Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper contains the analysis of the possibility of container transportation on the Oder Waterway (the Gliwice Canal, the canalized stretch of the Oder River, and the regulated stretch of the Oder River), on the assumption that the waterway complies with conditions of class III European waterway. The analysis is based on the concept of modern motor cargo vessel, adjusted to hydraulic parameters of waterway. The vessel is designed for ballasting when passing under bridges. The amount of ballast water that enables transportation of two tiers of containers is given. The costs of waterborne transportation are compared to the costs of rail transportation of containers on selected shipping routes.
EN
In the present paper presented are the results of prediction of total resistance of inland waterway vessels based on model test data. In scaling the resistance from model to full scale the extrapolation with two-dimensional frictional resistance formulation (without form factor) was applied, combined with different methods of determination of frictional (viscous) resistance coefficient. There were used the equations that include the effect of water depth, with and without account for pressure gradient. It was shown that limited depth of water substantially affects the frictional resistance. The results of example calculations are compared to resistance prediction made using the ITTC 1957 modelship correlation line. Example calculations take into account the limited depth of water. Depending on the applied method of determination of frictional resistance coefficient the resultant total resistance of inland waterway vessel is higher or lower than the resistance based on the ITTC 1957 correlation line. The effect of water depth depends on the ratio of water depth to ship draught (h/T), on ship speed, and on the composition of a convoy. The extrapolation of resistance was made without including the form factor. Computations are made based on model test data for an inland waterway cargo vessel, for a kombi-type convoy of an inland waterway cargo vessel and a dumb barge, and for a convoy of two dumb barges without a pushboat.
PL
W artykule przedstawiono historyczny zarys znaczenia transportu śródlądowego w systemie transportowym Polski. Wykazano, że od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku obserwuje się stały regres znaczenia tej gałęzi transportu w Polsce. Zasadniczy wpływ na taki stan, prócz zmian w strukturze podaży ładunków, ma degradacja dróg wodnych, a szczególnie Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW). Droga ta, która w przeszłości spełniała wymogi klasy III, obecnie na wielu odcinkach ma tylko parametry klasy II. Znaczącym elementem rozwoju śródlądowego transportu wodnego jest dostosowanie się tej gałęzi do nowych istniejących i rozwijanych technologii transportu, a zwłaszcza do transportu kontenerów. Transport ten jest możliwy nawet w obecnie występujących warunkach nawigacyjnych przy wykorzystaniu istniejącej floty.
EN
The article presents a historical outline of the importance of inland waterway transport in the Polish transport system. It has been shown that since the 80s of the last century steady regression in that sector of transport in Poland has been noticed. A major impact on the state, except for changes in the structure of the goods supply, has the degradation of waterways, especially the Oder Waterway. The waterway, which in the past met the requirements for Class III, now in many places meets only Class II. A significant element in the development of inland waterway transport, is to adapt the system to existing and new transportation technologies developed on a global scale, particularly the transport of containers. Containers transport is possible even with the currently existing navigation conditions, using the existing fleet.
PL
Transport materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych wiąże się z większymi, niż w przypadku standardowego przewozu, wymaganiami odnośnie: środków transportu, zabezpieczenia przewożonego ładunku oraz towarzyszącej temu dokumentacji. Najmniej komplikacji związanych z transportem specjalnym spotykają statki. Jednym z największych atutów żeglugi śródlądowej jest możliwość przewożenia materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych bez wprowadzania zmian w organizacji ruchu innych jednostek poruszających się po tej samej drodze. Wiąże się to z największą spośród innych gałęzi transportu, skrajnią, oraz ze stosunkowo dużą odległością od innych jednostek. Prezentowany artykuł opisuje stan przewozu materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych przez polską żeglugę śródlądową, towarzyszące temu wymogi prawne i formalne. Przedstawia też sposób organizacji takiego transportu.
EN
Transportation of hazardous and oversized materials is connected to greater than a standard transportation requirements. It regards: transportation, cargo security, and accompanying documentation. The least complications related to special transport meet the ships. One of the greatest strengths of inland navigationis the possibility of transporting hazardous and oversized cargo without changes in the organization of the movement of other units moving along the same road. This is a result of greater gauge, and a relatively large distance from other units. The article describes the state of the transport of hazardous and oversized materials by the Polish inland waterways, the accompanying legał and formal requirements. Also a organization of such transport is presented.
