Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  United States of America
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses how the United States of America has contributed to the security of Central and Eastern Europe, both politically and militarily, since the end of the Cold War, using Poland’s example. It shows that the United States committed itself to the security of both Poland and the region, following the collapse of communism in Poland in 1989, albeit to a varying degree in different countries. America played a pivotal role in NATO enlargement in the 1990s, and in extending security assurances to Poland, Hungary, and the Czech Republic, as well as to other countries in the subsequent years. It has continued to assist Poland with its defence reform, thus enhancing its military capabilities. It was also instrumental in strengthening NATO’s eastern flank after 2014, a salient point on Poland’s security agenda since it acceded to the Alliance. It is argued that American political and military involvement in Poland’s security has been both substantial and beneficial, and there is a real need for continued political and military cooperation with the USA and its presence in the region. In the article, the determinants of Poland’s post-Cold War security policy are outlined. Next, the roles that both countries have played in each other’s policies are explained. After that, the US contribution to Poland’s security, both in the political and military spheres, is presented. Finally, an attempt is made to evaluate American involvement, and the author’s perspective on the future of the Poland-US cooperation is offered.
PL
W artykule omówiono na przykładzie Polski wkład Stanów Zjednoczonych Ameryki w bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie politycznym i wojskowym po zakończeniu zimnej wojny. Pokazano, że Stany Zjednoczone były zaangażowane we wzmocnienie bezpieczeństwa Polski oraz regionu po upadku komunizmu w 1989 r., choć w różnym stopniu w różnych krajach. Ameryka odegrała kluczową rolę w procesie rozszerzenia NATO w latach 90. oraz objęcia gwarancjami bezpieczeństwa Polskę, Czechy, i Węgry, a także inne kraje regionu w kolejnych latach. Stany Zjednoczone wspierały Polskę w procesie reformy systemu obronnego, zwiększając w ten sposób jej zdolności wojskowe. USA odegrały także kluczową rolę we wzmocnieniu wschodniej flanki NATO po 2014 r., co zawsze stanowiło istotny punkt polityki bezpieczeństwa Polski od momentu jej wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W opinii autora polityczne i militarne zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski było zarówno znaczące, jak i korzystne, a ponadto istnieje rzeczywista potrzeba kontynowania współpracy politycznej i wojskowej z USA oraz ich obecności w regionie. W artykule nakreślono uwarunkowania polskiej polityki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny. Następnie wyjaśniono role, jakie oba kraje odegrały we wzajemnej polityce. Dalej przedstawiono wkład USA w bezpieczeństwo Polski, zarówno w sferze politycznej, jak i wojskowej. Na zakończenie autor podjął się próby dokonania oceny amerykańskiego zaangażowania i przedstawił swój punkt widzenia na rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w sferze bezpieczeństwa.
2
Content available remote Nauka : czy Chiny wyprzedzą Amerykę?
EN
This article addresses the issue of Poland's troop contributions to US-led military operations, which for Poland constituted a salient instrument for attaining its security policy goals. It is argued that the United States of America played a pivotal role in Poland’s security policy, and by providing it with active support for the military operations in which the US exercised political and/or military leadership, Poland hoped to advance its security agenda. This assumption stemmed from America’s leading role in the global system and a conviction that it could influence its development in the way suiting the Polish interest. The article is in four parts. First, it examines the significance of foreign deployments as an instrument for attaining Poland’s security policy goals. Next, it explains the role the United States was assigned in Poland’s security policy. After that, it recounts the operations of Polish military contingents in US-led allied and coalition military operations. Finally, it discusses whether and how the engagement in those operations contributed to enhancing Poland’s security. The article embraces the period from the first military operation to which Poland deployed troops following the collapse of the Communist bloc in 1991 to the termination of the ISAF operation, which has had the largest Polish presence to date, in 2014.
PL
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) to jedna z najbardziej obszernych i kontrowersyjnych współczesnych umów. Negocjowana od 2013 r. między UE a USA wykracza daleko poza likwidację ceł między stronami. Jej kompleksowość i stopień złożoności budzi tyleż pozytywnych, co negatywnych komentarzy, nadziei i obaw. W poniższym tekście autor, oprócz zwięzłego przedstawienia założeń i celów porozumienia, skupia się na stwierdzonych lub prognozowanych jego konsekwencjach dla Unii Europejskiej. W szczególności nacisk położony został na skutki dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz obywateli Unii (przede wszystkim konsumentów). Wyjaśnione zostało także, czy TTIP jest efektem działań grup nacisku (lobbingu) oraz czy ma szanse wpłynąć na umocnienie Unii Europejskiej jako globalnego aktora.
