Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eddy currents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny i numeryczny procesu indukcyjnego hartowania stali. W modelu uwzględniono wzajemne wpływy pól elektromagnetycznego i cieplnego oraz wpływ pola temperatury na przemiany fazowe w stali. Pole elektromagnetyczne obliczono na podstawie równań Maxwella biorąc pod uwagę zmiany konduktywności i przenikalności magnetycznej materiału w czasie procesu. Pole temperatury określono na podstawie równań Fouriera-Kirchhoffa. Udział poszczególnych struktur w czasie nagrzewania i chłodzenia wyznaczono na podstawie wykresów CTPi. Wzajemne wpływy pola temperatury i przemian fazowych rozważono stosując zasadę addytywności i wzory Avramiego do transformacji dyfuzyjnych, natomiast empiryczny wzór Koistinena i Marburgera został użyty do obliczenia transformacji martenzytycznej.
EN
The paper presents a mathematical and numerical models of the induction hardening process of steel. The model takes into account the mutual influence of electromagnetic and thermal fields and the influence of the temperature field on phase changes in steel. The electromagnetic field was calculated on the basis of Maxwell's equations taking into account the changes in conductivity and magnetic permeability of the material during the process. The temperature field was determined on the basis of Fourier-Kirchhoff's equations. The fractions of phases created during the phase transformations were calculated by use of TTT-heating and TTT- cooling diagrams. The coupled effects of temperature field and phase transformations were considered by applying the additivity principle and Avrami formulae for diffusion transformations while the Koistinen and Marburger empirical formula was used to calculate the martensite transformation.
EN
Pot-cored coils are commonly used as probes in eddy current testing. In this paper, an analytical model of such a coil placed over a three-layer plate with a hole has been presented. The proposed solution enables the modelling of both magnetic and non-magnetic conductive plates that contain different types of hole, i.e. a through, a surface, an inner or a subsurface hole. The problem was solved by using the truncated region eigenfunction expansion (TREE) method. The analysis was carried out in a cylindrical coordinate system in which the solution domain was radially limited. With the employment of the filamentary coil, the expressions for the magnetic vector potential, and subsequently for the impedance of the cylindrical coil were obtained. The final formulas were presented in a closed form and then implemented in Matlab. The resistance and reactance values were compared with the results obtained in the experiment and using the finite element method in the Comsol Multiphysics package. In each of the cases, good agreement was obtained.
EN
It is known that sub-surface discontinuities of matter, internal voids, inclusions of other materials or delaminations of the structure can be revealed on the surface temperature distribution. An important element of IR thermography investigations is the application of an appropriate heat source to heat the examined object. This article discusses the use of eddy currents for identification of reinforcing bars in concrete samples. The experiments have the laboratory character and are used primarily for qualitative assessment of the influence of bar diameter and concrete cover thickness on the identification of reinforcement in concrete elements. In order to induce a transient heat flow in tested samples, the eddy currents (EC) generator from IFF GmbH was used. After the pulse was completed, the surface temperature distribution was recorded using FLIR T620 infrared camera. The following experimental studies validate the practical application of active IR with EC to locate and assess the technical condition of reinforcing bars in reinforced concrete structures in buildings and civil engineering structures.
PL
Praca dotyczy oceny możliwości identyfikacji zmian twardości warstw nawęglanych i hartowanych indukcyjnie, z wykorzystaniem metody prądów wirowych. Badania przeprowadzono na trzech zestawach próbek, ze stali AMS 6414, o różnej grubości warstwy, poddanych hartowaniu indukcyjnemu oraz odpuszczania w szerokim zakresie temperatury, dla uzyskania różnic w twardości warstwy dla każdego zestawu. Próbki każdego zestawu, z warstwami o twardości w zakresie 760–920 HV poddano badaniom z zastosowaniem prądów wirowych polegających na ocenie zmian kąta fazowego uzyskanego w efekcie oddalenia (lift – off). Przeprowadzono także standardowe pomiary twardości na powierzchniach warstw hartowanych oraz wykonano profile mikrotwardości na przekrojach próbek. Wyniki pomiarów twardości poddano analizie porównawczej z wynikami badań nieniszczących i na tej podstawie stwierdzono możliwość identyfikacji zmian twardości warstw, w oparciu o wyniki badań nieniszczących.