PL
W związku z rozwojem przeładunku kontenerów w głębokowodnym terminalu kontenerowym w Porcie Północnym (DCT), pojawiły się problemy z dostawą i odbiorem kontenerów transportem kolejowym i drogowym. Jedną z możliwości rozwiązania problemu jest wykorzystanie drogi wodnej Wisły. W referacie przedstawione zostaną możliwości transportu kontenerów w relacji Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. Analiza uwzględnia obecnie występujące warunki nawigacyjne oraz ograniczenia na tym odcinku Wisły. W odniesieniu do floty przyjęto założenie, że wykorzystana będzie flota obecnie eksploatowana, lub znane lecz nie zrealizowane rozwiązania nowych jednostek. Określona będzie liczba kontenerów przewieziona przez określony typ floty w sezonie nawigacyjnym. Podane zostaną orientacyjne koszty transportu wodnego w porównaniu do kosztów transportu kolejowego. W analizie kosztów uwzględnione będą koszty zewnętrzne. Koszt transportu kolejowego oparty będzie o oficjalne taryfy PKP CARGO. Przedstawiona będzie prognoza podaży kontenerów ciążących do Wisły. Ma to związek z rozwojem przeładunków kontenerów w głębokowodnym terminalu w Gdańsku (DCT).
EN
Due to the development of container shipping in deepwater container terminal in the Northern Port (DCT), problems with the delivery and collection of containers by rail and road appear. One of possible solutions of the problem is to use the Waterway of Vistula River. The paper will present the possibilities of container transport in relation Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. The analysis takes into account the currently existing navigation conditions and restrictions on this section of river. With regard to the fleet, is was assumed that the currently operated fleet, or known but not yet implemented units will be used. The maximum capacity of Lower Vistula section will be determined as well as the number of containers carried by a particular type of fleet during the navigation season. Indicatory water transportation cost compared to the cost of road and rail transport will be given. The analysis of the costs will also include external costs. The cost of rail transport will be based on the official PKP CARGO tariff. The forecast of container supply for Vistula River will be presented. This all is related to the development of shipping in the deepwater container terminal in Gdansk (DCT).
EN
By using fully theoretical method the heeling moment due to centrifugal forces has been determined for a small river cruiser in turning manoeuvre. The authors applied CFD software for determination of hull hydrodynamic forces, and open water characteristics of ducted propeller for estimation of thrust of rudder-propellers. Numerical integration of equations of 3DOF motion was used for prediction of ship trajectory and time histories of velocities, forces and heeling moment.
EN
The paper presents an analysis of the impact of the physical phenomena occurring during the movement of a vessel in shallow water on the number of accidents on inland waterways. On the basis of data on the accidents on German waterways it has been established that the phenomenon of ship squatting significantly contributes to accidents connected with the suction of the vessel to the bottom of the waterway. Such failures are the cause of over 35% of all the accidents on inland waterways. Another factor increasing the probability of a failure is the negative impact of the waves produced by the movement of the vessel and of the screw race. The size of squatting and the intensity of the negative impact of the waves and the screw race depend on the sailing speed and the waterway restrictions.
PL
W związku z rozwojem przeładunku kontenerów w głębokowodnym terminalu kontenerowym w Porcie Północnym (DCT), pojawiły się problemy z dostawą i odbiorem kontenerów transportem kolejowym i drogowym. Jedną z możliwości rozwiązania problemu jest wykorzystanie drogi wodnej Wisły. W artykule przedstawione zostaną możliwości transportu kontenerów w relacji Gdańsk-Tczew-Solec Kujawski. Analiza uwzględnia obecnie występujące warunki nawigacyjne oraz ograniczenia na tym odcinku Wisły. W odniesieniu do floty przyjęto założenie, że wykorzystana będzie flota obecnie eksploatowana, lub znane lecz nie zrealizowane rozwiązania nowych jednostek. Określona będzie liczba kontenerów przewieziona przez określony typ floty w sezonie nawigacyjnym. Podane zostaną orientacyjne koszty transportu wodnego w porównaniu do kosztów transportu kolejowego. W analizie kosztów uwzględnione będą koszty zewnętrzne. Koszt transportu kolejowego oparty będzie o oficjalne taryfy PKP CARGO. Przedstawiona będzie prognoza podaży kontenerów ciążących do Wisły. Ma to związek z rozwojem przeładunków kontenerów w głębokowodnym terminalu w Gdańsku (DCT).
