Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 254

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawożenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ aplikacji pulpy siarkowej na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy
PL
Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2018-2019 w Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W pierwszym roku doświadczenie obejmowało 5 obiektów: obiekt kontrolny bez nawożenia, obiekt z nawożeniem pulpą siarkową oraz obiekty z nawożeniem pulpą siarkową w połączeniu z materiałami organicznymi. W drugim roku doświadczenie kontynuowano celem oceny dwóch strategii nawożenia: ponownego zastosowania materiałów i nawozów wprowadzonych w pierwszym roku badań i wyłącznego nawożenia mineralnego NPK, w celu określenia następczego działania materiałów wykorzystanych w pierwszym roku badań. W odniesieniu do obiektu kontrolnego zastosowane nawożenie prowadziło do istotnego zwiększenia plonu suchej masy części nadziemnych kukurydzy. Rośliny nawożone badanymi materiałami cechowały się porównywalną lub większą zawartością azotu ogółem i porównywalną lub mniejszą zawartością siarki ogółem niż rośliny obiektu kontrolnego.
EN
In a two-year field expt., corn was grown and fertilized with S pulp or mixts. of S pulp with org. substances or without fertilizer in order to det. the yield efficiency of the dry matter of the aboveground part. In the second year of the expt., the assessment of re-fertilization using materials and fertilizers introduced in the first year of the study and exclusive NPK mineral fertilization was continued in order to det. the residual effect of the materials used in the first year. The applied fertilization significantly increased the dry matter yield of the above-ground parts of corn compared to the control treatment. Plants treated with S materials showed comparable or higher total N content and comparable or lower total S content compared to control plants.
PL
Zachwycają zwiewnym pokrojem, nieraz oryginalną kolorystyką liści i kwiatostanów, a także mają szeroki zakres zastosowań. Trawy – warto przyjrzeć im się z bliska.
PL
Wprowadzanie ekorozwiązań do miast nie powinno skupiać się tylko na walce ze smogiem czy dbaniu o segregację odpadów. To ważne i kluczowe zadania, jednak bez ochrony i wzmocnienia procesów biologicznych aglomeracje nadal będą jałowe pod względem bioróżnorodności. Dbałość o zieleń, zwiększanie liczby nasadzeń, dostosowywanie do zmian klimatu muszą być wspomagane na poziomie mikro. Dobrym rozwiązaniem jest zwiększenie udziału nawożenia organicznego w pielęgnacji roślin miejskich, np. kompostem. Czy jest to możliwe?
4
Content available remote Zastosowanie kompleksów L-cysteiny z mikroelementami do nawożenia roślin
PL
Otrzymano chelaty L-cysteiny z metalami przejściowymi stanowiącymi grupę mikroelementów pokarmowych dla większości roślin uprawnych. Podjęto badania w kierunku rozszerzenia portfolio produktowego Grupy Azoty ZAK SA o RSM z zawartością mikroskładników w formach schelatowanych. Wykonano badania fitotronowe 3 produktów kompleksowania związków nieorganicznych L-cysteiną. Badania fitotronowe zostały przeprowadzone dla upraw sałaty i rzodkiewki. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność nawożenia chelatami na bazie aminokwasów.
EN
The aq. L-cysteine soln. was mixed with the aq. inorg. salt soln. (Fe, Cu, and Mo sulfates) and then lyophilized. The obtained chelates were added to a com. soln. of urea ammonium nitrate (UAN). The chelate-enriched fertilizer was applied to the soil in the phytotron cultivation of lettuce and radish. The yield of plants was compared with crops fertilized only with UAN and UAN with the addn. of inorg. salts. The obtained results confirm the legitimacy of fertilization with amino acid chelates.
EN
Stabilized municipal sewage sludge and selected waste from agri-food processing can be used for agricultural purposes, which is part of the circular economy. Therefore, chosen residues were tested for the possibility of using them for fertilisation purposes. They were then subjected to the process of composting in a bioreactor with artificial aeration. The compost mixtures were prepared to take into account their contents of, among others, carbon, nitrogen, phosphorus, and water; in the case of sewage sludge, the contents of biological contaminants and heavy metals were also determined. Based on the conducted studies, it has been found that organic waste from agri-food processing and stabilised municipal sewage sludge can be used in the composting process. At the same time, the obtained compost is characterised by good fertilising properties. Considering the physicochemical properties of the obtained compost, it was found that it can be a precious fertiliser used as a soil additive.