EN
The work concerns the assessment of the possibility of identifying changes in hardness of carburized and induction hardened layers using the eddy current method. The tests were carried out on three sets of samples, made of AMS 6414 steel, with different layer thickness, subjected to induction hardening and tempering in a wide temperature range, to obtain differences in layer hardness for each set. The samples of each set, with the layers with a hardness in the range of 760–920 HV, were subject to testes using eddy currents which consisted in the assessment of phase angle changes obtained as a result of the lift – off effect. Standard hardness measurements on the surfaces of the hardened layers were also carried out, and microhardness profiles were made on the cross-sections of the samples. The results of hardness measurements were subject to comparative analysis with the results of non-destructive tests and on this basis it was possible to identify changes in the hardness of layers, based on the results of non-destructive tests.
EN
Eddy current magnetic signature is, together with magnetization of ferromagnetic hull, mechanisms and devices on board, corrosion related and stray field sources one of the main sources of ship’s magnetic signature. Due to roll, pitch and yaw of the ship in external magnetic field, eddy currents are induced in conducting materials on board ship, mainly in conducting hull. Flow of those currents is a source of magnetic field around a ship. Principal eddy current component is related to roll movement as it depends on rate of change of external field which is the highest for roll. Induced currents have both in-phase and quadrature components. Magnitude of the eddy current magnetic field can have significant effect on total magnetic field signature after degaussing for ships such as mine sweepers and mine hunters. Paper presents calculations and simulations as well as measurements of model and physical scale model made of low magnetic steel performed in Maritime Technology Center. Contribution of eddy current magnetic field in total field in low roll frequencies has been estimated.
PL
Pole magnetyczne od prądów wirowych powstających w kadłubie jest jednym ze źródeł pola magnetycznego okrętu, obok pól od namagnesowania indukowanego i stałego obiektów ferromagnetycznych okrętu i znajdujących się na nim urządzeń związanych z procesami korozji i ochroną przed korozją (CRM) oraz pól rozproszeniowych. W wyniku przechyłów, przegłębień i zmian kursu okrętu w zewnętrznym polu geomagnetycznym indukowany jest przepływ prądu w przewodzącym kadłubie okrętu. Przepływ prądów wirowych jest źródłem pola magnetycznego w przestrzeni dookoła okrętu. Dominujące jest pole związane z przechyłami, gdyż zależy od częstotliwości zmian pola, która jest największa dla przechyłów. Prądy indukowane mają składową zgodną w fazie z przechyłami oraz przesuniętą o π/2. Wartości tego pola mogą mieć znaczący wpływ na sumaryczne pole magnetyczne po demagnetyzacji dla trałowców i niszczycieli min. W artykule przedstawiono obliczenia, symulacje oraz wyniki badań na modelach zastępczych oraz modelu fizycznym okrętu o konstrukcji kadłuba i nadbudówki wykonanych ze stali małomagnetycznej przewodzącej (austenitycznej) przeprowadzone w Centrum Techniki Morskiej (CTM). Oszacowano ilościowy udział pola od prądów wirowych w całkowitym polu magnetycznym okrętu dla bardzo niskich częstotliwości.
PL
Nieniszcząca metoda prądów wirowych ma zastosowanie do badań metali i ich stopów przewodzących prąd. Metodą prądów wirowych można wykrywać obecność pęknięć, oceniać zmiany struktury, określać, grubości warstw przypowierzchniowych. Celem pracy była ocena przydatności układu kontrolno-pomiarowego typu Wirotest oraz sond do szybkiej kontroli jakości całych partii wyrobów. Zebrane doświadczenia i przedstawione wyniki oznaczeń metodą prądów wirowych, porównywanych z pomiarami twardości potwierdziły ich korelację. Metoda może być przydatna do wstępnej selekcji, a także kontroli jakości 100% detali, zwłaszcza nawęglanych.