EN
Due to the development of container shipping in deep water container terminal in the Northern Port (DCT), problems with the delivery and collection of containers by rail and road appear. One of possible solutions of the problem is to use the waterway of Vistula river. The paper will present the possibilities of container transport in relation Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. The analysis takes into account the currently existing navigation conditions and restrictions on this section of river. With regard to the fleet, is was assumed that the currently operated fleet, or known but not yet implemented units will be used. The maximum capacity of Lower Vistula section will be determined as well as the number of containers carried by a particular type of fleet during the navigation season. Indicatory water transportation cost compared to the cost of road and rail transport will be given. The analysis of the costs will also include external costs. The cost of rail transport will be based on the official PKP CARGO tariff. The forecast of container supply for Vistula river will be presented. This all is related to the development of shipping in the deep water container terminal in Gdansk (DCT).
PL
Ze względu na często zmieniające się warunki nawigacyjne na polskich drogach śródlądowych, często zmieniają się warunki pracy układów napędowych statków śródlądowych. Polscy armatorzy posiadają głównie flotę starszego typu. Statki eksploatowane w Polsce nie mają komputerów pokładowych. Z tego powodu bieżące zużycie paliwa przez statki śródlądowe jest trudne do określania. Artykuł opisuje możliwości programu do wspomaganiu transportu śródlądowego: SkuNav. Przy pomocy tego programu można szacować koszty transportu śródlądowego na drodze wodnej o zmiennej głębokości. Program może być używany przy planowaniu tras oraz w czasie rejsu, w celu zmniejszenia kosztów zużycia paliwa.
EN
Due to the frequently changing navigation conditions at the Polish waterways, also inland ships propulsion systems operating conditions often change. Polish operators have mostly older fleet. Ships operated in Poland does not have on-board computers. Therefore, the current fuel consumption by inland vessels is difficult to determine. This paper describes the capabilities to assist the inland transportation by program: SkuNav. With the help of this program one can estimate the costs of inland transport on the waterway with a variable depth. The program can be used for route planning and during the voyage, in order to reduce the fuel costs.
EN
Among different transportation modes, inland water transport is recognized as a low-cost, environmentally friendly way of transporting. The use of this mode in Poland encounters many challenges. Thus, the investigation of development possibilities by analysing the revitalization profitability and navigability restoration of Lower Vistula river should be explored. Following this, the article includes the summary of obtained results of the project INWAPO carrying out and regards development of infrastructure and sea/river ports, demand forecast for transportation, external costs estimation and the main benefits from lower Vistula river revitalization. The main analysis is done with the assumption of IV (or higher) navigable class of the Vistula river.
EN
Transport of goods is of great importance in socio-economic life of societies. In Poland, where the power industry is based partially on bituminous coal extracted in mines of Upper Silesia, the transportation of coal is of great significance. The coal transportation acquires special importance in the corridor of the Odra River, where the Power Station Opole, Kogeneracja Wrocław, industrial complex of Power Station Dolna Odra, and numerous other industrial companies, that rely on such energy carrier are located. Location (intentional) of coal consumers, as well as historical determinants, created the chance of functioning of alternative transport systems: rail and inland waterborne ones. Intuitive interest in inland waterborne transportation as mass transportation that is cheaper and safer for natural environment, is the subject of present paper. Main objective is the presentation of the method for evaluation of so-called external costs in multimodal transportation of coal including the non-alternative rail transport between coal mines and the port of Gliwice, and inland waterborne transportation from the port of Gliwice to the consumers located by the Odra River.
EN
Propeller-hull interaction coefficients - the wake fraction and the thrust deduction factor - play significant role in design of propulsion system of a ship. In the case of inland waterway vessels the reliable method of predicting these coefficients in early design stage is missing. Based on the outcomes from model tests and from numerical computations the present authors show that it is difficult to determine uniquely the trends in change of wake fraction and thrust deduction factor resulting from the changes of hull form or operating conditions. Nowadays the resistance and propulsion model tests of inland waterway vessels are carried out rarely because of relatively high costs. On the other hand, the degree of development of computational methods enables’ to estimate the reliable values o interaction coefficients. The computations referred to in the present paper were carried out using the authors’ own software HPSDKS and the commercial software Ansys Fluent.
