Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Morze Bałtyckie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Wyczerpywanie się surowców nieodnawialnych oraz ich możliwy negatywny wpływ na środowisko i klimat skłania do wyszukiwania alternatywnych metod wytwarzania energii elektrycznej. W pracy przedstawiono analizę możliwości pozyskiwania energii z falowania w południowej części Morza Bałtyckiego w oparciu o reanalizę i pomiary falowania, zlokalizowanymi w dwóch różnych strefach głębokościowych. Maksymalna możliwa energia do wygenerowania mieści się w przedziale 5,7-7,2 kW/m grzbietu fali. Na podstawie danych pomiarowych falowania oraz danych producenta elektrowni pływakowej oszacowano, iż 71-88 km modułów pływakowych mogłoby zaopatrzyć w energię elektryczną aglomerację trójmiejską, a średnia wartość wytworzonej energii plasowałaby się w przedziale 100-169 kW. Przeprowadzona analiza wskazuje na przeciętny potencjał Bałtyku Południowego, związany z krótkookresowymi, wysokimi stanami hydrodynamicznymi morza.
EN
Depletion of non-renewable resources keep us for searching of new alternative methods of generating electricity. There were possibilities in the paper that two of the undulations that are consistent with the experience of the Baltic Sea based on reanalysis and wave measurements, operating based on different depth zones. The maximum power this system can generate is within 5,7-7,2 kW per meter of a wave rigde. Based on the waving mesurments and manufactures data of this kind wave plant, the length 71-88 km of modules could be supply Tri-city agglomeration consumption. Average power of installation would be range 100-169 kW. The conducted analysis access to the average potential of the South Baltic Sea, research with short-term, fast hydrodynamic states of the sea.
2
Content available remote Fragmenty z historii toru wodnego. Czy pękły bariery techniczne?
PL
Problemy związane z utrzymaniem i dostępnością do portów oddalonych od morza jako przyczyna upadku wielu miast portowych w przeszłości. Port w Szczecinie jako klasyczny przykład portu położonego u ujścia dużej żeglownej rzeki. Pogłębienie, a właściwie budowa toru wodnego łączącego Bałtyk z portem w Szczecinie jako wydarzenie, które zadecydowało o tempie i kierunku dalszego rozwoju portu.
EN
Problems with the maintenance and accessibility of harbors located away from the sea shore as the cause of the decline of many harbor cities and towns in the past. Szczecin harbor as a classic example of sea harbor located at the estuary of navigable river. Deepening or actually construction of the waterway between Baltic sea and the Szczecin harbor as the event which determined both pace and direction of the further development of the harbor.
PL
Artykuł stanowi omówienie zmieniającego się znaczenia kulturowo-gospodarczego bursztynu bałtyckiego oraz opracowanie ilościowej oceny wykazów zasobów złóż bursztynonośnych za lata 2012–2023 w oparciu rozpoznanie geologiczne i opracowania naukowe. Autorka przedstawia wybrane aktualne aspekty formalno-prawne w odniesieniu do złoża strategicznego jakim stać się bursztyn.
EN
The article is a discussion of the changing cultural and economic importance of Baltic amber and the development of a quantitative assessment of amber-bearing deposits for the years 2012–2023 based on geological exploration and scientific studies. The author presents selected current formal and legal aspects in relation to the strategic deposit of amber.
4
Content available Projekt FALOCHRONY
PL
Projekt Falochrony, a dokładniej Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku, był realizowany przez konsorcjum firm PORR SA, Rover Maritime SL i Roverpol Sp. z o.o. dla Urzędu Morskiego w Gdyni w okresie od grudnia 2018 r. do sierpnia 2021 r.