PL
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe oraz wybrane odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego mogą być wykorzystywane w celach rolniczych, co wpisuje się w zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym. W związku z tym wybrane pozostałości zbadano pod kątem możliwości wykorzystania ich na cele nawozowe. Następnie poddano je procesowi kompostowania w bioreaktorze, ze sztucznym napowietrzaniem. Mieszanki kompostowe sporządzono biorąc pod uwagę zawartość w nich między innymi węgla, azotu, fosforu oraz wody, a w przypadku osadu ściekowego określono także zanieczyszczenia biologiczne i zawartość metali ciężkich. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że odpady organiczne z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe mogą być wykorzystane w procesie kompostowania, a otrzymany kompost charakteryzował się dobrymi właściwościami nawozowymi. Biorąc pod uwagę właściwości fizykochemiczne otrzymanego kompostu stwierdzono, że może on stanowić bardzo cenny nawóz wykorzystywany jako dodatek do gleby.
EN
The aim of the study was to evaluate the effect of mineral-organic mixture on changes in the abundance of selected soil microorganisms. The experiment contained: soil with NPK (nitrogen, potassium, phosphorus) + 3 % or 6 % lignite (MF+CW3 %, MF+CW6 %) and 3 % zeolite-carbon composite (NaX-C); soil with NPK + 3 % or 6 % leonardite (MF+CL3 %, MF+CL6 %) and 3 % NaX-C; soil without fertilisation (C); soil fertilised with mineral NPK fertilisers (MF). Plants participating in the experiment were spring wheat and spring oilseed rape. The presence of the selected microorganisms was determined: Azotobacter spp., actinomycetes, ammonifiers, bacteria and mold fungi. Using Koch’s serial dilution method, the abundance of selected soil microorganisms was performed. The conducted research allows to conclude that the abundance of detected microorganisms depended on both the applied fertilisation and the plant grown. For the spring oilseed rape, the highest abundance of microorganisms was determined in treatments where fertilisation with lignite mixtures was applied, while for spring wheat, with leonardite mixtures. Increasing (from 3 % to 6 %) the share of lignite and leonardite in fertiliser mixtures did not translate into a proportional growth in the abundance of microorganisms, so such a treatment has no economic justification. Given their alkaline pH, the mixtures used can be a substitute for calcium fertilisers to improve soil properties and, consequently, protect soil organic matter from degradation.
7
Content available remote Pielęgnacja dachów zielonych
EN
The study presents the results of a 3-year field study, whose aim was to assess the effect of sowing and NP fertilizer application method on dry matter (yield) accumulation at the BBCH 15/16 stage of two different types (traditional and staygreen) of maize varieties. It was found that the nutritional status of maize in the stands rich in nutrients may only incidentally (depending on years) show a reaction to variety selection and row application of NP fertilizers, improving the values of nitrogen nutrition indices. Physiological indices of the plants’ status at the BBCH 15/16 stage showed a significant, albeit variable over the years, response to variety selection and the row application of NP fertilizers. The negative effect of the sowing method was revealed incidentally.
PL
W pracy przedstawiono wyniki 3-letnich badań polowych, których celem była ocena wpływu sposobu siewu i aplikacji nawozu NP na gromadzenie suchej masy (plon) w fazie BBCH 15/16 przez dwa różne typy (tradycyjna i stay-green) odmian kukurydzy. Stwierdzono, że stan odżywienia kukurydzy w stanowiskach zasobnych w składniki pokarmowe tylko incydentalnie (od lat) może wykazać reakcję na dobór odmiany, jak i rzędowe stosowanie nawozów typu NP poprawiając wartość wskaźników odżywienia azotem. Wskaźniki fizjologiczne stanu roślin w stadium BBCH 15/16 wykazują istotną, aczkolwiek zmienną w latach, reakcję na dobór odmiany i rzędowe stosowanie nawozów NP. Ujemne działanie sposobu siewu ujawnia się incydentalnie.