EN
The non-destructive method of eddy currents is applicable to tests of metals and their conducting alloys. The method of eddy currents can detect the presence of cracks, evaluate structural changes, and determine the thickness of surface layers. The purpose of the paper was to assess the suitability of the Wirotest control - measurement system and the probes for fast quality control of whole batches of products. The collected experiments and the presented results of eddy current tests, compared to hardness measurements, confirmed their correlation. The method can be useful for the initial selection as well as for the 100% quality control of details, especially carburized.
PL
Autorzy zaprezentowali wynik badań fragmentów konstrukcji lotniczej z uszkodzeniami znajdującymi się poniżej pierwszej warstwy materiału. Do badań wykorzystano zestaw firmy OLYMPUS oparty na systemie OMNISCAN MX2 i głowicy EC ARRAY oraz porównawczo, zestaw MAUS V. Wyniki, w obu przypadkach przedstawiono za pomocą zobrazowania typu C. Interpretacja sygnałów pochodzących z wewnętrznych warstw konstrukcji przy zastosowaniu tradycyjnego zobrazowania typu A jest utrudniona, co wpływa zarówno na czas realizacji jak i wiarygodność otrzymanych wyników. Zastosowanie zobrazowania typu C ułatwia interpretację i raportowanie uszkodzeń. Ponadto głowica EC Array ze względu na dużą powierzchnię skanowania znacząco skraca czas realizacji badań. Istotnym elementem artykułu jest przedstawienie metodologii doboru parametrów do badań konstrukcji wielowarstwowych.
EN
The authors presented the results of tests of fragments of the aircraft structure with damage below the first layer of material. The OLYMPUS set based on the MX2 OMV and EC ARRAY head and comparative MAUS V kit were used for the research. The results, in both cases, are represented by C-type imaging. Interpretation of signals from the internal layers of the structure using traditional A-type imaging is difficult, which affects both for the duration of the implementation and the reliability of the results obtained. The use of C-type imaging makes it easier to interpret and report damage. In addition, the EC Array head, due to its large scanning area, significantly shortens the time of testing. An important element of the article is the presentation of the methodology for the selection of parameters for testing multilayer structures.
EN
The eddy current thermography method is a new technique for the non-destructive detection of cracks in materials based on the conduction of an electric current. It is a combination of eddy current testing and thermography. Eddy currents are used to heat the tested sample, while the defect detection is based on changes in the temperature field profile on its surface, as recorded by a thermographic camera. The article discusses numerical modelling methods supporting the thermographic non-destructive testing of composites and presents example results of the tests.
PL
Metoda termografii z użyciem prądów wirowych jest nową techniką badań nieniszczących do wykrywania pęknięć w materiałach przewodzących prąd elektryczny. Jest ona połączeniem badań prądami wirowymi i termografii. Prądy wirowe wykorzystane są do ogrzania badanej próbki, a wykrycie defektu oparte jest na zarejestrowanych przez kamerę termowizyjną zmianach rozkładu pola temperatury na jej powierzchni. W artykule omówiono numeryczne metody modelowania wspomagające termograficzne badania nieniszczące kompozytów oraz przedstawiono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych.
