Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natężenie prądu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pomiar natężenia prądu to jeden z najczęściej wykonywanych w elektrotechnice pomiarów. Dobór właściwej cewki, cęgi lub miernika cęgowego może okazać się dość skomplikowanym zadaniem ze względu na ilość parametrów, które należy wziąć pod uwagę podczas doboru urządzenia. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie najważniejszych aspektów związanych z prawidłowym doborem urządzenia służącego do pomiarów natężenia prądu elektrycznego.
2
Content available remote “Current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor
EN
The study briefly discusses the Faraday magneto-optic effect, design and working principle of the polarimetric current sensor and the polarization-dependent loss. The study presents a concept of a “current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor for current measurement in power lines. A method for measuring polarization loss using optical reflectometer is presented. Test results on the effect of GeO2 dopant in a single-mode optical fibre core, wavelength and optical fibre length on the polarization loss are presented. The conclusions on selecting the optical fibre and wavelength in the design of a “current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor are formulated.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano magnetooptyczne zjawisko Faradaya, budowę i zasadę działania polarymetrycznego czujnika natężenia prądu oraz tłumienie zależne od polaryzacji. Zaprezentowano koncepcję światłowodowego przetwornika „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”, który może być wykorzystany do pomiaru natężenia prądu w liniach elektroenergetycznych. Omówiono metodę pomiaru tłumienia polaryzacyjnego przy użyciu reflektometru optycznego. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu jednomodowego, długości fali świetlnej oraz długości włókna światłowodowego na wartość tłumienia polaryzacyjnego. Sformułowano wnioski dotyczące doboru włókna światłowodowego i długości fali świetlnej do realizacji światłowodowego przetwornika „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”.
EN
The article presents the laboratory research of a prototype device for grinding and mixing materials, known as an electromagnetic mill. Studies were made of the circuit of the mill inductor, covering the analysis of the current intensity, magnetic induction and power factor during operation. The article further shows the laboratory stand and research equipment used during the measurements.
EN
The article presents the results of experimental studies focused on effect of setting background current on the hysteresis of the proportional directional control valve (D1FB series, manufactured by the Parker Hannifin).Described tests were performed according to the Fractional-Factorial Experiment Method (FFEM).In presented experiment influence of the background current, vibrations and the positioning accuracy of hydraulic receivers on pressure pulsations have been omitted.
PL
W artykule przedstawiono dwuwymiarowe modele regresji wyjaśniające związki między napięciem oraz grupami zmiennych niezależnych: temperatury i natężenia prądu oraz stopnia naładowania i natężenia prądu dla akumulatorów o pojemnościach 50 Ah, 54 Ah, 110 Ah, 170 Ah. Pierwsza część zawiera analizę modeli dla zależności napięcia od temperatury i natężenia prądu, druga natomiast zależność napięcia od stopnia naładowania i natężenia prądu. Przedstawiono ilościowy wpływ poszczególnych zmiennych niezależnych na wartość napięcia akumulatora kwasowego.
EN
The article describes the two-dimensional regression models explaining the relationship between voltage and groups of independent variables: temperature and current, and state of charge and current for batteries with a capacity of 50 Ah, 54 Ah, 110 Ah, 170 Ah. The first part contains an analysis of models for the voltage dependence of the temperature and current, and the second – voltage to the state of charge and current. There is shown the quantitative effect of each independent variable on the value of the acid battery voltage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących korelacji pomiędzy niepowtarzalnością pracy indykowanej (jednym z głównych parametrów pracy silnika spalinowego), a fluktuacjami prądu elektrycznego wytwarzanego w agregacie prądotwórczym zasilanym LPG. Omówiono stanowisko badawcze, metodykę pomiarów oraz przedstawiono wyniki badań korelacji fluktuacji pracy indykowanej z fluktuacjami natężenia prądu. W przypadku jednocylindrowego agregatu prądotwórczego stwierdzono bardzo wyraźny związek między pracą indykowaną silnika spalinowego, a energią elektryczną obliczoną w przedziale czasowym odpowiednio przesuniętym kątowo względem początku cyklu pracy silnika. Nieco gorsza jest korelacja między amplitudą prądu elektrycznego i pracą indykowaną.
EN
The results of investigation of the correlation between fluctuation of indicated work (one of the main parameters of the work internal combustion engine) and fluctuation of electric current from generating set fueled LPG gas are presents. The test stand, measurement methodology and the results of the correlation between fluctuations of indicated work and current fluctuations are showed. A clear relationship between engine indicated work and an electric energy calculated in time interval angularly shifted regarding the beginning of engine cycle was stated in the case of single-cylinder generating set. A little worse correlation between amplitude of electric current and indicated work was achieved.
