Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utylizacja odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Zintegrowana gospodarka osadowa w wodno-ściekowym sektorze aglomeracji miejskiej
PL
Badania stanowią fragment realizowanego projektu badawczego obejmującego opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych prowadzących do minimalizacji i utylizacji odpadów wraz z odzyskiem takich produktów, jak biogaz, ciepło i kompozyty materiałów budowlanych. Realizacja projektu zmierza do zintegrowania gospodarki osadowej w wodno-ściekowym sektorze infrastruktury komunalnej.
EN
A mixt. of sewage sludge and water treatment sludge in the ratio 1:0.3 by mass was used as a substrate in mesophilic MeH fermentation carried out at 35°C. Three series of tests were carried out, differing in the sludge disintegration process: (i) thermal at 55°C and ultrasonic; (ii) thermal at 55°C and thermal at 70°C and (iii) thermal at 55°C and mech. 16,000 rpm. The effectiveness of the fermentation process was detd. using the indicators of biochem. MeH potential (BMP) and activity (AMB). The highest rates of BMP and AMB were obtained for sludges mixed and thermal disintegrated at 55°C.
2
Content available remote Aglomeracja odpadowej zendry hutniczej w prasie walcowej
PL
Zendrę hutniczą zmieszano z innymi odpadami i dodatkami, a następnie zbrykietowano w prasie walcowej. Jako dodatki stosowano melasę, wapno (pokarbidowe, hydratyzowane, posodowe, palone), odpad z taśmowej maszyny rozlewniczej, osady szlamów poszlifierskich, pył wielkopiecowy, koksik oraz miał węglowy. Ustalono kilka zestawów mieszanek, zalecane ich składy i sposób przygotowania nadawy do brykietowania. Stwierdzono, że korzystna ilość zendry w nadawie wynosiła 76–91%, a wilgotność nadawy 1–3,5%. Wymagane parametry procesu to prędkość obwodowa walców 0,3 m/s, szczelina między nimi 2–4 mm oraz nacisk jednostkowy 72–125 MPa. Grawitacyjne dozowanie nadawy okazało się wystarczające, a zasilacz ślimakowy pozwolił aktywnie oddziaływać na proces. Siodłowy kształt brykietów był korzystniejszy niż klasyczny.
EN
Steel mill scale was mixed with other wastes and additives (molasses, carbide residue, hydrated lime, post-sodium lime, burnt lime, waste from the ingot casting machine, post-grinding sludge waste, blast furnace dust, coke and fine coal) and briquetted in a roll press to optimize the compn. of the raw material and to develop a method for prepn. of the briquettes. The preferred amt. of mill scale in the feed was 76–91% and the feed humidity 1–3.5%. The recommended circumferential speed of the rolls was 0.3 m/s, a gap between the rolls 2–4 mm and a unit pressure 72–125 MPa. Gravity dosing was found sufficient, but the screw feeder allowed to actively influence the process. The saddle shape of the briquettes was more favourable than the classic one.
EN
The study discusses an experimental method for treatment of high strength domestic sewage on biofilters filled with polyurethane (PUR) waste in the form of trims of upholstery foam. We determined effectiveness of two biological preparations containing effective microorganisms in elimination of organic and biogenic compounds, indicator bacteria and total suspended solids from the sewage pretreated in a septic tank. After four months of work under a hydraulic loading of 76.4 mm·d-1 we found the filter with 60 cm foam layer to be the most efficient in the elimination of BOD5, CODCr, NH4+-N and coliform bacteria. An average reduction in these pollutants reached 79.4%, 67.8%, 58.0% and 88.0%, respectively. Vertical filters filled with trims of upholstery foam and supplied with effective microorganisms ensured favorable conditions for development of heterotrophic and nitrifying bacteria without any need for additional aeration.