9
Content available Eddy-current sensor for a tachometer
EN
The speed of a rotor or rotors of a turbine engine is important information on its operation. Due to the specific conditions, in which the measurement is taken in a turbine engine, which in particular applies to small engines that are becoming increasingly popular in manned and unmanned aviation, the most universal detector is the detector using the phenomenon of eddy currents. This article presents the developed detector system solution. The correct operation of a detector is conditional upon the possibility to detect the presence of a blade in the detection field in a reliable manner, while mamtaining the resistance to interference. The developed system is resistant to changes in parameters due to the use of a differential system consisting of two detector coils connected in a bridge circuit, a rectifier circuit with niters acting as a demodulator and a comparator. The system works with a microprocessor performing data processing functions. The executed functional model was tested in a laboratory, which enabled to determine its characteristics in several configurations and to confirm its correct operation.
PL
Prędkość obrotowa wirnika lub wirników silnika turbinowego stanowią istotną informację o stanie pracy tegoż. Ze względu na specyfikę warunków w; jakich wykonuje się pomiar w silniku turbinowym, a w szczególności dotyczy to małych silników, które zdobywają coraz większą popularność w lotnictwie załogowym i bezzałogowym, najbardziej uniwersalnym detektorem jest detektor wykorzystujący zjawisko prądów wirowych. W artykule zaprezentowane zostało rozwiązanie opracowanego układu detektora. Poprawna praca detektora jest uwarunkowana możliwością pewnego wykrycia obecności łopatki w polu detekcji przy odporności na zakłócenia. Opracowany układ jest odporny na zmiany parametrów dzięki zastosowaniu układu różnicowego składającego się z dwu cewek detektora połączonych w układzie mostkowym, układu prostownika z filtrami pełniących funkcję demodulatora oraz komparatora. Układ ten współpracuje z mikroprocesorem realizującym funkcje przetwarzania danych. Wykonany model funkcjonalny został przebadany w laboratorium co pozwoliło określić jego właściwości w kilku konfiguracjach i potwierdzić poprawność działania.
EN
Superconducting magnets in the SIS100 particle accelerator require the supply of liquid helium and electric current. Both are transported with by-pass lines designed at Wrocław University of Technology. Bus-bars used to transfer an electric current between the sections of the accelerator will be encased in a steel shell. Eddy currents are expected to appear in the shell during fast-ramp operation of magnets. Heat generation, which should be limited in any cryogenic system, will appear in the shell. In this work the amount of heat generated is assessed depending on the geometry of an assembly of the bus-bars and the shell. Numerical and analytical calculations are described. It was found that heat generation in the shell is relatively small when compared to other sources present in the accelerator and its value strongly depends on the geometry of the shell. The distribution of eddy currents and generated heat for different geometrical options are presented. Based on the results of the calculations the optimal design is proposed.
11
Content available remote Analiza gęstości prądów wirowych w modelu z implantem
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę wolnozmiennego pola elektromagnetycznego (PEM) wykorzystywanego w magnetoterapii. W szczególności, uwzględniono wpływ pasywnego tytanowego implantu kolana na rozkład prądów wirowych w modelu kolana. Pokazano, że obecność implantu implikuje wzrost gęstości prądów wirowych w tkankach do wartości poniżej 20 mA/m2 tym samym wykazując, że obecność implantu nie ma wpływu na efekt terapeutyczny.
EN
The analysis of electromagnetic field (EMF) of low frequency (ELF) applied in magnetotherapy is presented. Particularly the influence of passive metallic knee implant on the distribution of eddy currents is examined. It is shown than the presence of metallic implant causes the increase of eddy currents in tissues up to the value which does not exceed 20 mA/m2. Thus, it can be concluded that the presence of metallic implant does not influence the therapeutic effect.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie techniki magneto-indukcyjnej do określania mechanicznej degradacji elementów konstrukcyjnych z nieznaną historią obciążeń zmęczeniowych. Zaprezentowano metodykę, która w wielu przypadkach jest tańsza od obecnie stosowanych oraz umożliwia uzyskanie wysokiej czułości i powtarzalności badań, zarówno dla prostych jak i precyzyjnych przetworników RLC. Metodologię tę opisano już w wielu artykułach publikowanych w Przeglądzie Elektrotechnicznym [20]. Porównano strefy degradacji materiału o potencjalnie niskim i wysokim stanie obciążeń. Stan maksymalnej degradacji wyznaczano dla stref potencjalnie zagrożonych pękaniem (potwierdzonych statystyką).