EN
The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is one of the most thorough and controversial contemporary agreements. Negotiated between the EU and the USA since 2013 it goes far beyond duty elimination between the parties. Its comprehensiveness and complexity level raises both positive and negative comments, hopes and fears alike. In the above text, the Author, apart from a concise presentation of the assumptions and aims of the agreement, focuses on its stated or forecast consequences for the EU. The emphasis was put especially on results for subjects conducting business activity and for citizens of the EU (mostly consumers). It is also explained whether the TTIP stems from the work of pressure groups (lobbying) and if it has a chance to influence strengthening of the EU as a global actor.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań kształtujących politykę każdego państwa. Znaczenie tego zagadnienia jest uwarunkowane czynnikami o charakterze wewnętrznym (rozwój krajowych systemów energetycznych), jak i zewnętrznym (oddziaływanie na impulsy ze strony innych państw). Celem artykułu była analiza wpływu wydobycia ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych na rynek naftowy Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz określenie potencjalnych konsekwencji zniesionego przez USA w 2015 roku zakazu eksportu wydobywanego w tym państwie surowca na światowy rynek ropy naftowej. Zasadniczym założeniem było twierdzenie, iż zniesienie obostrzeń w zakresie eksportu ropy naftowej doprowadzi do spadku cen tego surowca na rynkach międzynarodowych, co w dalszej perspektywie będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne USA. W artykule autor wskazał kilka korzyści i konsekwencji dla tego typu sytuacji. Po pierwsze – przedsiębiorstwa wydobywcze będą mieć większą swobodę w decydowaniu o wielkości produkcji, gdyż wcześniej niektóre z nich podejmowały decyzje o eksploatacji złóż surowców w oczekiwaniu na znalezienie kupca na wydobywany surowiec. W efekcie zapotrzebowanie na ropę naftową ze złóż niekonwencjonalnych było w pewnym zakresie kształtowane przez krajowy sektor rafineryjny. Po drugie – poprawa bezpieczeństwa energetycznego USA, z uwagi na ograniczenie importu ropy naftowej, przede wszystkim z państw lub regionów niestabilnych politycznie (Bliski Wschód, Afryka). Po trzecie – przeznaczenie środków finansowych na nowe inwestycje, a w efekcie stworzenie dodatkowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia. Po czwarte – eksport ropy naftowej przez Stany Zjednoczone Ameryki stanowi potwierdzenie przywiązania do zasad wolnego rynku (swoboda wymiany handlu) oraz stworzyło możliwość większego oddziaływania na światowy rynek ropy naftowej. Po piąte – zmiana regulacji prawnych może doprowadzić do zmniejszenia eksportu paliw. Po szóste – intensyfikacja eksploatacji złóż niekonwencjonalnych ropy naftowej może w ograniczonym zakresie zwiększyć zagrożenie ekologiczne.
EN
Security is one of the most important tasks of each country. The importance of this issue is conditioned by factors of an internal (development of national energy systems) and external nature (impulses from other countries). The aim of the article was to analyze the impact of extracting oil from unconventional resources on the market of the United States of America and to identify the consequences of lifting the crude oil export ban by the United States of America in 2015. The main objective was to claim that the reduction of restrictions on the export of crude oil would lead to a drop in oil prices on international markets, which in the long term would have a positive impact on the energy security of the US. In the article, the author indicated some potential consequences for this situation. Firstly – oil companies would have more space in deciding on the volume of production, as previously many of them made decisions about the exploitation of crude oil deposits in the hope of finding a buyer for the crude oil. As a result, the demand for oil from unconventional sources was largely shaped by domestic refineries. Secondly – to improve the energy security of the US, due to reduced imports of crude oil, mainly from politically unstable countries or regions (Middle East, Africa). Thirdly – the allocation of funds for new investments would create new jobs and reduce unemployment. Fourthly – crude oil exports by the United States of America confirmed their attachment to principles of the free market (freedom of trade exchange) and would have a greater impact on the global oil market. Fifthly – changes in legal regulations could lead to a reduction on the exports of fuels. Sixthly – the intensification of the exploitation of unconventional oil resources could – at some point – increase ecological threats.
