Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera opis prowadzanego sondażu wśród strażaków dotyczącego opinii na temat używanych przez nich środków ochrony indywidualnej w kontekście zagrożeń czynnikami środowiska działań ratowniczo-gaśniczych. Podkreślono rolę użytkownika końcowego w ocenie bezpieczeństwa personalnego i technicznych środków jego utrzymywania. Autorzy realizują badanie o charakterze ciągłym z zastosowaniem ankiety w formie aplikacji umieszczonej na stronie internetowej: www.sapsp.pl\form\. Ponadto wypracowano aplikację do systematycznego zliczania cząstkowych opinii. Program wyposażono w graficzny interfejs użytkownika, który w przyjazny sposób pomaga w pracy z programem. Kluczowym zagadnieniem konstrukcji ankiety był wypracowany model stref obciążeń czynnikami termicznymi ciała ratownika w kontekście nie tylko skutecznej ochrony, ale również ergonomii. Wypracowany model stref ma ułatwić komunikację z opiniującym i zapewnić miarodajny przekaz dla środowiska naukowego. Artykuł zawiera wyniki przeprowadzonego badania dla pierwszych 102 respondentów. Wyniki te już obecnie mogą posłużyć w kreowaniu nowych kierunków konstrukcyjnych środków ochrony indywidualnej .
EN
This paper presents a survey conducted among firefighters concerning their opinion about individual protection means that they use in the life-threatening fire and rescue operations. The role of the end-user was emphasized in the evaluation of personal security and the technical means of its maintenance. The authors have been implementing the study continuously by using the survey in the form of application on the website: www.sapsp.pl\form\. Furthermore, the application for systematic totting up different opinions was created. The program includes user’s graphic interface which helps to use the application in a friendly way. The key issue of the construction of the survey was the evolved model of the rescuer’s body exposed to the zones of thermal factor overloads, not only in the context of the effective protection but also in the context of ergonomics. The aim of this model is to simplify the communication with an interviewee and provide the reliable source for the scientific community. The article involves the results of the study for the first 102 respondents. These results can be currently used for creating new ways of constructive means for individual protection.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania realizacji badań jednego z popularniejszych tematów, jakim jest badanie odporności na działanie płomienia. Stanowisko i opracowana metodologia ukierunkowana jest na badanie wyrobów tekstylnych dedykowanych do zastosowań w konstrukcjach ochron osobistych na przykładzie tzw. ubrania specjalnego (wg normy PN-EN469: 2008). Realizując program projektu rozwojowego z konkursu Bezpieczeństwo i Obronność „Nr O ROB/0011/03/001 „Opracowanie innowacyjnego sytemu stanowisk do badań ochron osobistych”, zespoły specjalizujące się w badaniu obciążeń cieplnych pochodzących od płomienia opracowały nowatorską konstrukcję stanowiska z aktualnie najnowocześniejszym oprzyrządowaniem i aparaturą. Opracowana metodologia umożliwia badanie wpływu płomienia na pakiety materiałowe stosowane do budowy ubrań ochronnych. Jednym z kluczowych zadań ubrań specjalnych opartych konstrukcyjnie na ww. pakietach materiałowych jest tworzenie skutecznej bariery blokującej przepływ ciepła pochodzącego od płomienia w kierunku chronionego ciała strażaka. Ocena skuteczności prowadzona jest poprzez odniesienia do stosownych wartości krytycznych w kontekście normowym (weryfikacyjnym) i pozanormowym inżynierskim. Przykładami wyznaczanych metodologicznie parametrów są: • czas przejścia strumienia cieplnego przez próbkę, czyli czas po którym wystąpi oparzenie ii stopnia ciała chronionego ratownika, • strumień ciepła przechodzący przez próbkę pakietu materiałowego i padający na symulowane ciało ratownika podczas badania, • ilość przekazanej od płomienia energii. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów uzyskiwanych podczas badań testowych stanowiska.