EN
The paper presents an application of magneto-inductive technique to determine a mechanical degradation of construction components, of which the history of fatigue loads is unknown. There is presented a methodology, which in many cases is less in costs than methods presently used, and which enables obtaining high measuring sensitivity and repeatability, for both simple and precise LCR converters. This methodology was described in many articles published in Przeglad Elektrotechniczny [20]. There is made a comparison of degradation for areas of potentially low and high loads condition. State of maximum degradation was determined in areas potentially risky to cracks (statistically confirmed).
13
Content available Diagnostyka eksploatacyjna stali w energetyce
PL
Stal martenzytyczna P91 należy do grupy stali stosowanych w energetyce. Komponenty maszyn i wyposażenie wykorzystujące stale z tej grupy (K18 - P 265 i 13 HMF) są użytkowane w eksploatacji przy podwyższonych temperaturach. Stale te są narażone na obciążenia zmęczeniowe cieplne, przyspieszoną korozję, pełzanie dynamiczne i relaksację powodowane procesami zmęczeniowymi. Trudne warunki eksploatacji (temperatura, ciśnienie) wywierają rożny wpływ na proces zmian ich parametrów fizycznych. W przypadku większości stali stosowanych w energetyce, magneto-indukcyjny pomiar właściwości fizycznych jest dogodną techniką badania próbek, a nawet przy ciągłym diagnozowaniu wycinka instalacji. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych dla próbek stalowych P91, P265 i 13 HMF oraz proponuje niskokosztowe rozwiązanie monitoringu eksploatacyjnego.
EN
The martensitic steel P91 belongs to the group of steels used in power engineering. Machine components and equipment using steels from the group (K18 - P 265 and 13 HMF) are utilized in service at increased temperatures. Such steels are exposed to thermal fatigue loads, accelerated corrosion, dynamic creep and relaxation due to fatigue processes. The harsh operation conditions (temperature, pressure) have a diverse influence on the evolution process of their physical parameters. In case of most of the steels used in power industry the magneto-inductive measurement of physical properties is a convenient technique for testing of samples, even for continuous diagnostics of installation sector. The paper presents results of tests performed on P91, P265 and 13 HMF steel samples, and a low cost service life monitoring is proposed.
14
Content available Badania dodatkowe kołpaków wirników generatorów
PL
Artykuł prezentuje przegląd technik obecnie stosowanych do prognozowania czasu eksploatacji kołpaków wirników generatorów wykonanych ze stali austenitycznej. Metoda oparta jest na porównywaniu badanych własności fizycznych kołpaków ze stali G18H18 (ASTM A289 Class C) ze stanem początkowym materiału. Wykrywanie zmian zmęczeniowych w strukturze materiałowej umożliwiają pośrednie pomiary przenikalności magnetycznej względnej i przewodności elektrycznej właściwej w funkcji częstotliwości. Dogodną metodą jest wykrywanie zmian degradacyjnych w rezonansie elektrycznym, przy wykorzystaniu nowej generacji przetworników indukcyjnych serii LDC1000.
EN
The paper presents a review of currently used techniques for prediction of service life of austenitic generator rotor retaining rings. The method is based on comparison of the tested physical properties of retaining rings made of G18H18 (ASTM A289 Class C) steel with the material initial condition. Detection of fatigue changes in material structure is possible by indirect measurements of relative magnetic permeability and electrical conductivity versus frequency. A convenient method is detection of degradation changes in electrical resonance, using a new generation of inductive converters LDC1000.
