Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie energią
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Rozwój inteligentnych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (smart-grid) musi przynosić wymierne korzyści, a nie tylko satysfakcję z gromadzenia bardzo dużych ilości danych, z którymi nie wiadomo co zrobić. W Polsce stoimy przed koniecznością opracowania nowej koncepcji systemu energetycznego, uwzględniającej fakt braku paliw kopalnych (może już w roku 2050). W koncepcji nowego systemu zmianie ulegnie wiele kwestii, również dotyczących zarządzania pracą minisystemów elektroenergetycznych. Operator utraci monopolistyczną pozycję i będzie musiał zarządzać pracą mikrosystemów elektroenergetycznych z wymiernymi korzyściami dla wszystkich interesariuszy. W artykule omówiono problem zarządzania pracą mikrosystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia z dyskusją dotyczącą straty energii elektrycznej oraz mocy strat.
EN
The advantage of distributed generation in power systems is the reduction of electric power losses in these systems. Power loss in particular elements of power distribution network with distributed generation may decrease or increase. There is a borderline state of system operation, caused by the work of generating units with oversized power in comparison to receivers. Achieving this state leads to reduction of total ener-gy loss. In the article author characterizes the parameters of this borderline state of system operation and prove that the idea of prosumer microinstallations allows to achieve aforementioned advantages.
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą zarządzanie urządzeniami IoT. Przedstawiono skrócony opis współczesnych systemów automatyki domowej oraz Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT). Opisano funkcjonalność platformy SmartX w odniesieniu do architektury, a w szczególności funkcje dotyczące konektorów platformy z urządzeniami i serwisami zewnętrznymi (ang. bindings). Dodatkowo, w pracy opisano zastosowania platformy SmartX na przykładzie serwisu pogodowego Open Weather Map oraz monitora zużycia energii elektrycznej.
EN
At the present times we are observing the global transformation of human mankind. It is happening due to the immense growth of number of devices used to support, guide or monitor everyday human activities and their environment. Such devices are still evolving in order to communicate between each other and the user itself. The best examples are the areas of consumer electronics and domestic appliances. The data processed by those devices are driving the segments of data gathering and analysis for further improvements in scope of usability. The given paper presents the SmartX platform which provides the unified solution for household devices management. The main architectural demand is to gather, accumulate and process data directly from the devices and external data sources such as weather forecasts, etc. The proposed system is flexible enough to work with devices of various manufacturers and what is most important with multiple nodes (locations such as private house, office, etc.) and the devices that are connected to them from a single UI panel. It also gives a user an opportunity to build cross-nodes rules for automating interactions between devices based on various triggers and conditions. Additionally, due to the integration of all devices in the respective node the SmartX platform offers tools to analyse energy usage profile. In a broad scale it might be used by the media providers as a tool for very detailed manipulations of medias demand. Also, the shortened descriptions of the modern household automation systems and Internet of Things (IoT) devices are provided. The functionality of the SmartX platform is discussed in scope of architecture, especially in terms of so called bindings which acts as a data flow controllers between services/devices and the users. The paper is concluded with example usage of the Open Weather Map binding, the well-known internet service which provides the weather data for many regions and the locally consumed energy monitor.
EN
The aim of this paper is to evaluate the potential of integrating photovoltaic and fuel cell technologies for standalone residential applications. The paper presents a detailed modelling of the photovoltaic (PV) array and maximum power tracking control, proton-exchange membrane (PEM) fuel cell stack, electrolyser and hydrogen storage tank. An energy management strategy is proposed to control the power flow in the system to satisfy the demand of typical residential load profiles under different operating conditions. In the proposed power management strategy, PV constitutes the primary energy source of the system, while the fuel cell represents the back-up supply when solar energy is unavailable. The overall model is simulated in Matlab/Simuink.The proposed model will provide qualitative information on the optimal rating and size of the PV array, fuel cell and storage devices characteristics to satisfy the energy/cost requirements for a residential application in rural/remote areas.
