Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  post-processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
3D printing technology is currently used in various fields. Precision is also becoming more important as the usage of the 3D printing increases. However, the precision of the 3D printing is still low due to limitations of manufacturing methods. Especially, the surface roughness and quality are inconsistent. While the post-treatment is necessary, there are no systematic post-treatment methods. Thus, using the laser for the post-treatment of 3D printing would be a good option because it has many advantages for precision engineering. To be used for the post-treatment process, it is essential to understand the interaction characteristics between the laser and the 3D printing materials. Therefore, this study uses an UV pulsed laser and the acrylonitrile butadiene styrene (ABS), which is the most popular material for 3D printing, to understand the interaction characteristics. Furthermore, the effect of surface roughness on the interaction characteristics is also studied. The ABS specimens are prepared by an acetone fumigation technique and CNC milling. The laser is applied by varing laser pulse energy (50–340 μJ) on the ABS specimens. As the surface roughness decreases, it is confirmed that laser and ABS interaction have a certain pattern. For the specimen prepared by the acetone fumigation technique, Heat Affected Zone decreases with decreasing the laser pulse energy. The specimen prepared by end milling requires higher laser ablation threshold.
PL
W artykule omówiono rolę procesu obróbki skrawaniem jako integralnego etapu wytwarzania elementów z metali z wykorzystaniem technik przyrostowych. Wytwarzanie przyrostowe AM (additive manufacturing) jest zaliczane do grupy technik Przemysłu 4.0, które zmienią oblicze przemysłu i w przyszłości będą podstawą produkcji hybrydowej. Niniejszy artykuł wskazuje, że wytwarzaniu przyrostowemu z metali towarzyszą prawie zawsze dodatkowe metody obróbki konwencjonalnej.
EN
This paper describes the role of metal cutting process as integral part of manufacturing with application of MAM (metal additive manufacturing) techniques. Additive manufacturing is written explicit as main feature included in Industry 4.0 cycle. AM techniques lead to hybrid manufacturing techniques as well. This paper points that AM almost always is accompanied by supplementary conventional machining.
3
Content available Test of GNSS Online Service PPP Kinematic Solutions
PL
Systemy GNSS znajdują obecnie szerokie zastosowanie w rozwiązaniach inżynierskich wykorzystujących techniki geodezyjne. W dziedzinach wymagających dokładności decymetrowych bądź centymetrowych potencjalnym narzędziem do opracowania pomiarów satelitarnych mogą być internetowe serwisy post-processingu GNSS. Rozwiązania tego typu udostępniane są przez szereg organizacji, zapewniając użytkownikom prosty, nielimitowany i przede wszystkim bezpłatny dostęp do oferowanych usług obliczeniowych. Serwisy te stanowią tym samym alternatywne rozwiązanie względem skomplikowanych i kosztownych programów komercyjnych. Autorzy przeanalizowali ogólnodostępne, darmowe serwisy online do post-processingu obserwacji GNSS umożliwiające 5-sekundowe rozwiązania kinematyczne w trybie PPP oraz przedstawili oszacowanie dokładności tego typu opracowań.
EN
GNSSs are widely used in engineering solutions that demand high accuracy. In areas requiring decimeter precision, Internet online post-processing services are a potential tool for developing GNSS observations. These services have been contributed by a number of organizations, providing users simple, unlimited, and (above all) free access. As a result, online services could be an alternative to complex and expensive commercial programs. Authors analyzed free public online GNSS services for post-processing kinematic 5-second observations in PPP mode with accuracy estimation.
EN
This paper presents the assessment of the rapid prototyping finishing techniques for printed components. The aim of the study was to compare the element printed with FDM technology before and after the treatment, using 3D scanning techniques. The object was scanned right after manufacturing, then it was subjected to finishing treatment and 3D-scanned again. The assessment of the results was performed using the GOM Inspect software, based on a comparison between scans and nominal model.
EN
The suspension of the copper droplets in the post-processing slag taken directly from the KGHM-Polska Miedź S.A. Factory (from the direct-to-blister technology as performed in the flash furnace) was subjected to the special treatment with the use of the one of the typical industrial reagent and with the complex reagent newly patented by the authors. This treatment was performed in the BOLMET S.A. Company in the semi-industrial conditions. The result of the CaCO3, and Na2CO3 chemicals influence on the coagulation and subsequent sedimentation of copper droplets on the crucible bottom were subjected to comparison with the sedimentation forced by the mentioned complex reagent. The industrial chemicals promoted the agglomeration of copper droplets but the coagulation was arrested / blocked by the formation of the lead envelope. Therefore, buoyancy force forced the motion of the partially coagulated copper droplets towards the liquid slag surface rather than sedimentation on the crucible bottom. On the other hand, the complex reagent was able to influence the mechanical equilibrium between copper droplets and some particles of the liquid slag as well as improve the slag viscosity. Finally, the copper droplets coagulated successfully and generally, were subjected to a settlement on the crucible bottom as desired / requested.