PL
Przedmiotem pracy jest opracowanie sposobu wykonania pomiaru i urządzenie do nieniszczącego pomiaru grubości warstwy nawęglanej oraz twardości powierzchniowej w uzębieniu koła zębatego metodą prądów wirowych. Celem pracy jest umożliwienie przeprowadzenia powtarzalnego pomiaru, uwzględniając przy tym skomplikowaną geometrię koła zębatego. Zastosowany nieniszczący pomiar grubości warstwy nawęglanej oraz twardości powierzchniowej uzębienia koła zębatego metodą prądów wirowych polegał na tym, że mierzono w jednym cyklu pomiarowym grubość warstwy nawęglanej na dnie wrębu i na powierzchni bocznej zęba oraz twardość powierzchniową na powierzchni bocznej zęba. Do badanych miejsc przykładano prostopadle do powierzchni zestaw trzech czujników pomiarowych o różnych częstotliwościach wzbudzenia. Zestaw ten tworzył sondę zespoloną. Opracowana metoda i zestaw pomiarowy zapewniają uzyskanie stabilności, powtarzalności i dokładności pomiaru, a także eliminują błędy przypadkowe w określonych punktach pomiaru na zębach.
EN
The subject matter of this paper is the development of a measurement technique and a device for a non-destructive measurement of the thickness of a carburized layer and the surface hardness in the toothing of a gear wheel, by means of the eddy current method. The aim of this work is to make it possible to carry out the repeatable measurement, taking into account the complex geometry of the gear wheel. The applied technique of a non-destructive measurement of the thickness of the carburized layer and the surface hardness of the gear wheel teething by means of the eddy current method consisted in the measurement of the carburized layer thickness in a single measurement cycle at the bottom of the tooth space and on the tooth flank and the measurement of the surface hardness on the tooth flank. A set of three sensors with different excitation frequencies was applied perpendicularly to the tested places. This set of sensors created a complex probe. The developed method and the measurement equipment ensure the achievement of stability, repeatability and accuracy of the measurement, and also eliminate the random errors in the measurement of the specific points on the teeth.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów metodą prądów wirowych w korelacji z rozkładem twardości HV5 w odniesieniu do wyrobów mosiężnych. Celem badań był dobór techniki nieniszczącej kontroli jakości produkcji weryfikującej we wszystkich wyrobach żądaną wartość twardości powyżej określonej granicy, a także eliminującej wyroby z lokalnymi wadami. Zastosowano pomiary porównawczą metodą prądów wirowych. Wykonana do tych badań sonda przelotowa, uśredniająca sygnały od wad na obwodzie, umożliwiła eliminację detali różniących się od wzorca. Badania laboratoryjne, wykonane na zbiorze 1000 szt. tulei, wykazały korelację wyników pomiarów twardości i oznaczeń prądami wirowymi. Selekcja wyrobów wadliwych w zbiorze 25 000 szt. tulei, przeprowadzona w warunkach eksploatacyjnych, potwierdziła właściwy dobór wzorców i prawidłowość przyjętych rozwiązań pomiarowych. Uzyskano zmniejszenie liczby wadliwych wyrobów z 40 do 4%. Metoda prądów wirowych okazała się przydatna do nieniszczącej, szybkiej kontroli jakości wszystkich wyrobów mosiężnych w warunkach produkcyjnych.
EN
This paper presents the results of the measurements taken by means of the eddy current method in relation to the HV5 hardness distribution with reference to brass products. The aim of these test s was the selection of a non-destructive quality control technique of production which enables the verification of all of the products in terms of the desired hardness value and the elimination of the products with defects. The measurements which were used were taken by the comparative eddy current method. The encircling coil which was made for these tests, and which averages the signals from defects on the circuit. Allowed to eliminate the elements which were different from the reference standard. Laboratory tests performed on the set of 1.000 pieces of sleeves showed a correlation between the hardness measurement results and the indications by the eddy current testing device. The elimination of the defective products in the set of 25.000 pieces of sleeves, carried out under the exploitation conditions, confirmed the proper choice of reference standard and the correctness of the accepted measurement solutions. The decrease of the number of defective products from 40% to 4% was gained. The eddy current method has proved to be useful for the non-destructive rapid quality control of all brass products under production conditions.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki analizy wpływu własności materiału, z którego wykonano jednorodne obszary krańcowe w wirniku masywnym maszyny indukcyjnej, na charakterystyki współczynnika mocy w funkcji prędkości obrotowej. Do tego celu wykorzystano innowacyjną numeryczną metodę obliczania współczynnika efektu krańcowego oraz ulepszony polowo-obwodowy model maszyny. Wyniki obliczeń zweryfikowano pomiarowo.