PL
Do nawożenia gruntów ornych przed siewem kukurydzy i na łąkach użyto gnojowicy zakwaszonej 95-proc. kwasem siarkowym. Stosowano różne kombinacje dawek azotu zarówno na gruntach ornych, jak i na użytkach zielonych. Przeanalizowano wybrane parametry gleby, w tym pH oraz zawartość azotu, fosforu i potasu. Gleba ma dużą zdolność buforowania, jednak nawożenie może mieć wpływ na jej właściwości fizyczno-chemiczne. Zakwaszenie gnojowicy jest sposobem na zmniejszenie emisji amoniaku z gnojowicy w budynkach inwentarskich, podczas jej składowania w zbiorniku i podczas nawożenia na grunty orne i użytki zielone.
EN
Permanent grassland (with lysimeters) and arable land for maize sowing were fertilized with acidified and non-acidified cattle slurry with different doses of N. The content of minerals (C, N, P, K, Mg, Ca, SH) and pH in soil samples from arable fields and lysimeters were detd. The acidified slurry did not cause any significant changes in soil pH, but it increased the yield and protein content in both grass and maize.
10
Content available remote Efektywność nawożenia i wykorzystania azotu przez pszenżyto ozime
PL
Przeprowadzono doświadczenie polowe z odmianami pszenżyta ozimego w celu określenia wskaźników wykorzystania azotu z nawozów w zależności od dawki azotu i sposobu uprawy gleby. Badania wykazały zmniejszenie efektywności fizjologicznej przy wzroście nawożenia azotem z 90 do 120 kg/ha. Efektywność rolnicza nie różniła się istotnie. Duże wykorzystanie azotu z nawozów i istotnie wyższy plon ziarna odnotowano dla obiektu, w którym azot stosowano w dawce 90 kg/ha, przy uprawie płużnej oraz u odmiany mieszańcowej.
EN
Four varieties of winter triticale (Meloman, Trapero, Rotondo and hybrid BOH 2415) were cultivated on wheat soils by using different doses of N fertilizers (0-120 kg/ha) in traditional (plow) and simplified (without plowing) cultivation systems. The indicators of N consumption from fertilizers were examd. by detn. of N content in grain and straw. High N utilization from fertilizers and significantly higher yields were recorded in the case of N fertilization at a dose of 90 kg/ha in plow cultivation and for hybrid BOH 2415 cultivar. A physiol. efficiency decreased with the increase of N fertilization from 90 to 120 kg/ha, while the agricultural efficiency did not differ significantly.
PL
Kwas fosforowy jest podstawowym surowcem do wytwarzania nawozów mineralnych zawierających w swoim składzie fosfor - zarówno nawozów jednoskładnikowych, jak i wieloskładnikowych NP i NPK. Ponadto, kwas fosforowy jest wykorzystywany w produkcji fosforanów paszowych, a także w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Na skalę przemysłową kwas fosforowy jest wytwarzany w tzw. procesie ekstrakcyjnym, w którym surowce fosforowe (apatyty i fosforyty) roztwarzane są kwasami mineralnymi. W tej technologii większość zanieczyszczeń zawartych w skałach fosforytowych przedostaje się do produktu. Zanieczyszczenia zawarte w surowcach fosforowych to głównie SO3, F–, SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, Cd, As, Hg, Pb, Cr. Pogorszają one jakość kwasu fosforowego, a także mogą powodować problemy technologiczne przy otrzymywaniu ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, a także przy zastosowaniu kwasu w innych gałęziach przemysłu. Z tych względów konieczne jest poszukiwanie skutecznych metod oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. W pracy przedstawiono badania, których celem było sprawdzenie skuteczności usuwania zanieczyszczeń z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego z wykorzystaniem CaO, SiO2, Na2S, K2SO4 oraz węgla aktywnego. W eksperymentach wykorzystano trzy różne ekstrakcyjne kwasy fosforowe.
EN
Phosphoric acid is the basic raw material for the production of mineral fertilizers containing phosphorus - both mono- and multicomponent NP and NPK fertilizers. Furthermore phosphoric acid is used in the production of feed phosphates, as well as in the food, pharmaceutical and cosmetics industries. On an industrial scale, phosphoric acid is produced in so-called wet process in which phosphorous-rich rocks (apatites and phosphorites) are digested with mineral acids. In this technology most of the impurities contained in the rocks get into the product. These impurities are mainly SO3, F-, SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, Cd, As, Hg, Pb, Cr. These degrade the quality of phosphoric acid and may cause technological problems in the phosphoric acid production process or when used in other branches of industry. For these reasons, it is necessary to look for effective methods of purification of wet phosphoric acid. This study was conducted to determine the effectiveness of removing contaminants from wet phosphoric acid using CaO, SiO2, Na2S, K2SO4 and activated carbon. Three different wet phosphoric acids were used in the experiments.