PL
W artykule poddano analizie możliwość zastosowania odpadów z tworzyw sztucznych w postaci gąbek poliuretanowych do bezpośredniego oczyszczania ścieków bytowych po osadniku wstępnym. Przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieków bytowych z użyciem efektywnych mikroorganizmów immobilizowanych na gąbkach poliuretanowych. Oceniono sprawność usuwania ze ścieków wstępnie oczyszczonych związków organicznych, związków biogennych, zawiesiny ogólnej oraz bakterii wskaźnikowych przy obciążeniu hydraulicznym 76,4 mm·d-1 porównując dwa etapy pracy biofiltrów. Jako filtry eksperymentalne badano w skali półtechnicznej modele wycinkowe filtra o przepływie pionowym. Model badawczy składał się z trzech jednakowych kolumn wykonanych z PVC o średnicy 10 cm i wysokości 100 cm. Wypełnienie kolumn stanowiły ścinki gąbek o miąższości 60 cm. Na dnie każdej warstwy filtracyjnej znajdował się ruszt podtrzymujący złoże. Kolumna G1 z wypełnieniem z gąbek bez dodatkowej immobilizacji efektywnych mikroorganizmów okazała się najbardziej efektywna w procesie redukcji BZT5, ChZTCr, N-NH4+ oraz bakterii coli. Średnie zmniejszenie tych zanieczyszczeń w czasie trzymiesięcznego cyklu badań przy obciążeniu hydraulicznym 76,4 mm·d-1 wyniosło odpowiednio 80,6%, 43,7%, 60,0% oraz 88,0%. Równie efektywna pod względem usuwania ChZTCr okazała się kolumna z wypełnieniem, na którym zaimmobilizowano mikroorganizmy wchodzące w skład biopreparatu EM2. Użycie odpadów z pianki poliuretanowej w postaci ścinków gąbek tapicerskich, polegające na ich wykorzystaniu w układzie osadnik gnilny/pośredni – biofiltr o przepływie pionowym, okazało się skutecznym sposobem bezpośredniego oczyszczania ścieków. Ta nieskomplikowana, łatwa do sterowania oraz ekonomiczna ze względu na brak potrzeby dodatkowego napowietrzania technologia w porównaniu do większości istniejących systemów tlenowych wydaje się być interesującym rozwiązaniem biologicznego oczyszczania ścieków bytowych.
EN
Rapid technological development in the second half of the 20th century has led to the production of large amounts of waste, which have been collected for years in landfills. The municipal solid waste deposited in landfills and waste from the mining and metallurgical industries constitutes a major environmental problem, but on the other hand these types of waste serve as a reservoir of raw materials, therefore, they are becoming more and more popular as a source of raw materials. Obtaining raw materials from landfills of waste requires technological operations, mainly known from open cast mining, and the application of processing technologies. As a result of landfill mining metal concentrates, construction materials or fuel are obtained; on the other hand often post-processing waste can be formed, which should be utilized, to reduce their nuisance to the environment. Depending on their physicochemical properties, they can be used, e.g. in construction, road engineering, mining or land reclamation. This paper presents research on the possibilities of using postflotation waste from zinc and lead ores, deposited in old repositories, for land reclamation after waste reflotation. For this purpose, the physical and chemical properties of waste were examined, such as: grain composition, chemical composition, content of radioactive isotopes and leaching. To determine the ecotoxicity of the investigated wastes, vegetative experiments were carried out. These studies allowed the assessment of the impact of the tested wastes on selected test plant species. Among other things, the impact of waste on such physiological processes as germination of seeds and the growth of plants (roots and above-ground parts) were investigated. Despite relatively high metal concentration levels in waste and a high leachability of sulphate ions, a small dose of waste, which will be added to soil will stimulate plant growth. It was found, that the addition of waste to the substrate in quantities of 10-30% have accelerated germination of plants compared to control objects. In the case of higher waste content (over 30%) germination inhibition was observed. Similar reactions were observed for both test plant species. It was found that it is possible to select such a dose of waste for release to the ground, which will stimulate plant development. So, there is a possibility of using the tested waste to produce material (substrate) for natural land reclamation. The natural use of industrial waste can substantially contribute to solving the problem of the negative impact of deposited waste on natural environment.