EN
This brief proposes a novel architecture of the chaotic pseudo-random bit generators (PRBGs) based on the chaotic nonlinear model and pipelined data processing. We investigated PRBG built on the chaotic logistic map and frequency dependent negative resistances (FDNR). A significant enhancement in terms of output throughput has been achieved by combining the advantages of pipelining with post-processing based on fast logical operations like bit shifting and XOR. The proposed method has been implemented using programmable SoC Zynq device from Xilinx. We verified output pseudo-random bit stream by standard statistical tests NIST SP800-22. We also present detailed comparison of the proposed post-processing method with the methods reported previously by the other authors. In particular, we compared the maximum output throughput and amount of total logical resources required by PRBG implementation in the programmable SoC device. For PRBGs based on the logistic chaotic map and frequency dependent negative resistance (FDNR) we obtained speed-up factors equal to 33% and 14%, respectively. By composing the output stream of 3 data channels in PRBG with FDNR element, we get the maximum throughput equal to 38.43 Gbps. That is significantly greater comparing to the chaotic PRBGs described so far.
EN
The article presents the problem of the usage of post-processing services of the ASG-EUPOS system on the example of GNSS network established for geodetic service of building of the inclined drift, to make coal deposit accessible, and also building associated objects. For the purpose of geodetic service of construction realization network was established outside the planned objects. The network consists of six new ground points and four control points belonging to ASG-EUPOS network. Simultaneous, static measurements of the network were performed in three-hour observation session, using multi-frequency and multi-system satellite receivers – Trimble R8. The paper presents three variants of post-processing of the observation results. Calculations were performed using POZGEO-D service and geodetic software package GEONET. The results of the calculation process revealed, that homogeneous vector networks should be adjusted on the ellipsoid or in the geocentric system. Model of adjustment of the vector network on the plane adopted in the GEONET software package should not be applied for elaboration of this type of network (long reference vectors more than 50km).
PL
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania serwisów postprocessingu systemu ASG-EUPOS na przykładzie sieci realizacyjnej założonej dla geodezyjnej obsługi budowy upadowej łączącej powierzchnię terenu ze złożem węgla kamiennego oraz obiektów jej towarzyszących. Dla potrzeb geodezyjnej obsługi budowy tej inwestycji założono na zewnątrz planowanych obiektów sieć realizacyjną złożoną z sześciu nowo założonych punktów ziemnych i czterech punktów nawiązania należących do satelitarnej sieci ASG-EUPOS. Jednoczesny, statyczny pomiar tej sieci przeprowadzono za pomocą wieloczęstotliwościowych i wielosystemowych odbiorników satelitarnych firmy Trimble model R8 GNSS, w trzygodzinnej sesji obserwacyjnej. W pracy przedstawiono trzy warianty numerycznego opracowania wyników tak pomierzonej sieci GNSS. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem serwisu POZGEO-D oraz pakietu programów geodezyjnych GEONET. Wyniki przeprowadzonych obliczeń pozwoliły stwierdzić, że jednorodne sieci wektorowe należy wyrównywać na elipsoidzie albo w układzie geocentrycznym. Przyjęty w pakiecie programów GEONET model wyrównania sieci wektorowej na płaszczyźnie nie powinien być stosowany do opracowania tego typu sieci (długie wektory nawiązania powyżej 50km).
PL
Praca przedstawia nowe algorytmy dla względnego pozycjonowania GPS, oparte na zbiorach różnic fazowych typu Schreibera. Tradycyjne procedury, stosujące podwójne lub potrójne różnicowanie faz i ścisłe modele stochastyczne w estymacji najmniejszych kwadratów, wymagają wyznaczenia odwrotności (inwersji) niediagonalnej i zazwyczaj znacznych rozmiarów macierzy kowariancyjnej. Finalnym produktem inwersji jest pełna (niediagonalna) macierz wagowa. Koszt kompletnego rozwiązania staje się bardzo znaczący w przypadku wielopunktowych sesji GPS i przy stosowaniu potrójnego różnicowania faz. Formułując zbiór różnic typu Schreibera, otrzymujemy estymację najmniejszych kwadratów z diagonalną macierzą wagową. Estymatory są identyczne z zadaniem oryginalnym. Użyteczne cechy algorytmów są teoretycznie dowiedzione. Algorytmy zostały zaimplementowane w profesjonalnych programach dla GPS, m.in. w module automatycznego post-processingu (APPS) w systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS w Polsce.
EN
The paper presents new algorithms for GPS relative positioning, basing on Schreiber's type sets of carrier phase differences. Traditional procedures, using the double or triple phase differencing and strict stochastic models in the least-squares estimation, require the inversing of non diagonal and usually large covariance matrix. The final product of inversion is a full (non diagonal) weight matrix. The cost of the complete solution is very simple in case of a multi-point GPS session and by application of triple phase differences. Formulating the Schreiber's type set of differences we obtain the least-squares estimation with the diagonal weight matrix. The estimators are identical to the original task. The applicable features of the algorithms are theoretically proved. The algorithms are implemented in professional GPS soft ware, e.g. in the automatic post-processing module (APPS) in ASG-EUPOS system of reference stations in Poland.
