Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  military service
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Polish military leaders of the interwar period
EN
The authors of the article present the profiles of two outstanding military leaders from the interwar period. Based on the analysis of the subject literature, they interpret various approaches to leadership. In the context of the cited interpretations of leadership and the interwar period conditions, they describe General Tadeusz Jordan Rozwadowski’s and General Stefan Rowecki’s course of military service and the activity they undertook. In summary, they indicate the characteristic qualities of generals that allow them to be included in the group of military leaders.
PL
Autorzy w artykule przedstawiają sylwetki dwóch wybitnych przywódców wojskowych z okresu międzywojennego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu interpretują zróżnicowane ujęcia przywództwa. W kontekście przytoczonych interpretacji przywództwa oraz uwarunkowań okresu międzywojennego opisują przebieg służby wojskowej i związaną z tą służbą działalność generałów: Tadeusza Jordana Rozwadowskiego i Stefana Roweckiego. W podsumowaniu wskazują na charakterystyczne przymioty generałów, które pozwalają umieścić ich w gronie przywódców wojskowych.
EN
The authors of this article deal with questions concerning command and/or leadership in military service conditions. Based on the analysis of the reference literature and their own reflections, they define the notions of command and leadership, pointing to differences and similarities. In addition, they try to answer the questions of whether students of military universities are being educated towards leadership or to become leaders? And, whether in the practice of military service, we encounter command or leadership, and why?
PL
Autorzy w artykule podejmują kwestie dotyczące dowodzenia i/lub przewodzenia w warunkach służby wojskowej. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz własnych refleksji definiują pojęcie dowodzenia i przewodzenia, wskazując na różnice i podobieństwa. Ponadto podejmują próbę odpowiedzi na pytania, czy w uczelniach wojskowych kształci się przywódców, czy w kierunku przywództwa? Oraz, czy w praktyce służby wojskowej spotykamy się z dowodzeniem, czy przewodzeniem i dlaczego?
PL
Służba wojskowa jest jednym z rodzajów spełniania powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszym artykule poddano analizie podrodzaje tej służby, a mianowicie: zawodową służbę wojskową, służbę kandydacką, ćwiczenia wojskowe, służbę przygotowawczą, terytorialną służbę wojskową, okresową służbę wojskową, zasadniczą służbę wojskową oraz przeszkolenie wojskowe przez absolwentów szkół wyższych. Zawarto w artykule również najistotniejsze problemy wynikające z praktycznego odbywania służby wojskowej, m.in. ze względu na dużą ilość form spełniania tego obowiązku.
EN
Military service is one of the types of compliance with the universal obligation to defend the Republic of Poland. This article analyzes the sub-types of this service, namely: professional military service, candidate service, military exercises, preparatory service, territorial military service, periodic military service, basic military service and military training by university graduates. The article also includes the most important problems arising from practical military service, including due to the large number of forms of fulfilling this obligation.
PL
W artykule zaprezentowano model przebiegu służby oficerów Wojska Polskiego. Badania dotyczące modelu zostały podjęte w 2012 roku. Przez kolejnych kilka lat zostało opublikowanych szereg artykułów prezentujących obszerne wyniki badań. Prezentowany artykuł jest zwieńczeniem prowadzonych prac badawczych. Ponadto proponowany model (po drobnych modyfikacjach) można wdrożyć do innych grup dyspozycyjnych.
EN
The article presents a model of the course of service of officers of the Polish Army. Research on the model were taken in 2012. Over the next few years it has been published a series of articles presenting the results of extensive research. The article is the culmination of research conducted. At the same time it should be noted that the described model was presented at scientific conferences (Military Academy), which was received with great interest. In addition, the proposed model (with minor modifications) can be deployed to other groups disposable.
PL
Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) formowano na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 0245/org z dnia 13 września 1945 roku. Proces ten w roli szefa departamentu WOP koordynował radziecki oficer Gwidon Czerwiński. Z uwagi na brak dostatecznej ilości sprzętu zmotoryzowanego, niezbędnego do realizacji zakreślonych rozkazem zadań, w nowopowstałej formacji używano dużych ilości koni wierzchowych i taborowych. Identyczne rozwiązanie zastosowano w ówczesnym Okręgu Mazurskim, w którym północnej granicy strzegł 5 Oddział Ochrony Pogranicza. Organizację oddziału zainicjował ppłk Stanisław Wyderka. Podlegli mu żołnierze w patrolowaniu wyznaczonych odcinków korzystali także ze służbowych koni. W celach rekreacyjnych uprawiali również jazdę wierzchem. Na bazie oddziału w latach następnych formowano inne jednostki z identycznymi zadaniami. Żołnierze WOP, doskonaląc sztukę jazdy, startowali także w regionalnych zawodach konnych, nawiązując w ten sposób do bogatych hipicznych tradycji II Rzeczypospolitej. W Kętrzynie do celów szkoleniowych utrzymywano nawet Pluton Kawalerii.
