Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper presents the results of testing samples of shield-centering elements from medium-voltage surge arresters. The elements were made of TSE glass textolite. The elements have been dismantled from different operated surge arresters, which were subjected to discharge currents (short-circuit currents) of different intensity and duration. The discharge currents led to degradation of the tested elements with various degrees of advancement. The degradation was investigated using microscopic methods and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Changes in the content of elements of the surface of textolite materials - as the degradation progresses - were documented. It was found that high discharge current flows resulted in melting of the organic binder, epoxy resin, especially its surface layer. Partial charring and even burning of the resin was noticeable. Furthermore, it was found that with increasing degradation on the surface of the TSE laminate, the carbon and oxygen content, which are part of the organic resin, decreases. Simultaneously the amount of silicon, calcium and aluminium, which are present in the glass fibres, increases. The charring effect of the resin and the formation of conductive paths result in a decrease in the performance of surge arresters and their subsequent failure.
EN
The increased interest in transmission of electricity by using high DC voltage forced the need to examine the ageing resistance of silicone rubber insulators exposed to high DC voltage. Under operating conditions, in the presence of a high DC voltage due to electrostatic phenomena is observed even a fourfold increase in the accumulation of contaminants on the surface of the insulator compared to the high AC voltage. Lack of crossing zero values by current and voltage curves favors to the maintenance of surface discharges concentrated especially in the presence of water. In the paper tests results of the model composite insulators with different inclination of upper surface sheds in the clean fog chamber under high DC voltage is described. The aim of the research is to recognition of degradation ageing process of composite insulators electric properties and the phenomena of leakage current development. Laboratory test results allow to inference about the influence of the shape and design parameters of sheds on the behavior of the silicone composite insulators in operation. ().
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozkładów napięcia na połączonych w łańcuch izolatorach: kompozytowym na 110 kV i pojedynczym izolatorze kołpakowym pokrytym warstwą silikonu RTV. Zasymulowano zmianę właściwości powierzchniowych izolatorów w czasie eksploatacji. Stwierdzono, że dołączenie do izolatora kompozytowego niewielkiego izolatora ceramicznego, powleczonego silikonem RTV, w istotny sposób łagodzi występującą na izolatorze kompozytowym nierównomierność rozkładu napięcia.
PL
W artykule zawarte zostały wybrane problemy dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych. Przedstawiono wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualną statystykę zaistniałych wypadków i zdarzeń. Zaprezentowano wnioski wynikające z analizy stanu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.
EN
The article presents selected issues concerning the safe maintenance of machines and devices in surface mines. The requirements of the current legislation in this field and the latest statistics of accidents and incidents are included. Conclusions from an analysis of safety in this area are presented.
EN
The paper presents the microscopic and mechanoacoustic study of degradation processes of the porcelain material C 130 type. This kind of material is used in the production of the most durable and reliable electrotechnical elements. Raw material composition of the studied porcelain was modified. This had an impact on the inner properties, cohesion and – in consequence – on operational properties of the material. Using mechanical-acoustic and microscopic methods of testing of small-size samples that were subjected to compression, it was possible to distinguish successive stages of degradation of the porcelain structure. These stages were generally typical of the porcelain materials. In the authors’ opinion, they are connected to the ageing process happening over many years of work under operating conditions. Optimization of composition and technological properties – important during technological processes – resulted in a slight decrease in inner cohesion of the porcelain. When compared to the reference material – typical domestic C 130 material, mechanical strength was somewhat lower. Carried out investigations proved that resistance of the investigated material to the ageing degradation process – during long term operation – also decreased. The improvement of technological parameters and the reduction in the number of defective elements occurred simultaneously with some decrease in the operational parameters of the material. To restore their initial high level, further work is needed to optimize the raw material composition of the porcelain.
EN
This article presents the results of an examination performed on a set of samples of glass-epoxy core rods used in composite insulators with silicone rubber housings. The goal of the examination was to test the aging resistance of the core material when exposed to Direct Current (DC) high voltage. Long term exposure of a glass-epoxy core rod to DC high voltage may lead to the gradual degradation of its mechanical properties due to the ion migrations. Electrolysis of the core material (glass fiber) may cause electrical breakdown of the insulators and consequently lead to a major failure. After being aged for 6000 hours under DC high voltage, the samples were subjected to microscopic analysis. Their chemical composition was also examined using Raman spectroscopy and their dielectric losses and conductance in the broad range of frequencies were tested using dielectric spectroscopy.