PL
Celem tego artykułu jest ocena potencjału integracji technologii fotowoltaicznej i ogniw paliwowych do zastosowań mieszkaniowych. W pracy przedstawiono szczegółowe modelowanie układu fotowoltaicznego (PV) i kontrolę śledzenia maksymalnej mocy, stos ogniw paliwowych z membraną wymiany protonów (PEM), elektrolizer i zbiornik wodoru. Zaproponowano strategię zarządzania energią w celu kontrolowania przepływu energii w systemie, aby zaspokoić zapotrzebowanie na typowe profile obciążeń mieszkaniowych w różnych warunkach pracy. W proponowanej strategii zarządzania energią ogniwo fotowoltaiczne stanowi podstawowe źródło energii systemu, a ogniwo paliwowe stanowi zapasowe źródło zasilania, gdy energia słoneczna jest niedostępna. Ogólny model jest symulowany w Matlab / Simulink. Proponowany model dostarczy informacji jakościowych na temat optymalnej oceny i wielkości tablicy fotowoltaicznej, ogniwa paliwowego i cech urządzeń magazynujących, aby spełnić wymagania dotyczące energii / kosztów dla zastosowań mieszkaniowych na obszarach wiejskich / odległych.
4
Content available remote Challenges of Implementing Demand Side Management in Developing Countries
EN
The energy crisis along with increasing per capita energy consumption of cities and nations poses a worldwide challenge. Smart grid technology facilitates the shift to more sustainable technologies such as microgrids, distributed generation, demand side management, and advanced metering infrastructure. This paper is mainly focused on demand side management (DSM); conventional and recent models of demand side management found in the literature are discussed. Implementation and practices of demand side management at various locations in India are also unveiled. With 16 pilot smart grid projects underway in India, there is a need to report on how smart grid technologies are living up to their potential. It is also essential to identify and discuss related challenges and the issues in the implementation of DSM. This paper focuses on analyzing global best practices in DSM and their implementation to fulfill the estimated potential, particularly in the residential, industrial and agriculture sectors.
EN
Recently, the reduction of fuels consumption is a global challenge, in particular for significant investments in the automotive sector, in order to optimize and control the parameters involved for the partial or total electrification of vehicles. Thereby, the energy management system remains the axis of progress for the development of fuel cell hybrid electric vehicles. The fuzzy controller has been widely adopted for energy monitoring, where the determination of its parameters is still challenging. In this work, this problem is investigated through a secondary development of a fuzzy energy monitoring system based on the Advisor platform and particle swarm optimization. The latter is used to determine, for different driving conditions, the best parameters that increase the fuel economy and reduce the battery energy use. As a result, five tuned fuzzy energy monitoring system models with five sets of parameters are obtained. Evaluation results confirm the effectiveness of this strategy, they also show slight differences between them in terms of fuel economy, battery state of charge variations, and overall system efficiency. However, the fuzzy energy monitoring system tuned under multiple conditions is the only one that can guarantee the minimum of the state of charge variations, no matter the driving conditions.
PL
W artykule omówiono zasady tworzenia i działania systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie na podstawie przepisów normy PN-EN ISO 50001. Omówiono zasady opracowania polityki energetycznej i planu działań oraz kontroli realizacji planu, a także korzyści dla przedsiębiorstwa, jakie przynosi system zarządzania energią.
EN
The article discusses the principles of creating and operating an energy management system in an enterprise based on the provisions of the PN-EN ISO 50001 standard. The principles of developing an energy policy and action plan, as well as controlling the implementation of the plan, as well as the benefits of the energy management system are discussed
PL
Artykuł traktuje o roli zagadnień związanych z energią elektryczną w procesach biznesowych. Podejmuje tematykę pewności dostaw energii, jakości zasilania i cen energii. Wskazuje na potrzebę wdrożenia w przedsiębiorstwach przemyślanej i opartej o systemowe podejście j zaawansowanej gospodarki energetycznej.
EN
The article refers to the role of issues related to electricity in business processes. Considers the issue of security of energy supply, quality of power supply and energy prices and points to the need to implement a well thought-out and system-based approach to advanced energy i management in companies.
