Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, the results of strength tests of clad material AA2519-Ti6Al4V made by explosive welding after various cases of heat treatment and rolling were presented. Additionally microhardness tests were conducted to verify obtained experimental.
2
Content available remote Wpływ parametrów zgrzewania wybuchowego na złącze CuM1EZ4 + SS30L
EN
This paper presents the influence of the standoff distance between metallic sheets copper (M1EZ4) - stainless steel (304L) made by explosive welding. Mechanical properties and measurement of wave were analysed according to the place of sampling with respect to the distance from initiation point. With higher distance from the initiation point, increase of height and width of the wave has been observed.
3
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań bimetalu S355J2N – AW1050A wykonanego technologią zgrzewania wybuchowego. Ocenie poddano wpływ wysokości warstwy materiału wybuchowego (H) na własności bimetalu. W celu weryfikacji tego parametru przeprowadzono analizę zmian mikrotwardości w strefie połączenia, określono charakterystykę geometrii złącza oraz wykonano technologiczne próby odrywania i gięcia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmiana wysokości warstwy materiału wybuchowego nie wpływa na twardość w strefie połączenia, jednak ma ona znaczny wpływ na geometrię złącza oraz wytrzymałość bimetalu.
EN
The article shows the results of research on clad material S355J2N - AW1050A. Were evaluated the impact of the heigth of explosive material layer on the properties of bimetal. In order to verify this parameter, were performed such tests as: analysis of changes in microhardness, analysis of the geometry of joint, ram strength tests and bend tests. Based on performed reasearchs, was found that the change of highness of the explosives does not effect on the hardness of the bimetal. However, it has a significant effect on the results obtained during the ram strength test and bending test, as well as on the geometry of the joint.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań bimetalu 904L-N02201 połączonego metodą zgrzewania wybuchowego. Plater wykonano technologią zgrzewania wybuchowego, a następnie przeprowadzono wstępną obróbkę cieplną - wyżarzanie odprężające. Określono mikrostruktury złącza po wstępnej obróbce cieplnej, a zarazem w celu sprawdzenia odporności złącza na korozję, przeprowadzono dodatkową obróbkę cieplną. Kolejno, przy użyciu mikroskopu optycznego oraz skaningowego, wykonano badanie mikrostruktury po obróbce cieplnej. Przeprowadzono pomiary wielkości elektrycznych podczas korozji swobodnej w badaniach potencjodynamicznych, umożliwiające ocenę odporności na korozję.
EN
This paper presents the results research of bimetal 904L – N02201 connected using explosive welding method. Plater was performed using explosive welding technology, heat treatment was carried out prestress relief. The joint microstructure was defined after initial heat treatment and also to verify the corrosion resistance of the joint additional heat treatment was carried out. Consecutively, using an optical and scanning microscope, examination of the microstructure after heat treatment were performed. The electrical measurements were examined during free corrosion in the potentiodynamic studies enabling the evaluation of corrosion resistance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań trimetalu AA2519- AA1050-Ti6Al4V połączonego metodą zgrzewania wybuchowego. Określono charakterystykę gięcia blach z trimetalu w stanie surowym, po wyżarzaniu w temperaturze 530°C przez 120 minut, oraz po wyżarzaniu z dodatkowym starzeniem w 165°C przez 600 minut. Dla otrzymanych w taki sposób próbek przeprowadzono próby gięcia zgodnie z ASTM E-290-14 oraz analizę zmian mikrotwardości w złączu platerowanym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowane obróbki cieplne zwiększają, w różnym stopniu, wytrzymałość trimetalu oraz twardość poszczególnych jego warstw. Największy wzrost wytrzymałości jak i mikrotwardości uzyskano po wyżarzaniu z dodatkowym starzeniem.
EN
The article presents results of tests of the trimetalic joint AA2519-AA1050-Ti6Al4V performed by explosive welding. Shown characteristics of bending of trimetal in a raw state, after annealing at 530°C for 120 minutes and annealing with additionally aging at 165°C for 600 minutes. For the obtained specimens were performed bending tests acc. to ASTM E-290-14 and analysis of microhardness changes in the joint. Performed studies shown that the applied heat treatments increases, in varying degrees, strength and microhardness of each layer of trimetal. The largest increase of strength and microhardness was obtained after annealing with additional aging.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych materiału warstwowego zgrzewanego metodą wybuchową AA2519-Ti6Al4V dla różnych przypadków obróbki cieplnej i walcowania. Dodatkowo przeprowadzono symulację numeryczną w celu weryfikacji wyników eksperymentalnych dla potrzeb modelowania obróbki skrawaniem.
EN
In this paper, the results of strength tests of clad material AA-2519-Ti6Al4V made by explosive welding after various cases of heat treatment and rolling were presented. Additionally numerical simulation was conducted to verify obtained experimental results for modeling machining.