6
Content available remote Blaski i cienie polskiej energetyki (nie)konwencjonalnej. Cz. 1
7
Content available remote Blaski i cienie polskiej energetyki (nie)konwencjonalnej. Cz. 2
PL
Ocena zagrożenia tąpaniami i wstrząsami górotworu jest złożonym zagadnieniem związanym z potrzebą znajomości statycznych i dynamicznych obciążeń w górotworze. Rozwijane na przestrzeni lat metody obliczeniowe pozwalają na wiarygodne wyznaczanie obciążeń statycznych, natomiast jednym z podstawowych parametrów pozwalających na określenie obciążeń dynamicznych jest wartość pikowa maksymalnej amplitudy prędkości drgań cząstek górotworu (PPV). W artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia KWK „Ziemowit" związane z wdrażaniem systemu PPV w celu rozszerzenia zakresu obserwacj i sejsmologicznych i uzyskania informacji pozwalających na ocenę oddziaływania wstrząsów górniczych na wyrobiska oraz stan zagrożenia tąpaniami w rejonach aktywnych sejsmicznie. Bezpośredni pomiar w wyrobiskach dołowych realizowany jest w oparciu o trójskładowe sondy pomiarowe o parametrach gwarantujących nieprzesterowane rejestracje wstrząsów wysokoenergetycznych. Pomiary prowadzone są w rejonach występowania okresowo wysokiej aktywności sejsmicznej, która w warunkach KWK „Ziemowit" towarzyszy aktualnie eksploatacji pokładu 209. Pomiar wartości pikowej maksymalnej amplitudy drgań cząstek górotworu wykorzystywany jest w KWK „Ziemowit" do obserwacji oddziaływania wstrząsów górotworu na wyrobiska górnicze w bliskim i dalekim polu falowym. Trójskładowe sondy pomiarowe zastosowano do monitoringu wpływu wstrząsów górniczych towarzyszących zbliżającemu się frontowi ścianowemu na utrzymywane wyrobisko oraz do obserwacji aktywności sejsmicznej w sąsiedztwie prowadzonej ściany. Wdrożenie bieżącego monitoringu aktywności sejsmicznej realizowane jest za pomocą sond PPV utrzymywanych w bliskiej odległości frontu ściany (do 200 m) i przebudowywanych wraz z jej postępem. Wyniki pomiarów pozwalają śledzić zmiany wartości PPVw zależności od energii rejestrowanych wstrząsów oraz odległości ich ognisk od stanowiska pomiarowego. W artykule opisano warunki górniczo-geologiczne towarzyszące eksploatacji w rejonach objętych monitoringiem oraz zastosowane przez kopalnię rozwiązania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prowadzonych robót w analizowanych obszarach w aspekcie wyników pomiarów uzyskanych przy zastosowaniu systemu PPV.
EN
Rock burst and mining tremors hazards assessment are a complex issue because we must know static and dynamic loads in the ground. We can determine reliable static load by developing computational methods, whereas one of the key parameters to identify the dynamic load is the peak value of the maximum amplitude of the vibration velocity of rock mass particles (PPV). This paper presents the results of implementation of the PPV system in coal mine "Ziemowit". The PPV system was applied to expand the scope of seismological observations to gather information for assessment of the impact of mining tremors on the housing of roadway and calculating rock burst hazard in the observed area. Three component probes were used to perform direct measurements. Measurements are conducted periodically in areas of high prevalence of seismic activity which, in terms of „Ziemowit" coal mine, is accompanied by exploitation of seam 209. Measurement of spade's maximum amplitude of vibration of the rock mass particles is used in the coal mine „Ziemowit" to observe the impact of mining tremors on the housing of roadway in the near and far field wave. Three component probes used to monitor the impact of mining tremors accompanying the approaching longwall front held on the excavation and observation of seismic activity in the vicinity of the longwall run. The implementation of the ongoing monitoring of seismic activity is proceeded by PPV probes which are held in close proximity to the longwall front (200 m) and rebuilt with longwall progress. The results of the measurements for the value of PPV allowed to track this changes depending on the registered energy shocks and the distance between shocks focus and measuring station. This paper presents mining and geological conditions from this longwall when PPV system was used to present the solutions in "Ziemowit" coal mine to ensure maximum safety of works in the analyzed areas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozkładów napięcia na połączonych w łańcuch izolatorach: kompozytowym na 110 kV i pojedynczym izolatorze kołpakowym pokrytym warstwą silikonu RTV. Zasymulowano zmianę właściwości powierzchniowych izolatorów w czasie eksploatacji. Stwierdzono, że dołączenie do izolatora kompozytowego niewielkiego izolatora ceramicznego, powleczonego silikonem RTV, w istotny sposób łagodzi występującą na izolatorze kompozytowym nierównomierność rozkładu napięcia.