EN
The article presents the conditions of the implementation of one of the most poPUlar research topics which is the study of resistance to flame. The stand and the developed methodology have focused on the study of textile products used in the personal protection constructions on the example of the so -called special clothes (acc. to the PN-EN469: 2008 [1] standard). Carrying out the program of the developmental project from the ‘Security and Defense’ competition “NO. ROB/0011/03/001” called ‘Development of an innovative stands system for testing personal protection’, the groups specialized in the study of thermal overloads produced by the flame, developed a novel design stand with currently the most modern instrumentation and apparatus. The developed methodology allows to study the effects of the flame on the materials packages used in the protective clothing. One of the key tasks of special clothes structurally based on ,the above mentioned, material packages is to create an effective barrier blocking the flow of heat from the flame directed to the protected firefighter’s body. The evaluation of the effectiveness is conducted by the reference to the relevant critical values in the quota context (verification) and non-quota engineering. The examples of the methodological appointed parameters are as follows: • transition time of the heat flow through the sample, or the time after which the second degree burns of the protected firefighter’s body occur, • heat flux passing through the sample package of the material and falling to the simulated rescuer’s body during the test, • the amount of energy transferred from the flame. The article presents selected results of the measurements obtained during the stand testing.
PL
Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) formowano na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 0245/org z dnia 13 września 1945 roku. Proces ten w roli szefa departamentu WOP koordynował radziecki oficer Gwidon Czerwiński. Z uwagi na brak dostatecznej ilości sprzętu zmotoryzowanego, niezbędnego do realizacji zakreślonych rozkazem zadań, w nowopowstałej formacji używano dużych ilości koni wierzchowych i taborowych. Identyczne rozwiązanie zastosowano w ówczesnym Okręgu Mazurskim, w którym północnej granicy strzegł 5 Oddział Ochrony Pogranicza. Organizację oddziału zainicjował ppłk Stanisław Wyderka. Podlegli mu żołnierze w patrolowaniu wyznaczonych odcinków korzystali także ze służbowych koni. W celach rekreacyjnych uprawiali również jazdę wierzchem. Na bazie oddziału w latach następnych formowano inne jednostki z identycznymi zadaniami. Żołnierze WOP, doskonaląc sztukę jazdy, startowali także w regionalnych zawodach konnych, nawiązując w ten sposób do bogatych hipicznych tradycji II Rzeczypospolitej. W Kętrzynie do celów szkoleniowych utrzymywano nawet Pluton Kawalerii.
EN
Border Protection Troops (WOP) was formed upon the order of the Polish Army Commander-in-chief No. 0245/org dated September 13th, 1945. This process in the role of the head of the WOP Department was coordinated by a Soviet officer, Gwidon Czerwiński. Due to lack of a sufficient number of motorised equipment, necessary for the implementation of encircled tasks by the order in the newly established formation, a big number of saddle and train horses was used. The same solution was used in the then District of Masuria, where the northern border was guarded by the 5th Border Protection Division. The organization of the squad was initiated by Lt Col Stanisław Wyderka. Soldiers subordinate to him patrolling designated sectors were also using staff horses. For recreational purposes they also practiced horseback riding. On the basis of a squad in subsequent years, they formed other units with identical tasks. Soldiers of Border Protection Troops were improving the artistry of horse-riding as well as competing in regional competitions on horseback, referring in this way to the rich equestrian tradition of the Second Republic of Poland. In Kętrzyn, for the purpose of training, a Platoon of Cavalry was even maintained.
PL
W referacie przedstawiono wyniki niektórych badań prototypowej armaty wkładkowej 23A W-120 kalibru 23 mm do czołgu Leopard 2A4, przeprowadzonych na stacjonarnym stanowisku badawczym oraz w czołgu Leopard 2A4. Armatę opracował Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. zo.o. we współpracy z Zakładem Konstrukcji Specjalnych Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu celowego nr 245/BO/B, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
In this paper selected tests results of insert cannon 23AW-120 prototype, carried out on stationary test stand and Leopard 2A4 tank are shown. The 23A W-120 insert cannon was developed by Mechanical Equipment Research and Development Centre (Limited Company) Tarnów (OBR Tarnów) in collaboration with Special Design Section of Institute of Armament Technology, Faculty of Mechatronics, Military University of Technology, Warsaw as R+D project supported by Ministry of Science and Higher Education.
PL
W referacie przedstawiono genezę podjęcia prac, budowę i działanie oraz charakterystykę taktyczno-techniczną polskiego, 40 mm ręcznego granatnika półautomatycznego RPG-40, opracowywanego od 2007 r. dla Sił Zbrojnych RP przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o. o. z Tarnowa we współpracy z Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, w ramach projektu celowego nr 317/BO/B pt. ,,Ręczny granatnik powtarzalny na nabój 40x46 mm (RGP-40)" dofinansowanego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2007-2010.
