Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zasady znakowania enzymów spożywczych wchodzących w skład środków spożywczych, a także zasady oznakowania enzymów spożywczych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla Producentów żywności oraz konsumentów finalnych. Wymagania dla enzymów są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych. Do czasu ukazania się tego rozporządzenia nie było przepisów krajowych ani unijnych dotyczących stosowania enzymów w produkcji żywności oraz znakowania środków spożywczych z ich dodatkiem. Enzymy wykorzystane do produkcji danego środka spożywczego są traktowane jak każdy składnik żywności i muszą być odpowiednio oznakowane w wykazie składników. Ważne jest, czy dany enzym pełni funkcję technologiczną w gotowym produkcie, czy pełni funkcję substancji pomagającej w przetwarzaniu. W artykule przedstawiono tzw. drzewko decyzyjne ułatwiające podjęcie decyzji czy enzym jest stosowany jako składnik produktu, czy jako substancja pomocnicza w przetwórstwie.
EN
In this paper, there have been discussed the rules on marking food enzymes falling within the composition of foodstuffs and rules for the marking of food enzymes marketed for food producers and final consumers. Requirements for enzymes are laid down in Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food enzymes. Until the appearance of the Regulation (EC) No 1332/2008 it was not the national or of the EU legislation the use of enzymes in food production and labelling of foodstuffs with their addition. The enzymes used in the production of a given foodstuff, are treated as any ingredient of food and must be marked accordingly in the list of ingredients. It is important whether the enzyme plays a technological function in the finished product, or it plays a role as a processing aid. In the article there is also presented a decision tree to help decide whether a food enzyme is employed as a product’s component or as a processing aid.
PL
Przetwory owocowe, w odniesieniu do których zostały określone wymagania co do jakości handlowej, muszą być produkowane zgodnie z ustalonymi wymaganiami. W artykule opisano, dla przykładu, wymagania co do jakości handlowej dżemów, konfitur, marmolad i powideł śliwkowych. Zwrócono uwagę na projektowane zmiany dotyczące jakości handlowej, w tym zmianę nazewnictwa przetworów z niskosłodzone na o obniżonej zawartości cukru. Omówiono również zasady znakowania przetworów owocowych – zarówno wymagania dotyczące ogółu środków spożywczych, jak i wymagania szczegółowe, które dotyczą tylko omawianych grup przetworów owocowych. Przedstawiono także zmiany zasad znakowania środków spożywczych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nowe zasady znakowania producenci muszą stosować już od 13 grudnia 2014 r.
EN
Fruit preparations, in respect of which the requirements concerning the marketable quality have been specified, must be produced in accordance with the established requirements. In the article, for example, the requirements for the commercial quality jams, preserves, marmalades have been described. The attention was paid to the proposed changes regarding the marketable quality, including changes of the names of the products processed with reduced sugar content. It also discusses the rules of labelling the products processed from fruit – both the general requirements for foodstuffs, and the specific requirements which relate to only these groups of products which are processed from fruit. There are also described the changes of the rules for labeling of foodstuffs in accordance with the requirements of the Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers. The new rules for labeling must be applied by the manufacturers already since 13, December 2014.
PL
W artykule wymieniono ustanowione przez prawo składniki alergenne - jest ich 14. Na wstępie podano definicję alergii pokarmowej, przyczyny oraz najczęściej występujące objawy. Opisano również różnice pomiędzy alergią pokarmową a nietolerancją na produkty spożywcze. Omówiono zasady właściwego oznakowania alergenów na produktach spożywczych, zgodnie z obowiązującym prawem. Zasygnalizowano również mające wkrótce nastąpić zmiany w ich znakowaniu, zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podano przykłady błędnego oznaczania alergenów na etykietach produktów spożywczych. Zostały również omówione zasady znakowania produktów bezglutenowych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 41/2009 z 20 stycznia 2009 r.
EN
Information on the allergies-causing food ingredients is very important for people who suffer from food allergies. In the article, the list of 14 allergens, as being established by the law has been reported. The definition of food allergy, its reasons and most frequently occurring symptoms have been given. Also, the differences between food allergy and intolerance to food products have been described. The principles of the appropriate labelling of allergens on packages of food products in accordance with the binding law have been discussed. The amendments in their labeling as going to be introduced soon, in conformity with the new Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1161/2011 of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers have been also signalized. The examples of erroneous labelling of allergenic substances on the packages of foodstuffs have been presented. Also, the principles of labelling gluten-free products in accordance with the Commission Regulation (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono wymagane informacje, które powinny znaleźć się na etykietach soków, nektarów i napojów oraz podobnych produktów należących do tej kategorii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Opisano również nadchodzące zmiany w znakowaniu, związane z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Przedstawiono szczegółowe wymagania prawne, które dotyczą tylko soków i nektarów. Zostały omówione dodatkowe niezbędne w oznakowaniu informacje w zależności od dodatku do produktu cukru i/lub substancji słodzących, kofeiny czy lukrecji. Ponadto zastały opisane nowe akty prawne powiązane z omawianą kategorią żywności. Podano również przekłady niewłaściwego oznakowania.