5
Content available remote Morska Energetyka Wiatrowa na Morzu Bałtyckim
PL
Projektując roboty i badania geologiczne złoża kopaliny zakłada się uzyskanie pożądanej dokładności (kategorii) rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i innych, określanych hasłowo warunkami geologiczno-górniczymi. Chociaż dokładność rozpoznania złoża w takim zakresie da się przedstawić głównie w formie opisowej i graficznej, prowadzi to jednak do odpowiednio dokładnego obliczenia zasobów kopaliny i średnich parametrów złoża, a niekiedy także liczbowo przedstawianej charakterystyki zmienności parametrów złoża i cech kopaliny. Obliczając zasoby i średnie parametry złoża podczas sporządzania dokumentacji geologicznej złoża kopaliny na lądzie opieramy się na populacji danych uzyskanych bezpośrednio z profili geologicznych otworów i odsłonięć oraz z badań próbek pobranych z tych profili. Dane te pozwalają w prosty sposób na obliczenie błędów oszacowania średnich parametrów złoża i zasobów, co jest wymagane przez stosowne przepisy. Obliczone wielkości błędów wskazują na rozpoznanie złoża w określonej kategorii. Jest to szczególnie ważne w kategorii rozpoznania C1, która pozwala na opracowanie projektu zagospodarowania złoża, niezbędnego dla ubiegania się o koncesję na wydobycie kopaliny. Metodyka badań złóż kruszywa naturalnego położonych na dnie Morza Bałtyckiego jest nieco inna. Podstawowymi są badania geofizyczne, sejsmoakustyczne oraz sonarowe. Wiercenia wykonuje się w mniejszej liczbie, niż na lądzie i do maksymalnych głębokości wynikających z możliwości technicznych oraz ograniczeń środowiskowych. Położenie naturalnego spągu złoża nie ma praktycznie wpływu na głębokość wierceń. Strop złoża stanowi zawsze powierzchnia dna morskiego dająca się odwzorować na mapie z dokładnością niemal rzeczywistą. Powierzchnię naturalnego spągu serii złożowej obrazują głównie dane z gęstej siatki profili sejsmoakustycznych. Rdzenie profili wykonanych wierceń służą przede wszystkim do opisu litologii kopaliny oraz do poboru próbek do badań laboratoryjnych. Większość złóż kruszywa udokumentowanych na dnie Bałtyku, w jego części będącej we władaniu Rzeczpospolitej Polskiej, jest rozpoznana w kategorii C2, mniej dokładnej, niż kategoria C1. Analizy dokładności oszacowania średnich parametrów złoża i zasobów nie były wykonane, ponieważ nie było to formalnie wymagane. Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia sposobu dokonania takiej analizy metodami matematycznymi, uwzględniającymi specyfikę metodyki badań morskich.
EN
When planning geological research and exploration of a mineral deposit, it is assumed to obtain the desired accuracy (category) of recognition of the geological structure, hydrogeological, geological-engineering and other conditions, which are referred to as ‘geological-mining conditions’. Although the accuracy of deposit recognition in such range can be presented mainly in descriptive and graphical form, it leads to appropriately precise calculation of mineral resources and average parameters of the deposit, sometimes also numerically presented characteristics of variability of deposit parameters and mineral characteristics. When calculating resources and average parameters of a deposit during preparation of geological documentation for terrestrial deposits, we rely on the population of data obtained directly from geological profiles, exposures and analyses of samples taken from these profiles. These data allow for simple calculation of uncertainty estimation of deposit average parameters and resources, which is required by relevant legislation. The calculated error indicates recognition of a deposit in a given category. This is especially important in the case of the C 1 recognition category, which allows for drawing up a ‘deposit development plan’, a document required when applying for a exploitation license. Methodology of investigating natural aggregate deposits located offshore, at the seabed (including Baltic Sea) is slightly different. Geophysical, seismic-acoustic and sonar surveys are basic. Drilling is carried out in lesser amounts than on land and to maximum depths resulting from technical possibilities and environmental constraints. The location of the deposit natural base has practically no influence on the drilling depth. The seabed is always the top surface of the deposit, which can be mapped with almost real accuracy. The surface of the deposit natural base is represented mainly by data derived from a dense net of seismic-acoustic profiles. The sediment cores are used mainly for lithology description of the mineral and for laboratory tests. Most of the mineral deposits documented on the seabed of the Polish part of the Baltic Sea are classified as C 2, less precise than C1 category. Accuracy analyses of deposit average parameters and resources estimation, were not carried out because it was not formally required. This article is an attempt to find a way of making such analysis using mathematical methods, taking into account specificity of offshore exploration methodology.
