przywództwa transformacyjnego ma zastosowanie tylko częściowo. Empiryczne spostrzeżenia na temat prób przywództwa transformacyjnego najwyraźniej wskazują, że zdolność Indonezji do dopasowania się do tych ram jest problematyczna, ale stopniowo koncepcja jest akceptowana. W ten sposób Indonezja może przyjąć dobrze rozwinięte modele administracyjne kraju, dokładnie zbadać ich przyszłość i negatywne skutki i wybiórczo praktykować tylko te części takich modeli, które są odpowiednie dla jej kontekstu społecznego i potrzeb ludzi. Badania te sugerują, że chociaż reforma sektora publicznego będzie w przyszłości bardziej zróżnicowana i pojawi się wiele różnych reform zarządzania, w formie zorientowanych na prawo, usługi lub obywateli, będą one osadzone w kontekście ogólnych wymiarów kulturowych kraju.
EN
In running the sustainability of a business, Balinese Indonesia depends on a philosophy of Tri Hita Karana (three causes of well-being) guiding people to live harmoniously with others as well as their surroundings. This principle makes Bali become the most competitive and distinctive tourism business compared to other parts of Indonesia. However, the eroding market position and massive expansion of international hotel chains force the indigenous businessman to look insight from outside to maintain the business sustainability. The main objective of this study is to examine a broadercomprehensive view ofhow the company identifiessustainability impetus without neglecting the right practices and values prevalent among Balinese Indonesia.Experimental data have been acquired from native ethnic specialists and organization influential executives. The results indicate that from an internal perspective, the responsive leaderis the most determinant force.In contrast, from an external perspective, the most significant factor is the company’sdistinction. The study combines both company’s sustainability impetus from inside and outside organization and how the cultural values affect these drivers. Since cultural identity has strategic importance in Bali tourism, it is necessary to revitalize TriHita Karanaculture’s application related to strategy formulation and implementation in the hotel industry to gain a competitive advantage as well as organizational performance.
PL
Zrównoważony rozwój firm, Balijska Indonezja opiera się na filozofii Tri Hita Karana (trzy przyczyny dobrego samopoczucia), która prowadzi ludzi do harmonijnego życia z innymi, a także z otoczeniem. Ta zasada sprawia, że Bali staje się najbardziej konkurencyjnym i wyróżniającym się biznesem turystycznym w porównaniu do innych części Indonezji. Jednak niszcząca pozycja rynkowa i masowa ekspansja międzynarodowych sieci hoteli zmuszają rdzennych biznesmenów do szukania wglądu z zewnątrz w celu utrzymania stabilności biznesu. Głównym celem tego badania jest zbadanie szerszego, kompleksowego poglądu na to, w jaki sposób firma identyfikuje impuls zrównoważonego rozwoju, nie zaniedbując właściwych praktyk i wartości panujących wśród balijskiej Indonezji. Dane badawcze zostały uzyskane od rodzimych specjalistów etnicznych i wpływowych organizacji. Wyniki wskazują, że z perspektywy wewnętrznej reagujący lider jest najbardziej determinującą siłą, natomiast z perspektywy zewnętrznej najbardziej znaczącym czynnikiem jest rozróżnienie firmy. Badanie łączy w sobie impuls firmy zarówno w organizacji, jak i poza nią, oraz wpływ wartości kulturowych na te czynniki. Ponieważ tożsamość kulturowa ma strategiczne znaczenie w turystyce na Bali, konieczna jest rewitalizacja aplikacji Tri Hita Karanaculture związanej z formułowaniem i wdrażaniem strategii w branży hotelarskiej, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, a także wyniki organizacyjne.
PL
Artykuł omawia wygłaszane na Forum Międzynarodowego Komitetu Naukowego prezentacje, dotyczące rdzennego dziedzictwa kulturowego. Forum oraz poprzedzająca je Konferencja zorganizowane zostało przez Międzynarodowy Komitet Naukowy ds. Teorii i Filozofii Restauracji oraz Konserwacji ICOMOS we współpracy z First Nations House of Learning, University of British Columbia w Vancouver (Kanada) w listopadzie 2019 r.
EN
In support of advancing the recognition and inclusion of Indigenous Cultural Heritage in all its diverse forms within the UNESCO World Heritage Convention and World Heritage Site designations, this paper documents and discusses the presentations, Indigenous-led Forum, and recommendations and outcomes of the International Conference on Indigenous Cultural Heritage organized by the ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Restoration and Conservation in partnership with the First Nations House of Learning, University of British Columbia, Vancouver, Canada, in November 2019.