EN
In the article, the author presents the required information, which should be found on the labeling juices, nectars and beverages, and similar products belonging to this category, in accordance with the existing legal provisions. There are also described the coming changes in the labeling, related to the entry into force of the regulation on the provision of food information to consumers. The detailed legal requirements, which only relate to the juices and nectars have been discussed. The author presents the necessary additional in the label information depending on the appendix to the product of sugar and / or sweeteners, caffeine or liquorice. In addition, the new legal acts related to the food category have been described. The examples of improper labelling have been also presented.
PL
W grudniu 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące znakowania środków spożywczych. Nowe rozporządzenie nie zmienia drastycznie zasad znakowania, choć pojawiają się nowe wymagania, a wiele zapisów zostało doprecyzowanych. Nowym wymaganiem będzie obowiązek znakowania większości produktów spożywczych wartością odżywczą. Informacja o wartości odżywczej będzie musiała zawierać informacje o wartości energetycznej, ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. Ważną zmianą jest podawanie informacji o zawartości soli zamiast sodu. Pozostałe nowe zapisy to: ustalona wielkość czcionki do przedstawiania informacji obowiązkowych, doprecyzowanie wymagań dotyczących zamieszczania informacji o alergenach, obowiązek podawania kraju pochodzenia dla nowych produktów, ustalenie, kto odpowiada za znakowanie. Większość zapisów nowego rozporządzenia będzie obowiązywać za trzy lata, a w odniesieniu do wartości odżywczej - za pięć lat. Zatem producenci mają kilka lat na zmianę swoich etykiet.
EN
In December 2011, a new regulation concerning the labeling of foodstuffs came into effect. The new regulation does not change drastically the rules for marking, although there are new requirements, and many records have been precisely formulated. New requirement will involve the duty to mark the nutritional value of food for most of the products. Information about the nutritional value will have to include information on energy value and the level of fat, saturated fatty acids, carbohydrates, sugars, protein and salt. An important change is to give information about the content of salt instead of sodium. Other new requirements include: the established font size, clarification of the requirements for the presentation on allergens, obligation to indicate the country of origin for new products, and determination: who is responsible for labeling. Most of the provisions of the new regulation will be valid in three years' time and in relation to the nutritional value - in 5 years' period. Thus, the producers have few years to change their labels.
PL
W artykule przedstawiono nowe przepisy dotyczące znakowania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i jego przetworów. Zmiany w wymaganiach dotyczących etykiet wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…). Najważniejszą zmianą jest obowiązek zamieszczania informacji o wartości odżywczej na większości produktach spożywczych. Wymaganie to będzie dotyczyło także przetworów mięsnych. Wymienione rozporządzenie wprowadza obowiązek zamieszczania nowych sformułowań obok nazwy produktu oraz wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia, doprecyzowuje sposób przestawiania informacji na temat składników alergennych. W artykule wspomniano również o nowych przepisach dotyczących wykazu substancji dodatkowych, znakowania kodem partii produkcyjnej. Przedstawiono wymagania co do znakowania żywności nieopakowanej oraz prace nad zmianą krajowych przepisów dotyczących znakowania środków spożywczych.
EN
In the paper, the author presents the new food law concerning labeling food, with particular regard to the meat and its products. Changes in requirements concerning the labels result from the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 15 October 2011 on the provision of food information to consumers (…). The most important change includes the obligation to include information on the nutritional value of the most products. This requirement will also concern meat products. Listed regulation introduces an obligation to include new wording next to the product name and indication of the country or place of origin, clarifies way of the presence of the allergens. In the article, there were also mentioned the new provisions concerning the list of additives and marking the production batch code. There have been presented the requirements as to the non-pre-packed food labelling and the work on revising the national law concerning the labelling of foodstuffs.
PL
Dla konsumenta głównym źródłem informacji o produkcie jest jego etykieta. Konsument ma prawo do pełnej informacji o produkcie, która powinna być mu udostępniona przez producenta. W artykule omówiono wymagania przepisów prawnych dotyczące znakowania mięsa i produktów mięsnych sprzedawanych bez opakowań oraz wymagane informacje, jakie muszą znaleźć się na etykiecie mięsa i produktów mięsnych gotowych sprzedawanych w opakowaniu.
EN
The label is the main source of information about the product for the consumer. The consumer has the right to get full information about the product, which should be made available to him by the manufacturer. The paper discusses the regulatory requirements regarding the labeling of meat and meat products, being sold without packaging, and the required information that must appear on the label of meat and meat products sold in the finished package.
