Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Exergoeconomic analysis for a two-shaft industrial gas turbine engine
EN
In this work, the performance of a two-shaft industrial gas turbine engine inspired by SGT-750 , one of best technology at Siemens, is analyzed thermodynamically and economically. The modelling and analyzing process for the proposed system was executed through a software package called IPSEpro and validated with manufacturers’ published data. Exergy analysis, based thermodynamics laws with mass conservation, provides valuable information about locations, magnitudes and types of wastes energy in the thermal systems. Exergoeconomic analysis, the amalgamation of exergy with economics, is useful tool to appraise the gas turbine engine cost-effectiveness. The Specific Exergy Costing method is selected in exergoeconomic evaluation because it is the most widely used reported in the literature and provides reliable results. The performance of a gas turbine engine was investigated for different load variation and climatic conditions. The result shows that the main source of irreversibilities take place in the combustion chamber, compressor and high-pressure turbine, respectively, which constitute to about 96 % of total exergy destruction. The exergetic efficiency and exergy loss rate of the proposed system are about 38.4% and 11.8% respectively. The combustion chamber has the highest value of cost (1312.9 $/h) among other components and the source losses may attribute to the component performance. The production cost of the gas turbine engine based on exergoeconomic evaluation is 12.1 US$/GJ.
EN
Falling film, shell-tube type evaporators are commonly used heat exchangers for the production of fruit juice concentrate. The main problem in the design of the exchanger is a reliable estimation of wall heat transfer coefficients for all effects in real operating conditions. Most literature sources for the overall heat transfer coefficients are based on laboratory measurements, where the tubes are usually short, no fouling exists and the flow rate is carefully adjusted. This paper shows the heat transfer estimated in real industrial operating conditions, compared to literature sources. Paper is based on the author’s own experience in designing and launching several evaporators for juice concentrate production into operation. As a summary, the design heat transfer coefficients are provided with relation to sugar content in juice concentrate.
EN
The aim of this article is to analyzed views on design process from a perspective of historical objects adaptation to new functions. Based on the example review - the Warsaw Vodka Factory ‘Koneser’ – highlighted were the problems and impediments of designing in the historical fabric. The paper focuses on the following issues: adaptation of monument, facing the problems of designing process in historical buildings.
PL
W artykule zaprezentowano identyfikacje uwarunkowań pracy i obsługi stanowiska do weryfikacji procesu wypłukiwania w zakładach przetwórstwa spożywczego. Cel został osiągnięty we współpracy z producentem posiadającym doświadczenie w projektowaniu i budowie wysokiej jakości obiektów procesowych (w tym zbiorników i silosów). Badano wypłukiwalność zbiorników procesowych z ich ewentualnym wyposażeniem, wykorzystując wodę płuczącą, opierając się na założeniach metodycznych testu fluorescencyjnego ryboflawiny. Oceny dokonano w środowisku przemysłowym. Przeprowadzono dyskusję w celu uzyskania praktycznych spostrzeżeń dotyczących technologiczno-technicznych uwarunkowań testowanej stacji jak i samych obiektów poddanych procedurom wypłukiwania.
EN
In this paper, identification of working conditions and operating services of station for verifying cleanability in food processing plants were presented. It was achieved in cooperation with a working experienced manufacturer in design and building high-quality process facilities (including tanks and silos). The cleanability of process tanks with their possible equipment was investigated using rinse water based on the methodical assumptions of a riboflavin fluorescence test. Evaluations were carried out in an industrial environment. A discussion was carried out to gain practical remarks about the technological - technical conditions of tested station as well as about facilities subjected to rinsing procedures.
PL
Obniżanie temperatury jest ważne w nowoczesnej technologii utrwalania żywności, ponieważ przedłuża trwałość praktycznie wszystkich surowców i produktów spożywczych. Jakość i trwałość mrożonej i schłodzonej żywności zależy przede wszystkim od jakości surowca, ale także od warunków obróbki wstępnej, metod zamrażania, rodzaju opakowania ochronnego itd. Utrzymanie wysokiej jakości mrożonych produktów to najważniejszy cel pakowania w przemyśle spożywczym. Przemysł opakowaniowy w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie. W wyniku postępu technicznego w przemyśle spożywczym, rozwoju gospodarczego oraz stosowania zaawansowanych technologii powstają nowe generacje opakowań, które pozwalają utrzymać, a nawet poprawić jakość pakowanego produktu. W artykule przedstawiono charakterystykę oraz przegląd opakowań stosowanych w zamrożonej żywności, technologię produkcji opakowań produktów mrożonych i wymagania stawiane opakowaniom nakreślone przez Polskie Normy oraz przepisy (tj. rozporządzenia, ustawy, dyrektywy).