EN
Border Protection Troops (WOP) was formed upon the order of the Polish Army Commander-in-chief No. 0245/org dated September 13th, 1945. This process in the role of the head of the WOP Department was coordinated by a Soviet officer, Gwidon Czerwiński. Due to lack of a sufficient number of motorised equipment, necessary for the implementation of encircled tasks by the order in the newly established formation, a big number of saddle and train horses was used. The same solution was used in the then District of Masuria, where the northern border was guarded by the 5th Border Protection Division. The organization of the squad was initiated by Lt Col Stanisław Wyderka. Soldiers subordinate to him patrolling designated sectors were also using staff horses. For recreational purposes they also practiced horseback riding. On the basis of a squad in subsequent years, they formed other units with identical tasks. Soldiers of Border Protection Troops were improving the artistry of horse-riding as well as competing in regional competitions on horseback, referring in this way to the rich equestrian tradition of the Second Republic of Poland. In Kętrzyn, for the purpose of training, a Platoon of Cavalry was even maintained.
7
Content available Józef Gałka - losy żołnierza
PL
Autor w artykule przedstawia postać Józefa Gałki, żołnierza walczącego w I i II wojnie światowej, powstańca wielkopolskiego oraz uczestnika wojny polsko – rosyjskiej w 1920 roku. Chronologicznie uporządkowana biografia stała się zarazem charakterystyką 80 – letniego okresu historii Polski, przedstawionej losami polskiego żołnierza.
EN
Józef Gałka was born on March 13th, 1900 in Jerka, not far from Kościan. In March 1918, he was called up to military service in the German Army and he fought at the western front. After returning to Poland in November 1918, he voluntarily joined the ranks of Wielkopolska insurgents. He took part in seizing the Ławica airfield, near Poznań. From March to June 1919, he fought near Lviv. From October 1919, he struggled in Polish-Russian War. He participated in Warsaw and Niemen battles. In the period between the two world wars, he was promoted to the rank of a career noncommissioned officer and performed duties as an instructor of machine guns in the Officers’ School for Non-commissioned Officers in Bydgoszcz. After disbanding the school, he served in the 2nd Department of the General Staff of the Polish Army in Bydgoszcz. When the war broke out, on the night of September 18th-19th, he crossed the Polish-Romanian border, where he was interned. He escaped from the camp and via Romania and then Yugoslavia he reached Greece. From there, by sea, he got to France, where he performed a function of a personnel noncommissioned officer. On June 5th, he was evacuated and 20 days later he arrived in Great Britain. From June 1940 to April 1947 he worked in England as an non-commissioned officer clerk. In April 1947, he returned to Poland. Discharged from active duty he took up a job in the District Liquidation Office, and then in the Municipal National Council. He died on June 28th, 1981.
EN
The article refers to the problem of social and professional adaptation in the army. The review of a strategy of adaptation is performed, mainly from the scope of sociology and factors having influence on adaptation of a human being to work. The army as a totalitarian institution holds particular requirements from the personal, so that important becomes to examine mechanics of appropriate adaptation to requested requirements. On the base of a concept of professional adaptation by J. E. Karney - in the article an acceptance of the model of social and professional adaptation, that the key factors on which good adaptation is dependent are recognized as emotional intelligence as well as professional competence (factors situated on the ones side) is proposed, from the other hand -relationships with majors, characteristic social relationships as well as organization and material basis of the working conditions. The proposed concept requires during the further phase empirical verification in the environment of professional soldiers. If it appears successful it may have been used in the process of professional recruitment and improvement of competences of military personnel.
9
Content available remote Ogólne założenia profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP
EN
The contemporary challenges and threats require that the structure and personnel composition of the Polish Armed Forces guarantee the readiness to execute constitutional functions and to fulfill the missions resulting from allied duties and international agreements even in time of peace. The basic area of changes is directly connected with the professionalization of the armed forces. There has emerged a possibility of suspending the existing forms of military service and replacing them with the voluntary service. Acting on the proposal of the Cabinet, the President of the Republic of Poland would decide on suspending the obligatory military service. The introduction of the professionalization should ensure: the fulfillment of social expectations concerning the abolishment of obligatory military service; increased readiness of military units to react immediately against a crisis threat and to use them abroad; increased potential of military units to be used in crisis management operations countering non-military threats; professional use of modern armament and complicated military equipment; increased effectiveness of training and executing the tasks by military units; ensuring the stabilization of the structure of the Polish Armed Forces and conditions of military service for the reserve soldiers in further perspective. The introduction of professionalization requires above all a completion of the legislation process and passing the legislative changes as well as annual allocation of the essential budget resources.
PL
Jakie predyspozycje do służby wojskowej posiadali poborowi wcieleni do SMS? Jaki był ich poziom wykształcenia? Jaka była ich sytuacja społeczna przed wcieleniem do wojska? Jak byli przygotowani do życia w społeczeństwie przez własne rodziny i szkoły? Jakie mieli motywacje do służby wojskowej? Czy występowały trudności i problemy w ich dotychczasowej służbie?