EN
Shown the results of testing on tri-metal AA2519-AA1050-Ti Gr 5 obtained by explosive welding. The bond was heat treated at different conditions. For received joints performed testing of mechanical properties and examinations of structure and hardness. Based on the performed tests described the quality of obtained bond and also describes the effect of heat treatment on the properties of the bond zone.
EN
Explosive cladding is currently one of the basic technologies of joining metals and their alloys. It enables manufacturing of the widest range of joints and in many cases there is no alternative solution. An example of such materials are clads that include light metals such as titanium and aluminum. ach new material combination requires an appropriate adaptation of the technology by choosing adequate explosives and tuning other cladding parameters. Technology enabling explosive cladding of Ti6Al4V titanium alloy and aluminum AA2519 was developed. The clads were tested by means of destructive and nondestructive testing, analyzing integrity, strength and quality of the obtained joint.
PL
Platerowanie wybuchowe jest obecnie jedną z podstawowych technologii łączenia metali i ich stopów. Pozwala ona na wytwarzanie najszerszej gamy połączeń i w wielu przypadkach nie ma alternatywy. Przykładem takich materiałów są platery z udziałem metali lekkich, jak: tytan, aluminium. Każda nowa kombinacja materiałowa wymaga odpowiedniej adaptacji technologii poprzez dobór właściwych materiałów wybuchowych i pozostałych parametrów spajania. Opracowano technologię wybuchowego łączenia stopów tytanu Ti6Al4V i aluminium AA2519. Platery przebadano przeprowadzając testy nieniszczące i niszczące, oceniając spójność, wytrzymałość i jakość uzyskanego połączenia.
9
Content available remote Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych
PL
Przedstawiono wyniki badań bimetalu ze stali austenitycznych ASME SB-625- ASME SA-240 316Ti uzyskanego przez zgrzewanie wybuchowe. Bimetal poddano wyżarzaniu w temperaturze 610°C przez 90 min i w tempe raturze 910°C przez 30 min. Dla otrzymanych złączy wykonano badania właściwości mechanicznych, obejmujące próby ścinania, zginania, określenie wytrzymałości na rozciąganie, badanie udarności, badania struktury oraz pomiary mikrotwardości. Na podstawie tych badań oceniono jakość uzyskanego połączenia, a także określono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości złącza. Stwierdzono, że w wyniku zgrzewania następuje umocnienie w strefie złącza, a zastosowana obróbka cieplna nie spowodowała spadku twardości w strefie połączenia, w związku z czym przeprowadzenie tego typu zabiegów wydaje się niecelowe.
EN
Presented results of test of the bimetallic joint: austenitic stainless steel ASMESB-625+austenitic stainless steel ASMESA-240 316Ti, produced by explosive cladding method. Manufactured joint was stress relief annealed at 610°C with holding time of 90 min as well as normalized at 910°C with holding time of 30 min. Joints were tested in aim to check its mechanical properties, including: shear test, bend test, tensile test, impact tests, microstructure and micro-hardness measurements. Basis on performed tests, evaluated quality of manufactured joint as well as determined influence of heat treatment for its structure and properties. Concluded that due to the influence of explosive cladding, follow hardening of bond zone. The heat treatment does not reduce hardness of the bond zone, therefore process of heat treatment is needless for that joint.
PL
Diagnostykę wybranego parowego bloku energetycznego w elektrowni TURÓW oparto na systemie programów D1AGAR i pomiarach cieplno-przepływowych. Pomiary zbierano na bieżąco w blokowym systemie DCS. W diagnostyce cieplnej obok bezpośredniej oceny parametrów pracy obiegu cieplnego, określa się degradację elementów składowych obiegu i prognozuje uzasadnioną ekonomicznie akcję remontową.
11
EN
The paper considers the problem of measurement of air amount in air-vapour mixture removed from condensers by steam ejectors. An efficient method for the air inleakage rate measurement is proposed. It allows for the accurate measurement and monitoring of air inleakage rate in the wide range from 0.5 to 150 kg/h of dry air. The results of such measurements may be easily implemented in diagnostic codes to evaluate the power losses resulting from the excess air influx into condensers. The monitoring systems based on the above method have been constructed and implemented at the Turów power station for turbine units of 200 MW.
PL
Przedstawiono kształtowanie się wskaźników sprawnościowych Elektrowni Turów w ciągu czterdziestoletniej eksploatacji oraz sposoby ich polepszania. Opisano obecny stan diagnostyki wymienionych parametrów.
EN
Presented are efficiency indices of the Turów Power Station during the forty years operation and ways of improvement them. Described are present state of the diagnosis of mentioned parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.