EN
The article presents the results of voltage distribution at the coupled insulators: composite 110 kV and single-insulator cup and pin covered with a layer of silicone RTV. During experiment changing the surface properties of insulators was simulated. It was found that the presence of small ceramic insulator coated with RTV silicone greatly reduced unequal voltage distribution on the composite insulator.
10
Content available remote Wyładowania niezupełne na izolatorach kompozytowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych powierzchniowych wyładowań niezupełnych na modelowych izolatorach kompozytowych z osłoną z kauczuku silikonowego typu HTV o różnym kształcie osłon i różnym stopniu zestarzenia ich powierzchni. Wykazano, że wyniki pomiarów wyładowań niezupełnych mogą być wykorzystane w ocenie diagnostycznej stanu powierzchni izolatorów kompozytowych z eksploatacji.
EN
In the paper results of the comparison tests of the partial discharges on the surface of model HTV composite insulators were shown. Insulators differed in shape of housings and degree of aging their surfaces. It has been shown that the results of the measurement of partial discharges can be used in the diagnostic evaluation of composite insulators in service.
EN
This paper presents a method of FPGA-oriented synthesis of multiple-valued logical networks. A multiple-valued network consists of modules connected by multivalued signals. During synthesis the modules are decomposed into smaller ones. For this purpose the symbolic decomposition is applied. Since the decomposition of modules strongly depends on the encoding of multiple-valued inputs and outputs, the result of synthesis depends on the order, in which the consecutive modules are implemented. Experimental results showed that our approach significantly reduces the cost of implementation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych towarzyszących eksploatacji w kopalni „Ziemowit". Stacja Geofizyki Górniczej KWK „Ziemowit" wyposażona jest w rozbudowany system obserwacji i rejestruje rocznie kilka tysięcy wstrząsów, począwszy od słabych - o energiach 102 J, aż po wysokoenergetyczne - 107 J. Przedmiotem opisywanych w artykule badań są wstrząsy towarzyszące eksploatacji pokładu 209 w bloku D - rejonu o najwyższej aktywności sejsmicznej w KWK „Ziemowit" w latach 2011—2014. Do analizy wybrano wstrząsy towarzyszące eksploatacji tej części pokładu 209 ścianą 913 - trzecią w kolejności w rejonie, prowadzoną w jednostronnym otoczeniu zrobów. W pobliżu pola ściany występowały liczne zaszłości eksploatacyjne pokładów nadległych (205/4, 206/1 i 207) oraz niewielkie dyslokacje tektoniczne.
EN
The article presents the results of studies of mechanisms of mining shocks sources accompanying mining operations in „Ziemowit" coal mine. Mining Geophysics Station KWK „Ziemowit" is equipped with an expanded system of observation and records every year several thousand shocks ranging from weak - with the energies of 102 J, to the high energy ones of - 107 J. The subject of the research described in the article are the shocks associated with the exploitation of seam 209 in block D - the region of the highest seismic activity in „Ziemowit" coal mine in 2011-2014. The analysis regarded the shocks accompanying the exploitation of the section of seam 209 mined by longwall 913 - the third one in sequence in this region, run in one-sided surroundings of the gobs. In the close neighborhood of the longwall's panel multiple exploitation legacy occurred in the overlying seams (205/4, 206/1 and 207), and a small tectonic dislocations.
13
Content available remote Modification of selected occupational risk assessment method
EN
Purpose: The aim of this paper is to present a modification of a popular occupational risk assessment method named Risk Score. Moreover, occupational risk assessment for the vibration damping test station at the final assembly line of shock absorbers was shown. Design/methodology/approach: The study showed the imperfection of the original Risk Score method. According to the proposed modification of the method the occupational risk assessment at the selected workstation in the production plant was carried out. Findings: The characteristics of the original Risk Score method was presented. The changes in the underlying method were introduced. Next the original Risk Score method with its modification have been compared. Research limitations/implications: In the article the individual steps taking into account the improvements of the original Risk Score method were discussed. The popular Risk Score method compared with its modification on the example of shortened card of the occupational risk assessment at the position. Practical implications: The modified method is more accurate, reliable and effective. That can be observed in the case of risk valuation for the selected threats at the position. Originality/value: The modified Risk Score method significantly improve the whole process of assessment and can be used for the occupational risk assessment at each position.
