Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  firma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Analiza dużych zbiorów danych
PL
Obecnie prawie każdy proces, w tym produkcyjny, generuje ogromne ilości danych. Gromadzimy je, czy jednak potrafimy odpowiednio wykorzystać? Jest to szczególnie ważne w kontekście Przemysłu 4.0, w którym dane są najważniejszym „surowcem”, a efektywne ich wykorzystanie jest kluczowe, głównie za sprawą wiedzy, którą można z nich pozyskać.
EN
Industry 4.0 is a designation for the automation of production and labour market changes that this will bring. It is based on the boom of digitization, robotization and automation. The Industry 4.0 concept brings the benefits of increasing productivity, reducing costs and making mistakes they result from the involvement of more sophisticated machines in all company processes. The aim of this article is to present the ongoing fourth Industrial revolution (Industry 4.0.) and the impact of innovations in the company. Implementation of innovations are presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. Industry 4.0 makes full use of emerging technologies and rapid development of machines and tools to cope with global challenges in order to improve industry levels. Also, concepts of innovation and digitization are currently a central task for future competitiveness. Therefore, companies are establishing brand new departments focused on innovations in Industry 4.0. Industry 4.0 and digital transformation bring new opportunities in the areas of customer search, improving product offerings, and new opportunities for creating and delivering value, thus opening up new ways to create profit. First part theoretically describes various approaches to this problematic, description of four industrial revolutions and Industry 4.0. itself. Next implementation of innovations is presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. The last part of the article covers innovations in context of Industry 4.0. (both methods and technology) within the automotive industry. Main impact of the work is that this article puts in correlation both importance of the ongoing fourth industrial revolution with innovations in the company. It is very interesting, that these innovations with modern technologies help companies to operate more effectively.
3
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania teorii kolejek (masowej obsługi) do analizy optymalizacyjnej małego przedsiębiorstwa transportowego dysponującego jednym samochodem dostawczym. We wstępie przedstawiono zasady funkcjonowania systemów masowej obsługi oraz podstawowy aparat matematyczny, który był niezbędny na etapie planowania rozwoju kolumny samochodowej wybranej firmy usługowej. Dla przykładowej firmy transportowej wyznaczono podstawowe parametry ilościowe, które były podstawą podjęcia racjonalnej decyzji o zwiększenie parku samochodowego.
EN
The paper presents the concept of using the theory of mass service for the optimization analysis of a small transport company with one delivery van. The introduction presents the principles of the operation of mass service systems and the basic mathematical apparatus that was necessary at the stage of planning the development of the car's column of a selected service company. For the example transport company, basic quantitative parameters were set, which were the basis for a rational decision to increase the fleet.
4
Content available Jak oszczędzać prąd w firmie?
PL
Wyraźne obniżenie rachunków za energię elektryczną w przedsiębiorstwie jest możliwe. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zmniejszyć koszt prądu nawet o kilkadziesiąt procent. – Podstawą jest traktowanie energii jak każdego innego towaru i odpowiedni monitoring jej zużycia – podkreślają eksperci.
EN
The main goal of this paper is to evaluate the effects of corporate governance system on Kazakhstani companies’ economic and financial performances following the ongoing economic sanctions against the Russian Federation. With the empirical study of the Corporate Governance disclosures of large Kazakhstani listed firms, we tested the hypothesized causal relationship between management ownership and other corporate governance variables and corporate financial performance indicators, such as ROA, ROE, ROS, and others. Based on correlation and regression analysis, we found that there is no reason to presume the strong relations between the analyzed variables. Moreover, we come to a conclusion that the sanctions only have an indirect influence at the Kazakhstani companies. Our findings indicate that the firms’ financial conditions might be mostly affected by other factors, such as the low oil and gas prices in world market.