EN
The article contains the chosen results of research on the use of energy profiles controlling the operation of a group of devices powered by a hybrid power source. The concept of using alternative energy sources allows to reduce the total weight of the power system and model its behavior during work. Modern fuel cells are characterized with a very high energy density to mass ratio [Wh/kg], and the additional cooperation of supercapacitors and lithium-ion batteries supporting their operation ensures continuous operation and the required dynamics response while maintaining a low mass of the power supply system. The author presented the general configuration of the layout model, as well as the results of tests of individual elements included in the physical implementation of the hybrid power system.
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki badań nad wykorzystaniem profili energetycznych sterujących działaniem grupy urządzeń zasilanych hybrydowym źródłem zasilania. Koncepcja wykorzystania alternatywnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie masy całkowitej układu zasilającego oraz modelowanie jego zachowania podczas pracy. Współczesne ogniwa paliwowe charakteryzują się bardzo dużym stosunkiem gęstości energii do masy [Wh/kg], a dodatkowa współpraca superkon-densatorów oraz akumulatorów litowo-jonowych wspomagających ich działanie zapewnia ciągłą pracę oraz wymaganą dynamikę odpowiedzi przy zachowaniu niskiej masy układu zasilającego.Autor przedstawił ogólną konfigurację modelu układu oraz wyniki badań poszczególnych ele-mentów wchodzących w skład fizycznej realizacji hybrydowego systemu zasilania.
EN
The article contains a description of systems for measuring the energy produced by the photovoltaic system and its consumption by a building. The photovoltaic system consists of two micro-installations supplying two parts of the Lublin Science and Technology Park. An internet platform for monitoring photovoltaic plant operation is presented. The power generated and the amount of electricity produced are assessed. Also, an innovative system for monitoring and analysing the consumption and production as well as the efficient use of electricity in individual parts of the building is described. Based on the measurements carried out, the production of energy exceeded its consumption in one part of the building.
PL
W artykule zawarto opis innowacyjnych systemów do pomiaru energii produkowanej przez system fotowoltaiczny oraz pobieranej przez budynek. System fotowoltaiczny składa się z dwóch mikroinstalacji zasilających dwa segmenty Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przedstawiono platformę internetową do monitoringu pracy systemu fotowoltaicznego. Dokonano oceny generowanej mocy oraz ilości produkowanej energii elektrycznej. Następnie opisano innowacyjny system do monitoringu, analizy zużycia i produkcji oraz efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej w poszczególnych segmentach budynku.
PL
Troska o środowisko naturalne, chęć zapewnienia komfortu środowiska pracy oraz ograniczenie i kontrola wydatków ponoszonych na eksploatację dla budynków stały się impulsem do wykonania prostego systemu wspomagającego zarządzanie instalacjami w obiektach niemieszkalnych. Ograniczone zasoby finansowe oraz możliwości techniczne administratorów obiektów użyteczności publicznej wymagają innego spojrzenia na system pozwalający na kontrolę instalacji technicznych budynku.
PL
Zapewnienie odpowiednich warunków w budynkach sektora komunalno-bytowego, wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła. W niektórych gałęziach przemysłu ciepło jest także potrzebne do technologii. Jeśli nośnikiem ciepła jest woda, przekazywanie wówczas tego ciepła odbywa się za pośrednictwem wymienników. Do zapewnienia wymaganych parametrów cieplnych w danym procesie stosowana jest wówczas regulacja automatyczna. Ma ona zapewnić wymagane parametry cieplne danego procesu np. temperaturę wewnętrzną w ogrzewanych pomieszczeniach, temperaturę c.w.u. w miejscu jej poboru, temperaturę danego procesu technologicznego itp. oraz optymalne zużycie dostarczanego ciepła. Spełnienie tych wymagań nie jest zadaniem łatwym. Przyczyny tego problemu zostały pokrótce opisane w tym artykule. Stosowane obecnie urządzenia do automatycznej regulacji procesów ciepłowniczych nie zapewniają odpowiedniej jakości regulacji, a ponadto nie mają one funkcji do zarządzania ciepłem w danym procesie. Zostało to pokazane na załączonych wykresach oraz obliczone na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych badań. W celu poprawy tej sytuacji rozpoczęto prace, których celem było znalezienie nowych rozwiązań. W wyniku wieloletnich badań, Autorzy artykułu opracowali system do regulacji, sterowania i zarządzania ciepłem, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Użycie tego systemu w zastosowaniu przemysłowych było możliwe dopiero w ostatnich latach, kiedy stały się powszechnie dostępne komputery o dużych mocach obliczeniowych. Algorytmy sztucznej inteligencji opracowane w tym systemie, bazują na bardzo dużej liczby danych procesowych, wymagana też jest duża szybkość przetwarzania tych danych w czasie rzeczywistym, gdyż są to systemy czasu rzeczywistego. W wyniku prowadzonych badań opracowano rozwiązanie SOZE® (System Optymalnego Zarządzania Energią), które jest już powszechnie stosowane w ciepłownictwie. Jest to pierwsze rozwiązanie ze sztuczną inteligencją zastosowane w warunkach przemysłowych. Może być ono budowane w instalacjach nowych jak też modernizowanych. Ponieważ jest to nowoczesny system komputerowy, to możliwa jest komunikacja z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej pod warunkiem istnienia dostępu do Internetu. Jest to jedno z najbardziej konkurencyjnych przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. Z punktu widzenia jakości regulacji jest to rozwiązanie doskonałe, można to ocenić na podstawie załączonych wykresów sporządzonych na podstawie wyników badań.
