Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrównoważony rozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The article attempts to define issues related to sustainable development (SD) in the context of the mining industry. The purpose of this publication is to analyze the implementation of sustainable development goals by mining companies in Poland, including Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA and the Górażdże HeidelbergCement Group. The work is based on a review of previous research, formulating the activities of the mining industry in accordance with each of the seventeen goals presented in the Agenda 2030. Non-financial reports were used to analyze the scope of implementation of SD goals in Poland, an expert assessment was used, which allowed the strengths and weaknesses of the industry in this particular area of interest to be formulated. A change in awareness towards SD in environmental, social and economic domains has undeniably taken place. Reports published by the companies inform about activities consistent with the particular SD objectives. The scope of their implementation varies across the analyzed entities. Increasing the exposure of the discussed topic improves the image of companies, but also allows to notice their efforts whilst indicating real actions that are deemed as good practices. Mining entrepreneurs struggle with limitations and difficulties in implementing changes. The main challenge is the environmental aspect. Undoubtedly, the means of persuasion (also in this regard) are legal regulations that require finalization, especially when it comes to the mining industry and the state’s raw materials policy.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainable development, SD) w kontekście górnictwa. Celem niniejszej publikacji jest analiza realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez wybrane spółki górnicze prowadzące swoją działalność w Polsce, w tym Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Górażdże HeidelbergCement Group. Praca opiera się na przeglądzie dotychczasowych badań, formułując działania górnictwa zgodne z każdym z siedemnastu celów przedstawionych w Agendzie 2030. Do analizy zakresu realizacji celów SD w Polsce wykorzystano raporty niefinansowe, co pozwoliło na zaprezentowanie mocnych i słabych stron przemysłu w tym konkretnym obszarze zainteresowań. Niezaprzeczalnie nastąpiła zmiana świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Raporty upubliczniane przez spółki informują o działaniach zgodnych z poszczególnymi celami SD. Zakres ich realizacji jest zróżnicowany w analizowanych podmiotach. Zwiększenie eksponowania omawianego tematu poprawia wizerunek firm, ale też pozwala zauważyć ich starania, wskazując realne działania będące dobrymi praktykami. Przedsiębiorcy górniczy borykają się z ograniczeniami i trudnościami we wdrażaniu zmian. Wyzwaniem jest głównie aspekt środowiskowy. Niewątpliwie środkiem perswazji (również w tym zakresie) są regulacje prawne, które wymagają finalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o górnictwo i politykę surowcową państwa.
EN
A primary goal of the article is to explore the theoretical understanding among scholars about how institutional arrangements for sustainable local development partnerships in mineral resource rich countries are created. A success factor for implementing sustainable development goals (SDGs) is creating a proper institutional arrangement. Interviews and questionnaires, a mixed research method, were completed with officials and citizens from selected provinces. We reached to the following results: among others there is a weak understanding of partnership related local community development among stakeholders. Therefore, long term strategic planning and management which involves all parties in the decision making process should be created. In addition, building both horizontal and vertical institutional arrangements that provide for the participation of related stake holders is an essential element for building successful and sustainable local development partnerships.
EN
Purpose: Nowadays environmental education associated with sustainable development presents a critical social challenge. The objective of this study was to identify and assess the interest in sustainable development, along with initiatives undertaken in this respect, by the students of selected university courses. The sample consisted of the students of management, who, due to the specific character of their education, will prospectively manage organizations or become entrepreneurs, i.e. will become responsible for setting the trends for the development of organizations. Design/methodology/approach: The subject matter of the present study pertains to environment-friendly attitudes of the students of selected universities in Lublin. The study was conducted by means of a diagnostic poll which was developed on the basis of the review of literature. Findings: The analysis of the results of the study revealed that respondents’ awareness regarding the impact of individuals upon the environment is strong. However, certain shortages were observed with regard to the impact of enterprises upon the natural environment. Research limitations/implications: It seems advisable to conduct this research also with students from other faculties. Practical implications: It seems advisable to commence environmental education during undergraduate studies so that students recognize the impact of enterprises upon the natural environment as early as possible. Originality/value: The article contains new research results about environmental education associated with sustainable development, which were conducted based on the self-developed questionnaire.