PL
Głównym celem tego artykułu jest ocena wpływu systemu ładu korporacyjnego na gospodarcze i finansowe wyniki kazachskich firm w następstwie trwających sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej. Dzięki empirycznemu badaniu ujawnień dotyczących ładu korporacyjnego dużych kazachskich spółek giełdowych przetestowano hipotetyczny związek przyczynowy między własnością zarządu a innymi zmiennymi ładu korporacyjnego oraz wskaźnikami wyników finansowych przedsiębiorstw, takimi jak ROA, ROE, ROS i inne. Na podstawie analizy korelacji i regresji ustalono, że nie ma powodu zakładać silnych relacji między analizowanymi zmiennymi. Ponadto wywnioskowano, że sankcje mają jedynie pośredni wpływ na firmy kazachskie. Nasze wyniki wskazują, że na sytuację finansową firm największy wpływ mogą mieć inne czynniki, takie jak niskie ceny ropy i gazu na rynku światowym.
EN
Management of production processes in modern enterprises is a very complex issue. Efficient and effective functioning of enterprises is possible through optimization and automation of production processes. The proper organization of production processes and the ability to adapt to continuous changes in the business environment provide a competitive edge for a company. This article presents the optimization of the manufacturing process execution through the implementation of the Manufacturing Execution System in the audited company and the effects of changes as well as resulting benefits. The system of the MES class implemented in the company has contributed to improvement of many areas of company's operations.
PL
Zarządzanie procesami produkcyjnymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach jest złożonym zagadnieniem. Sprawne i efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw jest możliwe dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Odpowiednia organizacja procesów produkcyjnych i umiejętność dostosowania się do ciągłych zmian w środowisku biznesowym zapewnia przewagę konkurencyjną dla firmy. W artykule przedstawiono optymalizację procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Produkcją w firmie oraz określono efekty zmian, także wynikające z nich korzyści. System klasy MES wdrożony w firmie przyczynił się do poprawy wielu obszarów jej działania.
PL
Dla współczesnych firm przestrzeganie zasad CSR staje się normą. Wiele z nich szczyci się przynależnością do Respect Indeksu i zabiega o jak najwyższe pozycje w rankingach CSR. Jednocześnie, ich zarządzający nie mają obiekcji przenosząc produkcję do państw trzeciego świata, nie przestrzegając standardów ekologicznych, czy kupując surowce pozyskiwane z naruszeniem norm etycznych. Powstaje więc pytanie, czy tak działające firmy są społecznie odpowiedzialne, czy CSR jest tylko kamuflażem ułatwiającym kształtowanie i utrzymanie wizerunku? W artykule zostanie podjęta próba rozstrzygnięcia tej kwestii.
EN
For modern companies, respect for sustainable development and CSR becomes normal. Many of them are proud of being part of the Respect Index and are seeking the highest positions in the ranking of CSR. At the same time, their managers have no objections to moving production to third world countries without respecting ecological standards, or to buy raw materials and semi-finished products in violation of elementary ethical standards. Thus, the question arises whether such companies are socially responsible, or CSR is only a kind of camouflage that simplify the shaping and maintenance of their image? The paper will attempt to resolve this issue.
9
Content available remote Forglass rośnie w siłę
PL
W firmach rośnie świadomość tego, że wewnętrzny konflikt, niezrozumienie i „granie do własnej bramki” poszczególnych działów to nie najlepsza droga do sukcesu. Dlatego teżprzedsiebiorstwa coraz częściej realizują inicjatywy oparte na współpracy różnych obszarów w ramach procesu planowania. Koncepcja ta zyskała miano Planowania Sprzedaży i Operacji - Sales & Operations Planning.
EN
By now, does not suffice to evaluate companies only from an economic point of view, but it is necessary to look at the business and the social and environmental context. Environmental degradation and depletion of natural resources is also reflected in the growth of interest in the area of environmental and social research in the industry. This fact highlights the concept of corporate social responsibility (CSR), according to which the environmental area, the concept of the same weight as economic and social level. The environmental consequences of the company are in advanced economies communicated not only with experts but becomes of interest to the whole society and an integral part of evaluating the success of socio-economic development.The study aims to quantitatively analyse and confirm the existence of a direct and indirect dependence on the number of businesses in individual EU countries to voluntarily implement environmental concepts of social responsibility in the form of environmental management and audit, EMAS. The object of quantitative analysis are selected EU countries.