EN
The experiment was established in the spring of 2018 in the Experimental Orchard of the Research Institute of Horticulture in Dąbrowice (Central Poland) and was carried out on strawberry plants of the cultivar ‘Marmolada’. The experiment included the following experimental combinations: 1. Control – no fertilization; 2. Standard NPK fertilization (control); 3. Application of only the fungi Aspergillus niger and Purpureocillium lilacinum; 4. Application of only the bacteria Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens and Paenibacillus polymyxa; 5. Standard NPK + fungi; 6. Standard NPK + bacteria; 7. Polifoska 6, 100% + bacteria; 8. Urea 100% + fungi; 9. Polifoska 6, 100%; 10. Super Fos Dar 40 innovative fertilizer, 100% + bacteria; 11. Urea 60% + fungi; 12. Polifoska 6, 60% + bacteria; 13. Super Fos Dar 40 60% + bacteria. The aim of this study is to assess the impact of fertilization with innovative mineral fertilizers enriched with bacteria and filamentous fungi on the fruiting of two-year-old strawberry plants under open-field conditions. In the second year of the study, the number of inflorescences and flowers, the intensity of the green colour of the leaves, the yielding of the plants, and the quality of the fruit were determined. The measurements showed that the strawberry plants fertilized with the microbiologically enriched standard NPK fertilizer and those fertilized with a 60% dose of microbiologically enriched Polifoska 6 formed a greater number of inflorescences and flowers than the plants without fertilization. The leaves of the strawberry plants fertilized with Super Fos Dar 40 in full dose and with Polifoska 6, both microbiologically enriched, had a more intensely green colour than the control plants. The largest number of fruit was collected from the plants fertilized with the standard NPK fertilizer microbiologically enriched with the filamentous fungi. The increase in yield in this combination was as much as 123.1% in relation to the control. Comparatively high yields were also produced by the strawberry plants after the application of Bacillus bacteria and when fertilized with the microbiologically enriched NPK fertilizer. The largest fruits were those in the combinations where standard fertilization with the microbiologically enriched NPK fertilizer was used. The type and method of fertilizing the plants did not have a significant effect on the physicochemical properties of the fruit, such as pH, soluble-solids content, firmness and acidity.
PL
Doświadczenie założono wiosną 2018 roku w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach (k. Skierniewic) i prowadzono je na roślinach truskawki odmiany ‘Marmolada’. Doświadczenie objęło następujące kombinacje: 1. Kontrola – bez nawożenia; 2. Standardowe nawożenie NPK (kontrola); 3. Aplikacja grzybów strzępkowych Aspergillus niger i Purpureocillium lilacinum; 4. Aplikacja bakterii Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens i Paenibacillus polymyxa. 5. Standardowe nawożenie NPK + grzyby; 6. Standardowe nawożenie NPK + bakterie; 7. Polifoska 6, 100% + bakterie; 8. Mocznik 100% + grzyby; 9. Polifoska 6, 100%; 10. Super Fos Dar 40, 100% + bakterie; 11. Mocznik 60% + grzyby; 12. Polifoska 6, 60% + bakterie; 13. Super Fos Dar 40 60% + bakterie. Celem pracy była ocena wpływu innowacyjnych nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie o bakterie i grzyby strzępkowe na owocowanie dwuletnich roślin truskawki w warunkach polowych. W drugim roku prowadzenia badań określono liczbę kwiatostanów i kwiatów, natężenie zielonej barwy liści, plonowanie roślin i jakość owoców. Pomiary wykazały, że rośliny truskawki nawożone standardowo nawozami NPK wzbogaconymi mikrobiologicznie oraz nawożone 60% dawką Polifoski 6 wzbogaconej mikrobiologicznie uformowały większą liczbę kwiatostanów i kwiatów niż rośliny bez nawożenia. Liście roślin truskawki nawożone nawozem Super Fos Dar 40 w pełnej dawce oraz Polifoską 6 wzbogaconych mikrobiologicznie miały bardziej intensywne zielone liście niż rośliny kontrolne. Najwięcej owoców zebrano z roślin nawożonych standardowo nawozami NPK wzbogaconymi mikrobiologicznie o grzyby strzępkowe. Przyrost plonu w tej kombinacji wyniósł aż 123,1% w odniesieniu do kontroli. Bardzo dobrze plonowały także truskawki po zastosowaniu bakterii z rodzaju Bacillus oraz nawożone standardowo nawozami NPK wzbogaconymi mikrobiologicznie. Najlepiej wyrastały owoce w kombinacjach, gdzie zastosowano standardowe nawożenie nawozami NPK wzbogaconymi mikrobiologicznie. Rodzaj i sposób nawożenia roślin nie miał istotnego wpływu na fizykochemiczne właściwości owoców, takie jak: pH, poziom ekstraktu, jędrność i kwasowość.