4
Content available Process management and trends in company management
EN
Purpose: The aim of the study is to present selected elements of management, vital for the future development (change trends) of enterprises, with respect to the global environment, process management and ecology. Design/methodology/approach: Statistical data analysed, surveys and research literature. Findings: There are some change trends in the management of enterprises of the future, modern technologies and good management of innovations that will be of importance here, as well as the growing significance of ecology and sustainable development, together with waste recycling and searching for alternative and new energy sources. Process management, in contrast, may be on a similar level of assessment in the future as it is at present. Research limitations/implications: Survey small research, unrepresentative of the SME sector in the Lesser Poland Voivodeship. Pilot case studies. Practical implications: For the good development of enterprises of the future, innovations in a new perspective are of great significance. The development of networks of all kinds will also have a large impact on management in the global future with the use of digital platforms, but already global according to the fourth industrial revolution. Nevertheless, when selecting technologies, forms, concepts, methods and management techniques, all their advantages and disadvantages must be considered. Social implications: Although the ecological approach is not the most crucial for the management and employees of companies, it is nonetheless growing according to evaluations. Ecology and innovation in governance must be taken into account for the benefit of societies. Originality/value: Own small survey research, pilot studies and own analysed references. On the basis of the analysed economic and social statistics, own observation and research, there are selected aspects of the development enterprise, modern methods of management and in the global environment, having regard to the ecology and risk. Herein are conclusions on the development of changes in organisations and the development of the management process.
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego w postępującym procesie silnej rewitalizacji miasta. Rozważania przeprowadzono na przykładzie Matery, włoskiej miejscowości, Europejskiej Stolicy Kultury roku 2019, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fenomen urbanistyczno-architektoniczny Matery stanowi przykład idealnie zachowanej antycznej struktury miasta, zarówno w kontekście wartości architektonicznych i urbanistycznych, jak i kulturowych. W artykule wskazano najistotniejsze czynniki wpływające na obrany kierunek działań rewitalizacyjnych, takie jak: historia miasta, położenie geograficzne wraz z analizą podłoża geologicznego miejscowości, a także relacje społeczne zachodzące między materańczykami i ich stosunek do miejsca, które zamieszkują. W analizie procesu odbudowy zwrócono uwagę na dwa główne nurty wyznaczające jego kształt, tj. zasadę zrównoważonego projektowania oraz silną partycypację lokalnej społeczności.
EN
This paper discusses the protection of cultural heritage in an ongoing process of a city’s dynamic revitalization. The discussion was based on Matera, an Italian city and the European Capital of Culture 2019, which is listed on the UNESCO World Heritage List. The architectural and urban phenomenon of Matera is an example of a perfectly preserved ancient urban structure, both in the context of architectural, urban and cultural values. Crucial factors that affected the course of revitalization measures adopted are discussed in the paper, including: the city’s history, geographical location and an analysis of the city’s geological base, as well as the social relationships between Materans and their relation with the place they inhabit. In the analysis of the reconstruction process, particular attention was paid to two main trajectories that defined its shape, namely the principle of sustainable design and a pronounced participation of the local community.
EN
Land-sea transport chains constitute a key part of the Europe’s economy, as a significant part of its trade is carried out using sea transport. Transport, storage, or delivery processes carried out within these chains are characterized by specified economic and technical efficiency, which often does not take into consideration the external costs these processes generate. Therefore, there is a need for further changes in the European land-sea transport chains, the aim of which should be a further reduction of the negative influence of transport on the society and the environment, in accordance with the assumptions adopted under the EU's sustainable development policy. The article examines the land-sea freight transport chains in terms of the EU's sustainable development goals on the example of Zachodniopomorskie Voivodeship (ZV), Poland. The region was selected owing to two key factors. First, the transport chains across the region are typical for many European areas. Second, the region itself has experienced intensive development of the Transport, Shipping and Logistics (TSL) sector and a numer of changes in freight flows for several years. The main goal of the article was to identify the possibility of reducing external costs resulting from the use of combined transport solutions in ZV. Two case studies were analyzed for this purpose. In both of them, the assumed effect was the reduction of external costs of freight transport in ZV. The potential reduction of external costs generated by cargo transport in ZV was estimated on the basis of the European methodology in terms of the amount of external costs generated by individual modes and means of transport. The research showed that the implementation of combined transport in ZV can bring measurable benefits to the region. The analyses also allowed for the identification of technical and organizational activities that are crucial for ZV and make it possible to reduce negative transport effects.