PL
Obecnie nie wystarcza oparcie oceny danej firmy tylko na płaszczyźnie ekonomicznej. Konieczne jest rozpatrywanie biznesu także z perspektyw społecznej i środowiskowej. Degradacja środowiska i kurczące się zasoby surowców naturalnych także przyczynia się do uwzględniania kwestii środowiskowych i społecznych w przemyśle. To także podłoże koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, według której obszar środowiskowy ma takie samo znaczenie jak ekonomiczny i społeczny. Dyskusja środowiskowych konsekwencji działania danej firmy w ramach zaawansowanej ekonomii odzwierciedla się nie tylko w stanowisku wyrażanym przez ekspertów, ale staje się przedmiotem zainteresowania całego społeczeństwa i integralną częścią oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego. Celem niniejszej pracy jest analiza ilościowa i potwierdzenie istnienia bezpośredniej i pośredniej zależności ilości firm w poszczególnych krajach UE od dobrowolnie wprowadzanych idei środowiskowych i społecznej odpowiedzialności w formie zarządzania środowiskowego, audytów i EMAS. Przedmiotem analizy jakościowej są wybrane kraje UE.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się coraz popularniejsza, zajmując istotne miejsce w teorii zarządzania. Jawi się, jako długofalowy proces, którego zadaniem jest równoważenie trzech wymiarów: społecznego, ekologicznego i ekonomicznego, gdzie wymiar ekologiczny uwzględnia skutki działalności przedsiębiorstwa, mające wpływ na środowisko przyrodnicze. Celem artykułu jest ukazanie, jakie działania realizuje przedsiębiorstwo, aby wywierać na planetę Ziemię jak najmniejszy negatywny wpływ. Prowadzi ono biznes w sposób zrównoważony, a jego działalność warunkuje zrównoważone zarządzanie, którego nieodłącznym elementem jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Analiza omawianego przypadku ukazuje, iż zarządzanie i prowadzenie działalności w koncepcji zrównoważonej stanowi podstawy do wyeliminowania, w jak największym stopniu, negatywnego wpływu działalności firmy produkcyjnej na środowisko przyrodnicze. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, na podstawie kwerendy literatury, przedstawiono teorię z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, skupiając się w szczególności na aspekcie ekologicznym. Na drugą część składa się analiza przypadku - przedsiębiorstwa, które realizuje omówiony aspekt w swojej działalności biznesowej.
EN
The concept of sustainable development is becoming increasingly popular, occupying an important place in management theory. It seen as a long-term process, which aims is balancing the three dimensions: social, ecological and economic, where the environmental dimension takes into account the effects of business activity, having an impact on the natural environment. The aim of the author is to show what actions the company realizes to have on planet Earth as the least negative impact. It conducts business in a sustainable manner, and its activities determines the sustainable management, which it is an integral part of human resource management. The analysis of this case shows that management and business activities in the concept of sustainable constitute grounds for elimination as much as possible the negative impact of a production company on the natural environment. The article consists of two parts. First, based on the survey of the literature, presented theory in the field of sustainable development and sustainable business management, focusing in particular on the ecological aspect. The second part consists of a case study - the company that implements discussed aspect of its business activities.
13
Content available Praktyka firm budowlanych a zarządzanie ryzykiem
EN
A problem of prequalification of investment risk factors in a small and a medium construction company has been presented in the article. Developed software KNOWLEDGE MAP for process managing in a construction company will be enhanced with tools for the identification, pre-selection and analysis of risk factors arising in the course of the implemented processes of planned and ongoing projects. Author’s research works made in the construction companies on the presented in the article subject are the basis for further surveys to be undertaken in these firms.