PL
Szybki rozwój technologiczny, który nastąpił w drugiej połowie XX wieku, doprowadził do powstania dużych ilości odpadów, które gromadzone były przez lata na składowiskach. Stałe odpady komunalne, odpady z przemysłu wydobywczego i metalurgicznego zdeponowane na składowiskach stanowią poważny problem środowiskowy, ale jednocześnie są także istotnym rezerwuarem surowców i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pozyskanie surowców ze składowisk wymaga stosowania operacji technologicznych z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także zastosowania procesów przeróbczych. W efekcie tych procesów otrzymywane są koncentraty metali, materiały budowlane lub paliwo. Niestety, w procesach tych mogą także powstawać odpady przeróbcze, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować, tak, żeby zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska. W zależności od właściwości fizykochemicznych odpadów wydobywczychi przeróbczych, można je stosować, np. w budownictwie, drogownictwie, górnictwie lub rekultywacji gruntów. W pracy przedstawione zostały wyniki badań związanych z oceną możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych z rud cynku i ołowiu, zdeponowanych na starych składowiskach, po poddaniu ich przeróbce w celu odzysku z nich metali. Zbadano właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, takie jak: skład ziarnowy, skład chemiczny w tym zawartość izotopów promieniotwórczych oraz wymywalność. W celu określenia ekotoksyczności badanych odpadów przeprowadzono doświadczenia wegetacyjne, które pozwoliły na ocenę wpływu badanych odpadów na wybrane gatunki roślin testowych. Badano między innymi wpływ odpadów na takie procesy fizjologiczne jak kiełkowanie nasion oraz wzrost roślin (korzeni i części nadziemnych). Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały, że pomimo stosunkowo wysokich poziomów stężenia metali w odpadach oraz wysokiej wymywalności jonów siarczanowych, niewielki dodatek odpadów do podłoża, na którym uprawiane były rośliny, miał korzystny wpływ na kiełkowanie roślin i przyrost ich biomasy. Stwierdzono, między innymi, że dodatek do podłoża odpadów w ilości 10-30% stymulował kiełkowanie roślin w porównaniu z obiektami kontrolnymi. W przypadku większej zawartości odpadów zaobserwowano zahamowanie kiełkowania. Podobne reakcje obserwowano w przypadku obu gatunków roślin testowych. Stwierdzono, że możliwe, jest dobranie takiej dawki odpadów w podłożu, która nie spowoduje wprowadzenia do gleby nadmiernych ilości zanieczyszczeń, natomiast korzystnie wpłynie na rozwój roślin. Istnieje więc możliwość wykorzystania badanych odpadów do produkcji materiału (podłoża) do naturalnej rekultywacji gruntów. Naturalne wykorzystanie odpadów przemysłowych może znacząco przyczynić się do rozwiązania problemu negatywnego wpływu składowanych odpadów przemysłowych, po przeróbce rud metali, na środowisko.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia utylizacji odpadów z procesów metalurgicznych z produkcji aluminium, stali i miedzi, szczególnie tych najdrobniejszych frakcji. Frakcje te są ubogie w metal, natomiast zawierają głównie tlenki metali.
PL
Udając się dziś na spacer po gdańskim osiedlu Ujeścisko-Łostowice, położonym w pobliżu zakładu zagospodarowania odpadów, nie trzeba obawiać się już, że poczujemy przykrą woń. Oczywiście, sporadycznie uciążliwości jeszcze występują, jednak ich częstotliwość i intensywność znacząco się zmniejszyła. Potwierdzają to sami mieszkańcy.
8
Content available remote Ocena zgazowania frakcji gęstościowych węgla
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu zgazowania frakcji gęstościowych węgla uzyskanych podczas operacji wzbogacania. Do badań stosowano metodę termowolumetryczną, pomiary wykonano w warunkach izotermicznych w temp. 900°C i pod ciśnieniem 1 MPa. Jako medium zgazowujące stosowano parę wodną. Opracowano krzywe kinetyczne tworzenia najważniejszych produktów zgazowania (wodór, tlenek i ditlenek węgla oraz metan), na podstawie których określono wydajność i skład gazu poreakcyjnego. Sporządzono krzywe stopnia konwersji pierwiastka C oraz zmiany stopnia konwersji w funkcji stopnia konwersji, a także określono wskaźniki reaktywności. Dokonano również oceny korelacji wskaźników reaktywności ze składem popiołu.
EN
Low - quality bituminous coal and its fractions of varying d. (1.3-1.8 g/cm3) from the coal cleaning were steam - gasified under isothermal conditions (900°C, 1 MPa) to det. the kinetic curves of H2, CO, CO2 and MeH formation and feedstock reactivity. The fraction 1.4-1.5 g/cm3 showed the highest reactivity and yielded the higher amts. of CO and H2.