EN
In order to ensure proper conditions in buildings in the municipal sector, it is necessary to provide the right amount of heat. In some industries, heat is also needed for technological purposes. If the heat carrier is water as a heating medium, then the transfer of this heat takes place via heat exchangers. In order to provide the required thermal parameters in a given process, automatic control is used. It is to provide the required thermal parameters of a given process, e.g. indoor temperature in heated rooms, hot water temperature in the place of its collection, the temperature of a given technological process, etc. and the optimal consumption of the heat supplied. Meeting these requirements is not an easy task. The reasons for this problem are briefly described in this article. Currently used devices for automatic regulation of heating processes do not provide the appropriate quality of control, nor do they have functions for heat management in a given process. This was shown in the attached charts and calculated on the basis of data obtained from the conducted research. In order to improve this situation, work began to find new solutions. As a result of many years of research, the authors of the article have developed a system for controlling and managing heat using artificial intelligence. The use of this system for industrial applications was only possible in recent years, when computers with high computing power have become widely available. Artificial intelligence algorithms developed in this system are based on a very large amount of process data, also the high speed of processing these data in real time is required as these are real-time systems. As a result of the works being carried out, the SOZE® solution was created, which is already widely used in heating industry. This is the first solution with artificial intelligence used in industrial conditions. It can be built in new and modernized installations. Because it is a modern computer system, communication is possible from anywhere on the globe, if there is access to the Internet provided. It is one of the most competitive ventures that increase energy efficiency. From the point of view of the quality of control, it is a perfect solution, it can be assessed on the basis of the attached charts. This can be assessed on the basis of the attached graphs.
EN
This paper presents mathematical methods to develop a high-efficiency and real-time driving energy management for a front-and-rear-motor-drive electric vehicle (FRMDEV), which is equipped with an induction motor (IM) and a permanent magnet synchronous motor (PMSM). First of all, in order to develop motor-loss models for energy optimization, database of with three factors, which are speed, torque and temperature, was created to characterize motor operation based on HALTON sequence method. The response surface model of motor loss, as the function of the motor-operation database, was developed with the use of Gauss radial basis function (RBF). The accuracy of the motor-loss model was verified according to statistical analysis. Then, in order to create a two-factor energy management strategy, the modification models of the torque required by driver (Td) and the torque distribution coefficient (β) were constructed based on the state of charge (SOC) of battery and the motor temperature, respectively. According to the motor-loss models, the fitness function for optimization was designed, where the influence of the non-work on system consumption was analyzed and calculated. The optimal β was confirmed with the use of the off-line particle swarm optimization (PSO). Moreover, to achieve both high accuracy and real-time performance under random vehicle operation, the predictive model of the optimal β was developed based on the hybrid RBF. The modeling and predictive accuracies of the predictive model were analyzed and verified. Finally, a hardware-in-loop (HIL) test platform was developed and the predictive model was tested. Test results show that, the developed predictive model of β based on hybrid RBF can achieve both real-time and economic performances, which is applicable to engineering application. More importantly, in comparison with the original torque distribution based on rule algorithm, the torque distribution based on hybrid RBF is able to reduce driving energy consumption by 9.51% under urban cycle.