PL
Zaniedbania i brak inwestycji na drogach wodnych doprowadziły do marginalizacji tego systemu transportowego w Polsce. Jest to sprzeczne z ogólnymi tendencjami występującymi w państwach Unii Europejskiej. Dlaczego tak się dzieje, skoro przewóz śródlądowy jest ekonomiczny i generuje najniższe koszty w stosunku do wykonanej pracy transportowej?
14
PL
Śródlądowy transport w Polsce skoncentrowany jest na ODW. Historycznie przez wiele lat transport na Odrze zdominowany był przez transport ładunków masowych w relacji zespół portowy Szczecin – Świnoujście – Górny Śląsk. O możliwościach transportu rzecznego w relacji Śląsk zespół portowy Szczecin - Świnoujście decyduje przepustowość Kanału Gliwickiego. Odmienne parametry budowli hydrotechnicznych na Kanale Gliwickim i Odrze skanalizowanej utrudniają optymalne wykorzystanie floty. W referacie przedstawiono różne warianty organizacji transportu na Kanale Gliwickim. Wykazano, że zastosowanie pchaczy kanałowych może zmniejszyć koszty i umożliwić efektywniejsze wykorzystanie floty. Wymaga to jednak budowy serii pchaczy kanałowych, tańszych w produkcji i eksploatacji od pchaczy trasowych.
EN
Inland waterborne transportation in Poland is concentrated on the ODW. Considering it in historical terms, for many years the transportation of bulk cargo between the port complex of Szczecin-Świnoujście and Upper Silesia dominated on the Oder River. The potential of waterborne transportation between the port complex of Szczecin-Świnoujście and Upper Silesia is determined by traffic capacity of the Gliwice canal. Parameters of hydraulic structures on the Gliwice canal and on the canalized Oder River are different, and this hinders the optimal usage of fleet. In this paper the different variants of organization of transport on the Gliwice canal are presented. It was proved that application of canal pushboats may reduce the cost of transportation and enable more effective usage of fleet. However, the construction of a series of canal pushboats is required which are cheaper in production and operation than conventional river pushboats.
EN
The importance of inland waterway transport for transport in the EU countries is highlighted. In Western Europe inland waterway transport is perceived as an environment-friendly system offering considerable potential. The carriage of aggregates and construction materials has a large share in the transport structure. In the transport on the Rhine aggregates constitute 15-20% of the whole transport on this waterway. In Poland, waterway transport has a marginal importance since its share in the total transport is below 0.5%. In Polish conditions the carriage of aggregates has a significant share in the total inland waterway transport. On domestic routes the share of aggregate carriage amounts to 50-80%. However, the carriage is over short distances and is connected with extraction of aggregates from the bottom of the waterways. The advantages of waterway transport in comparison with rail transport are demonstrated by means of an analysis of the costs of coal transport on the Oder.
16
EN
Safety in water transport plays a significant role. One way to increase safety in the waterways is to ensure that ships have proper manoeuvrability. Evaluation of manoeuvring properties performed at an early stage of design can detect problems that later would be difficult to solve. To make such an analysis the nu-merical methods can be used. In the paper the numerical method to evaluate the ship manoeuvrability on the shallow water is presented. Additionally author shows the procedure of determining hydrodynamic coeffi-cients on a basis of CFD calculation. The simulation results of inland ship was compared with experimental data.
17
Content available remote Flota nowej generacji na Odrzańskiej Drodze Wodnej
PL
Przedstawiono koncepcję nowej generacji floty dostosowanej do obecnych i przewidywanych w przyszłości warunków nawigacyjnych na ODW. Podane zostały wymiary główne barek pchanych, motorowych i pchacza trasowego. W przypadku pchacza określono podstawowe parametry układu napędowego. Nowa flota może współistnieć z obecnie eksploatowaną. Podane zostały koszty transportu z wykorzystaniem nowej floty. Koszty te porównano z kosztami floty obecnie eksploatowanej. Analiza została przeprowadzona dla relacji porty Gliwice/ Kędzierzyn-Koźle - elektrownia Opole i elektrociepłownia Wrocław.
EN
In the paper, there is presented conception of a new generation of fleet adapted to the actual and predicted in future conditions for navigation on the ODW. There are given main dimensions of pushed barges, motor barges and pusher-tug. For the pusher-tug case the basic parameters of the propulsion system were specified. The new fleet can coexist with the one which is currently operated. Transport costs with using the new fleet are given. These costs were compared with the costs of the fleet currently operated. The analysis was performed for the shipping route ports Gliwice / Kedzierzyn-Kozle - a power plant in Opole and combined heat and power plant in Wroclaw.