14
Content available remote Stan gleb w dolinie Bzury
PL
Rozwój systemów sejsmologicznych, który nastąpił na przestrzeni ostatnich lat, pozwala na budowę sieci obserwacyjnych, zapewniających dużą ilość danych pomiarowych, umożliwiających prowadzenie rzetelnych analiz procesów zachodzących w ogniskach wstrząsów. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki analiz mechanizmów ognisk wstrząsów górni-czych towarzyszących eksploatacji pokładu 209 ścianą 911 w KWK „Ziemowit”, które prze-prowadzono w oparciu o rejestracje prowadzone za pomocą rozbudowanej oddziałowej sieci sejsmologicznej, dedykowanej specjalnie dla ściany 911. Eksploatacji pokładu 209 ścianą 911 towarzyszyła okresowo wysoka aktywność sejsmiczna, a w pobliżu pola ściany występowały liczne zaszłości eksploatacyjne pokładów nadległych (205/4, 206/1 i 207) oraz strefy dyslokacji tektonicznych. Integralną częścią artykułu jest porównanie uzyskanych wyników z wynikami wcześniej prowadzonych analiz, dotyczących mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych, zawartych w poprzednich publikacjach autorów, oraz wstrząsów rejestrowanych w czasie eksploatacji pokładu 209 ścianą 913 (bliskie sąsiedztwo ściany 911), pokładu 207 (w rejonie zaszłości eksploatacyjnych), a także z rejonu stref uskokowych w sąsiedztwie eksploatacji pokładów 308 i 209 [5, 6, 8]. W artykule opisano również specyfikę górotworu, w obrębie którego KWK „Ziemowit” prowadzi eksploatację. Omówiono także aktywność sej-smiczną towarzyszącą eksploatacji pokładu 209 w bloku D. Do wyznaczenia mechanizmów ognisk wstrząsów sejsmicznych metodą inwersji tensora momentu sejsmicznego użyto pro-gramu FOCI.
EN
Seismological systems development that occurred in recent years allows for the construction of observation networks provide a large amount of measurement data that enable a reliable analysis of the processes occurring in outbreaks mine tremors. This article presents the results of analyzes focal mechanisms of mining tremors based on seismic activity during the exploitation 209 seam by the longwall face no. 911 Coal Mine “Ziemowit”, which was based on registrations conducted through an extensive seismological network dedicated specifically for the longwall face no. 911. An integral part of the article is to compare the obtained results with the results of previously conducted studies on the mechanisms of mining tremors contained in previous publications of authors, on the mining tremors recorded during the exploitation 209 seam by the longwall face no. 911 (proximity to the longwall no. 911), the 207 seam (in the area of former exploitation of 206/1 seam) and the fault zone positioned adjacent the exploitation 308 and 209 seams. The article describes the specificity of the rock mass within which the Coal Mine “Ziemowit” leads the operation. Also discusses the operation of seismic activity associated exploitation 209 seam in block D. The focal mechanisms of mine tremors was determined by the seismic moment tensor inversion using FOCI software.
16
Content available Zabytkowe budynki drewniane jako zabytki techniki
PL
Zarówno najcenniejsze zabytki architektury jak i drewniane zabytki budownictwa wernakularnego są świadectwem poziomu rozwoju technik budowlanych w epoce, w której powstały. Zachowane obiekty drewnianego budownictwa wernakularnego są efektem różnego stopnia znajomości podstawowych zasad i umiejętności budowlanych oraz innowacji wprowadzanych przez lokalnych budowniczych. W procesie konserwacji zabytku budownictwa wernakularnego należy rozpoznać i zachować ślady stosowania dawnych (współczesnych dla okresu powstania obiektu) technik budowlanych i uwzględnić aspekt właściwości i sposobów wykorzystania wbudowanych materiałów i produktów, które nie zawsze zapewniały wysoką trwałość budynków.
EN
The most valuable monuments of the architecture and vernacular wooden buildings testify the progress of the development of building techniques during the period of time when they were created. Wooden vernacular objects which survived can be recognized as documents of fundamental professional knowledge of builders and their own innovations. During the conservation process of a wooden building we ought to recognize and protect all visible traces of old building techniques used at that time. The properties and ways of using the building materials which were usually not durable or good enough have to be taken into account nevertheless.
PL
Cel niniejszego artykułu sprowadza się do zaprezentowania specyfiki funkcjonowania jednostek administracji skarbowej oraz reguł i zasad ich postępowania w kontekście pojawiających się przed nimi dylematów, wynikających w znacznej mierze z sukcesywnego postępu globalizacji. Poniższe treści w pierwszej kolejności koncentrują się głównie na ocenie istoty jednostek administracji publicznej, w tym na motywie ich aktywności ukierunkowanym na realizację dóbr publicznych. Na dalszym etapie przedstawionych rozważań zakres dociekań naukowych skupia się na analizie charakterystyki organów administracji skarbowej oraz ich funkcji, w kontekście których postuluje się wdrożenie koncepcji New Public Management. W tym aspekcie artykuł porusza zarówno kwestię jej genezy, uwarunkowań, jak i kluczowych założeń. Końcowe treści niniejszej pracy wskazują na liczne korzyści będące konsekwencją wdrożenia owej idei do działalności jednostek administracji skarbowej, zwracając tym samym uwagę na wynikający z tego tytułu sukces całego sektora dóbr i usług publicznych.