EN
The experiment was established in the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Experimental Field in Skierniewice in the spring of 2018 in three replications. It was conducted on strawberry plants of the cultivar ‘Marmolada’ growing in stoneware containers with a diameter of 0.40 m and a height of 1.20 m, containing about 120 litres of podzolic soil with a pH of 6.2 (in KCl). The experiment was conducted in two variants: at 100% hydration and 50% hydration (2x13 fertilizer combinations). The aim of the study was to assess the impact of beneficial microorganisms and innovative mineral fertilizers enriched with them on the fruiting intensity and fruit quality of two-year-old strawberry plants in container-based cultivation, optimally irrigated and subjected to stress of prolonged water deficiency. The method of fertilizing the strawberry plants did not significantly affect the number of inflorescences and flowers. However, the treatments significantly increased the chlorophyll content in the leaves of optimally irrigated plants, especially where they were fertilized with NPK fertilizers and Urea enriched with filamentous fungi, and also the fertilizers Polifoska 6 and Super Fos Dar 40 enriched with beneficial bacteria. With limited water availability, regardless of the type of mineral fertilizer, the microorganisms did not have a significant impact on the characteristics of the strawberry plants grown. Reducing the availability of water to plants by 50% caused a significant decrease in fruit yield and mean fruit weight. The microorganisms, especially the filamentous fungi, helped to limit the impact of water deficiency on the quantity and quality of the obtained fruit crop, especially when compared with the effect of full mineral fertilization. However, the strawberry fruit yield was lower than the yield of optimally irrigated plants by about 30%. Under optimal irrigation, the NPK fertilizer enriched with filamentous fungi significantly increased fruit yield. Similarly, an increase in yield occurred after the application of the fertilizers: Urea in the recommended dose (100%) with the addition of filamentous fungi, and Super Fos Dar 40 in the amount of 60% of the recommended dose enriched with beneficial bacteria. Additional fertilization with the microbiological preparations increased the strawberry fruit yield. Better effects were obtained on the containers with a lower level of irrigation than on those with optimal irrigation.