EN
Lowering the temperature is important in modern technology of food preservation because it prolongs the shelf life of practically all raw materials and food products. The quality and stability of frozen and chilled foods is primarily dependent on the quality of the raw material, but also on the pretreatment methods of freezing, the type of protective packaging, etc. Maintaining values of quality frozen products is the most important goal of packaging in the food industry. The packaging industry in the recent years has been developing very intensively, and is associated mainly with technical advances in the food industry, economic development, and advanced technology. As a result, new generations of packages allow us to maintain and even improve the quality of the packaged product. Overview of the characteristics and packaging, as employed in frozen food packaging technology, frozen products and packaging requirements, outlined by Polish Standards and regulations (i.e. regulations, laws and directives) was presented.
EN
The amount of currently generated wastes originating from different branches of industry, in accordance with the requirements of the applicable national legislation, shall be successively reduced. The properly made analysis of the possibilities for reusing wastes generated during the course of the production cycle, coupled simultaneously with the analysis of the generated waste management procedures, provides a real possibility of reducing their quantities, which may additionally be significantly reflected in the reduction of the enterprise running costs. Upon implementing new technologies for handling the generated wastes – as a recognized by-product – the appropriate waste management method may contribute to the improvement of the plant's viability and profit. The implementation of new activities and procedures concerning the organization of the waste handling method, planned to this end, should be coupled with the simultaneous review and analysis of available technologies that assure the utilization of the waste as a by-product, directly at its source. In the light of the foregoing, the knowledge of the main factors having an effect on the increase in waste management efficiency, while taking account of the applicable environmental requirements and standards, becomes a basis for achieving the ecological effect and the resultant financial effect.
PL
Ilość wytarzanych obecnie odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu zgodnie z wymogami obowiązującego prawa krajowego w tej materii winna być sukcesywnie ograniczana. Odpowiednio przeprowadzona analiza możliwości dalszego wykorzystania powstających w trakcie cyklu produkcyjnego odpadów, połączona jednocześnie z analizą procedur zarządzania wytwarzanymi odpadami daje realną możliwość ograniczenia ich ilości, co dodatkowo w sposób znaczący może znaleźć odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po wprowadzeniu nowych technologii w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami jako uznanym produktem ubocznym, odpowiedni sposób gospodarki odpadowej może przyczynić się do poprawy wzrostu rentowności i zysku zakładu. Planowane w tym celu wdrożenie przez zakład nowych działań i procedur dotyczących organizacji sposobu postępowania z odpadami, winno być połączone z jednoczesnym przeglądem i analizą dostępnych technologii gwarantujących wykorzystanie odpadu jako produktu ubocznego bezpośrednio w miejscu jego powstawania. W świetle powyższego znajomość głównych czynników mających wpływ na wzrost efektywności gospodarowania odpadami przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących wymogów i norm środowiskowych, staje się podstawą osiągnięcia efektu ekologicznego i wynikającego z niego efektu finansowego.
EN
The research was conducted in 2008–2010 in Krakow. The experiments were located close to three busy streets of the city: Mickiewicz, Igołomska and Lublanska Avenue. 16 objects were set up at each location (2 variants in 8 replications). The experimental objects were pots with kentucky–bluegrass, Alicja c.v. 24 pots contained the plants which before sowing were stimulated with a green light emitted by the laser diode, three times for 30 seconds, whereas the remaining 24 pots were sown with red fescue sowing material without previous irradiation. The experiment aimed at determining the effect of pre–sowing stimulation of kentucky–bluegrass seeds with a laser diode on heavy metal contents. After three years of kentucky–bluegrass exposure along the streets in Krakow a smaller soil pollution with heavy metals was assessed in the pots sown with the grass sowing material which was pre–sowing stimulated with the laser diode. Computed bioaccumulation coefficients (BC) revealed that the kentucky–bluegrass which was pre–sowing stimulated with the laser diode accumulated higher quantities of all analyzed heavy metals than the plants which were not stimulated before sowing. Bioaccumulation coefficients (BC) calculated for plants not stimulated pre–sowing included in the range: 0.254–0.561 Zn, 0.434–0.512 Cu, 0.029–0.043 Pb, 0.178–0.211 Ni and 0.047–0.076 Cr, while for plants stimulated pre–sowing laser diode ranged: 0.341–0.849 Zn, 0.623–0.680 Cu, 0.043–0.071 Pb, 0.269–0.341 Ni, 0.063–0.128 Cr.
PL
Autorka podejmuje temat aktualnego kierunku rozwoju miast poprzemysłowych w Europie, w którym elementy wodne o rodowodzie przemysłowym odgrywają znaczącą rolę. Na przykładzie wybranych „miast – analogii” przedstawia kontrast zestawianych ze sobą europejskich miast poprzemysłowych z polskimi realiami poprzemysłowych przestrzeni śródmiejskich, a także wartość i potencjał ukryty w zdegradowanych poprzemysłowych sieciach wodnych, w tkance śródmieść postindustrialnych miast.
EN
The author writes about the current direction of development of the post-industrial cities in Europe, where water features of industrial origin play a significant role. Using the example of some "analogy cities" she shows the contrast that is visible after comparing them with Polish realities of post-industrial downtown areas. The author also presents the value and the potential hidden in degraded post-industrial water networks, in the building stock of downtown areas in post-industrial cities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.