9
PL
Wraz z budową systemu ASG-EUPOS powszechnie dostępne stały się wyniki permanentnych obserwacji na stacjach referencyjnych (serwis POZGEO-D). Aby w pełni wykorzystać te dane, niezbędne są narzędzia umożliwiające wykonanie postprocessingu długich, statycznych wektorów GPS. Autorzy, bazując na doświadczeniach przy tworzeniu serwisu POZGEO, opracowali odpowiednie oprogramowanie. W artykule przedstawiono szczegóły budowy i zasadę działania modułu postprocessingu systemu GEONET. Omówiono zasady przygotowania wejściowych plików RINEX, wykorzystywane formaty plików z kalibracją anten i orbitami precyzyjnymi, wybór wektorów, dostępne parametry obliczeń i wyniki. Zaprezentowano schemat obliczeń i wyrównań obserwacji GPS dostępnych w systemie GEONET.
EN
Since ASG-EUPOS system has been built, the results of permanent observations are widely available (POZGEO-D service). To fully use this data, tools for computation of long, static GPS vectors are necessary. The authors created software suitable for such purposes. In this paper, some technical details of post-processing module in GEONET system are described. Rules of data (RINEX files) preparations, formats of files with antennas calibration and precise ephemeredes, available parameters of computations, types of reports and graphical analysis are presented. Authors also reviewed schemas of static GPS observation computation and adjustments available in GEONET system.
EN
The paper presents new differencing algorithms for post-processing GPS data, using double or triple carrier phase differences and multiple baseline sessions. The characteristic feature of the new algorithms is, that they use full sets of Schreiber’s type observation differences with theoretically proved diagonal weight matrices. The proposed estimation models are equivalent to the least squares estimation applied to the original system of un-differenced observation equations. The theoretical ground of the algorithms are the theorems on the properties of differencing equations of Schreiber’s type. The theorems become practically useful mainly in case of functional models with triple-differences. In a classical approach, this task was simplified for the sake of necessity of inverting non diagonal covariance matrix, usually of a large dimension. Diagonal weight matrix is also obtained in case of multiple point observation session where correlation of the GPS vectors forces in practice the use of the simplified stochastic models. The proposed method eliminates also the problem of selection of a reference satellite. It is very important especially in case of long observation sessions. The algorithms are applied in professional software for GPS relative positioning.
PL
Praca prezentuje nowe algorytmy różnicowe dla postprocessingu GPS, z wykorzystaniem podwójnych lub potrójnych różnic faz oraz wielopunktowych sesji obserwacyjnych. Charakterystyczną cechą nowych algorytmów jest to, że wykorzystują one pełne zbiory (typu Schreibera) różnic obserwacyjnych z (teoretycznie) diagonalnymi macierzami wagowymi. Proponowane modele estymacji są równoważne do zadania najmniejszych kwadratów dla oryginalnego, układu nie różnicowych równań obserwacyjnych. Teoretyczną podstawą algorytmów są twierdzenia o własnościach równań różnicowych typu Schreibera. Twierdzenia mają praktyczne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonalnego modelu potrójnych różnic faz. W ujęciu klasycznym takie zadanie było upraszczane ze względu na konieczność odwracania nie diagonalnej macierzy kowariancyjnej, zwykle o znacznych rozmiarach. Podobne korzyści otrzymuje się w przypadku wielopunktowej sesji obserwacyjnej, gdzie skorelowanie wektorów GPS zmusza w praktyce do użycia uproszczonych modeli stochastycznych. Proponowana metoda eliminuje także problem wyboru satelity bazowego (referencyjnego). Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla długich sesji obserwacyjnych. Algorytmy nie wymagają selekcji jakiegokolwiek satelity – wszystkie one spełniają taką samą funkcję. Algorytmy są zastosowane w profesjonalnych programach dla względnego pozycjonowania w systemie GPS.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia z dziedziny opracowywania postprocesorów przetwarzających zapis ścieżki narzędzia generowanej przez program CAD/CAM na kod numeryczny określonej obrabiarki CNC. W pierwszej części artykułu podano ogólne informacje na temat tworzenia plików konfiguracyjnych postprocesorów. Rozważania poparto przykładem. W drugiej części zaprezentowano alternatywne rozwiązanie zagadnienia - prosty program przetwarzający kod NC z systemu I-DEAS na obrabiarkę ISEL-AUTOMATION. Program został przygotowany na potrzeby zajęć prowadzonych w laboratorium komputerowym Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Poznańskiej w zakresie Rapid Prototyping.
EN
In the paper translation of cutting line generated in CAD/CAM program to numerical control code a specific for machine tool controller was presented. The first part, based on examples, contains general information about creation of configuration file of postprocessors. In the second part of elaboration an alternative solution of simple program for translation NC code from I-DEAS system to machine tool ISEL-AUTOMATION was presented. The program was necessary for the Chair of Basics of Machines Design Poznań University of Technology as a didactic tool in CNC programming in Rapid Prototyping.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.