PL
Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 8 stycznia 2010 r. wdraża pakiet rozporządzeń unijnych z 2008 r. Wnosi ona zmiany w przepisach prawnych dotyczących znakowania żywności. W artykule przedstawiono zasady znakowania żywności zawierającej substancje dodatkowe oraz aromaty, uwzględniając nowe wymagania.
EN
The new Polish Act on Safety of Food and Nutrition from 8 January 2010 implements a package of EU regulations from 2008. It introduces the changes in the legislation on food labeling. In the paper, the author presents the rules of law in labeling food containing food additives and flavourings, taking the new requirements into account.
PL
W części pierwszej artykułu (nr 5/2011 "Przemysłu Spożywczego") została omówiona m.in. pierwsza grupa nowych składników żywności, na które zostały wydane pozytywne decyzje Komisji Europejskiej. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane pozostałe nowe składniki, które mogą być stosowane w żywności. Omówiono takie składniki jak: olej z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, alfa-cyklodekstryna, olej z nasion Allanblackia, rafinowany olej ze żmijowca, suszony miąższ z owoców baobabu, olej z Mortierella alpina, witamina K uzyskiwana z Bacillus subtilis natto, białko opóźniające zamarzanie typu III HPLC 12, ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego, nasiona szałwii hiszpańskiej, wyciąg z liści lucerny, EDTA, fosforan amonowy żelaza (II), glukan chitynowy z Aspergillus niger, ekstrakt z grzybni Lentinula edodes, produkt peptydowy z ryb.
EN
In the first part of the article (issue 5/2011 of "Przemysł Spożywczy") the first group of new food ingredients, which received positive decision of the European Commission, was inter alia discussed. This article discusses other new ingredients that may be used in foods. The article discusses also the second part of the novel food ingredients released to the market by the decisions of the European Commission such as: maize-germ oil high in unsaponifiable matter, rapeseed oil high in unsaponifiable matter, alpha-cyclodextrin, allanblackia seed oil, rafined echium oil, Baobab dried fruit pulp, oil from Mortierella alpina, vitamin K2 from Bacillus subtilis natto, ice structuring protein type III HPLC 12, lipid extract from Antarctic Krill, chia seed, leaf extract from lucerne, EDTA, ferrous ammonium phosphate, chitin-glucane from Aspergillus niger, mycelial extract from Lentinula edodes, and fish peptide product.
PL
Komisja Europejska - po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności - wydaje decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu nowej żywności lub nowych składników żywności, albo decyzje odmowne. Dotychczas zostało wydanych 50 decyzji, które dopuszczają wprowadzenie do obrotu 33 nowych składników żywności oraz zatwierdzają jeden nowy proces technologiczny. Nie zostały dopuszczone trzy nowe składniki. W I części artykułu omówiono pierwszą grupę składników, które były przedmiotem prac Komisji Europejskiej w ramach rozporządzenia (WE) nr 258/97. Pozostałe składniki zostaną omówione w kolejnym zeszycie "Przemysłu Spożywczego".
EN
The European Commission, following the safety assessment as referred to in Regulation No 258/97 concerning novel foods and novel food ingredients, issues a decision, authorizing the placing on the market of novel foods or novel food ingredients, or refusals. So-far, been 50 decisions were issued, which allow the marketing of 33 new food ingredients and approve a new process technology. The decisions have not released 3 new ingredients. In the first part of the article, there is a discussion of the first group of components that were the subject of the work of the European Commission under the Regulation No. 258/97. The other ones will be discussed in the next issue of "Food Industry".
PL
Prawidłowe znakowanie produktów spożywczych wymaga uwzględnienia wielu aktów prawnych. Informacje zamieszczone na etykiecie można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. W artykule przedstawiono wymagania prawne dotyczące oznakowania mleka i produktów mlecznych w zakresie obowiązkowych danych (m.in. nazwa, skład produktu, data minimalnej trwałości, zawartość netto, warunki przechowywania) oraz innych danych nieobowiązkowych.
EN
The labelling milk and milk products requires taking under consideration many rules of law. In the paper the author presents the obligatory rules e.g.: the name under which the product is sold, list of ingredients, date of minimum durability, the net quantity, any special storage conditions and any other not obligatory information.
PL
Obecnie kwestie dotyczące nowej żywności reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z 27 stycznia 1997 r. w sprawie nowej żywności i nowych składników żywności. Nowa żywność to żywność oraz składniki żywności, które nie były w znacznym stopniu stosowane w żywieniu ludzi w krajach Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. W artykule omówiono propozycje zmian dotyczących nowej żywności w świetle prac Unii Europejskiej nad nowelizacją rozporządzenia (WE) nr 258/97, z uwzględnieniem zasad wprowadzania do obrotu oraz znakowania.
EN
Actually novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. Novel foods is the food or food ingredient, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. In the paper the authors present the draft of the new food law concerning novel foods in the light of European Union work on revisal of the regulation 258/97, including rules of placing the food on the market and its labeling.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.