PL
W zeszłym roku dyskutowaliśmy o perspektywach rozwoju do 2030 r. jednocześnie próbując zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi wzrostu populacji oraz postępującej urbanizacji. Wiele wydarzyło się przez ten rok. Pandemia COVID przyniosła ze sobą nową normalność, ale w wielu aspektach miasta już wcześniej mierzyły się z licznymi kryzysami na licznych frontach i musiały dostosowywać się do koniecznych zmian. Elastyczność i zrównoważony rozwój nadal mają kluczowe znaczenie gdyż miasta zmagają się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz następstwami zmiany klimatu. Pandemia COVID to ogromne wyzwanie, a miasta muszą przygotować się na różne scenariusze. Mimo iż plany muszą być elastyczne, samo planowanie ma kluczowe znaczenie. Proces planowania zapewnia wgląd w możliwości i przygotowuje nas na nadchodzące zmiany.
EN
Sustainable Development (SD) is necessary to implement in production processes in order to improve the economic aspects of enterprises and to protect workers and the environment. This paper demonstrates the needs to continue the research connected with sustainable development. The article deals with research works in the field of assembly and presents a systematic literature review looking for Lean Tools (LT) implementation to improve sustainable development of assembly processes. Topics discussed in the reviewed papers in the context of the research are identified as well as LT implemented were identified. Moreover, the influence on SD aspects presented in the studied papers was identified and the connections with the sustainability goals were indicated. Despite the fact that enterprises have shown interest in the discussed subject the impact of LT on SD aspects, i.e. ecological, economic and social, is not directly indicated in context on assembly. The presented quantitative analysis proves that the problem is not widely discussed in the literature. While the impact of LT on companies was studied in general, the research usually did not focus on the assembly process. On the basis of the conducted literature review, a gap was discovered that can be filled in future research by proposing an LT set that can be used in the organization to improve assembly lines and support SD. In future research, the authors intend to thoroughly analyse the aspects of LT implementation for SD by conducting research at selected assembly sites.
PL
Zrównoważony rozwój (SD) jest konieczny do wdrożenia w procesach produkcyjnych w celu poprawy ekonomicznych aspektów przedsiębiorstw oraz ochrony pracowników i środowiska. W artykule wskazano na potrzebę kontynuowania badań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Artykuł dotyczy prac badawczych z zakresu montażu i przedstawia systematyczny przegląd literatury dotyczący wdrażania narzędzi lean w celu poprawy zrównoważonego rozwoju procesów montażu. Ustalano tematy poruszane w analizowanych artykułach w kontekście badań i zidentyfikowano wdrożone narzędzia lean. Ponadto zidentyfikowano wpływ na aspekty zrównoważonego rozwoju przedstawiony w badanych artykułach oraz wskazano związki z celami zrównoważonego rozwoju. Pomimo zainteresowania przedsiębiorstw omawianym tematem, wpływ narzędzi lean na aspekty zrównoważonego rozwoju, tj. ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, nie jest bezpośrednio wskazywany w kontekście montażu. Przedstawiona analiza ilościowa dowodzi, że problem ten nie jest szeroko omawiany w literaturze. Chociaż ogólnie badano wpływ narzędzi lean na przedsiębiorstwa, badania zwykle nie koncentrowały się na procesie montażu. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury odkryto lukę, którą można wypełnić w przyszłych badaniach proponując zestaw narzędzi lean, który można wykorzystać w organizacji do usprawnienia linii montażowych w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju. W przyszłych badaniach autorzy zamierzają dogłębnie przeanalizować aspekty wdrażania narzędzi lean dla zrównoważonego rozwoju prowadząc badania w wybranych procesach montażu.
