Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineralizacja wód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano problematykę złożonych warunków hydrogeologicznych w strefie brzegowej wyspy Wolin, które można obrazować za pomocą metod geoelektrycznych. Wody podziemne warstw wodonośnych strefy brzegowej znajdują się w stałym kontakcie z zasolonymi wodami morskimi. Fakt ten stanowi groźbę degradacji wód podziemnych i decyduje o specyfice ich ochrony. W utworach czwartorzędowych, na obszarach, gdzie wody podziemne wykazują niską mineralizację, wartości oporności utworów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych różnią się zdecydowanie, w związku z tym klasyfikacja hydrogeologiczna wyników, jakie otrzymujemy z pomiarów elektrooporowych nie stanowi problemu. Na obszarze prowadzonych badań sytuacja jest zupełnie inna i dużo bardziej skomplikowana, ze względu na ingresję słonych wód morskich do warstw wodonośnych. Co więcej, pośrednio mineralizacja ma również wpływ na oporności utworów słabo przepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych.
EN
The article discusses the problem of complex hydrogeological conditions in the coastal zone of Wolin Island in Poland. Hydrogeological situation of the island was imaged by geoelectrical methods. Groundwater of the coastal zone is in constant contact with the saline sea waters. This fact constitutes a threat of groundwater degradation and has an influence on the methods of groundwater protection. The resistivity of Quaternary permeable and impermeable deposits is significantly different in areas where groundwater is characterized by low values of total dissolved solids (TDS). This implies that hydrogeological classification of the results obtained from electrical resistivity tomography (ERT) is not difficult. In the study area, the situation is completely opposite and much more complicated because of salty sea water ingress into aquifers. This affects the resistivity values of permeable and impermeable deposits, obtained from geophysical tests.
PL
Woda jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Zawiera prawie wszystkie substancje naturalne występujące w skorupie ziemskiej oraz substancje wytwarzane przez człowieka. Ilość i rodzaj substancji obecnych w wodach naturalnych mogą być różne i zależą od ich powszechności w danym środowisku, od ich rozpuszczalności oraz od różnorodnych procesów fizykochemicznych.
EN
Water is a very dilute solution of salts, acids, alkalis and gases. It contains almost all natural substances found in the earth's crust and man-made substances. The amount and type of substances present in natural waters can vary and depend on the prevalence in the community, on their solubility and from a variety of physical and chemical processes.
PL
Jedną z trzech struktur wytypowanych jako mające najkorzystniejsze warunki dla potrzeb geologicznego składowania CO2 w segmencie Bełchatów jest antyklina Zaosia. Przebadano ją sześcioma głębokimi otworami wiertniczymi: Buków 2, Buków 1, Zaosie 3, Zaosie 1, Zaosie 2 i Budziszewice IG 1. W artykule, materiał dotyczący antykliny Zaosia został poszerzony o informacje pochodzące z otworu Jeżów IG 1, odwierconego w szczycie antykliny Jeżowa. Struktura ta jest zlokalizowana w bliskiej odległości, po północno-wschodniej stronie antykliny Zaosia. Obie struktury charakteryzuje podobna budowa geologiczna oraz zbliżone parametry petrofizyczne skał. Potencjalne poziomy zbiornikowe oraz uszczelniające zostały wytypowane na podstawie analizy materiałów archiwalnych, w tym krzywych profilowań geofizycznych, zachowanych rdzeni wiertniczych oraz wyników nowych analiz petrofizycznych. W ramach przeprowadzonej interpretacji profilowań geofizycznych z głębokich otworów wiertniczych analizowanych struktur opracowano: profile litologiczne dla utworów jury środkowej, dolnej oraz triasu, z wydzieleniem warstw wodonośnych oraz nieprzepuszczalnych, profile zailenia oraz porowatości całkowitej. Określono ponadto głębokościową zmienność mineralizacji wód, z wydzieleniem granicy wód słodkich i słonych. Jako spełniające kryteria przyjęte dla geologicznego składowania CO2 w zakresie miąższości oraz parametrów porowatości i przepuszczalności dla poziomów zbiornikowych, dla antyklin Zaosia i Jeżowa wytypowano dolnojurajskie utwory piaskowcowe formacji drzewickiej (pliensbach górny), a dla antykliny Zaosia – także górnej części formacji ostrowieckiej (synemur). Poziomami uszczelniającymi dla tych formacji są odpowiednio drobnoziarniste utwory formacji ciechocińskiej (toark dolny) i gielniowskiej (pliensbach dolny), których wymienione parametry również potwierdzają przydatność wytypowanej struktury dla potrzeb zatłaczania i bezpiecznego składowania CO2 . Kryterium mineralizacji wód (>10 g/dm3), którą określono w zaprezentowanych otworach na podstawie interpretacji karotażu, może jednak być czynnikiem eliminującym omówione struktury jako potencjalne zbiorniki CO2.