EN
Leaching behaviour is an important evidence of soil quality. The assessment of leaching of heavy metals from the contaminated soil is vital for environmental applications. However, leaching may differ in soil stabilised by various ratios of binders. In this study we measured leaching behaviour of soil contaminated by As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, methyl Hg, aliphatic compounds of hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and dissolved organic carbon (DOC). To evaluate leaching of these substances we tested the effects of changed amount of binder (120 kg and 150 kg) and binder ratios (70/30 %, 50/50 % and 30/70 %) added to soil samples. Soil was dredged from several stations in Ostrand area, SCA Sundsvall Ortvikens Pappersbruk. The results demonstrated a systematically decreasing leaching with the increased slag. The contribution of this research include: (i) devising systematic approach to extract information on leaching from stabilised soil collected from the coastal area of Bothnian Bay, (ii) developing a workflow for stabilising soils by various combination of Portland cement Basement CEM II/A-V (SS EN 197-1) and ground granulated blast furnace slag (GGBFS), Bremen type (SS EN 15167-1), (iii) determining water ratio and density for the untreated and stabilised soil and performing comparative analysis, (iv) evaluating chemical content of pollutants and toxic elements in the aggregated soil samples. Treatment of the contaminated soil by binders improved its parameters by the increased strength and decreased leaching of heavy metals and toxic elements.
EN
Marine passenger ports and terminals are key transport facilities that influence the development and positioning of a region, city or country. The port infrastructure should provide the world requirements in service of cruise and ferry ships, and ensure the efficiency and convenience in service of passengers and associated cargo flow. This circumstance determines the necessity of infrastructure modernization, and hardware and software renewal. At the same time, the existing equipment in ports and terminals is gradually becoming outdated, hence the necessity of modernization on the basis of development of a decision-making system. This decision-making system should no longer be based on analytical models, but on new digital transport models of sea passenger ports and terminals. These digital models must take into account both passenger handling processes and external processes for handling cruise and ferry ships. The model should have high computational power and take into account the influence of the external environment. These models should answer development forecasting questions and provide an accurate decision-making system for the validity of infrastructure changes. The Passenger Port of Saint Petersburg "Marine Façade” (St. Petersburg) was chosen as the subject of research. To construct a numerical model, port operation intensity, passenger, cruise and ferry vessel handling processes were investigated; port and terminal development strategies and the mutual influence of the "city-port" systems on each other were studied. As a result of the analysis, a new digital transport model of the sea passenger port was built, which has a high level of detail and accuracy of process implementation, high productivity and efficiency of analysis of various infrastructure changes in the port, allowing the inclusion of dynamic changes from the external environment. The numerical model has been fully implemented for this port, and new conclusions have been derived from it. The use of these new models allows justification of infrastructure upgrades and to study the position of the port in the region in relation to competitors' ports. The developed tool allows solving the problem of research on port processes at any level of planning and enables integration into the information systems already existing in ports and terminals.