PL
Autor w artykule porusza problem związany z funkcjonowaniem młodzieży i jej przystosowania do służby wojskowej. Opisuje on znaczenie wprowadzenia programu profilaktycznego, przygotowującego do radzenia sobie z żołnierzami objętymi patologiami społecznymi.
12
Content available remote PT-91M. co ty NA TO polska armio?
13
Content available remote Polska wizja przyszłego pola walki – możliwości i perspektywy
PL
Rozwój informacyjnych technologii, w tym zwłaszcza Internetu, stwarza nowe jakościowo możliwości działania organizacji i prowadzenia walki. Dotyczy to przede wszystkim sfery dowodzenia i zarządzania, która warunkuje możliwości wykorzystania nowoczesnych środków technicznych. Efektywne wykorzystanie tych środków wymaga jednak jakościowo nowego podejścia do realizacji systemów informacyjnych, stosowanego w armii USA oraz NATO. Na podstawie własnej analizy dostępnych dokumentacji przetargowych i procesu ofertowego porównano metody realizacji systemów informacyjnych w NATO i SZ RP. Wiedza Ster-Projekt S.A. wynikająca z realizacji kontraktów na rzecz NATO da się w pełni wykorzystać w urzeczywistnieniu programu PWPPW.
14
Content available remote Platformy bojowe
PL
W pracy wskazano na trend w budowie Lądowych Pojazdów Bojowych, zmierzający w kierunku lżejszych konstrukcji, modułowych na bazie ujednoliconych platform, jako bardziej przydatnych na przyszłym polu walki. Omówiono wady i zalety platform o układach jezdnych kołowych i gąsienicowych oraz nowy rodzaj napędu hybrydowo-elektrycznego. Przedstawiono również koncepcję platformy bojowej OBRUM.
EN
Interesting lots of Warsaw insurgents – Home Army soldiers in German captivity (1944-1945) in Polish and world historiography have not been fully developed scientifically yet. One of the reason for it may be a great dispersion of source materials, which are kept in various archives, museums and societies’ collections such as the New Acts Archives, the Archives of Prisoners of War Museum in Łambinowice – Opole, the Archives of the Institute of National Remembrance – Commission for Pursuing Crime against the Polish Nation, the Museum of Warsaw Uprising – a branch of Historical Museum of Warsaw, the Museum of the Home Army in Cracow, the Museum of the Polish Army in Białystok, the Archives of the Oberlagen Society – the Home Army Soldiers World Association – the District of Warsaw. The conducted so far research on Warsaw insurgents’ lots in German captivity concentrated on two subjects: the problem of women and youth prisoners or just mentioned the problem. Their authors were mainly the prisoners themselves. Therefore there is still the need of deep and scientific research of the issue and compile the knowledge on Warsaw insurgents in captivity.
PL
Postać generała brygady pilota Stefana Pawlikowskiego zyskała zasłużone miejsce w lotniczym panteonie. Uczestnik walk lotniczych na froncie francusko-niemieckim w 1918 r., wybitny pilot, doskonały dowódca i wychowawca lotniczych pokoleń, sprawny i wytrwały organizator. Służbę lotniczą rozpoczął w armii rosyjskiej, by przez Armię Polską gen. Hallera we Francji, walczyć już w Polsce o jej niepodległość w wojnie polsko-rosyjskiej 1919/1920 r. W okresie międzywojennym wyróżnił się wyczynami lotniczymi, był dowódcą 1 pułku lotniczego w Warszawie i w 1939 r. dowódcą Brygady Pościgowej. Współorganizator Polskich Sił Powietrznych we Francji w 1940 r., komendant polskiej bazy szkoleniowej Lyon-Bron. W PSP w Wielkiej Brytanii - oficer łącznikowy w Dowództwie Lotnictwa Myśliwskiego (RAF Fighter Command), latał też operacyjnie. Zginął 15 maja 1943 r., uczestnicząc w locie operacyjnym 315 dywizjonu „Dęblińskiego”.
PL
Po przyjęciu Polski do NATO, armia przestała być dostępna tylko dla mężczyzn. Od roku akademickiego 1999/2000 Ministerstwo Obrony Narodowej umożliwiło kobietom studiowanie w uczelniach wojskowych. Po raz pierwszy rozpoczęły one walkę o indeksy. Z decyzji tej skorzystało na razie niewiele kobiet, jednak analiza wyników europejskich i amerykańskich badań na temat służby wojskowej kobiet pozwala przypuszczać, że liczba pań chętnych do służby wojskowej, a tym samym do szkół wojskowych, z roku na rok będzie rosła. Rodzi to wiele nowych, nie spotykanych dotąd problemów. Pierwsza część opracowania dotyczy kobiet pilotów, które służyły w polskim lotnictwie wojskowym w szeregach armii II Rzeczpospolitej, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz po II wojnie światowej w szeregach ludowego Wojska Polskiego. W drugiej części zawarto rozważania na temat służby kobiet w okresie kandydackim dla potrzeb Polskich Sił Powietrznych.
20
Content available remote Służba wojskowa kobiet w armiach NATO : wybrane aspekty
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.