Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje sposób opracowania stanowiska testowego wykorzystującego możliwości standardu IEC 61850 w cyfrowych stacjach wyposażanych w urządzenia różnych producentów. Niniejsze stanowisko zostało pokazane na konferencji KAE 2022. W jego opracowaniu uczestniczyło kilka firm, które opracowały unikalne metody integracji swoich urządzeń w tak różnorodnym środowisku. Kluczowym zagadnieniem podczas budowy stanowiska było opracowanie układu telekomunikacyjnego oraz zapewnienie poprawnej synchronizacji czasu, która jest konieczna do poprawnego działania szyny procesowej.
EN
This article describes how to develop a test stand showing the possibilities of using the IEC 61850 standard in digital stations equipped with devices from various manufacturers. This standpoint was shown at the KAE 2022 conference. Several companies participated in its development, which developed unique methods of integrating their devices in such a diverse environment. The key issue during the construction of the stand was to develop a telecommunications system and ensure correct time synchronization, which is necessary for the proper operation of the process bus.
PL
Artykuł analizuje zachowanie układu automatyki elektroenergetycznej linii SN w sytuacji załączania grupy transformatorów SN/nn. Układ automatyki zastosowany w linii SN składa się z typowego zestawu przekaźników nadprądowych oraz przekaźnika nadprądowego zerowego. Zauważono, że w przypadku załączenia transformatorów SN/nn, oba typy przekaźników pobudzają się i generują sygnał na wyłączenie. W przypadku przekaźników nadprądowych jest to oczywiście skutkiem pojawienia się dużych prądów magnesowania transformatorów SN/nn. Natomiast działanie przekaźnika nadprądowego zerowego budzi wątpliwości w opisywanym układzie. Główny nacisk w artykule położono na przedstawienie działania przekaźnika nadprądowego zerowego. Opisano przyczynę jego pobudzenia i zadziałania podczas udaru prądu magnesującego oraz możliwe metody przeciwdziałania takiemu zachowaniu. Omówiono rejestrację zakłóceń pochodzących z urządzenia zabezpieczeniowego chroniącego linię SN oraz przeprowadzono symulacje komputerowe w odwzorowanym układzie testowym.
EN
This paper analyzes an MV line automation system’s behavior when switching on a group of MV/LV transformers. The automation system used in the MV line consists of a typical set of overcurrent relays and a neutral overcurrent relay. It is noted that in the case of switching on MV/LV transformers, both types of relays pickup and issue a false tripping signal. In the case of overcurrent relays, this is obviously due to the large magnetization currents of MV/LV transformers. However, the neutral overcurrent relay operation is questionable. The article’s primary focus is analyzing the operation of the neutral overcurrent relay during transformer energization. The cause of its pickup and tripping during a magnetizing current surge is described, as well as possible methods to counteract this behavior. An analysis of the disturbance recording from the protection device protecting the MV line is presented, and computer simulations are carried out in the mapped test system.
EN
Real time simulators of IEC 61850 compliant protection devices can be implemented without their analogue part, reducing costs and increasing versatility. Implementation of Sampled Values (SV) and GOOSE interfaces to Matlab/Simulink allows for interaction with protection relays in closed loop during power system simulation. Properly configured and synchronized Linux system with Real Time (RT) patch, can be used as a low latency run time environment for Matlab/Simulink generated model. The number of overruns during model execution using proposed SV and GOOSE interfaces with 50 µs step size is minimal. The paper discusses the implementation details and time synchronization methods of IEC 61850 real time simulator implemented in Matlab/Simulink that is built on top of run time environment shown in authors preliminary works and is the further development of them. Correct operation of the proposed solution is evaluated during the hardware-in-the-loop testing of ABB REL670 relay.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki symulacji wpływu kołysań sieciowych występujących w sieciach WN na działanie układów automatyki SCO. Przykładowe kołysania sieciowe zostały zasymulowane w specjalnej aplikacji pozwalającej na odwzorowanie zachowania systemu elektroenergetycznego. Badania przeprowadzono w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem mikroprocesorowego testera oraz trzech terminali zabezpieczeniowych przeznaczonych do sieci SN. W badaniach przetestowano i opisano zachowanie funkcji podczęstotliwościowych, wykorzystujących różne kryteria działania.
EN
The article presents simulation results of power swings impact occuring in HV networks on the reaction of UFLS schemes. Simulatation of power swings was carried out in dedicated power system simulation software. Research was performed in the Instute of Electrical Power Engineering of Warsaw University of Technology with the use of microprocessor protection tester and three MV protection devices. Under frequency functions operating with different criteria were checked.
PL
W artykule zaprezentowano model sieci SN wykonany w programie PSCAD oraz jego wykorzystanie do testowania funkcji różnicowej zabezpieczenia 7UT512. Badania przeprowadzono w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem testera firmy OMICRON. W ramach testów sprawdzono m.in. reakcję przekaźnika na występujące w sieci SN zwarcia, udary prądu magnesującego transformatora, załączanie i wybieg silnika asynchronicznego oraz nasycanie się przekładników prądowych. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki uzyskane dzięki współpracy z firmą ZEG-ENERGETYKA.
EN
The paper presents the MV network model made in the PSCAD program and its use for testing the differential protection function of 7UT512 relay. The tests were carried out in the laboratory of the Institute of Electrical Power Engineering of Warsaw University of Technology using an OMICRON tester. The tests included evaluation of the response of the relay to the MV network short circuits, transformer inrush current surges, switching of the asynchronous motor and saturation of current transformers. The presented results were obtained in the cooperation with ZEG-ENERGETYKA.
PL
W artykule przedstawiono opis rozwiązania systemu zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej wyposażonego w funkcje cyberbezpieczeństwa. Opisano historię powstania systemów zdalnego nadzoru zabezpieczeń, zmiany zachodzące przez ostatnie lata w ich wykonaniu i pełnionych funkcjach oraz przedstawiono kilka innowacyjnych cech nowego rozwiązania opracowanego przez autorów [1, 2]. Określono najważniejsze cechy nowego koncentratora III generacji, w znaczący sposób podnoszące bezpieczeństwo połączeń zdalnych do układów automatyki zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych oraz elastyczność prowadzenia ich eksploatacji.
EN
The article describes the remote access system to power automation devices that features cyber security functions. The history of remote supervision power protection systems is presented, changes in their implementations and provided functions over the last years. Several innovative features of the last 3rd generation of remote access system developed by the authors are presented. The most important features of the last generation system includes, increased level of remote connection to automation devices security and operation flexibility of the system.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję oraz działanie systemu zdalnego dostępu do urządzeń automatyki zainstalowanych w stacji elektroenergetycznej. Opisano w nim również historię rozwoju systemów zdalnego nadzoru zabezpieczeń, zmiany zachodzące przez ostatnie lata w ich wykonaniu i pełnionych funkcjach oraz przedstawiono nowe rozwiązania opracowanego przez autorów [1], [4].
EN
Description of Authors solution for remote access to the devices commonly used in power substation automation has been detailed in the paper. The history of remote access systems to substation protection devices and important changes in their design and implemented applications were presented. Additionally, important innovative features of new Authors solution were described in the paper [1], [4].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.