PL
W sezonie zimowym 2019-2020 wystąpiło historyczne minimum rocznej maksymalnej powierzchni zlodzonej Bałtyku (MIE) w całym 301.letnim okresie obserwacji (1720-2020). MIE osiągnęła w tym sezonie lodowym wartość zaledwie 37 tys. km2, przy średniej (1720-2019) równej 213 tys. km2 i (odchyleniu standardowym) równym 112,9 tys. km2. W pracy rozpatruje się zespół procesów, które doprowadziły do osiągnięcia przez MIE ekstremalnie niskiej wartości. Analizę przeprowadzono dla okresu ostatnich 70 lat (1951-2020). Główną przyczyną wystąpienia w sezonie zimowym 2019-2020 tak niskiej MIE jest zmiana reżimu cyrkulacji środkowotroposferycznej w latach 1987-1989, polegająca na przejściu epoki cyrkulacyjnej E w epokę cyrkulacyjną W. W ostatniej epoce cyrkulacyjnej frekwencja makro-typu W według klasyfikacji Wangengejma-Girsa wzrosła znacznie powyżej wartości średnich (ryc. 3). Ponieważ zmienność frekwencji makrotypów cyrkulacji środkowotroposferycznej steruje zmiennością wartości elementów klimatycznych, w tym temperaturą powietrza, usłonecznieniem, prędkością wiatru (tab. 1), zmiana frekwencji makrotypów doprowadziła do zmiany bilansu cieplnego Bałtyku. Po roku 1988 wzrosła akumulacja ciepła słonecznego w wodach Bałtyku w okresie letnim i zmniejszyły się strumienie ciepła jawnego i ciepła parowania z powierzchni Bałtyku w okresach zimowych. W efekcie tych zmian temperatura powierzchni morza (SST) systematycznie wzrastała i SST na coraz większych powierzchniach morza nie osiągała w okresach zimowych temperatury krzepnięcia. W przebiegu SST pojawił się trend dodatni i tym samym wystąpił ujemny trend w przebiegu MIE. Spowodowało to zmianę reżimu lodowego Bałtyku, w ostatniej epoce cyrkulacyjnej silnie zmniejszyła się średnia wartość MIE i znacznie wzrosła częstość występowania łagodnych sezonów lodowych, w tym sezonów ekstremalnie łagodnych (MIE < 81.0 tys. km2). Wystąpienie w okresie ostatniej zimy (DJFM; 2019-2020) bardzo silnej cyrkulacji strefowej (ryc. 6), będącej skutkiem dominacji frekwencji makrotypu W (tab. 3) doprowadziło do wystąpienia bardzo silnych anomalii temperatury powietrza i anomalii SST (ryc. 7), uniemożliwiających, poza skrajnymi północnymi akwenami Bałtyku (Zatoka Botnicka), rozwój zlodzenia. Wystąpienie historycznego minimum MIE w sezonie lodowym 2019-2020 stanowi wynik ewolucji pola SST Bałtyku, zacho-zącej pod wpływem zmiany charakteru cyrkulacji atmosferycznej po roku 1988.
EN
In the winter season 2019-2020, there was a historical minimum of the annual maximum ice extent (MIE) of the Baltic Sea within the entire 301-year observation period (1720-2020). In this ice season MIE reached a value of only 37,000 km2, with an average (1720-2019) of 213,000 km2 and (standard deviation) of 112,900 km2. The paper considers the set of pro-cesses that led to the MIE reaching an extremely low value. The analysis was carried out for the last 70 years (1951-2020). The main reason for the occurrence of such a low MIE in the winter season 2019-2020 is the change in the mid-tropospheric circulation regime in the years 1987-1989, consisting in the transition of the E circulation epoch into the W circulation epoch. In the last period of circula-tion epoch the frequency of the W macrotype according to the Wangengejm-Girs classifica-tion increased significantly above the mean values (Fig. 3). As the variability of the frequency of the macrotypes of the mid-tropospheric circulation controls the variability of the values of climatic elements, including air temperature, sunshine duration, wind speed (Table 1), the change in the frequency of macrotypes led to a change in the thermal balance of the Baltic Sea. After 1988 the accumulation of solar heat in the waters of the Baltic Sea in the Summer period increased, and the fluxes of sensible heat and the heat of evaporation from the surface of the Baltic Sea in Winter periods decreased. As a result of these changes the sea surface temperature (SST) was systematically increasing, and the SST on increasingly larger sea sur-faces did not reach the freezing point in Winter. There was a positive trend in the course of SST and thus a negative trend in the course of MIE. This caused a change in the ice regime of the Baltic Sea. In the last circulation epoch the mean value of MIE decreased significantly and the frequency of mild ice seasons increased significantly, including extremely mild seasons (MIE <81,000 km2). The occurrence of a very strong zonal circulation during the last winter (DJFM; 2019-2020) (Fig. 6), resulting from the dominance of the W macrotype frequency (Table 3), led to a very strong air temperature anomalies and to the SST anomalies (Fig. 7), preventing, apart from the extremely northern waters of the Baltic Sea (Gulf of Bothnia), the development of the ice cover. The occurrence of the historical MIE minimum in the 2019-2020 ice season is the result of the evolution of the Baltic SST field, which took place as a result of the change in the nature of the atmospheric circulation after 1988.