PL
Termiczna utylizacja odpadów lub ich degradacja jest najskuteczniejszym sposobem likwidacji, zgodnym ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym aktualny jest wciąż problem dotyczący poszukiwania najlepszych pod względem ekologicznym i ekonomicznym technik termicznej utylizacji odpadów. Stosowane powszechnie metody oceny przydatności paliw alternatywnych (PA) z odpadów sprowadzają się głównie do wyznaczenia składu chemicznego paliw i produktów spalania oraz powstałych emisji gazowych i pyłowych. Metodą, która pozwoli na znacznie głębszą ocenę przydatności paliwa alternatywnego pod względem technologicznym, ekologicznym i ekonomicznym, może być wielokryterialna ocena AHP (ang. Analytical Hierarchy Process – analityczny proces hierarchiczny). W artykule na przykładzie procesu wypalania klinkieru cementowego w piecu obrotowym przedstawiono wyniki oceny wielokryterialnej stosowanych PA, które potwierdzają przydatność metody AHP przy wyborze najkorzystniejszego dla danej technologii paliwa.
EN
Thermal utilization of waste or its degradation is the most effective means of disposal, consistent with sustainable development. As a result, there is still a problem with the exploration of the best ecological and economical waste disposal techniques. The commonly used methods for assessing the suitability of alternative fuels (PA) from waste are mainly to determine the chemical composition of fuels and combustion products as well as the resulting gas and dust emissions. The method that will allow for a much deeper assessment of the suitability of alternative fuels in terms of technology, ecology and economy, may be the multi-criteria evaluation of AHP (Analytical Hierarchy Process). In the article, the example of the cement clinker firing process in the rotary kiln presents the results of the multi-criteria evaluation of the applied PA, which confirm the usefulness of the AHP method in the selection of the fuel that is most favorable for a given technology.
EN
The Republic of Serbia as a candidate country for the EU is obliged to comply with EU directives. This refers to the waste management sector as well. Different goals need to be fulfilled and the current waste management practice has to be improved in order to meet all regulatory EU requirements. Therefore, any piece of information that would support future waste management decisions is of great significance for developing and streamlining future strategies. The life cycle assessment (LCA) is a popular tool widely used for assessment of environmental impacts of waste management systems. This paper focuses on a LCA of four waste management scenarios used in selected region in Serbia (South Backa) and five indicators for the comparison and evaluation of municipal solid waste management strategies. The analysis includes the current situation of waste management in this region, as the base scenario, and three alternative scenarios. The combined life cycle inventory (LCI) model and life cycle impact assessment (LCIA) method has been used to evaluate the municipal solid waste system with the purpose of identifying environmental benefits and disadvantages, as well as economic cost of defined scenarios of waste management systems that could be implemented. The results clearly indicate the difference between the scenarios and show the influence of implementation of composting, RDF treatment, incineration and increased recycling rates on the environmental performance and economic cost of municipal solid waste management in the South Backa region.
PL
Utylizacja odpadów wydobywczych jest jednym z ważniejszych problemów w Polsce i na Ukrainie. W artykule przedstawiono jeden z wariantów lokowania odpadów górniczych w wyrobisku kopalni wapieni w Płazie. W tym celu przeprowadzono analizę bazy zasobowej złoża oraz rozmieszczenia zasobów w ustalonych granicach. Złoże wapieni Płaza zlokalizowane jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w całości na terenie gminy Chrzanów. Złoże budują węglanowe utwory triasu środkowego reprezentowane przez wapien - no-dolomitowe warstwy olkuskie, wapienno-margliste warstwy gogolińskie oraz podścielające je dolomityczne utwory retu. Największą wartość surowcową posiadały czyste wapienie ze spągowej części warstw olkuskich, obecnie niemal całkowicie wyeksploatowane. W artykule przedstawiono obecny stan zasobów przemysłowych oraz ich jakość (właściwości chemiczne i fizyczne), a także potencjalnych odbiorców surowca i możliwości przedłużenia żywotności pracy kopalni. Zgodnie z wynikami monitoringu środowiska przeprowadzono ocenę warunków gruntowych i hydrogeologicznych, której wyniki pozwoliły na zaproponowanie nowego wydajniejszego wykorzystania obszaru funkcjonującego kamieniołomu dla celu lokowania odpadów górniczych. W opracowaniu przedstawiono koncepcyjny schemat transportu odpadów, planowanego ich rozmieszczenia i zagęszczenia w wyrobisku odpadów wydobywczych pierwszej, drugiej i trzeciej grupy oraz następnie rekultywacji powierzchni terenu. Ze względu na brak analogii takiego rozwiązania, proponuje się traktowanie funkcjonującego wyrobiska jako jednolitego zintegrowanego systemu geomechanicznego, działającego w warunkach niepewności. W celu zbadania dynamiki rekonsolidacji odpadów, przewidziano środki techniczne służące do ciągłego monitorowania ich osiadania. Proponowane rozwiązania dotyczące synchronicznego składowania odpadów wydobywczych oraz jednoczesnej eksploatacji pozostałych zasobów złoża pozwolą wydłużyć żywotność pracy kopalni na następne 15–20 lat.