PL
Doświadczenie założono na polu doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Skierniewicach wiosną 2018 roku w trzech powtórzeniach. Doświadczenie przeprowadzono na sadzonkach roślin truskawki odmiany ‘Marmolada’ posadzonych w kamionkowych kontenerach o średnicy 0,40 m i wysokości 1,20 m, wypełnionych 120 litrami gleby bielicowej o pH of 6,2 (w KCl). Doświadczenie prowadzono w dwóch wariantach: 100% nawodnienie i 50% nawodnienia (2 x 13 kombinacji nawozowych). Celem pracy była ocena wpływu pożytecznych mikroorganizmów i innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie na intensywność owocowania i jakości owoców dwuletnich roślin truskawki uprawianych w kontenerach, optymalnie nawadnianych i poddanych stresowi suszy. Sposób nawożenia roślin nie miał istotnego wpływu na liczbę kwiatostanów i kwiatów truskawki. Natomiast zabiegi te istotnie zwiększały zawartość chlorofilu w liściach roślin optymalnie nawadnianych, szczególnie tam, gdzie nawożono je nawozami NPK i mocznikiem wzbogaconymi grzybami strzępkowymi oraz nawozami Polifoska 6 i Super Fos Dar 40 wzbogaconymi pożytecznymi bakteriami. Mikroorganizmy przy ograniczonym dostępie wody, niezależnie od rodzaju nawozu mineralnego, nie miały istotnego wpływu na wielkość badanych cech roślin truskawki. Ograniczenie nawodnienia roślin o 50% spowodowało znaczny spadek plonu i masy jednego owocu. Mikroorganizmy, a szczególnie grzyby strzępkowe pozwoliły ograniczyć wpływ niedoboru wody na wielkość i jakość uzyskanego plonu, zwłaszcza w porównaniu do wpływu pełnego nawożenia mineralnego. Plon truskawki był niższy w porównaniu do plonu roślin optymalnie nawadnianych o około 30%. Nawóz NPK wzbogacony grzybami strzępkowymi w tych warunkach zwiększał istotnie jego wielkość. Podobnie po zastosowaniu nawozów: mocznika w zalecanej dawce (100%) z dodatkiem grzybów strzępkowych i nawozu Super Fos Dar 40 w ilości wynoszącej 60% dawki zalecanej, wzbogaconego pożytecznymi bakteriami. Nawożenie preparatami mikrobiologicznymi zwiększyło plon owoców truskawki. Lepszy efekt uzyskano w kontenerach o niższym poziomie nawadniania niż w kontenerach z nawodnieniem optymalnym.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
EN
The management of sewage sludge, generated at various stages of wastewater treatment, is still a significant problem. One of the possibilities of using sewage sludge, which is a valuable source of nutrients (carbon, nitrogen, phosphorus), is its use for agricultural purposes. Sludge can be used for fertilising when it meets the requirements with regard to the content of heavy metals, the number of eggs of intestinal parasites and Salmonella bacteria, and when the amount of organic substances and fertilising components is sufficient. That is why it is so important to know exactly the characteristics of sewage sludge. This allows determination of whether it can be used as fertiliser in agriculture. The study assesses the agricultural use of sewage sludge from three mechanical and biological wastewater treatment plants of different PE, produced in 2016-2018. The analysis was carried out on the basis of the physicochemical parameters of the sludge. Particular attention was paid to the fertilisation and sanitary properties, as well as the presence of heavy metals, which were largely influenced by such factors as: the size of the wastewater treatment plant, the method of sewage sludge treatment and sludge management, and the nature of the catchment area. The concentrations of particular substances in sludge from wastewater treatment plants differed from one another, and sometimes these were very large differences. The conducted analysis showed that sewage sludge, from both small and large wastewater treatment plants, has a significant potential as agricultural fertiliser due to the presence of minerals such as nitrogen, phosphorus and calcium.
PL
W czasach rozkwitu mediów społecznościowych, powszechnego dostępu do informacji i rosnącej świadomości ludzi zarządzanie miastami wymaga wypracowania nowych standardów działania. Również zarządzanie zielenią miejską wkracza w nową rzeczywistość.
PL
Przedstawiono wpływ stosowania gnojowicy zakwaszonej na skład chemiczny gleby trwałych użytków zielonych. Próby gleby pobierano zgodnie z polską normą z głębokości 0–30 cm, czyli z całego profilu glebowego. Wykorzystanie stężonego kwasu siarkowego do zmniejszania pH gnojowicy, a tym samym zatrzymywania azotu w glebie i w dalszej kolejności wykorzystywania go przez rośliny uprawne daje podwójną korzyść – ogranicza straty azotu i obniża koszty nawozów mineralnych, które należałoby zakupić. Aplikowanie surowej gnojowicy pod powierzchnię gleby przynosi korzyści w postaci ograniczenia emisji amoniaku, ale nie ma wpływu na stosowanie nawozów z dodatkiem siarki, przeciwnie niż stosowanie gnojowicy zakwaszonej. Ograniczenie emisji amoniaku do otoczenia w przypadku, gdy w pobliżu pól uprawnych nawożonych gnojowicą znajdują się osiedla mieszkaniowe, wywiera pozytywny wpływ na mieszkańców, ponieważ ograniczony jest przykry odór gnojowicy.