EN
The aim of this publication concerns to presentation of functioning nature of administration treasury units and rules of their activity in context of dilemmas appeared before them, which are result of successive globalization’s progress especially. At first the contents presented below concentrate mainly on appraisal of essential of public administration units and a motive of their activity oriented on public goods realization. The next investigations focus on analysis of characteristic of treasury administration units and their functions where postulates implementation of New Public Management conception. In this aspect relates to both the issue of its origin, conditions as well as main assumptions. The final contents of this publication leads on a number of values which are result of implementation this idea to activity of treasury administration units and the success of public goods and services sector.
18
Content available remote Wybrane zagadnienia laboratoryjnych pomiarów wysokiego napięcia
PL
Celem badań laboratoryjnych jest weryfikacja wytrzymałości układów i materiałów izolacyjnych na narażenia napięciowe spotykane podczas eksploatacji. Do najgroźniejszych z nich należą stromo narastające impulsy napięciowe. Podstawą prawidłowej oceny w tego typu badaniach są wyniki pomiarów wykonanych z zachowaniem wymagań obowiązujących norm.
EN
The aim of laboratory tests is verification of the insulation systems electric strength for the different voltage stress occurred during operation. For the most dangerous of them belong steeply rising voltage pulses. The basis of proper assessment in this type of studies are the results of measurements made with the requirements in the standards.
PL
W artykule oceniono współczesne techniczne warunki wykonywania prac przy zabytkowych strukturach architektonicznych i przedstawiono możliwe sposoby przeciwdziałania negatywnym zjawiskom obecnym w dotychczasowej praktyce konserwatorskiej. Propozycje zmian elementów dzisiejszych procesów konserwatorskich dotyczą etapu przygotowywania założeń do programów konserwatorskich, wyboru materiałów konserwatorskich i budowlanych oraz narzędzi pracy. Są one odpowiedzią na zmienione warunki korzystania z budulca drewnianego i zwiększoną podaż współczesnych produktów przemysłowych wpływających na wygląd zabytku po konserwacji. Pożądana staje się zmiana sposobu traktowania zabytków drewnianych, które będąc nośnikami wartości historycznych i artystycznych, są także zabytkami techniki i dziełami kultury technicznej o zasługujących na odkrywanie głębokich wartościach naukowych, edukacyjnych i pozamaterialnych.
EN
The paper describes contemporary technical conditions related to conservation of heritage architectural structures. Possible approaches to counteracting negative tendencies in current conservation practice are discussed. Proposed changes relate to the different stages of a conservation programme – from concept development to selection of materials for conservation and building work and selection of tools and equipment. The proposals constitute a response to the way timber is used today and the widespread availability of contemporary massproduced building materials, which impact the appearance of the monument after conservation work is completed. There is a need to change the way heritage wooden buildings are perceived. They are much more than a medium for communicating historical and artistic values. They are also historical artefacts and masterpieces of technical culture, imbued with scientific, educational and intangible heritage values which deserve to be discovered a new.
PL
Eksploatacja pokładów węgla w kopalni „Ziemowit" jest źródłem aktywności sejsmicznej. Kopalniana Stacja Geofizyki Górniczej od połowy lat 80. XX wieku rejestruje rocznie kilka tysięcy wstrząsów. Najczęściej ogniska lokalizowane są w pobliżu frontów czynnych wyrobisk ścianowych jako wynik eksploatacji. Źródłem aktywności sejsmicznej są również strefy uskokowe, gdzie niejednokrotnie aktywność sejsmiczna znacznie przewyższa poziom rejestrowany w rejonie czynnych pól ścianowych eksploatowanych w niedalekim sąsiedztwie.
EN
Exploitation of coal seams in „Ziemowit" mine is a source of seismic activity. Mine Station of Mining Geophysics records several thousand shocks a year since the mid-80s of the twentieth century. Most of the shock's sources are located near the front of the active longwall workings as a result of mining operations. Fault zones are also a source of seismic activity, where the seismic activity is often much higher than the level of activity recorded in the region of the active longwalls being mined in the vicinity of fault zones.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.