9
Content available remote Hallmark – nowe europejskie oznaczenie opakowań szklanych
PL
Głównym zadaniem MŚP w procesie jego funkcjonowania jest zrównoważony rozwój ograniczający negatywny wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa ze względu na duże skomplikowanie, nieprzewidywalny ostateczny stan wdrożenia oraz wysokie koszty wdrożenia powstrzymuje do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemów zarządzania zrównoważonym rozwojem. Model trzech obszarów M3O ma na celu wczesne rozpoznanie i ograniczenie ryzyka środowiska i rozpoznanie możliwości poprawy sytuacji. Celem M3O jest możliwość operacjonalizacji ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem w obrębie obszarów jedno i wielofunkcyjnych MŚP. Model kompleksowo zarządza środowiskiem we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa jak również jest wsparciem zarządzania przedsiębiorstwem przede wszystkim za pomocą proekologicznych decyzji i działań.
EN
The main task of small medium enterprises in the process of its functioning is sustainable development limiting negative impacts on the environment. Enterprises, due to high complexity, unpredictable final state of implementation and high implementation costs, hold back the decision to implement sustainable development management systems. The model of three M3O areas is aimed at early recognition and reduction of environmental risk and identification of op-portunities to improve the situation. The goal of M3O is the possibility of operationalization of environmental protection and environmental management within single and multi-functional areas of SMEs. The model comprehensively manages the environment in all areas of the enterprise as well as supports the management of the enterprise primarily through pro-ecological decisions and actions.
EN
The essence of the study is the analysis of managers' attitudes towards the concept of sustainable development carried out on the example of food industry enterprises. The first part of the article contains the purpose of the study and draws attention to the progressive degradation of the natural environment, in which the food industry enterprises also participate. The rest of the article presents the state of the literature on sustainable development issues. The empirical part of the study presents the research methods that have been used in the research, the characteristics of the research sample and the results of own research. Based on the results obtained, conclusions were formulated that were presented in the final part of the study. The article ends with a summary.
PL
Istotą opracowania jest analiza postaw menedżerów wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju przeprowadzona na przykładzie przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. We wstępnie artykułu zawarto cel opracowania oraz zwrócono uwagę na postępującą degradację środowiska naturalnego, w której udział mają także przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. W dalszej części artykułu zaprezentowano stan literatury dotyczącej zagadnień zrównoważonego rozwoju. Empiryczna części opracowania przedstawia metody badawcze, jakie zostały wykorzystanie w przeprowadzonych badaniach, charakterystykę próby badawczej oraz wyniki badań własnych. Na podstawie osiągniętych wyników sformułowano wnioski, które zostały zaprezentowane w końcowej części opracowania. Artykuł kończy podsumowanie.
EN
High susceptibility to early cracking induced by self-desiccation processes is a major problem in concrete slabs and bridge decks segments, which are often subjected to a rapid evaporation of water. Internal curing provided by superabsorbent polymers (SAPs) can address the problem by facilitating hydration process and controlling water supply in both fresh and hardened states. The paper discusses the influence of three SAPs on fresh and hardened properties of fibre reinforced mortars containing fly ash (FRM-FA). The analysis confirmed that SAP with smaller particle sizes (< 80 µm) has a dominant influence on mitigation of autogenous shrinkage and facilitates formation of denser and more durable cementitious matrix. Despite initial strength reduction caused by collapsing SAP, mechanical characteristics of mortars are significantly improved by the prolonged hydration, facilitated by SAP and refilling of SAP pores. The effect is much more pronounced for finer polymers (< 80 µm).