EN
Marine passenger ports are integrated into the transport systems of cities and regions today. If there are sufficient developed mathematical forecasting models in the class of polynomial models, probability series, and a number of others, then the models describing the influence of the external environment on ferry market are not sufficient. The developed scheme of interaction between the participants of the cruise market and the mathematical model of the port as a technical system is presented in this research. The article substantiates new purposes to use the logistic function to assess the external environment. A mathematical model and the derivation of the new basic equation of the logistic function for ferry market are given. Analytical data were collected on the ports and terminals of the Adriatic Sea and the Baltic Sea, and data were selected of ship calls at the passenger port St. Petersburg “Marine Facade” (2019-2020). The article proposes the consideration of new various proportionality factors that will determine the demand for cruise transportation modeling in the short-term forecasting interval. A complete mathematical model is given taking into account the real schedule of the sea passenger port. The logistic function proposed in the article allows us to solve the forecasting problem in a new way in relation to the selection and evaluation of a cruise product. Moreover, it allows us to solve a group of economic problems related to promotion problem for particular cruise product on the market, allows us to evaluate the activity of passengers when they are choosing a cruise product, and allows us to make adjustments to the planned port working schedules and to make timely adjustments. The main advantage of the proposed model is an analytical assessment of the effect of the external environment, both on passenger ports and on ferry and cruise companies.
PL
Gospodarka niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami wymaga zrewidowania w całym regionie Morza Bałtyckiego. Zastosowanie różnych środków w celu zmniejszenia emisji do środowiska aktywnych składników farmaceutycznych (z ang. active pharmaceutical ingredients – APIs) oraz udoskonalenie procedur odbioru i przetwarzania zebranych farmaceutyków, uważane jest za łatwo osiągalny cel.
EN
The article aims to analyze the chances and challenges related to the military security of states surrounding the Baltic Sea. Notably, the problem of the protection of maritime traffic and other sea-related economic activities shall be described. Particular attention shall be given to possible scenarios of “hybrid warfare.” Based on possible threats characteristics, several aspects of changes in organizations and ways of employment of naval forces, border, and coast guard forces and special operations forces.
PL
Tematem artykułu jest analiza szans i wyzwań związanych z bezpieczeństwem militarnym państw otaczających Morze Bałtyckie. W szczególności opisano problem bezpieczeństwa transportu morskiego oraz innej działalności gospodarczej związanej z morzem. Szczególna uwaga została zwrócona na możliwe scenariusze „wojny hybrydowej” w tym regionie. W oparciu o możliwą charakterystykę zagrożeń istotnymi aspektami są postulowane zmiany w organizacji oraz sposobach wykorzystania sił morskich, formacji granicznych oraz wojsk specjalnych.
PL
Efektywne planowanie przestrzenne i właściwa eksploatacja miejskich wód opadowych oraz systemów odwadniających w środowisku miejskim może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka powodziowego. Dodatkowo może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. W tego typu działaniach ma pomóc projekt NOAH, do którego przystąpiły miasta i uniwersytety zlokalizowane wokół Morza Bałtyckiego.
EN
Mercury (Hg) is recognised as a global environmental pollutant. Despite numerous studies being conducted around the world, the transformation of mercury in natural environments is still not fully understood. In addition, increasing droughts and heavy rains are currently observed to contribute to changes in the circulation of Hg. The purpose of this study was to recognise the influence of extreme meteorological and hydrological conditions on the inflow of various forms of mercury to the coastal zone of the Bay of Puck. The studies were carried out at estuarial stations of four rivers belonging to the southern Baltic Sea catchment: Reda, Zagorska Struga, Gizdepka and Płutnica. The results showed that meteorological and hydrological parameters affect mercury speciation in river catchments, which translates into inflow of labile mercury to the southern Baltic Sea.