PL
Każdy etap działania związanego z realizacją danej inwestycji wiąże się z pewnym ryzykiem, które wpływa na końcowy wynik inwestycji. Działania firmy budowlanej powinny być nastawione na eliminację czynników ryzyka w sferze czasowo-kosztowo-jakościowej. A jak to wygląda w praktyce?
EN
This chapter presents the theoretical, methodological and practical aspects of creating a pro-innovative strategy of development. It points out the need to choose between investing in the transfer of innovative products and the enterprise's own innovative activity. The author presents an algorithm of creating a pro-innovative development strategy, directions of developing cooperation networks in the field of innovation for the SME sector. The rules and criteria for assessing the effectiveness of the chosen strategy are proposed.
EN
The market economy is, among other, characterized by the fact that businesses are able to respond promptly to market demands - customers. In practice, this means that the customer wants to have the goods at the location at a specific time and provided in adequate quality and price, which is determined by the market supply and demand. One of the options to increase business efficiency and competitiveness in general is to reduce production costs or the total cost. Logistics costs (in literature also referred to as "total costs") represent a very high proportion of these costs. They are part of the total cost, which greatly affect management of the company. The paper outlines the possibility of how these costs can be reduced, based on an analysis and using rationalization approach to the current state of the organization and its management, without requiring significant costs of implementing certain measures.
PL
Gospodarkę rynkową charakteryzuje między innymi fakt, że przedsiębiorstwa są w stanie natychmiast reagować na wymagania rynku - klientów. W praktyce oznacza to, że klient chce mieć towar w lokalizacji, w określonym czasie i dostarczony w odpowiedniej jakości i cenie, która jest określana przez podaż i popyt rynku. Jedną z możliwości zwiększenia wydajności biznesu i konkurencyjności jest zredukowanie kosztów produkcji lub kosztu całkowitego. Koszty logistyczne (w literaturze również określane jako „koszty całkowite“) stanowią bardzo wysoki odsetek tych kosztów. Są one częścią kosztu całkowitego, który w znacznym stopniu wpływa na zarządzanie firmą. W artykule nakreślono sposób, w jaki koszty te mogą zostać zredukowane, na podstawie analizy i wykorzystania podejścia racjonalizacyjnego do obecnego stanu organizacji i zarządzania nią, bez konieczności stosowania znaczących kosztów wdrożenia pewnych środków.
16
Content available E-learning in the management of Polish companies
EN
E-learning, or to put it simply learning through the Internet becomes in Poland more popular every year and managers of companies increasingly opt for conducting courses for their employees with the use of this method of knowledge transfer. Many advantages, which influence this view, can be underlined. First of all, it is far cheaper than the organization of conferences and training for a large group of people at the same time. The article presents the benefits of practical use of e-learning for business owners in their own companies. On the basis of own research, the impact of technological progress into the training and development of staff in Polish enterprises has been presented as well. In addition, the article contains description of the way Polish employers use new technologies in learning, which forms are currently used and which methods do they plan to use in future.
PL
E-learning, lub ujmując to po prostu nauka przez Internet staje się w Polsce z roku na rok coraz bardziej popularny i menedżerowie firm coraz częściej wybierają prowadzenie kursów dla swoich pracowników z wykorzystaniem tej metody transferu wiedzy. Wyszczególnić można wiele korzyści, które mają wpływ na ten pogląd. Po pierwsze, jest to rozwiązanie o wiele tańsze niż organizacja konferencji i szkoleń dla dużej grupy ludzi w tym samym czasie. Artykuł prezentuje korzyści wynikające z praktycznego wykorzystania e-learningu dla właścicieli przedsiębiorstw w ich własnych firmach. Na podstawie własnych badań, przedstawiono również wpływ postępu technologicznego na szkolenia i rozwój pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Ponadto artykuł zawiera opis sposobu, w jaki polscy pracodawcy wykorzystują nowe technologie w nauczaniu, które formy są obecnie stosowane i z których metod planują korzystać w przyszłości.