PL
Wysoka podatność na przedwczesne spękania wywołane samoosuszaniem stanowi istotny problem w przypadku płyt betonowych i betonowych segmentów pomostów, gdzie często zachodzi bardzo szybkie parowanie wody. Wewnętrza pielęgnacja zapewniona przez superabsorbenty (SAP) może rozwiązać ten problem, wspomagając przebieg procesu hydratacji i zapewniając kontrolę nad dostępnością wody, zarówno w mieszance jak i stwardniałym betonie. W artykule omówiono wpływ trzech rodzajów SAP na właściwości mieszanek i stwardniałych zbrojonych włóknami zapraw zawierających popioły lotne (FRM-FA). Analiza potwierdziła, że SAP o mniejszych wymiarach cząstek (< 80 µm) ma dominujący wpływ na złagodzenie skurczu autogenicznego i ułatwia formowanie gęstszej i trwalszej matrycy cementowej. Pomimo początkowego spadku wytrzymałości spowodowanej zapadaniem się SAP, właściwości mechaniczne zapraw ulegają znacznej poprawie dzięki przedłużeniu hydratacji zapewnionemu przez działanie SAP oraz ponowne wypełnienie porów pozostałych po SAP. Wpływ ten jest znacznie wyraźniejszy w przypadku drob- niejszych polimerów (< 80 µm).
EN
Ongoing progress in the introduction of new technologies, rapid social adaptation to the fourth industrial revolution, implementation of new solutions related to information and communication become incentives to conduct interdisciplinary scientific analyses. The following paper is a review article and the presented analysis to a large extent is based on theoretical considerations referring to studies of other authors. Presenting the sources of this notion in the context of industry 4.0 and sustainable development is a foundation for possible further experimental research. However, the primary aim of this article is to demonstrate the sources of scientific interest in artificial intelligence, directions of research on this notion and potential sociological research areas related to AI. Another goal of this article is to indicate the implications that can be used in planned research projects. The scope of the analysis is largely based on the study of literature.
EN
Constantly deteriorating condition of the natural environment directly affects the need for widespread use of ecological solutions. The concept of pro-ecological architecture should embrace not only housing but also public facilities, including educational buildings. The purpose of the article is to analyze the architecture of selected educational objects with an ecological certificate in terms of the form, function, materials and land development. To what extent the architecture of the building affects the certification result? The article uses literature, LEED and BREEAM guidelines, and comparative analyzes of selected objects.
PL
Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego wpływa bezpośrednio na potrzebę powszechnego stosowania ekologicznych rozwiązań. Koncepcja architektury proekologicznej powinna obejmować nie tylko zabudowę mieszkaniową ale także użyteczności publicznej, w tym budynki edukacyjne. Celem artykułu jest przeanalizowanie architektury wybranych obiektów edukacyjnych, posiadających certyfikat ekologiczny, pod kątem formy, funkcji, zastosowanych materiałów czy zagospodarowania terenu. W jakim stopniu architektura budynku wpływa na wynik certyfikacji? W artykule wykorzystano analizy literaturowe, wytyczne LEED i BREEAM oraz analizy komparatywne wybranych obiektów.
EN
The paper deals concerns the problem of energy optimization of single-family housing in Poland in Western Pomerania. The problem is considered because of the changing climate in the region and the consequences. This results in the search for changes in the architectural paradigm of singlefamily houses design and the use of appropriate technical solutions that minimize the environmental impact of these buildings. The problem of changes is considered in the category of building materials selection and the architectural form shape. In the analytical part, the following analyzes were carried out: in terms of the structures of the building in minimizing CO2 emissions and energy consumption of the building materials used and environmental factors (light, shade, wind) influencing energy consumption through the building's shape in the region.
PL
Artykuł dotyczy problemu optymalizacji energetycznej budownictwa jednorodzinnego w Polsce na Pomorzu Zachodnim. Problem jest rozważany ze względu na zmieniający się klimat w regionie i jego konsekwencje. Skutkuje to poszukiwaniem zmian w paradygmacie architektonicznym projektowania domów jednorodzinnych oraz zastosowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych minimalizujących oddziaływanie budynków na środowisko naturalne. Problem zmian rozpatrywany jest w kategorii doboru materiałów budowlanych oraz kształtowania formy architektonicznej. W części analitycznej przeprowadzono analizy: struktury budynku w znaczeniu minimalizacji emisji CO2 i energochłonności zastosowanych materiałów budowlanych oraz czynników środowiskowych (światła, cienia, wiatru) wpływających na konsumpcję energetyczną poprzez kształt budynków występujących w regionie.