18
PL
Stosując się do wymogów Unii Europejskiej, należy dążyć do zrównoważonego rozwoju wszystkich gałęzi transportu. Ważna jest również minimalizacja emisji zanieczyszczeń. Z tych powodów optymalizuje się parametry pracy układów napędowych środków transportu tak, aby uzyskać ja najefektywniejsze wykorzystanie paliwa. Optymalizacji dokonuje się na podstawie charakterystyk napędowych. W przypadku wybudowanych już jednostek, pracę układu napędowego optymalizuje się poprzez wyznaczenie najefektywniejszych parametrów pracy, dla istniejących warunków (charakterystyka drogi wodnej, geometria statku). Ważne jest weryfikowanie tych parametrów w przypadku ingerencji w układ napędowy, czyli np. w przypadku wymiany silnika głównego. Punktem wyjściowym dla optymalizowania parametrów pracy układu napędowego statku śródlądowego staje się zatem wyznaczenie charakterystyk napędowych. Referat przedstawia metody ich modelowania i różnice dla dwóch układów napędowych pchacza BIZON III.
EN
European Union countries seek to sustainable development of all modes of transport. The most efficient use of fuels is also important due to minimize the emissions. For these reasons, it is important to optimize the performance of the propulsion systems of transport. Whenever the propulsion system is renovated the calculation must be provided, and the new propulsion system’s characteristics must be given. For already built ships, the work of the propulsion system is being optimized by setting the most effective parameters for the existing conditions (characteristics of the waterway, the geometry of the vessel). The starting point for optimizing the operating parameters of the propulsion system of inland ships, becomes the designation of propulsion system’s characteristics. The paper presents methods of its modeling, checked for push tug BIZON with both: engines Wola Henshel and Volvo Penta.
PL
Transport śródlądowy w polityce transportowej UE odgrywa znaczącą rolę. Z uwagi na jego proekologiczny charakter wspierany jest jego rozwój. Zakłada się, że ten system transportowy wraz z transportem kolejowym pozwoli na zmniejszenie udziału transportu drogowego w całości pracy transportowej państw UE. W artykule przedstawiono skrótową charakterystykę dróg wodnych, zrealizowane i realizowane inwestycje na drogach wodnych. Przedstawiono strukturę transportu śródlądowego, wraz z tendencjami jego rozwoju. Transport śródlądowy ma coraz większe znaczenie w transporcie kontenerów, a porty rzeczne przekształcane są w centra logistyczne.
EN
In EU's transport policy, inland transportation plays a significant role. Due to its environmentally friendly nature, its development is supported. It is assumed that this transport system and rail transport, will reduce the share of road transport in total EU transportation. The paper presents a brief description of waterways, and the investments made on the waterways. The structure of inland waterways, along with the tendencies of its development. Inland navigation is becoming increasingly important in the transport of containers, and river ports are transformed into logistics centers.
PL
Kraje Unii Europejskiej dążą do zrównoważonego rozwoju wszystkich gałęzi transportu. Ważne jest również jak najefektywniejsze wykorzystywanie paliw w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń. Z tych powodów ważne jest optymalizowanie parametrów pracy układów napędowych środków transportu. W przypadku wybudowanych już jednostek, pracę układu napędowego optymalizuje się poprzez wyznaczenie najefektywniejszych parametrów pracy, dla istniejących warunków (charakterystyka drogi wodnej, geometria statku). Punktem wyjściowym dla optymalizowania parametrów pracy układu napędowego statku śródlądowego staje się zatem wyznaczenie charakterystyk napędowych. Artykuł przedstawia metody ich modelowania.
EN
European Union countries seek to sustainable development of all modes of transport. The most efficient use of fuels is also important due to minimize the emissions. For these reasons, it is important to optimize the performance of the propulsion systems of transport. For already built ships, the work of the propulsion system is being optimized by setting the most effective parameters for the existing conditions (characteristics of the waterway, the geometry of the vessel). The starting point for optimizing the operating parameters of the propulsion system of inland ships, becomes the designation of propulsion system’s characteristics. The paper presents methods of its modeling.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.