EN
The utilization of mining waste is an important problem in Poland and Ukraine. The article presents one of the variants of waste mining in the quarry in Płaza. An analysis of the resource base of the deposit and their location at the area of Płaza deposit is carried out. The Płaza deposit is located in the western part of the Małopolskie province, in the entire Chrzanów commune. The Płaza deposit is constructed of Middle Triassic carbonates represented by the limestone-dolomite Olkusz Formation and the limestone-marlized Gogolin Formation. The deposit series lies on the dolomites of Röt age (Lower Triassic – Olenekian). The most valuable raw material was the pure limestone from the lower part of the Olkusz Formation, now almost completely exploited. The article presents the current state of mineable reserves of the deposit and their quality (chemical and physical characteristics). Moreover the article shows potential consumers of raw material and the possibility of extending the life of the mine work. According to the results of the environmental monitoring the ground and hydrogeological conditions were evaluated, the results of which allowed a more efficient use of the existing quarry area for mining waste disposal to be proposed. The paper presents a conceptual waste transport scheme, planned distribution and compaction of wastes belonging to the first, second and third group and then a surface reclamation. In view of the absence of similar decisions analogs, the consideration of the open-pit as a one solid geomechanical system functioning under the conditions of uncertainty is suggested. In order to examine the dynamics of the waste compaction process, some measures are foreseen to constantly observe their subsidence. The proposed measures for the synchronous disposal of mining waste in the worked-out area of the open-pit and the simultaneous mining operation in the quarry will allow the life cycle of the open-pit to be prolonged for 15–20 years.
PL
Proces termicznej utylizacji odpadów umożliwia odzyskiwanie ciepła zarówno w postaci wysokotemperaturowej, jak i niskotemperaturowej. Źródła ciepła o niskiej tempeaturze dotychczas były jednak pomijane w procesach odzyskiwania energii użytecznej. Dopiero rozwój i dostępność na rynku krajowym technologii sorpcyjnych zachęcił do ich efektywnego wykorzystywania. Przyjrzyjmy się, jakie konkretnie rozwiązania mogą być wówczas brane pod uwagę.
PL
W artykule przedstawiono dorobek Zakładu Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów na przestrzeni sześćdziesięciu pięciu lat działalności Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, poczynając od prowadzonych w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku badań nad wzbogacaniem rud miedzi oraz cynku i ołowiu ze Starych Zagłębi kończąc na przedstawieniu aktualnie realizowanych kierunkach badawczych. Przedstawiono rozwój technologii wzbogacania aktualnie eksploatowanych złóż: rud miedzi LGOM-u i cynku i ołowiu rejonu Olkusz – Pomorzany. Szczególne miejsce zajmuje przedstawienie rozwoju konstrukcji maszyn flotacyjnych zarówno serii IZ jak i IF. Podano charakterystyki techniczne tych maszyn oraz dane dotyczące ich rozpowszechnienia, w tym eksportu. Wymieniono także nowe konstrukcje hydrocyklonów HC 500/12o ZAM-IMN. Przedstawiono szereg technologii wzbogacania opracowanych dla krajowych i zagranicznych złóż rud metali nieżelaznych, oraz surowców odpadowych. Przedstawiono badania i wdrożenia nowych odczynników flotacyjnych. Podkreślono znaczenie działań na arenie międzynarodowej. Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach zajmuje trwałe miejsce w rozwoju branży metali nieżelaznych i przeróbki w Polsce.