EN
The state of soil in Poland was presented in the aspect of the necessity of pouring liquid manure onto arable fields and preventing of ammonia to escape into the atmosphere. The use of concentrated sulfuric acid to lower the pH of the slurry and thus retain nitrogen in the soil and then use it by crops gives a double benefit, reduces nitrogen losses and reduces the cost of mineral fertilizers that should be purchased. Injecting raw slurry beneath the soil surface has some benefits in the form of reducing ammonia emissions, but it does not affect the use of fertilizers with the addition of sulfur, which is ensured in the case of slurry acidification.
PL
Masa pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jest doskonałym nawozem organicznym w uprawie roślin. Wzbogaca glebę w łatwiej przyswajalne składniki pokarmowe, a także korzystnie wpływa na środowisko przyrodnicze poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i odorów. Przeprowadzone badania miały na celu analizę właściwości fizykochemicznych gleby pod kątem zawartości azotu, fosforu, potasu oraz pH gleby nawożonej płynną masą pofermentacyjną i uzyskanymi z niej granulatami. W doświadczeniu wegetacyjnym wykorzystany został do nawożenia poferment z dwóch fermentatorów w formie świeżej masy (MPF1 oraz MPF2) oraz pozyskanych z niej granulatów (odpowiednio GCF1 i GCF2). Do badań użyto gleby z wieloletnich doświadczeń nawozowych: 0 (gleba nienawożona), NPK oraz CaNPK. W glebach nawożonych różnymi formami pofermentu stwierdzono istotne statystycznie zwiększenie zawartości azotu, fosforu i potasu oraz zmniejszenie kwasowości gleb. Analiza wykazała, że zarówno świeży poferment, jak i granulat wpływają korzystnie na właściwości fizykochemiczne gleby i mogą być stosowane jako nawóz w uprawie roślin.
EN
The digestate from agricultural biogas plant is an excellent organic fertilizer for plants. It enriches the soil with better digestible nutrients and also beneficial effects on the natural environment, including the reduction of harmful gases and odors. The research aimed at the analysis of the physicochemical properties of the soil, in terms of the content of nitrogen, phosphorus, potassium and soil pH fertilized with fresh digestate from agricultural biogas plant and granules obtained from it. In the vegetation experiment, a digestate from two fermenters in fresh form (MPF1 and MPF2) and granules obtained from it (GCF1 and GCF2, respectively) was used. Three soils from persistent fertilization experiments were selected for the study: 0 (non-fertilized soil), NPK and CaNPK. In soils fertilized with various forms of digestate, a statistically significant increase in the content of nitrogen, phosphorus and potassium and a decrease in soil acidity was found. The analysis showed that both the fresh digestate and the granulate obtained from it have a beneficial effect on the physicochemical properties of the soil and can be used as a fertilizer in the cultivation of plants.
PL
Porównano efektywność fizjologiczną dwóch chelatów kobaltu Co-EDDS i Co-EDTA (Me:L 1:1) jako składników nawozowych zastosowanych w nawożeniu fasoli szparagowej odmiany ’Delfina’ w doświadczeniu wazonowym. Chelaty te są zróżnicowane pod względem biodegradowalności chelatora i stałej trwałości. Testowane chelaty kobaltu aplikowano w dawkach 3, 6, 9 i 12 mg/kg gleby ogrodowej. Najmniejsze dawki kobaltu, przy których uzyskano największy efekt fizjologiczny i plonotwórczy wynosiły dla Co-EDDS 6 mg/kg gleby, a dla Co-EDTA 9 mg/kg gleby. Przy tym poziomie nawożenia zanotowano istotny wzrost sprawności fizjologicznej aparatu fotosyntetycznego i systemu wiązania N2 fasoli szparagowej. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że chelat Co-EDDS jako efektywny fizjologicznie i plonotwórczo oraz bezpieczny dla środowiska może być alternatywnym nawozem chelatowym kobaltu względem nawozu Co-EDTA.
EN
Two Co chelates (Co-EDDS and Co-EDTA) (molar Co-ligand ratio 1:1) were compared as components of the fertilizer in a pot exp. Co was used in doses of 3, 6, 9 and 12 mg/kg of hortisol soil. The smallest doses of Co, which gave the greatest physiol. and yielding effects were 6 and 9 mg/kg of soil for Co-EDDS and Co-EDTA, resp. At this level of fertilization, a significant increase in the physiol. efficiency of the photosynthetic apparatus and the N2 fixing system of green beans was obsd.
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.