EN
In the developed countries of the world, the interests of society are increasingly becoming oriented towards acquaintance with the cultural characteristics that characterize the identity of a particular region. The result of interaction with national traditions, as components of culture is clearly demonstrated by architecture. In relation to China, its rich cultural heritage has become a source for creating unique modern museum structures. This paper analyzes a number of design solutions of museum constructions in the PRC, which clearly represent actual ways of rethinking of cultural traditions. Using the example of the Ningbo History Museum, the Xinjin Zhi Museum in Chengdu, the Folk-art galleries for China Academy of Arts and the Museum of Handcraft Paper, professional methods that determine architectural nature of museum structure are systematized. At the same time, they act as carriers of local features expressing “the spirit of the place”.
EN
Acquisition and retention of talented employees is still a challenge for many organisations. Therefore, the processes improving management of best individuals are of particular importance during the difficult times on the labour market. The paper presents research findings concerning the internal conditioning of talent management (TM) in large enterprises. The following conditions are taken into consideration: defining TM, placement of TM in an organizational structure, interconnections with the corporate strategy, and the significance of TM for the organizations under examination.
PL
Ukraina jest w piątym roku wojny. We wrześniu 2015 roku Parlament ukraiński uznał część obwodów donieckiego i ługańskiego za czasowo zajęte regiony. Ukraińscy analitycy przewidują kilka scenariuszy dotyczących przyszłości swojego kraju. Najbardziej optymistyczne scenariusze to odzyskanie tych regionów przez Ukrainę, ich likwidacja i odbudowa po konflikcie. Działania kulturalne mogą być pomocne w tym procesie. Niektórzy ukraińscy artyści rozpoczęli już realizację projektów skierowanych zarówno do mieszkańców okupowanych regionów, jak i reszty ukraińskiej ludności. Ich celem jest zmniejszenie podziału między tymi dwiema grupami, ukazanie każdego z nich w świetle „życiowego życia” (w kategorii Judith Bulter), a także stworzenie nowego i bardziej skutecznego dyskursu na temat wojny, zwycięstwa i stanowiska – konflikt procesu.
EN
Ukraine is in its fifth year of war. In September 2015 the Ukrainian parliament recognized a part of the Donetsk and Luhansk Oblasts as temporarily occupied regions. Ukrainian analysts predict several scenarios regarding the future of their country. The most optimistic scenarios is the recovery of these regions by Ukraine, their deoccupation and post-conflict reconstruction. Cultural activities may be helpful in this process. Some Ukrainian artists have already launched projects addressed to both the inhabitants of the occupied regions and the rest of the Ukrainian population. Their aim is to reduce the division between these two groups, showing each of them in the light of the Grievable Life (in Judith Bulters category) as well as to form new and more effective discourse about war, victory and the post-conflict process.
EN
While for some immigrants contemporary Europe is a paradise, others consider it an evil and a plague, which should be fought with fire. It is the battlefield between the Western culture and the culture brought from the south with the influx of the Muslim population, which leads to the erosion of the former. Refugees who mingled with radical Islamic warriors penetrate the borders of the EU. Some people try to live alongside their native inhabitants, set up their enclaves, profess their faith, and enforce their laws, especially Sharia law. This behavior of the Muslims directly affects the possibilities of preserving and nourishing the values that determine the national and religious identity of local communities. As a consequence, it poses an immediate threat to the security of the cultural state. Constant anxiety and fear for their lives and health as well as the good of the culture fuel the ongoing terrorist attacks carried out by current Islamists as well as their children and grandchildren who have been recruited and drawn to faith in Allah.
PL
Podczas gdy dla niektórych imigrantów współczesna Europa wydaje się być rajem, inni uważają ją za zło i zarazę, z którą należy walczyć ogniem. Jest to pole bitwy między kulturą zachodnią a kulturą sprowadzoną z południa wraz z napływem ludności muzułmańskiej, co prowadzi do erozji tej pierwszej. Uchodźcy, którzy zmieszali się z radykalnymi islamskimi wojownikami, penetrują granice UE. Niektórzy ludzie próbują żyć razem z tubylcami, zakładać enklawy, wyznawać wiarę i egzekwować swoje prawa, zwłaszcza prawo szariatu. Takie zachowanie muzułmanów bezpośrednio wpływa na możliwości zachowania i pielęgnowania wartości, które determinują tożsamość narodową i religijną społeczności lokalnych. W konsekwencji stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa kulturowego. Ciągły niepokój i lęk o życie i zdrowie, a także dobro kultury podsycają ciągłe ataki terrorystyczne przeprowadzane przez islamistów, a także ich dzieci i wnuki, które zostały zwerbowane i związane z wiarą w Allaha.