PL
Niniejsze opracowanie opisuje własności i cechy systemu bieżącej diagnostyki stanu elementów przenośnika zaprojektowanego przez Zakład Systemów Maszynowych w Instytucie Górnictwa na Politechnice Wrocławskiej dla potrzeb Kopalni Turów. W treści przedstawiono parametry monitorowanego przenośnika, wyszczególniono jego elementy, które zostaną objęte diagnostyką oraz wykazano rejestrowane wielkości fizyczne. Zdefiniowano tory pomiarowe (drgania, prędkość obrotowa, natężenie prądu, temperatura) oraz plan rozmieszczenia czujników. Bardziej szczegółowo opisano metody diagnozowania oraz monitorowania poszczególnych elementów przenośnika. W części końcowej artykułu opisano strukturę przepływu informacji i standardy transmisji danych. Zaprezentowano koncepcję interfejsu użytkownika, której ostateczna forma może być modyfikowana i powinna zależeć od wymagań służb eksploatacji i utrzymania ruchu.
EN
This paper deals with description of principle features of the online condition monitoring system designed by Institute of Mining for Lignite Surface Mine PGE KWB Turów. Main topics of the paper cover: basic parameters of monitored belt conveyor, list of elements being monitored and acquired variables. A several types of acquisition channels has been defined, namely: vibration (acceleration), current, rotational shaft speed and temperature. Location of sensor has also been proposed. Some detailed information has been provided regarding diagnostics and monitoring methods. The information stream, its structure and timing and some technical issues as data transmission standards selections have been described. At the end a dedicated user interface has been disscussed. It was underlined that system is open and its final shape can evolve depending on the needs of maintenance staff in Turów Mine.
EN
We describe an electron emission current stabilizer with an error amplifier the dc voltage gain of which depends on the electron emission current for tungsten filament operated at the pressure of p=0,1 Pa is 36 ppm.
PL
Celem pracy było określenie wpływu impulsowego pola elektrycznego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka. Bulwy ziemniaka poddano działaniu pola elektrycznego o natężeniu 24 W/m. 30 kV/m, 40 Mini 60 kV/m, i czasach ekspozycji 100 µs, 300 µs, 600 µs. Do badań przyjęto trzy odmiany ziemniaka: Drop, lrga, Salto. Badania przeprowadzono w latach 2002-2004. Trwałość przechowalniczą określono wskaźnikami strat całkowitych, ubytków naturalnych, strat w wyniku kiełkowania i strat chorobowych podczas długotrwałego okresu przechowywania (6 miesięcy). Zastosowanie impulsowego pola elektrycznego dało pozytywny elekt w postaci zmniejszenia strat całkowitych i strat chorobowych oraz brak widocznego wpływu na proces kiełkowania bulw i ubytki naturalne.
EN
The aim of this study was to asses the effect of impulse electric field on the storage life of potato tubers. Potato tubers were subjected to an electric field of 24 kV/m, 30 W/m, 40 Min and 60 kV/m intensity and 100 µs, 300 µs, 600 µs exposure times. Three potato varieties: Drop. Irga. and Salto were studied. The study was conducted in 2002-2004. The storage life was assessed according to the ratio of total losses, natural losses, sprouting losses and disease losses during a long storage period (6 months). The application of electric field had a positive effect as it decreased total and disease losses and had no visible influence on tuber sprouting and natural losses.
PL
Zbadano i opisano charakterystykę trakcyjnego źródła prądów błądzących. Wykorzystano wyniki uzyskane w czasie dobowej rejestracji natężenia prądów powrotnych podstacji tramwajowej. W pracy omówiono zastosowaną metodykę pomiarów. Przedstawiono wybrane wyniki uzyskane; na pojedynczym kablu powrotnym, w wybranych punktach powrotnych trakcji, na powrotnej szynie zbiorczej podstacji. Pokazano: chwilowe obciążenie kabli powrotnych, obciążenia średnie półgodzinne w okresie całej doby, rozkłady mierzonych wielkości. Wykazane zależności odniesiono do charakteru całodobowego zagrożenia korozyjnego wywołanego przez prądy błądzące upływające z trakcji tramwajowej. Stanowić one będą podstawę do udoskonalenia oceny zagrożenia korozyjnego konstrukcji podziemnych określanego za pomocą metody korelacyjnej badania prądów błądzących.
EN
The characteristic of an electric traction stray current source has been investigated and described. Results have been used, obtained during the 24-hour recording of the return current of a tram substation. The applied measurement method has been described. Chosen results have been presented: on a single return cable, in chosen traction return points, on the return rail of collective substation. The following have been presented: periodic load of return cables, average half-hour loadsduring the whole 24-hour period, distribution of measured quantities. The shown dependencies have been related to the 24-hour character of corrosion hazard caused by stray currents flowing from tram tractions. The results will be the basic for improvement of the evaluation of the corrosion hazard of underground structures determined with the use of the correlation method of stray current investigation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.