EN
In his paper genesis, design and technical characteristics of 40 mm polish semiautomatic grenade launcher RGP-40 are shown. This grenade launcher has been developed since 2007 year for the Polish Armed Forces by Mechanical Equipment research and development Centre Tarnów [Limited Company) in collaboration with Special Design Section of Institute of Armament Technology, Faculty of Mechatronics, MTU, Warsaw as R+R project No 317/BO/B entitled " Handheld repeating grenade Iauncher chambered for 40x46 mm cartridge (RGP-40)", supported by Ministry of Science and Higher Education in years 2007-2010.
7
Content available Kartografia geologiczna Tatr
EN
The area in question represents northern part of the centralWest Carpathians and the boundary zone of Poland and Slovakia (before 1918 the boundary of Galicia and Upper Hungary). From the end of 18th century the authors of geological maps of this area were mostly Austro-Hungarian geologists, but also specialists from other countries. The first cartographic documents refer to the occurrence of mineral raw materials (Hacquet, 1796). A little later some elements of stratigraphy and tectonics were also considered (Staszic, 1815). Zejszner (1844) was the first to pay attention to biostratigraphy and this problem was continued by his followers. In the "Geological Atlas of Galicia" (1885-1914) the authors took into account tectogenesis, at first following the theory of contraction (Uhlig, 1897, 1899) and, subsequently, the concept of nappes (e.g. Lugeon, 1902, 1903; Uhlig, 1907; Limanowski, 1911; Rabowski & Goetel, 1925; Goetel &. Sokołowski, 1930; Guzik, 1939). Until the beginning of the 21st century, the number of cartographic works (maps and cross-sections) printed separately or as attachments and inserts within texts, reached more than 1000 positions. Particularly the cartography of the 20th century, including the map of the Tatra Mts. 1 : 10 000, represents very valuable basic material for the recently prepared "Detailed Geological Map of the Tatra Mts. 1 : 10 000".
8
PL
W artykule przedstawiono wybrane badania zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, oraz wyniki badań prowadzonych na wyrobach opracowanych przez OBR SM Sp. z o.o.
EN
Some selected issues on remotely controlled modules of weapon systems and testing results of units developed by Tarnów designers are presented in the paper.
9
Content available remote Historia i współczesność. Stanisław Staszic - geolog; szkic bibliograficzny
PL
Jest to analiza spisu publikacji autorstwa Stanisława Staszica jako geloga, w tym m.in. jego głównego dzieła naukowego "O ziemorodztwie Karpatów i innych gor i rownin Polski". Reedycję dzieła poprzedził obszernym wprowadzeniem wybitny geolog tatrzański oraz działacz na rzecz ochrony przyrody i jej zasobów, zarazem profesor Akademii Górniczo-Hutnicznej Walery Goctel. Autor tego wprowadzenia przyczynił się istotnie do uchwały władz krakowskiej uczelni o nadaniu jej imienia Stanisława Staszica.
EN
It is an analysis of the list of publications by Stanisław Staszic as a geologist, including, among others, his main scientific masterpiece "On the ground's deliveries of the Carpathians and other mountains and plain lands of Poland". Re-edition of the masterpiece was preceded by an extensive introduction by an eminent Tatra Mountains geologist and activist for the sake of nature and its wealth protection and at the same time a professor of the Academy of Mining and Metallurgy, Walery Goetel. The author of this introduction significantly contributed to the resolution by the mentioned Cracow Academy in the process of conferring his name Stanisław Staszic as the patron of the Academy.
PL
Referat zawiera obliczenia technologiczne metody RATIO CONTROL ROUGHINGS stosowanej do zgrubnej obróbki uzębienia zębników przekladni wykonywanych metodą FORMATE TILT. Obliczenia technologiczne obejmują dobór narzędzi, wyznaczenie tzw. ustawień bazowych przy obróbce zębnika oraz podaje zależności pozwalające na określenie wielkości ustawczych obrabiarek dla tej metody.
EN
The paper contains formulas for calculations set up of machine tools using RATIO CONTROL ROUGHING method. In the paper are show steps of calculations and illustrations for set up the machines for rough cutting with spread blade cutters.