16
Content available Kultura organizacyjna w organizacji ®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie filozofii kultury organizacyjnej określanej jako proces, który powoduje ukierunkowanie zachowań pracowników i kadry kierowniczej w kierunku neutralizowania totalnej ignorancji, kompletnego braku przyzwoitości wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Filozofia ta eliminuje również pogardę dla pracowników, a także brak jakiejkolwiek empatii czy totalną głupotę kadry kierowniczej w realizacji strategicznych celów organizacji. Należy podkreślić, iż kultura organizacyjna stanowi siłę dynamizującą zachowania i działania pracowników i kadry kierowniczej w relacjach integrujących ich z celami organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które warunkują sprawne funkcjonowanie organizacji.
EN
Introducing to philosophy the organizational culture determined as the process which the orientation causes is a purpose of the article of behaviours of employees and the senior staff towards neutralizing the total ignorance, of complete indecency in inside and outside the organization. This philosophy is also eliminating the contempt for employees, as well as in the realization of strategic aims an organization is lacking any empathy or the total stupidity of the senior staff. One should emphasize that the organizational culture constitutes dynamizing power of keeping both action of employees and the senior staff in reports integrating them with objectives of the organisation. One should return the particular attention to intrinsic factors and outside which are conditioning the smooth functioning of the organization.
EN
The prime objective of the study is to investigate the impact of culture and human resource practices on the supply chain management strategies in the Indonesian manufacturing sector. The investigation of supply chain management literature through the lenses of human resource practices and role of culture. The study revealed the fact that the culture and human resource practices of the supply chain brings the improvement and the change within the organization. As a result, the productivity and the performance of the organization are increased. In order to achieve high performance, it is important to change every aspect of supply chain including processes design which helps. The study revealed the fact that the human resource and supply chain management (HRSCM) system has evolved to play an integrated supporting role in the creation of value chain system of an organization. Human resource and supply chain management importance has been recognized as a means of competitive advantage in industry. Hence integration of HR and SCM functions enable organizations to craft a unique strategy and will increase the firm's performance. The findings of the study have shown an agreement with the proposed findings of the study. In author knowledge this is among few pioneering studies on this issue and will be helpful for future policy makings.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu praktyk kulturowych i zasobów ludzkich na strategie zarządzania łańcuchem dostaw w indonezyjskim sektorze produkcyjnym. Badanie literatury dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw polegało na analizie praktyk zasobów ludzkich i roli kultury. Badanie ujawniło, że praktyki kulturowe i kadrowe w łańcuchu dostaw przynoszą poprawę i zmianę w organizacji. W rezultacie zwiększa się produktywność i wydajność organizacji. Aby osiągnąć wysoką wydajność, ważne jest, aby zmienić każdy aspekt łańcucha dostaw, w tym projektowanie procesów, które stanowią dużą pomoc. Badanie ujawniło, że system zarządzania zasobami ludzkimi i łańcuchem dostaw (HRSCM) ewoluował, aby odgrywać zintegrowaną rolę wspierającą w tworzeniu systemu łańcucha wartości organizacji. Znaczenie zasobów ludzkich i zarządzania łańcuchem dostaw zostało uznane za środek przewagi konkurencyjnej w przemyśle. Stąd integracja funkcji HR i SCM umożliwia organizacjom tworzenie unikalnej strategii i zwiększa wydajność firmy. Wyniki badania wykazały zgodność z przewidywanymi wynikami. Niniejsze badanie jest jednym z niewielu pionierskich badań w tej kwestii i będzie pomocne w przyszłych działaniach zarządczych.
EN
The phenomenal growth of e-learning in the developed countries makes Indonesia going with the trend by investing massively in Information Technology and Communication (ICT) to push the country into a knowledge economy. However, e-learning - as the implementation of ICT in higher education - is not without challenges and failures as the technology cannot be perceived as a panacea. Many researchers and practitioners have acknowledged that e-learning as a future prospective medium of instruction encounters difficulties and challenges to implement successfully. The objective of study is to investigate the influential adoption factors to adopt new technologies drawn from recent technology adoption theories. Further, the present study examines the moderating impact of one Hofstede’s national culture dimensions (individualism-collectivism) toward adoption factors in adopting e-learning technology. The empirical data, which consists of 200 valid datasets, were collected from lecturers in Indonesia via self-administered paper-based questionnaire, and Structural Equation Modeling (SEM) was employed. The finding of this research advances our understanding of the dynamics of e-learning technologies and refines existing conclusions about perspectives of educators towards the adoption process of e-learning technologies. Further, the current gap between developed and developing countries on the effects of cultural dimensions provide an original reference on how the culture side influences the individuals’ behaviors when adopting new technology.