EN
The article analyses the types of waste generated in economy and the possibilities of their management, on the example of Poland. The main focus was on using selected types of waste for methane production. The impact of the decomposing mass of organic waste on the production of greenhouse gases was examined and various types of biogas plants operating in Poland were presented (biogas plants at landfills, biogas plants at sewage treatment plants, agricultural biogas plants). The article also presents the benefits for the economy from the use of methane from methane drainage. Unfortunately, in Poland, methane resources are used to a small extent. In the case of mines, landfills or sewage treatment plants it is related to high costs of constructing methane capture installations, which are not offset by revenues from sales of gas and green certificates. Although much more favourable blue certificates have been introduced for agricultural biogas plants, the obstacle standing in the way of their progress is the lack of local spatial development plans for the places designated for their construction.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie istotnego komponentu zarządzania energią, jakim jest realizacja audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Z wykorzystaniem analizy typu case study przyjrzano się roli audytu energetycznego w kontekście poprawy efektowności energetycznej, w wybranych, dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawiono zarys wymagań prawnych wynikających z implementacji znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831). Zaprezentowano w szczególności problemy i wyzwania odnoszące się do sposobu realizacji obowiązku audytowego w praktyce gospodarczej. Poruszono kwestię jakości oraz przydatności (w procesie decyzyjnym) wypracowanych raportów. Ustalono, że występują przesłanki do twierdzenia, iż obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw nie zawsze jest optymalnie wykorzystywanym instrumentem poprawy efektywności energetycznej. Wina za ten stan rzeczy leży częściowo po stronie państwa, jednostek audytujących oraz samych zarządzających przedsiębiorstwem. Problemem jest nie tylko nieskuteczna komunikacja, ale także niewystarczający poziom wiedzy z zakresu zarządzana energią oraz pośpiech. Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (w przeciągu zaledwie jednego roku) narzuciła konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego określonej grupy przedsiębiorstw. W związku z tym, iż wszystkie objęte obowiązkiem podmioty musiały prowadzić działania w tym samym czasie, pojawiły się liczne problemy. Część zarządzających dowiedziała się o obowiązku przeprowadzenia audytu od firm, które same zgłaszały się z propozycją jego wykonania. Świadczy to o braku właściwego przepływu informacji między organami administracji państwowej a przedsiębiorstwami. Po raz kolejny okazało się, iż praktycy nie nadążają z realizacją działań będących konsekwencją nie do końca przemyślanych zmian w prawie. Pośpiech (w wywiązywaniu się z obowiązku ustawowego) wpłynął na bardzo dużą rozpiętość cenową zgłaszanych do przetargów ofert na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Utrudnieniem w prawidłowej realizacji zadań stały się m.in. biurokratyczne przepisy dotyczące przetargów. Sami przedsiębiorcy, nie mając jednoznacznych wytycznych „czego się spodziewać po wykonanym audycie energetycznym” oraz „jak ma wyglądać raport” i „co w szczególności ma zawierać”, niejednokrotnie wybierali „najtańszą ofertę” – nie zawsze zastanawiając się nad tym, jakie będą jakościowe konsekwencje takich decyzji. Niektóre jednostki certyfikujące – wykorzystując nadarzające się okazje i sploty okoliczności – oferowały wątpliwej jakości, nieprofesjonalne usługi audytowe. W zaprezentowanych warunkach trudno oczekiwać realnych, systemowych i pożądanych (ekonomicznie, ekologicznie i społecznie) rezultatów, w postaci poprawy efektywności energetycznej zarówno w skali mikro -, mezo-, jak i makroekonomicznej. Warto rozważyć zmiany w ustawie o efektywności energetycznej i rozłożyć obowiązek wykonywania audytów na różne lata – według jasno zdefiniowanych kryteriów. Jeżeli stosowne działania nie zostaną przyjęte, za 4 lata powtórzy się sytuacja czasowego eldorado dla mało profesjonalnych jednostek zewnętrznych funkcjonujących na rynku audytów energetycznych. Konsekwencją znowu może stać się słaba jakość i wątpliwa przydatność raportów z audytów energetycznych przedsiębiorstw – zarówno na poziomie biznesowym, jak i ekologiczno-politycznym. Należy przeciwdziałać wszelkim formom nieuczciwej konkurencji wobec interdyscyplinarnych i specjalistycznych jednostek działających na rzecz poprawy efektywności energetycznej organizacji. Stworzenie odpowiednich warunków biznesowych korzystnie wpłynie na realną poprawę efektywności energetycznej organizacji zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. W tym kontekście konieczne jest podjęcie działań umożliwiających optymalizację zarówno procesu wdrożenia obligatoryjnych regulacji prawnych, jak i dobrowolnych norm i standardów (np. branżowych).