EN
Management of receivables must have in any business much attention; because if company provides business credit, it must consider the risk that the loan will not be repaid. Period of economic and financial crisis brings a deepening of payments problems of indiscipline behavior, resulting into insolvency. In the present article there is analyzed development of consumers´, enterprises and public sector solvency in Slovakia and subsequently compared with developments in selected European countries. Results show that from 2008 to 2013 there was deterioration of payment index development in most countries. There were also investigated main causes of late payments, mainly delays and financial difficulties of the debtor. Due to the mentioned development companies solved the situation by collective redundancies, which can be regarded as not very positive fact.
PL
W każdej firmie zarządzaniu wierzytelnościami musi być poświęcone wiele uwagi; ponieważ jeśli firma udziela kredytu biznesowego, musi brać pod uwagę ryzyko, że pożyczka nie zostanie spłacona. Okres kryzysu gospodarczego i finansowego przynosi pogłębienie płatniczych problemów niezdyscyplinowanych zachowań, prowadzące do niewypłacalności. W niniejszym artykule dokonano analizy rozwoju wypłacalności konsumentów, przedsiębiorstw i sektora publicznego na Słowacji, a wyniki porównano do sytuacji w wybranych krajach europejskich. Wyniki pokazują, że od 2008 do 2013 roku nastąpiło pogorszenie rozwoju indeksu płatności w większości krajów. Zbadano również główne przyczyny zaległych płatności, głównie opóźnień i trudności finansowych dłużnika. Ze względu na wyżej wspomniane, firmy deweloperskie rozwiązały sytuację zwolnieniami grupowymi, które można uznać za nie bardzo pozytywny fakt.
18
Content available remote Zjawisko korupcji oraz jej wpływ na funkcjonowanie organizacji
PL
Celem niniejszej pracy jest próba podjęcia analizy zjawiska korupcji w organizacji. Autorzy poprzez syntetyczny przegląd literatury międzynarodowej wykazali, że zjawisko to jest dość powszechne zarówno w organizacjach państwowych, jak i prywatnych. Przedstawiono, że korupcja jest zjawiskiem dysfunkcyjnym i zaburzającym poprawny proces funkcjonowania organizacji. Zaprezentowano różne formy zachowań korupcyjnych oraz możliwe rozwiązania, które powinny być wprowadzane w celu eliminacji opisywanej patologii.
EN
The aim of this paper is to undertake an analysis of corruption in the organisation. The authors, through a synthetic review of international literature, have shown that this phenomenon commonly exists in both state and private organisations. It has been shown that corruption is dysfunctional and disturbs proper functioning of any organisation. Different forms of corrupt behaviour have been presented as well as possible solutions that should be implemented in order to eliminate the index pathology.
EN
The basis of business management, is knowledge about sources of revenue and the knowledge of cost drivers. This article is devoted to this second element, and so the cost that exist in the enterprise. Particular attention was paid to the costs incurred by the operators of the activities related to transport. Among these costs may be mentioned costs associated with the purchase of fuel, passing on public roads, employment of workers, insurance. Knowledge of these costs determines the correct management of a transport company. It also allows you to plan appropriate measures aimed at developing the company.
PL
Podstawą zarządzania przedsiębiorstwem, jest wiedza na temat źródeł pozyskiwania przychodów, jak i znajomość czynników kosztotwórczych. Niniejszy artykuł został poświęcony temu drugiemu elementowi, a więc kosztom, jakie w przedsiębiorstwie występują. Szczególną uwagę zwrócono na koszty jakie ponoszą podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z transportem. Pośród tych kosztów można wymienić koszty związane z zakupem paliwa, przejazdem po drogach publicznych, zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniami. Znajomość tych kosztów warunkuje poprawne zarządzanie firmą transportową. Umożliwia również zaplanowanie odpowiednich działań mających na celu rozwój firmy.
20
Content available remote Jak skutecznie restrukturyzować firmę - studium przypadku
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.