PL
Fenomenalny rozwój e-learningu w krajach rozwiniętych sprawia, że Indonezja podąża za tym trendem, inwestując masowo w technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), aby pchnąć kraj w gospodarkę opartą na wiedzy. Jednak e-learning podobnie jak wdrażanie ICT w szkolnictwie wyższym - nie jest pozbawiony wyzwań i porażek, ponieważ technologii nie można postrzegać jako panaceum. Wielu badaczy i praktyków przyznało, że e-learning jako przyszłe przyszłe medium nauczania napotyka trudności i wyzwania, które należy skutecznie wdrożyć. W artykule przedstawiono badania wpływowych czynników akceptacji w celu przyjęcia nowych technologii zaczerpniętych z najnowszych teorii adaptowania technologii. Ponadto w badaniu przeanalizowano moderujący wpływ jednego z narodowych wymiarów kultury Hofstede (indywidualizm-kolektywizm) na czynniki adaptacyjne przy wdrażaniu technologii e-learningu. Dane empiryczne, które składają się z 200 ważnych zestawów danych, zostały zebrane wśród wykładowców w Indonezji za pomocą kwestionariusza w formie papierowej i zastosowania modelowania równań strukturalnych (SEM). Wyniki tych badań przyspieszą nasze zrozumienie dynamiki technologii e-learningu i udoskonalą istniejące wnioski dotyczące perspektyw nauczycieli w zakresie procesu wdrażania technologii e-learningu. Ponadto obecna luka między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się w zakresie wpływu wymiarów kulturowych stanowi oryginalne odniesienie do tego, w jaki sposób kultura wpływa na zachowania jednostek podczas przyjmowania nowych technologii.
EN
This paper presents the Štramberk type arrowheads found during excavations in Spytkowice in 1993 and 2019. They represent a local Eneolithic phenomenon known mostly from the Moravia region and Silesia on both sides of the Polish-Czech border. However, some examples from outside of this area are discussed as well. The main aim is to present them against the background of other artefacts of this type, and against Eneolithic arrowheads in general. The phenomenon in question seems to be intercultural and its origins may be connected with late Lengyel culture groups, although such arrowheads were also found in Funnel Beaker culture contexts and, as suggested by some researchers, may continue even as late as the Early Bronze Age.
20
Content available Prawa człowieka w obliczu migracji
PL
Dyskusja o prawach człowieka nie ustaje od lat 40. XX wieku. Obecnie problematyka ta podnoszona jest w kontekście migracji, zwłaszcza kryzysu migracyjnego, który od kilku lat dotyka Europę. Świat zachodni, występujący w obronie praw człowieka, wyznaczający ich standardy i strzegący ich, ma problem z zastosowaniem teorii w praktyce. Od strony formalnoprawnej kwestia ta wydaje się załatwiona - na straży praw człowieka stoją odpowiednie organy, sytuację uchodźców regulują określone dokumenty. Tymczasem obserwuje się trudność z konkretyzacją owych przepisów - na drodze stoją tu luki w prawie oraz granice - zarówno fizyczne, jak i mentalne. Ważna jest tu rola kultury występującej jako czynnik dynamiczny, różnicujący i unifikujący w relacji z Innym. Wobec nieustannych fluktuacji współczesnego świata, warto zrezygnować z perspektywy statycznej na rzecz dynamicznego ujęcia praw człowieka.
EN
The debate about the human rights has not stopped since the 40s. At present, this issue is raised in the context of migration, especially the migration crisis, which has been affecting Europe since last few years. The Western world, which stands in the wat of protecting human rights, defining their standards and protecting them, has a problem with applying the theory into practice. On the formal-legal side this issue seems to be setted - human rights are guarded by the institutions, the refugee situation is regulated by specific documents. But there is a difficulty with conceting these regulations - there are gaps in law and borders - both: physical and mental. The role of culture as a dynamic factor, differentiating and unyfying in relations with Others is important. In the face of constant fluctuations in the contemporary world, it is worth to leave the static perspective for a dynamic view of human rights.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.