EN
The article deals with the subject of an important component of energy management, which is the performance of energy efficiency audits in companies. Using the case study analysis, the role of the energy audit was analyzed in the context of improvement of energy efficiency in selected production companies. The essence of legal requirements following from the implementation of the amended Energy Efficiency Act was presented. Specifically, problems and challenges, which refer to the method of implementation of the audit obligation in economic practice, were discussed. Furthermore, the issue of quality and usefulness (in the decision-making process) of prepared reports was raised. It was found that there were indications to claim that the obligatory energy audit of companies is not an instrument for the improvement of energy efficiency, which is always used optimally. The fault in this situation is partly attributable to the state, audit bodies and the company management. In this case, not only is the ineffective communication an issue here, but also the insufficient level of knowledge regarding energy management, as well as haste. The amendment of the Energy Efficiency Act (within just one year) imposed the necessity to conduct an energy audit on a specific group of companies. In principle, because all the entities, to which the obligation referred, had to take actions almost at the same time, numerous issues appeared. Some managers learned about the obligation to conduct the audit from companies who themselves had come out with a proposal to carry it out. This proves the lack of the proper information flow between the government administration authorities and the companies. Again, it turned out that practitioners did not keep pace with the implementation of actions, which were a consequence of numerous (and not always well thought-out) changes in the law. Haste in the fulfillment of the statutory obligation affected a high price spread of the bids sent during tenders, related to the performance of an energy audit. Bureaucratic regulations regarding tenders became another obstacle in the correct performance of the tasks. The entrepreneurs themselves, without clear guidelines on what to expect after the performed energy audit and what a report should look like, on many occasions, selected the “cheapest” bid – not always thinking too much about the qualitative consequences of such a decision. Some certifying bodies – taking advantage of an opportunity and the satisfactory combination of circumstances – offered unprofessional audit services of questionable quality. In the presented conditions, it is difficult to expect real, systemic and desirable results (economically, ecologically and socially) with regards to the energy efficiency both in the micro-, meso- and macr-economic scale. It is worth considering changes in the Energy Efficiency Act and spread the obligation to perform audits over different years according to clearly defined (in cooperation with business) criteria. If relevant actions are not taken, the situation of a temporary Eldorado on the market of energy audits will repeat in 4 years. Again, the consequence may be the poor quality and questionable usefulness of reports from energy audits of companies both at the business level and the ecological-political level. It is necessary to counteract all forms of unfair competition to interdisciplinary and specialist bodies which take actions to improve the energy efficiency of organisations. The creation of appropriate business conditions will have a positive impact on the improvement of energy efficiency. In this context, it is necessary to take actions, which enable the optimization of both the process of the implementation of obligatory legal regulations and voluntary (industry) norms and standards.
PL
Artykuł przedstawia oferowany przez firmę ABB, oparty na chmurze, system monitoringu rozdziału energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłączników powietrznych Emax 2 i modułów Ekip Com Hub.
EN
The paper presents ABB's cloud-based monitoring system for the distribution of electricity using Emax 2 air circuit-breakers and Ekip Com Hub modules.
EN
Currently, smart energy meters are being implemented in many countries. In some countries, consumers also have an in-home display (IHD), a device that facilitates energy management by presenting interesting information about energy consumption. In this article, the authors presented their own design of an advanced in-home display. Two-way communication with such a display is necessary for its proper operation so that it could be an interactive device. The authors wanted households to have only one device for managing energy in a comprehensive way, and not many, each of which would have reduced functionality.