EN
The paper presents results of analysis of the influence of the end-region material properties on the steady-state power factor vs. speed characteristics for the solid-rotor induction machine. For that purpose a new method for numerical determination of the effective conductivity and the improved field-circuit model are used. The results of computations are validated by measurements.
PL
Starzenie się społeczeństwa powoduje narastanie problemów chorób wieku starczego. Częstym problemem są zasłabnięcia w wannie podczas kąpieli. Celem publikacji jest przedstawienie metody identyfikacji tkanki ożywionej w wodzie z wykorzystaniem technik elektromagnetycznych. Obserwując zmiany amplitudy i częstotliwości pracy generatorów, pracujących w pętli sprzężenia zwrotnego z cewką, istnieje możliwość scharakteryzowania i określenia różnic w odpowiedzi generatorów na obecność metalu, wody oraz materiału komórkowego. Jest to metoda nieinwazyjna i niewymagająca ingerencji w poszycie naczynia oraz nieinwazyjna dla kąpiącego się.
EN
The aging population will increase the problems of diseases of old age. A common problem is faint in the bath during bathing. The aim of this paper is to present methods of identifying the living tissue in the water with the use of electromagnetic techniques. Observing the changes in amplitude and frequency generators operating in a feedback loop with the coil, it is possible to characterize and determining the differences in response generators to the presence of a metal, water, living tissue and not living tissue. It is non-invasive and requires no interference in the skin vessels and non-invasive for the patient.
EN
This paper presents the findings and comments from a portion of tests done on explosion-proof equipment which focus on investigating the effects of higher current harmonics on power feeders of that Ex-proof equipment. Attention is drawn to the negative effect of higher current harmonics that results in increased surface temperatures of mining equipment power feeder cables. This phenomenon accelerates the wear of power cable insulation systems, and it has also initiated further investigation into the effects of higher current harmonics on the ageing of electrical cable and feeder insulating materials in explosion hazard areas. The paper also presents the related magnetic field distribution, current density and power loss density with the measurement results for current harmonics content and conductor power losses. The magnetic field distribution, resistance and conductor power loss were calculated, and specific harmonic numbers with highest amplitude harmonics were identified. The paper also refers to the accelerated development of modern technological solutions for power supply equipment, e.g. inverters, thyristor starters and advanced lighting equipment. The increasing availability of these solutions, advantages linked to the comfort of use and cost effectiveness considerations make these products increasingly popular in underground mines.
PL
W artykule przedstawiono uwagi i spostrzeżenia wynikające z odbiorów technicznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej, dotyczących wpływu wyższych harmonicznych na temperaturę przewodów zasilających urządzenia budowy przeciwwybuchowej.
20
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w tłumiku z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Wyznaczono rozkład pola magnetycznego w tłumiku, zależność składowej osiowej indukcji magnetycznej i indukcyjności cewki sterującej od wysokości szczeliny roboczej, rozkład gęstości mocy strat wiroprądowych oraz siłę zaczepową.
EN
The paper summarises the results of numerical simulations of electromagnetic phenomena in an MR damper operated in squeeze mode. Cognisance is taken of the magnetic field distribution and the relationship is found between the axial component of magnetic induction and inductance of the control coil and the gap height. The power spectral density of losses due to eddy currents and the cogging force are determined, too.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.