PL
Autor prezentuje próby osiągnięcia dominacji przez siły zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej w rejonie Morza Południowo- i Wschodniochińskiego oraz działania zmierzające do obniżenia roli Marynarki Wojennej USA w tym rejonie. Prezentuje środki walki jakimi dysponują Chińczycy i możliwości przeciwstawienia się im przez US Navy. Jeśli Amerykanie w dalszym ciągu chcą być wiarygodnym partnerem państw leżących w basenie wspomnianych mórz, muszą zwiększyć swoją obecność na Pacyfiku i zainwestować w nowe okręty, by dalej dominować militarnie w tym regionie świata.
EN
For at least ten years the People’s Republic of China has been developing so-called “anti-access/ area denial” capabilities. By this term one should understand capability to attack, at long ranges, military forces that might be deployed (anti-access) or operated (area-denial) within the western Pacific. Those efforts will have a crucial impact on U.S. Navy’s freedom of maneuver ability, and consequently would also change strategic landscape of East- and Southeast Asia Regions. For the USA, the only global superpower, power projection from the seas is one of the most important military capabilities. It means that US military forces (specially US Navy and US Air Forces) will have to develop new capabilities and also new battle concept that will give them ability to maintain their superiority, and to operate within the new battle-environment.
PL
Artykuł dostarcza nowych danych, które są niezbędne do prowadzenia rzetelnej dyskusji na temat korzyści i strat związanych z likwidacją stopni wodnych na rzekach. Podano dane liczbowe oraz opisano charakter usuniętych i planowanych do rozbiórki budowli, głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przedstawiono wyniki badań i opinie instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, które dotyczyły przyczyn likwidacji piętrzeń na rzekach. Obszernie wyjaśniono jakie mogą być potencjalne negatywne skutki dla środowiska wodnego związane z prowadzeniem tzw. renaturyzacji rzek, m.in. w rezultacie uruchomienia osadów dennych zgromadzonych w likwidowanych zbiornikach wodnych. We wnioskach artykułu wskazano, że dotychczas prowadzona likwidacja piętrzeń na masową skalę dotyczy wyłącznie niskich budowli, niebędących stopniami wodnymi, a progami spiętrzającymi wodę na małych rzekach oraz wskazano na fakt braku przykładu likwidacji stopni wodnych na szlakach żeglownych.
EN
The article provides new data, which constitute a necessary input for a reliable discussion on the benefits and losses related to liquidation of damming stages on rivers. It presents numerical data and describes the structures that have been or are planned to be removed, mainly in the United States of America. The authors present the results of research and the opinions of public institutions and NGOs regarding the reasons behind liquidation of water damming on rivers. They provide an extensive explanation on the potential adverse impact on the water environment related to the so-called rivers restoration, inter olio as a result of moving the bottom deposits that accumulated in the water reservoirs being liquidated. In its conclusions, the article indicates that the hitherto mass liquidation of damming concerns solely small constructions, which are not damming stages but water barrages on small rivers and it points out to the lack of liquidation of damming stages on navigation routes.
PL
Artykuł definiuje pojęcie bezpieczeństwa jako podstawowej potrzeby, nie tylko człowieka, ale i grup społecznych, a także istotną potrzebą państwa i systemów międzynarodowych. Omawia wpływ globalizacji na bezpieczeństwo międzynarodowe Polski, a także przedstawia zarówno wyzwania, jak i zagrożenia, które nadają kształt współczesnemu, szeroko pojętemu bezpieczeństwu RP. Globalizacja przynosi krajom wiele korzyści i zagrożeń. Jest obiektywnym procesem, który stwarza poważne wyzwania, także dla polskiego społeczeństwa i gospodarki. Ponadto, prezentuje szerokie spectrum oddziaływania globalizacji na różne sfery działalności człowieka (ekonomiczną, polityczną, społeczną, kulturową). Omawiana jest przy tym kwestia wpływu międzynarodowych organizacji polityczno-militarno-gospodarczych na możliwe kierunki rozwoju bezpieczeństwa międzynarodowego Polski.
EN
The article defines the concept of security as a basic need for not only human, but social groups, as well as important the need for States and international systems. Discusses the impact of globalization on international security, as well as Polish presents both challenges and risks, which give shape to the modern widely at safety. Globalization brings many benefits to countries and threats. Is an objective process that poses a serious challenge for the Polish society and the economy. In addition, extensive impact on various global spectrum presents the sphere of human activities (economic, political, social, cultural). This is the question of the impact of the political and international organizations – the military – possible economic development trends of Polish international security.