EN
Ignacy Domeyko was born on July 31, 1802 in Niedźwiadka, Novogrodek district. After attending the Piarist College in Szczuczyn he studied at the Vilna University and got the M. Sc. degree in 1822. As member of the illegal Philomat Society was interned till 1829. In 1831 as participant of anti-Russian insurrection had to escape to Prussia, from where moved to Saxony and France. In the years 1832-1838 Domeyko was studying exact and geosciences at Sorbonne and École des Mines. Invited by the Government of Chile was teaching physico-chemical and geo-sciences in the Coquimbo College in La Serena in the years 1838-1846, carrying out large-scale geological and ethnographic field studies as well as chemical-mineralogical investigations. In the years 1846-1884 Domeyko was very active as academic teacher and in the period 1867-1883 as rector of the Chile University in Santiago, continuing research works and reforming local education system. His many-sided activity contributed significantly to economic and educational progress of Chile. In the final stage of his life (1884-1888) Domeyko, as already world-wide known scientist, could visit his homeland and other European countries, as well as Holy Land, but on the way back felt ill and on January 23, 1889 died in Santiago admired and venerated by Chileans as their apostle of science and education. The present paper deals with essential Domeyko's achievements in geosciences. Already during his stay in Paris the results of his observations on sinking of the area of East Prussia in historic times were published and Domeyko has prepared the geographic atlas of the territory of the native Polish-Lithuanian Commonwealth but only its part could be printed. In Chile, apart from didactic activity, accented by edition of handbooks on mineralogy and assaying, Domeyko was carrying out large-scale geological, mining and mineralogical investigations of Andes showing predilection to chemical analyses of collected materials. As follows from the inspection of archival materials, he is the author of at least 160 analyses of various, often chemically very complicated, minerals (including meteorites) and about 60 analyses of waters. This resulted in the discovery of several new minerals which were announced in renowned European periodicals. One of them - copper arsenide - was named by W. Haidinger domeykite. Besides, several Andean fossils sent by Domeyko to France were by A. d'Orbigny and other French palaeontolo- gists named after their discoverer. Following several minor papers on regional geology, including detailed studies of volcanic phenomena, he published in 1878 in Polish a monograph on Chilean Cordilleras and ore deposits, comparing some their fragments with similar horizons in the Polish Carpathians. These and other problems treated by Domeyko in numerous publications are discussed in the present paper. Domeyko's achievements were highly appreciated by several European and American scientific societies and universities by conferring him memberships and honorary doctorates. Moreover, due to his exceptional personality and spirituality, expressed in deeply Christian virtues realized in private and social life, Domeyko is a candidate for beatification. Geoscientists of Poland, Lithuania, Chile, Belorussia, France and other countries are celebrating 200th anniversary of his birth, paying homage to this eminent citizen of the world.
PL
W artykule przedstawiono problematykę doboru głowicy nożowej do nacinania kół stożkowych o zębach kołowo - łukowych metodą Spiral Generated Duplex Helical (SGDH). Omówione zostały ogólnie zasady doboru narzędzia oraz przeprowadzone niezbędne obliczenia geometryczne przekładni w celu wyznaczenia parametrów głowicy nożowej.
EN
Problem of the determination of head cutter for cutting Spiral Bevel Gears with Spiral Generated Duplex Helical method is discussed in this paper. Basix principles of head cutter selection as well as necessary geometrical calculations have been presented.
PL
Artykuł przedstawia sposób obliczeń przekładni hipoidalnych przystosowany do metody KURVEX. Przedstawione zostały ogólnie metody jednooperacyjne wykonywania przekładni hipoidalnych.
EN
The paper presents a method of calculation for hypoid gear cutting set up applied for the KURVEX method. Generalized methods of one - operation cutting of hypoid gears were also presented.
15
Content available remote Przeciwlotniczy zestaw rakietowy bliskiego zasięgu „GROM” - aplikacje
PL
W artykule przedstawiono aplikacje przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM dającego możliwość rozszerzenia zastosowań jak też zwiększenie skuteczności w dowolnych warunkach atmosferycznych.
16
Content available remote System wieżowy dla zmodernizowanego BWP-1
PL
W referacie przedstawiono kierunki prac związanych z opracowaniem systemu wieżowego dla zmodernizowanego BWP-1. Zastosowanie nowego systemu wieżowego wpłynie na zwiększenie jego właściwości bojowych oraz umożliwi prowadzenie dalszych modernizacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.