PL
Zrównoważony rozwój to koncepcja, której celem jest poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych o skali globalnej wynikających z działalności człowieka. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego, ze względu na jego złożoność i skalę, w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko, dlatego bardzo ważne jest wdrażanie strategii zmniejszających to oddziaływanie. Wskaźniki stosowane do określania wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym przemysłu rolno-spożywczego, są nazywane śladami środowiskowymi – do ich obliczania stosuje się ocenę cyklu życia produktów. W tej metodzie wyróżnia się cztery fazy: określenie celu i zakresu, analizę zbioru wejść i wyjść, ocenę wpływu cyklu życia oraz interpretację. Otrzymywane wyniki obarczone są dużymi błędami, dlatego konieczne są dalsze badania mające na celu opracowanie nowych lub ulepszenie istniejących metod wyznaczania śladów środowiskowych.
EN
Sustainable development is a concept whose goal is to seek solutions to social, economic and environmental problems on a global scale resulting from human activities. The development of the agri-food industry, due to its complexity and scale, has a significant impact on the environment, which is why it is very important to implement strategies to reduce this impact. The indicators used to determine the environmental impact of human activities, including the agri-food industry, are called environmental footprints, for of products is used. There are four phases in this method – goal and scope definition, inventory analysis, life cycle impact assessment and interpretation. The results obtained are affected by large inaccuracy, so further research is needed to develop new or improve existing methods for determining environmental footprints.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
Światowy przemysł spożywczy to jeden z największych sektorów gospodarki – odpowiada za 10% światowego PKB oraz generowanie ogromnej ilości odpadów. Obecne metody produkcji żywności powodują straty szacowane na ok. 5,7 bln USD rocznie. Dlatego tak pilne i konieczne jest wprowadzenie zrównoważonych metod produkcji zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Redukcja poziomu marnotrawienia żywności, zwiększenie odzysku składników mineralnych i odżywczych z biomasy oraz produktów ubocznych przemysłu spożywczego stwarza realną szansę na oszczędzenie do 0,7 bln USD rocznie. Minimalizowanie uzysku odpadów, popularyzacja upraw energetycznych i lokalnych przez miasta może przynieść korzyści rzędu 2,7 bln USD rocznie do 2050 r. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest to model gospodarczy oparty na zatrzymywaniu surowców i produktów w obiegu gospodarczym przez możliwie najdłuższy czas, przy zachowaniu ich najwyższej wartości. Niniejsze opracowanie prezentuje dobre praktyki z tego obszaru.
EN
The global food industry is one of the largest sectors of the economy, accounting for 10% of global GDP, and generating a huge amount of waste. Current food production methods cause estimated losses of approximately $ 5.7 trillion annually. That is why it is so urgent and necessary to introduce sustainable methods of consumption and production in line with the idea of circular economy. By reducing of food waste, increasing the recovery of minerals and nutrients from biomass and food industry by-products creates a real chance of savings up to $ 700 billion annually. Minimizing waste production, promoting renewable and local crops by cities could bring benefits worth $ 2.7 trillion per year by 2050. The circular economy is an economic model based on keeping raw materials and products in the economic cycle for the longest possible time, while maintaining their highest value. A following study presents good practices in this area.
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z masą samochodów elektrycznych, metodą ich ładowania oraz zasięgiem. Zaprezentowano rodzaje kompozytów oraz wybrane rozwiązania i innowacyjne koncepcje skupiające się na wykorzystaniu kompozytów, głównie z udziałem włókien węglowych w rozwiązaniach strukturalnych. Pokazano, jak wykorzystuje się materiały naturalne we wnętrzu samochodu elektrycznego marki BMW.
EN
The article presents the problems related to the mass of electric cars, their charging method and range. The paper presents types of composites as well as selected solutions and innovative concepts focusing on the use of composites mainly with the participation of carbon fibres in structural solutions. The use of natural materials in the interior of a BMW electric car is also illustrated.
EN
The article concerns the manufacture of tissue products, the sustainability of the whole production process. Fibrous raw materials, water and energy consumption as well as the carbon footprint of tissue products are described. Author sees the good prospects for glue and core free toilet paper rolls.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.