PL
Rtęć (Hg) uznawana jest za globalne zanieczyszczenie środowiska. Pomimo przeprowadzenia licznych badań na całym świecie transformacje rtęci w środowisku naturalnym nie są ciągle do końca poznane. Dodatkowo obecnie obserwowane są coraz częściej występujące susze oraz intensywne deszcze, ktore przyczyniają się do zmian w obiegu Hg. Tym samym celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie wpływu skrajnych warunkow meteorologiczno-hydrologicznych na dopływ rożnych form rtęci do strefy brzegowej Zatoki Puckiej. Badania zostały przeprowadzone na stacjach ujściowych czterech rzek należących do zlewiska południowego Bałtyku: Reda, Zagorska Struga, Gizdepka i Płutnica. Uzyskane wyniki wykazały, że parametry meteorologiczno-hydrologiczne wpływają na specjację rtęci w zlewniach rzek, co przekłada się na dopływ labilnej rtęci do południowego Bałtyku.
PL
W listopadzie 2019 r. rozpoczął się drugi i ostatni nabór wniosków do programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 „Seed money” na projekty zalążkowe wdrażane pod szyldem Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)1). Fundusz ten to szansa na finansowanie podwalin dla dużego międzynarodowego projektu.
PL
Wybuch II wojny światowej pokazał od 1 IX 1939 r. niebywale ważną rolę lotnictwa. W pierwszym dniu działań wojennych jednak nad polskim Bałtykiem operowały nie tylko jednostki Luftwaffe lecz również jednostki niemieckiego lotnictwa morskiego dając się poważnie we znaki obrońcom Wybrzeża. Artykuł ten prezentuje działania tych właśnie jednostek w świetle nieznanych dotąd archiwaliów.
EN
The outbreak of the Second World War showed from 1 September 1939 an extremely important role of aviation. On the first day of military operations, however, not only the Luftwaffe units operated on the Baltic Sea, but also units of the German naval aviation, giving seriously to the defenders of the Coast. This article presents the activities of these individuals in the light of previously unknown archives.
EN
The ever-increasing risk of terrorist attacks is a stimulus for seeking new, more effective danger detection methods. The article describes new methods of detecting hazardous materials based on the interaction between neutrons and matter. The status of the design of the device for detecting hazardous materials in water environments based on these methods, currently in development at the Jagiellonian University (Kraków, Poland), will be presented as well.
PL
Wciąż rosnące ryzyko ataków terrorystycznych skłania do poszukiwania nowych, efektywniejszych metod wykrywania zagrożeń. W artykule opisane zostaną nowe metody wykrywania materiałów niebezpiecznych, których podstawę stanowi oddziaływanie neutronów z materią. Przedstawiony zostanie również status projektu urządzenia do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym opartego na tych metodach, które jest rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
19
Content available Modernizacja i budowa umocnień brzegowych
PL
Wybrzeże Bałtyku to obszar występowania coraz silniejszych sztormów zimowych. Ponadto na skutek ocieplania się klimatu rozwój morskiej pokrywy lodowej jest coraz słabszy. Wszystko to wzmaga procesy erozyjne i skutkuje niszczeniem brzegów klifowych i akumulacyjnych. Tym samym podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania bądź spowalniania powyższych procesów, z zastrzeżeniem potrzeby zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej, jest jak najbardziej uzasadnione.
PL
Żwiry i piaski są podstawową kopaliną stosowaną w budownictwie do produkcji betonów, prefabrykatów betonowych i dróg, a także w wielu innych gałęziach gospodarki. Złoża żwirów i piasków zalegają na stosunkowo niedużych głębokościach na terenie całego kraju i są eksploatowane we wszystkich województwach oraz w Bałtyckim Obszarze Morskim. Z analizy bazy geologicznej wynika, że w ostatnich latach pomimo eksploatacji przybywa udokumentowanych zasobów.
EN
Gravel and sand are basic minerals used in construction for the production of concretes, concrete prefabricated elements and roads as well as in many economic sectors. The deposit of gravel and sand occur at relatively depths all over Poland and are mined in all voivodeships at the Baltic Sea area. An analysis of the geological database has shown that the amount of documented resources has grown in recent years despite their mining.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.