PL
Obecnie inteligentne liczniki energii wdrażane są w wielu krajach. W niektórych przypadkach odbiorców dodatkowo wyposaża się w wyświetlacz domowy, czyli urządzenie, które ułatwia zarządzanie energią prezentując interesujące informacje. W tym artykule autorzy przedstawili zaprojektowany przez siebie, rozbudowany funkcjonalnie wyświetlacz domowy. Zostałaby uruchomiona dwukierunkowa komunikacja z takim wyświetlaczem, dzięki czemu stałby się on urządzeniem interaktywnym. Autorzy chcieli, aby w gospodarstwie domowym było tylko jedno urządzenie umożliwiające zarządzanie energią w kompleksowy sposób, a nie wiele, z których każde posiadałoby okrojoną funkcjonalność.
PL
W artykule zestawiono informacje obejmujące ramy prawne wykonania audytów energetycznych w zakładach przemysłowych. Opisano główne założenia dokumentów formalnych, a także zinterpretowano kluczowe fragmenty. Odniesiono zapisy prawa do rzeczywistych możliwości ich zastosowania. Zamiarem autorów było, aby zamieszczone uwagi wskazywały najważniejsze problemy wykonywania audytów przemysłowych, z którymi spotyka się audytor. Dotyczy to zarówno procedury, metodyki, jak i możliwości ich skutecznej realizacji w typowych uwarunkowaniach krajowych.
EN
The article presents information covering the legal framework for performing energy audits in industrial plants. The main assumptions of formal documents were described as well as the key fragments were interpreted. The right to the real possibilities of their application has been referred to. The intention of the authors was that the comments should indicate the most important problems of performing industrial audits that the auditor meets with. This applies both to the procedure, methodology and the possibility of their effective implementation in typical national conditions.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią. Wykazano mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograniczone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku informacji o występujących związkach przyczynowo-skutkowych. Wielość wskaźników może stać się barierą w sprawnym posługiwaniu się nimi w aspekcie szybkiej i precyzyjnej oceny przebiegu procesu.
EN
In the paper, the author presented the possibilities of using the classical index method for online energy management. Strengths and weaknesses of the use of static methods have been demonstrated. The classical ratio analysis proves limited capability in the detection of alarm states, which results mainly from the lack of information about the cause and effect relationships. The multitude of indicators can become a barrier to efficient use of them in the aspect of fast and precise evaluation of the process.
PL
Na pytanie czy warto oszczędzać energię większość z nas odpowie pozytywnie. Podobnie zachowa się przedsiębiorca. Jednak sama deklaracja oszczędzania energii nie gwarantuje jej faktycznego oszczędzania. Ponadto, warto przypomnieć, że oszczędzanie energii ma swój wymiar nie tylko ekonomiczny, ale również związany z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem energetycznym.
PL
W dobie rozwoju nowoczesnych technologii w automatyce budynkowej coraz bardziej istotne staje się kształcenie nowych kadr i przygotowanie dobrze wyedukowanych specjalistów mogących projektować i programować instalacje. Ze względu na postępujący rozwój technologii w wielu gałęziach życia konieczne jest ustawiczne zdobywanie wiedzy. Niniejsze wyzwania dobrze korespondują ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz z programem Czyste Powietrze. Niniejszy artykuł dotyczy modeli systemów automatyki stosowanych w nowoczesnych gospodarstwach prosumenckich. Szczególną uwagę zwrócono na najpopularniejsze na świecie standardy i systemy polskiej produkcji. Omówiono również rozwój oprogramowania do projektowania i programowania tych systemów.
EN
The work presents selected models of building automation systems dedicated to economical energy management in prosumer farms. Energy and ensuring universal access from various sources is one of the areas affecting the achievement of the objectives of the Strategy for Responsible Development and Clean air plan. The implementation of automation in the construction sector forced the rapid development of information technology. This technique can also be applied in the sector of renewable energy sources. Today, modern automation systems spread into new areas of human activity. These include the prosumers. An important aspect of their operation is to ensure the safety, functionality and energy efficiency. Model described in the article allows for a more complete analysis of the issue of integration intelligent building installation.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.