EN
Zaosie anticline is one of the three structures selected as having the best conditions for geological CO2 - storage in the Bełchatów region. It has been tested by 6 deep wells: Buków 2, Buków 1, Zaosie 3, Zaosie 1, Zaosie 2 and Budziszewice IG 1. Additionally, information from the Jeżów IG 1 borehole, drilled on the top of the nearby Jeżów anticline, is added. That structure is located north-east of the Zaosie anticline. Both the structures are characterized by similar geological feature and petrophysical parameters of rocks. Potential reservoirs and seals were selected based on analysis of archival data (geophysical logs, cores) and new petrophysical tests. Interpretation of the geophysical logs from deep wells of the described structures included lithological sections of Middle and Lower Jurassic and Triassic rocks, identification of aquifers and impermeable levels, and mudding and total porosity profiles. Additionally, vertical variability of water mineralization was determined, pointing at the boundary between fresh and salt water. Significant thickness, good reservoir properties and proper depth give sufficient grounds to select the Lower Jurassic sandstone levels of the Drzewica Fm. (Upper Pliensbachian) and the upper part of the Ostrowiec Fm. (Sinemurian) from the Zaosie and Jeżów anticlines as potential reservoirs for CO2 storage. Seal horizons to those formations are fine-grained rocks of the Ciechocinek Fm. (Lower Toarcian) and the Gielniów Fm. (Lower Pliensbachian) respectively. Mentioned parameters also confirm usefulness of the structures for CO2 storage. However the criterion of water mineralization (>10 g/dm3), which was defined in these wells based on interpretation of geophysical logs, can be the factor which eliminate the Zaosie and Jeżów structures as potential CO2 storage reservoirs.
4
Content available remote Program prac zmierzających do oceny możliwości uzdatniania wód termalnych
PL
W Polsce i innych krajach przyjęte są dwa systemy eksploatacji wód termalnych: zamknięty system otworów produkcyjnych i chłonnych (m.in. Niemcy, Francja, Polska: Podhale, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Uniejów) oraz system otwarty otworów produkcyjnych (m.in. Islandia, Słowacja, Polska: Mszczonów, Słomniki). W artykule przedstawiono projekt nowej procedury utylizacji wód termalnych opartej na znanych metodach oczyszczania wód. Wdrożenie tej metody w istotny sposób przyczyniłoby się do obniżenia wysokich kosztów inwestycji (koszty otworu chłonnego, koszty poprawy chłonności, itp.), a poprzez to – do rozwoju sektora alternatywnych źródeł energii.
EN
In Poland and other countries two kinds of thermal water exploitation have been in use: a closed system of production and injection system wells (e.g. Germany, France, Poland: Podhale, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Uniejów) and an open system of production wells (e.g. Iceland, Slovakia, Poland: Mszczonów, Słomniki). The paper presents a project of a new procedure of geothermal water utilization based on a well-known methods of water treatment. Implementation of proposed method would contribute to lowering high investment costs of renewable energy technology therefore it would increase the growth of an alternative energy sources’ development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.