EN
The article presents the achievements of the Mineral Processing and Waste Utilization Department of the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, during the sixty five years of activity, beginning with the research conducted in the 1950s on the enrichment of copper and zinc and lead ores from Old Copper and Lead and Zinc Basin to the current research directions. The development of enrichment technology of currently exploited deposits: copper ore of LGOM and zinc and lead of Olkusz - Pomorzany region was presented. The development of the construction of both IZ and IF flotation machines takes a special place in this article. The technical characteristics of these machines and their distribution, including export, are given. New construction of HC 500 / 12o ZAM-IMN hydrocyclones was also mentioned. A number of enrichment technologies have been developed for domestic and foreign non-ferrous metal ores and waste materials. The research and implementation of new flotation reagents has been presented. The importance of action on the international scene has been emphasized. The Department of Mineral Processing and Waste Treatment of the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice occupies a permanent place in the development of the non-ferrous metal industry and processing in Poland.
EN
e-Waste awareness and behavior of local Polish community has been examined. Specifically, the issue of selective waste electrical and electronic equipment (WEEE) collection has been explored. The main objectives of the research was to evaluate an attitude of the individuals towards e-waste treatment and to recognize the causes of low efficiency of the current WEEE management. The research was conducted among the inhabitants of a small town in Poland. Collected data may be useful while preparing household WEEE management systems. Over 52% of respondents, each was a representative of one household, conducted selective electrical and electronic equipment waste collection. Unfortunately, 12% (mostly young people aged 16-25, 9%) admitted that they threw e-waste mixed with general municipal waste. Another 12% (aged 18-25) claimed that they had never disposed of WEEE. Nowadays, the technology is developing very fast and small electronic devices are frequently exchanged, so the above mentioned statement is unlikely to be true. The research survey confirmed that further costs should be borne on educational activities which will raise people's awareness concerning WEEE threats and motivate them to collect e-waste selectively. The improvement of the management system increasing the number of e-waste drop off points, is necessary as well.
PL
Procesy elektrochemiczne są coraz częściej używane do obróbki powierzchni części maszyn między innymi w przemyśle samochodowym, lotniczym, spożywczym, chemicznym, jak i w przypadku wytwarzania biomateriałów. W wyniku każdego z nich powstają odpady ciekłe, które powinny zostać poddane procesom neutralizacji. W niniejszym artykule zaproponowano metodę neutralizacji kwaśnych elektrolitów po procesie plazmowego utleniania elektrolitycznego. Przedstawiony został proces technologiczny pozwalający na usunięcie niebezpiecznych dla środowiska metali z wykorzystaniem procesów elektrodepozycji oraz zobojętnienie odpadu z użyciem KOH w taki sposób, że produktem końcowym jest ciekły bądź stały nawóz. Zaproponowana koncepcja mobilnej stacji utylizacji odpadów ciekłych powstających w procesie elektrochemicznym zakłada możliwość aplikacji instalacji w kontenerze, który może być umieszczony zarówno na ciągniku siodłowym lub też wagonie kolejowym.
EN
Electrochemical processes are increasingly being used in industries related to surface treatments of machine parts, including automotive, aerospace, food, chemical, as well as for biomaterials surface treatments. However, after each of them, there is a waste electrolyte that has to be electrochemically and chemically treated to remove toxic metals and neutralizes it, resulting in this case from liquid or dry fertilizer (after water evaporation). In the paper, the authors propose a concept of a mobile waste disposal station for liquid wastes, which are produced during the electrochemical process. According to this proposal, the station would be placed in a container, which may be mounted on either a truck tractor (cab-over) or a railway wagon.