9
Content available remote Łupkowy cios dla Afryki
PL
Rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych to zjawisko, które zmienia nie tylko gospodarkę tego państwa, ale i całego świata. Wbrew pozorom jednym z regionów najbardziej dotkniętych spadkiem importu ropy naftowej do tego kraju był nie Bliski Wschód, a Afryka Zachodnia. Eksporterzy z Czarnego Lądu borykają się dziś z utratą dawnych rynków zbytu, a do tego spadkiem dochodów budżetowych, potęgowanych obniżaniem się cen surowca. Także dla Stanów Zjednoczonych zaprzestanie importu z Afryki niesie za sobą negatywne konsekwencje. W artykule zaprezentowano przyczyny tego stanu rzeczy, czyli historię afrykańskiego przemysłu naftowego, stopień uzależnienia gospodarek afrykańskich od eksportu czarnego złota do Ameryki, a także oszacowano amerykańskie „wpływy naftowe” na przestrzeni ostatnich 25 lat.
EN
The Shale Revolution in the United States is a phenomenon which changes not only economy of that country but also of the one of the World. Contrary to what is generally believed, one of the regions mostly affected by the decrease in crude oil import is not the Middle East, but West Africa. The Dark Continent oil exporters are facing today slide of budget revenues and also loss of the old markets. Sinking of oil prices makes matter even worse. In addition, even for the United States cessation of oil import from Africa brings negative consequences. The article presents the reason for these issues, that is, the history of African oil industry, the degree of African economies dependence on black gold exports to America, as well as the estimated US ‘oil geopolitical influence’ over the last 25 years.
10
Content available remote Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA z 26 maja 2010
EN
The article analyzes the main points of the National Security Strategy (NSS) of the United States of America from May 2010 and new trends that shape the American vision of their internal and global order and security. It also describes the strategic environment in which those premises should be realized, the role of the USA in shaping a secure international system, the social and political background and the role of the individual factor in creating the "new" American policy. Although the new NSS is deemed, a revolutionary turn in American foreign policy, concentrating on a comprehensive approach instead of military power as the most persuasive factor, use of smart power and multilateralism along with the America leadership in creating a better global order, in reality it is not that much different from G.W. Bush's administration's solutions. In the conclusion, the article raises the issue of spreading American values, which is one of the major points of the NSS 2010 enabling the realization of USA's national interest, and reflects on their perception in different cultures.
11
Content available Szanghajska Organizacja Współpracy - geopolityka
EN
The article contains an overview of the origin and evolution of the Shanghai Cooperation Organization from its foundation as the Shanghai Five in 1996 to its growing international importance in 2009. Information enclosed in the text depicts the economic, political and military cooperations between organization's members and neighbouring countries as well as SCO and the world's greatest power. Furthermore, the article revolves around SCO's nearest future in the geopolitical arena.
EN
Retirement signifies the transition from a position of active employment to a non-employee status usually triggered by age or other significant life event. The underlying principle of retirement continues to be a necessary event to sustain the American economy. In the post-depression era, the idea of retirement and more recently the idea of encouraging individuals to retire became a popular notion. Benefits from retirement include job openings for younger workers who graduate from college or university or are ready to start a trade or other employment. Recently government and private workers have been enticed into retirement with a myriad of buy-out arrangements. Even when Americans make a good faith effort to save for retirement, it is possible to end up with inadequate resources due to corrupt business practices and investment decisions that do not generate adequate returns.
PL
Emerytura oznacza przejście z pozycji aktywnego zatrudnienia do statusu osoby niepracującej zwykle z powodu wieku lub innych istotnych wydarzeń życiowych. Podstawowe zasady przechodzenia na emeryturę w dalszym ciągu są niezbędne dla utrzymania amerykańskiej gospodarki. W okresie pokryzysowym, zachęcanie osób do przejścia na emeryturę stało się popularnym zjawiskiem. Korzyści z przejścia w status emerytalny osób uwzględniają otwarcie rynku pracy dla młodszych pracowników kończących szkoły i uczelnie lub gotowych do podjęcia działalności handlowej lub innego zatrudnienia. W ostatnim czasie pracownicy sektora administracyjnego i prywatnego zachęcani byli do przejścia na emeryturę za pomocą licznych ofert wykupu. Nawet jeśli Amerykanie w dobrej wierze oszczędzają na emerytury, istnieje możliwość, że pozostaną z niewystarczającymi środkami za sprawą praktyk korupcyjnych w biznesie i decyzji inwestycyjnych, które nie przynoszą odpowiednich zwrotów.
15
Content available remote Chemikalia w systemach kanalizacyjnych
PL
Artykuł omawia chemiczne metody unieszkodliwiania korzeni drzew przerastających do wnętrza przewodów kanalizacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Australii.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.