16
Content available remote Surface blast-cleaning waste as a replacement of fine aggregate in concrete
EN
In the article the possibility of using a surface blast-cleaning waste as a replacement of fine aggregate in concrete manufacturing was presented. Concretes with w/c ratio 0.6 and 300 kg/m3 dosage of cements: CEMI 32.5R and CEMII/B-V 32.5N were tested. The quite high value of the w/c ratio resulted in good compactibility of the mixtures without use of plasticizer. The replacement rate of the fine aggregate (0-2 mm) with copper slag (CS) was 33%, 66% and 100% respectively. Concretes of the same composition served for reference except for with river sand as fine aggregate instead of slag. The performed tests focused on: compressive and tensile strength (both after 28 days), sorptivity, free water absorption capacity and abrasion resistance. The obtained results showed that the strength and some other tested properties of concretes with copper slag as sand replacement were similar or even better than that of the control mixtures.
PL
W artykule zaprezentowano badania na temat możliwości zastąpienia całości lub części drobnego kruszywa w betonie żużlem pomiedziowym - odpadem z piaskowania. Badano beton z w/c = 0.6 i zawartością cementów CEM I 32.5 R i CEM II/B-V 32.5N 300 kg/m3. Stosunkowo wysoka wartość współczynnika w/c pozwoliła na dobre zagęszczenia mieszanek bez użycia plastyfikatora. Stopień zastąpienia drobnego kruszywa (0-2 mm), żużlem pomiedziowym wyniósł odpowiednio 33%, 66% i 100%. Beton o tym samym składzie ze 100% piasku rzecznego jako kruszywa drobnego służył jako referencyjny. Przeprowadzone badania koncentrowały się na: wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie (po 28 dniach), sorpcyjności, nasiąkliwości i odporności na ścieranie. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość i niektóre inne badane właściwości betonów z odpadem jako zamiennikiem piasku były podobne lub nawet lepsze niż właściwości betonu referencyjnego.
18
PL
Zweryfikowano doświadczalnie jedną z potencjalnych metod odzysku siarczanu(VI) potasu z pozostałości glicerolowej po otrzymywaniu biodiesla. Przedstawiono nową metodę utylizacji odpadu glicerolowego z produkcji biodiesla, polegającej na termicznej obróbce odpadu i termicznym wykorzystaniu składników organicznych oraz odzyskiem siarczanu(VI) potasu z pozostałości po spaleniu. W procesie wykorzystano znaczną wartość opałową odpadu oraz jego małą lepkość w podwyższonej temperaturze, co ułatwiło dozowanie materiału do komory spalania.
EN
Glycerol residue from biodiesel prodn. was combusted alone at 900°C or in a mixt. with natural gas at 765 or 900°C to recover energy and K₂SO₄. The final product had a purity of 97,3%. Its yield was 75% of the theor. One.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu estryfikacji glicerolu kwasem octowym, przebiegającego z udziałem katalizatorów homogenicznych (stężone kwasy mineralne i organiczne) oraz heterogenicznych (żywice jonowymienne) o charakterze kwasowym. Stwierdzono, że reakcja estryfikacji bez udziału katalizatora może być zaniedbana jedynie w łagodnych warunkach procesowych (temp. poniżej 60°C) oraz przy niesprzyjającym składzie reagentów (niedomiar stechiometryczny kwasu octowego). Na podstawie wyników badań doświadczalnych z różnymi frakcjami glicerolowymi przeanalizowano wpływ zanieczyszczeń na przebieg procesu oraz oceniono możliwość użycia odpadowej frakcji glicerolowej z produkcji biodiesla jako surowca dla reakcji estryfikacji.
EN
Five com. glycerols of various purity were esterified with AcOH to glycerol mono-, di- or tri-acetates either in a noncatalyzed process or in presence of H₂SO₄, HCl, H₃PO₄ , p-MeC₆H₄SO₃H and 6 cation exchange resins at 60–118°C for 90–130 min. The concd. H₂SO₄ and Dowex DR₈H+ resin showed the highest acidity and catalytic activity in the process (conversions close to 100% and selectivity to triacetate above 15%). The presence of H₂O resulted in a decrease in glycerol conversion.
20
EN
This paper presents the possibility of practical use of the adsorption cooling method in the shipbuilding technology allowing for the conversion of low temperature waste heat (at approx. 60°C) coming from e.g. main engine cooling water. This work describes the construction and operation of such a device, the characteristics of typical adsorbent-adsorbate combinations, the advantages of such solution and the mathematical model.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.